Misiunea centrului și direcții prioritare de cercetare

În cadrul Facultății de Științe Economice funcționează  Centrul  de cercetari ștințifice “Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică” este fondat prin decizia Senatului USM din 28.06.2022.

Centrul își asumă misiunea generală de cercetare ştiinţifică avansată şi de transfer al cunoaşterii către societate prin cercetare ştiinţifică, precum şi de valorificare şi diseminare a rezultatelor obținute. Componenta de sustenabilitate din cadrul centrului definește misiunea principală prin derularea unor cercetări interdisciplinare.

Centrul are drept obiectiv principal desfășurarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative în domeniul ştiințelor economice, administrării afacerilor, serviciilor publice și protecției mediului, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a problemelor de interes național şi internațional şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri și alte centre de cercetare, precum și sprijinirea dezvoltării programelor de formare profesională în domeniile de cercetare ale Centrului, acordarea de consultanţă științifică terților.

Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă de la domeniile generale de studiu 041.Ştiinţe economice și 101.Servicii publice pentru realizarea studiilor de pregătire avansată, reprezentanți ai altor entități de cercetare, ai mediului de afaceri cu preocupări ştiinţifice în domeniul științelor economice, administrării afacerilor și serviciilor publice.

Activitatea Centrului este orientată spre stabilirea relațiilor de colaborare cu centre științifice din Republica Moldova și din străinătate, în scopul promovării și realizării cercetărilor științifice comune în domeniul științelor economice, administrării afacerilor și serviciilor publice și în soluționarea diverselor probleme cu caracter teoretico-aplicativ. 

Direcții prioritare de cercetare:

 • Politici de dezvoltare sustenabilă, regională.
 • Durabilitatea economico-financiară și de mediu.
 • Managementul crizelor si impactul asupra mediului socio-economic.
 • Competitivitate economică și dezvoltare inovativă.
 • Modalităţi de eficientizare a sistemului de management în contextul dezvoltării economiei  sustenabile și inovative în Republica Moldova.
 • Aspectul financiar al restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă.
 • Politici moderne de dezvoltare a contabilității, auditului și metode analitice de soluîionare a problemelor economico-financiare.

Obiective ale Centrului:

 1. desfășurarea cercetării științifice fundamentale și aplicative în domeniul sustenabilității economico-financiare și de mediu;
 2. promovarea Centrului în cadrul USM, contribuind la dezvoltarea capacității de formare și cercetare interdisciplinară;
 3. promovarea Centrului în mediul comunității științifice naționale și internaționale prin colaborarea în proiecte de cercetare, contribuind la creșterea capacității de integrare a USM în arealul academic și științific internațional;
 4. asigurarea unui cadru conceptual-metodic și logistic modern, necesar cercetării științifice în domeniul sustenabilității economico-financiare și de mediu și în soluționarea problemelor cu caracter teoretico-aplicativ;
 5. acordarea asistenţei metodico-practice şi implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în colaborare cu alte entități de cercetare și dezvoltare, publice, ONG-uri, în bază de contract de cercetare şi prestări servicii.

Activități ale Centrului:

 1. realizarea de studii științifice în conformitate cu misiunea și obiectivele Centrului;
 2. elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare;
 3. organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară;
 4. elaborarea și publicarea de monografii, culegeri, materiale didactice, etc. prin care Centrul să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu;
 5. formarea resursei umane în domeniul cercetării – cadre didactice tinere – în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi expertiză în domeniul științelor economice, administrării afacerilor, serviciilor publice și dezvoltării sustenabile;
 6. acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul de activitate al Centrului pentru entități publice şi private, organizaţii nonguvernamentale, sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în dezvoltarea de cercetări avansate;
 7. identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-economic;
 8. organizarea de întâlniri (simpozioane, conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de cercetare și educație economică.

Regulament de funcționare a Centrului de cercetare științifice „Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică”