𝐋𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă „𝐃𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 î𝐧 𝐚𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐚𝐭𝐞” 𝐥𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚