Prezentare generală

DEPARTAMENTUL “ADMINISTRAREA AFACERILOR”

 

Şef departament – Marian Jalencu, doctor în economie, conferenţiar universitar
Şef departament – Marian Jalencu, doctor în economie, conferenţiar universitar

Istoria Departamentului

Departamentul „Administrarea afacerilor” este format în iulie 2002, an în care a fost redeschisă la Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi facultatea de „Ştiinţe Economice şi Aplicative” (denumirea facultăţii la momentul înfiinţării). Prin hotărârea Senatului USM din 25 iunie 2002 și Ordinul Rectorului nr.110-c din 01 iulie 2002 se crează catedra „Management şi Finanţe”, care în toamna aceluiaşi an este divizată în catedra „Management” şi catedra „Finanţe”. Ulterior, catedra „Management” îşi schimbă denumirea în catedra „Administrarea afacerilor”.

Prin Ordinul nr. 280 din 22 iulie 2002 Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova permite facultății de „Ştiinţe Economice şi Aplicative” pregătirea cadrelor la specialitatea 1802 „Management”.

În anul 2006 specialitatea “Management” (denumirea din acea perioadă a actualei specialități “Business și Administrare”) a fost acreditată ca urmare a deciziei din 29 mai 2006 a ședinței Comisiei pentru Acreditare.

În decembrie 2015 catedra „Administrarea afacerilor” este reorganizată în departamentul „Administrarea afacerilor”.

Primul şef al catedrei „Management” a fost Simion Certan, doctor habilitat, profesor universitar, care a condus catedra din momentul formării până în anul 2008. Absolvent al facultăţii de Horticultură a Institutului Agricol (1961), în 1992 devine Doctor habilitat, iar în 1996 – Profesor universitar.

 

O filă din istoria Departamentului Administrarea Afacerilor”, 08 mai 2014

 

Din anul 2008 şef al catedrei / departamentului „Administrarea afacerilor” devine Marian Jalencu, doctor în economie (a. 1998), conferențiar universitar (a. 2003), care deţine această funcţie până în prezent.

Doi dintre profesorii departamentului „Administrarea afacerilor” au deținut funcția de prodecan a facultății „Știinţe Economice”: conf. univ., dr. Nicolae Verejan și conf. univ., dr. Svetlana Mironov, care deține această funcție în prezent.

La momentul actual, departamentul „Administrarea afacerilor” constituie o subdiviziune performantă a facultăţii „Știinţe Economice”, orientată spre excelență și rezultate notorii în domeniile de activitate metodico-didactică, științifică și educativă, bazat pe un spirit de echipă, creativ și inovativ.

 

Oferta educațională

Departamentul „Administrarea Afacerilor” este responsabil de programul de studii 0413.1 „Business și Administrare” (Ciclul I – Licență) – cu predare în limbile română, rusă și engleză; de două programe de master „Administrarea Afacerilor” (120 ECTS) și „Managementul Resurselor Umane” (120 ECTS) (Ciclul II – Masterat), precum și a studiilor de doctorat la specialitatea 523.01 „Economie și management în domeniul de activitate” (Ciclul III – Doctorat).

Menționăm în mod deosebit faptul că, în anul 2017 specialitatea „Business și Administrare” a trecut prin procesul de acreditare derulat de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (ANACIP), fiind acreditată pe o perioadă maximă de cinci ani.

Misiunea departamentului constă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul “Business şi Administrare”, specialitate care permite activitatea absolvenţilor în calitate de manageri la întreprinderi cu diverse forme organizatorico-juridice şi domenii de activitate, dar şi în calitate de întreprinzători care-şi gestonează propria afacere.

Personalul științifico-didactic a departamentului „Administrarea Afacerilor”,

septembrie 2018

 

În prezent, piaţa muncii necesită specialişti competenţi cu spirit antreprenorial, potențiali întreprinzători care vor iniția afaceri și vor crea locuri de muncă. Aceasta se poate realiza prin învăţarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ,,Business şi administrare”. De asemenea, absolvenții specialității ,,Business şi administrare” sunt pregătiți pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum şi conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor/firmelor.

Posibilitățile de angajare a absolvenților specialității sunt diverse și deosebit de atractive: economist; conducător/manager firmă mica; expert economist în management; consultant în management; manager de inovare; manager proiect; manager al sistemelor de management al calității; manager de dispecerizare a producției; agent de achiziții; agent comercial.

Absolvenții specialității „Business și Administrare”, ciclul I – licență,

promoția 2018 (10 iulie 2018)

 

În virtutea specialităţii, în cadrul departamentului se predau o serie de discipline, care au ca scop crearea premiselor pentru educarea specialiştilor de performanţă. Dintre acestea fac pac parte: Management, Principiile businessului, Managementul producţiei, Managementul micilor afaceri, Managementul resurselor umane, Proiectarea sistemului de management, Managementul calităţii, Management corporativ, Managementul riscurilor în afaceri, Psihologia managementului, Management inovaţional, etc.

Cursurile, integral, sunt asigurate de colaboratorii departamentului „Administrarea Afacerilor” care deţin titluri ştiinţifice şi didactice; seminarele sunt ţinute şi de specialişti cu o bogată practică în domeniu. Unele dintre cursuri sunt ţinute în baza cercetărilor proprii ale profesorilor departamentului, dintre care am putea evidenţia Marian Jalencu, Maia Postică, Svetlana Mironov, Mihaela Balmuş-Andone, Nicolae Verejan, etc.

În procesul instruirii, studenții din cadrul programului ,,Business şi administrare” efectuează practici în cadrul agenților economici; participă în cadrul programelor de mobilitate, inclusiv Erasmus+; participă în activitatea Incubatorului de inovare ,,Inventica-USM”; participă cu planuri de afaceri inovative în cadrul Concursului Târgul start-upurilor ,,Cele mai bune idei de afaceri inovative”; participă la Concursul proiectelor de Transfer Tehnologic organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, precum și la proiecte europene.

 

Membrii departamentului „Administrarea Afacerilor” – plini de optimism, speranțe și orientați spre noi realizări, septembrie 2018

 

Cadrele științifico-didactice a departamentului „Administrarea afacerilor” sunt conştiente de necesitatea asigurării îmbunătățirii / perfecționării continue a conținuturilor acestor programe, prin permanenta monitorizare ale acestora și perfecţionare a Planurilor de învățământ; proces ce are loc permanent în cadrul departamentului, ultima având loc recent în februarie 2018.

O altă direcție de asigurare a calităţii pe filiera metodico-didactică constă în îmbunătățirea asigurării Curriculare a disciplinelor ținute de cadrele didactice ale departamentului, și anume:

– calitatea Curriculum-urilor la discipline;

– actualizarea unităților de conținut ale acestora, îmbogățirea lor permanentă și excluderea repetitivității acestora în cadrul diferitelor Curriculum-uri (sincronizarea unităților de conținut între diferite Curriculum-uri);

– asigurarea corelării unităților de conținut cu competențele preconizate de a fi atinse;

– îmbogățirea conținuturilor lucrului individual al studenților și masteranzilor și asigurarea unei bune monitorizări a realizării acestuia.

O altă componentă la acest capitol este îmbunătățirea calitativă a modului de organizare și derulare a practicilor – de inițiere în specialitate; practica de specialitate I și II și de cercetare. Aceste practici necesită atât o perfectare a asigurării curriculare a acestora, cât și o conexiune mai strânsă cu întreprinderile / firmele – obiecte al practicilor. Acest lucru se poate materializa prin contactele personale directe ale membrilor departamentului cu subiecții antreprenoriatului, precum și semnarea de contracte de colaborare cu diverși agenți economici. La acest capitol un aport mai decisiv îl au cadrele didactice a departamentului care au conexiuni strânse cu mediul antreprenorial.

Menționăm în mod deosebit necesitatea dezvoltării predării în limbi străine, în special în limba engleză; deschiderea de grupe cu predare în limba engleză. Deja avem grupe la specialitatea „Business și Administrare” cu predare în limba engleză. Prima promoţie a studenţilor specialităţii Business şi Administrare cu predare a disciplinelor în limba engleză va avea loc în acest an de învăţământ 2017/2018.

Pe viitor, suntem conştienţi de faptul că este necesar de asigurat, într-o pondere cât mai mare și calitativă, predarea cursurilor în limba engleză de către cadrele didactice a departamentului “Administrarea afacerilor”.

O fructuoasă colaborare în cadrul proiectului Tempus LMPH cu colegii de la departamentul “Management, Marketing și Administrarea Afacerilor”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Al. I. Cuza”, Iași, mai 2015

 

O prelegere la disciplina “Management” ținută la Facultatea “Științe Economice”, USM de conf. univ., dr. Irina Manolescu, Universitatea Al. I. Cuza”, Iași, 18 septembrie 2016

 

Descrierea corpului profesoral-didactic

La moment, în anul de învățământ 2017/2018, departamentul „Administrarea Afacerilor” are:

– 24,1 unități didactice, dintre care: 14,2 unități de conferențiar universitar și 9,9 unități de lector universitar (0,8 unități de lector universitar, doctor);

– 21 de cadre didactice angajate: dintre care 9 conferențiari universitari, doctori în economie și un lector universitar, doctor în economie.

– patru profesori ai departamentului sunt abilitați cu dreptul de conducători de doctorat;

– 19331 ore didactice asigurate: dintre care 15142 ore la ciclul I (Licență) și 4189 ore la ciclul II (Masterat).

– vârsta medie a personalului științifico-didactic a departamentului „Administrarea Afacerilor” constituie 43 ani.

Printre profesorii departamentului „Administrarea Afacerilor”, care au cea mai mare vechime de muncă și constituie coloana vertebrală a acestuia, pot fi menționați conferențiarii universitari, doctori în economie – Marian Jalencu, Maia Postică, Svetlana Mironov, Nicolae Verejan, Alexandru Scutaru, Mihai Cernei; lectorii universitari – Mihaela Balmuş-Andone, Tatiana Diaconu, Ana Socolova, Natalia Stefanco. De asemenea, menționăm și implicarea în activitatea departamentului a lectorului universitar, doctor în economie – Ana Timuș.

În linii mari departamentul „Administrarea Afacerilor” și-a stabilizat la nivelul acestor indicatori pe parcursul ultimilor ani. În viitor, este necesar să ne menținem la acest nivel cantitativ, concentrându-ne pe indicatorii de calitate. Este necesar de a administra eficient toate activitățile în cadrul departamentului în ce privește politica de personal.

 

          Asigurarea procesului educațional cu materiale metodico-didactice proprii

Cadrele științifico-didactice a departamentului „Administrarea Afacerilor” depun eforturi de a elabora și edita materiale metodico-didactice (manuale, note de curs, îndrumare, ghiduri, etc), pentru a asigura din acest punct de vedere procesul de studii la specialitatea „Business și Administrare”, precum și a programelor de master ținute.

În ultimii cinci ani au fost editate o serie de lucrări metodico-didactice în cadrul departamentului, printre care am menționa următoarele:

– Paladi, F., Bulimaga, T., Jalencu, M., Gorceac, L., Spînu, L., Savva, M., Crețu, R., Țurcanu, C., Manolescu, I. Ghidul cercetătorului, Chișinău, CEP USM, 2018. – 72 p.;

– Jalencu, M. (coord.), Rugină-Matran, V., Balmuș-Andone, M. Management inovațional și transfer tehnologic (Ghidul antreprenorului inovativ), Chişinău: CEP USM, 2015. – 212 pag.;

– Jalencu, M., Niculița, A., Paladi, F. (coord.)., Bulimaga, T., Balmuș-Andone, M., Rugină-Matran, V. Sistemul inovativ al universității: intraprenoriatul mediului universitar (pe exemplul Universității de Stat din Moldova), Chișinău, CEP USM, 2015. – 288 p.;

– Mironov, S. Managementul producţiei. Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. – 288 pag.;

– Bulimaga, T., Balmuș-Andone, M. Development of innovative strategies at the Moldova State University, Chișinău, CEP USM, 2016. – 210 p.;

– Socolova, A. Управленчская диагностика фирмы I, Учебно-методическое пособое, Кишинэу, CEP USM, 2017.;

– Socolova, A., Postică, M. Управленческая диагностика фирмы II, Учебно-методическое пособое, Кишинэу, CEP USM, 2017.

– Postică, M. Formarea populației în teritoriul actual al Republicii Moldova în perioada premodernă, pag. 76-146, capitolul II în Monografia Formarea populației Republicii Moldova (studiu istorico-demografic)., coordonator C. Matei prof. univ., dr. hab., V. Sainsus dr., conf. univ., Chișinău, 2017;

– Mironov, S. Proiectarea sistemului de management. Note de curs, Chișinău, CEP USM, 2017. – 180 pag.

În același timp, profesorii departamentului plasează cursurile universitare pe platforma informațională de instruire MOODLE; posibilitate care trebuie fructificată și în continuare din plin. În vederea realizării acestui obiectiv un rol esențial îl are activitatea în cadrul departamentului a Comisiei de Calitate (șef al Comisiei – conf. univ., dr. Maia Postică), care constituie o componentă definitorie în asigurarea calității procesului metodico-didactic al departamentului.

 

Activitatea de cercetare științifică și inovare

Realizarea de activități de cercetare științifică de către membrii departamentului „Administrarea Afacerilor” reprezintă o altă direcție de dezvoltare a acestuia, fundamentată pe o serie de investigaţii în diverse domenii.

Tematica generală în cadrul căreia au loc cercetările științifice derulate în cadrul departamentului pe parcursul mai multor ani este „Modlităţi de eficientizare a sistemului de management în condiţiile economiei concurenţiale”; care s-au concretizat în direcţii de cercetare ştiinţifică vizând  principalele componente ale sistemului de management autohton, şi anume: Strategii manageriale, Sisteme de organizare, Managementul afacerilor, Resurse umane, etc.

Aceasta a fost și tema proiectului, care s-a derulat în cadrul catedrei  pe parcursul anilor 2006 – 2007; cercetarea în cauză fiind efectuată concomitent la nivelul macroeconomic şi microeconomic, fiind focalizată pe ambele filiere ale eficienţei sistemului de management, şi anume eficienţa managerială şi eficienţa economică. Cercetările din cadrul acestui proiect s-au concretizat în publicaţia  „Management: modalităţi de eficientizare”, CEP USM, Chişinău, 2007.

Tema de cercetare științifică a departamentului „Administrarea Afacerilor” pentru anii 2016-2019 este “Modalităţi de eficientizare a sistemului de management în contextul dezvoltării economiei inovative în Republica Moldova”. Subetapa de cercetare științifică pentru anul 2017 a fost „Paradigme moderne ale antreprenoriatului inovativ: modalități de dezvoltare și eficientizare”, iar  pentru anul în curs 2018 este „Modalități de dezvoltare a antreprenoriatului inovativ în baza unei performante infrastructuri inovative”, cu principalele rezultate preconizate de a fi atinse:

– argumentarea teoretico-metodologică a antreprenoriatului inovativ și identificarea modalităților de dezvoltare a acestuia, inclusiv în mediul universitar;

– eficientizarea activităților derulate în cadrul Incubatorului de inovare „Inventica-USM” privind transferul tehnologic și a afacerilor inovative, inclusiv a start-upurilor inovative studențești;

– dezvoltarea relațiilor de colaborare de lungă durată cu potențialii parteneri de dezvoltare ai incubatorului de inovare universitar;

– internaționalizarea activităților inovative prin stabilirea de contacte directe de colaborare internațională.

În acest acest context, se impune implicarea și participarea activă membrilor departamentului la diverse proiecte de cercetare, inclusiv internaționale, și de infrastructură; elaborarea și participarea la diverse Concursuri de proiecte anunțate.

La acest capitol avem înregistrate și succese. În ultimii ani (2011 – 2017), cadrele științifico-didactice a departamentului „Administrarea Afacerilor” au fost membri ai diverselor proiecte – 10 la număr, printre care – 5 proiecte de creare a infrastructurii de inovare și transferului tehnologic; 1 proiect instituțional; 1 proiect din Programul Cadru 7 (FP7); 5 proiecte Tempus:

– mai, 2012 – prezent:  inițiate și cu succes realizate cinci proiecte de creare și dezvoltare a infrastructurii de inovare universitară și transfer tehnologic „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”, derulate sub egida Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT). Profesorii departamentului care au participat pe parcursul respectivei perioade în aceste proiecte sunt – Marian Jalencu, Mihaela Balmuș-Andone, Tatiana Bulimaga, Viorica Rugină-Matran, Nicolae Verejan, Tatiana Diaconu. De asemenea, în derularea acestor proiecte au fost implicați mentori / membri ai grupului de proiect șase studenți ai specialității „Business și Administrare” – Alexandru Suhodol, Adrian Savcenco, Vlad Bilețchi, Corina Necula, Iulia Morgun și Corneliu Ciorici;

– decembrie, 2013 – decembrie, 2016: Proiect Tempus “Rețeaua de transfer tehnologic – TecTNet” (Marian Jalencu, Mihaela Balmuș-Andone, Tatiana Bulimaga);

– decembrie, 2013 – noiembrie, 2016: Proiectul Tempus nr. 544191 – LMPH “Licence Masters professionnels en management des activites hotelieres pour le developpement de lindustrie touristique en Georgie, Azerbaidjan et Moldavie” (Marian Jalencu, Maia Postică);

– octombrie, 2012 – octombrie, 2015: Proiect Tempus “LaManche: Leading and Managing Change in Higher Education” (Marian Jalencu, Elena Suman, Viorica Rugină-Matran);

– ianuarie, 2012 – decembrie, 2014: Proiectului Nr. 516 597- Tempus-1-2011-1-Fr – “Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie” (Marian Jalencu);

– ianuarie, 2009 – decembrie, 2011: Proiectului 144544 – TEMPUS 1 – 2008 – 1 – FR JPHES „Dezvoltarea parteneriatului dintre universităţi şi întreprinderile din Republica Moldova” (Marian Jalencu);

– martie, 2013 – martie, 2017: Proiectul din cadrul Programul Cadru 7 (FP7), “Posibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova’s and Georgia’s preaccession process” (Tatiana Diaconu);

– anul 2011 – anul 2014: Proiectul 11.817.08.49A LCŞ: „Tehnologii Informaţionale” – „Metodologii și tehnologii moderne ale produselor Software (PS)” (Ana Socolova).

           La moment, profesorii departamentului participă ca membri ai grupului de proiect în două proiecte internaționale, și anume:

– Proiect bilateral moldo – român (MD-RO): “Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi” – Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga. Scopul proiectului constă în cresterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică internaţională;

– Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”.

 

Activități derulate în cadrul proiectului Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, mai 2018

 

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. Proiectul Erasmus+ ReSTART este cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – “Capacity Building in the Field of Higher Education”, începând cu 15 octombrie 2017 pe o perioada de 3 ani.

Acest proiect își propune de a moderniza programul de master “Administrarea afacerilor” (120 ECTS), responsabil de care este departamentul nostru. În particular, vor fi modernizate șase cursuri universitare, fiind organizate și două sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale din Republica Moldova.

Profesorii departamentului „Administrarea Afacerilor” – membri ai grupului de proiect sunt: Marian Jalencu, Mihaela Balmuș-Andone, Tatiana Bulimaga, Svetlana Mironov, Maia Postică, Alexandru Scutaru. 

Însă, cu toate succesele înregistrate la acest capitol este necesar constituirea în cadrul departamentului a diverse grupuri de proiect / echipe de proiect, care să înainteze / propună spre Concurs mai multe proiecte de cercetare, printre care instituționale; Horizon 2020, etc. O direcție strategică ce trebuie dezvoltată în cadrul departamentului constă în internaționalizarea cercetării științifice, în special publicații în reviste peste hotare, în special cu factor de impact ISI.

 

Incubatorul de inovare „Inventica-USM”

În cadrul facultății “Științe Economice”, departamentului “Administrarea Afacerilor”, începând cu anul 2012 activează Incubatorul de inovare (II) „Inventica-USM”; care a fost creat în baza derulării proiectul „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”, finanţat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT). Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” este parte componentă a Institutului de Cercetare şi Inovare a Universității de Stat din Moldova. Director de proiect este prof. univ., dr. habilitat Gheorghe Ciocanu, rector al Universităţii de Stat din Moldova.

Manager al Incubatorului de inovare „Inventica-USM” este conf. univ., dr. Marian Jalencu. Membri ai grupului de proiect al incubatorului de inovare sunt cadrele didactice a departamentului – lectorii universitari Mihaela Balmuș-Andone și Tatiana Bulimaga. În diferite perioade de timp în cadrul acestui proiect au activat cadrele didactice a departamentului – conf. univ., dr. Nicolae Verejan, lectorii universitari Viorica Rugină-Matran și Tatiana Diaconu.

Incubatorul de inovare „Inventica-USM” a fost constituit pentru a soluționa o variată gamă de obiective dar, în particular, în scopul facilitării încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi susţinerii acestora chiar din perioada de studii. Incubatorul de inovare are drept scop principal să ajute, faciliteze studenţii să-şi creeze afaceri de succes / firme performante şi să asigure un management eficient pe parcursul derulării activităţilor acestora.

La moment, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea opt incubatoare de inovare – „Inovatorul”, „Nord”, „Politehnica”, „Innocenter”, „InventicaUSM”, „Antreprenorul Inovativ”, „Media Garaj”, „IT4BA”; marea majoritate dintre care sunt incubatoare de inovare universitare.

În procesul activităţii sale II „Inventica-USM” se ghidează de către următoarele reguli vis-a-vis de firmele ce sunt potenţialii sau actualii rezidenţi ai incubatorului, şi anume:

activitatea firmei incubate trebuie neapărat să fie bazată pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice din interiorul universităţii;

firma incubată trebuie să aibă un domeniu de cercetare comun cu universitatea;

se elaborează un contract cu antreprenorul – universitatea acordă spaţiu fizic şi ajutor logistic.   

Managementul incubatorului de inovare a “Inventica-USM” este convins că pentru organizarea eficientă a procesului de incubare de afaceri inovative, unei firme incubate este necesar să i se atribuie – un tutore al domeniului respectiv; un mentor, care cunoaşte bine piaţa respectivă; un consultant în domeniul planificării de afaceri şi planificării de marketing. Aspectele tehnice şi tehnologice – sunt prerogativa antreprenorului inovativ; consultantul – oferă numai consultanţă în domeniul organizării eficiente a afacerii. Procesul de incubare a afacerilor inovative constă din două etape, şi anume: preincubarea şi incubarea. Firma se creează şi se pregăteşte pentru a fi rezidentul incubatorului de inovare numai atunci, când este materializat produsul, iar antreprenorii sunt capabili să-l vândă.

Administratorul II „Inventica-USM” este Universitatea de Stat din Moldova, incubatorul având o specializare universală. Cu toate că este un incubator de inovare universitar universal, acesta tinde să se focuseze pe următoarele direcţii prioritare de specializare, şi anume – fizică şi inginerie; tehnologii informaţionale; biologie şi pedologie; chimie şi tehnologie chimică. Totuşi, direcţia strategică a incubatorului de inovare „Inventica-USM” este în identificarea şi dezvoltarea afacerilor inovative în domeniul IT-ului. În baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) nr. 72 din 05 martie 2015, a fost acordat statutul de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inventica-USM” companiei „Hygieiacom” SRL, în baza proiectului „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate sporită extracţia şi fabricarea uleiului din seminţe de struguri”.

O semnificativă modalitate de dezvoltare a afacerilor inovative în cadrul II „Inventica-USM”, o reprezintă – identificarea, crearea şi susţinerea start-upurilor studenţeşti. Dezvoltarea start-upurilor studenţeşti – este privită şi tratată de către managementul incubatorului drept o direcţie strategică de impulsionare a afacerilor inovative în cadrul incubatorului de inovare – „Inventica-USM”.

În perioada anilor 2014 – 2017 II „Inventica-USM” a organizat și derulat patru ediții a concursului ideilor de afaceri innovative Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”; două evenimente de tip Hackathon; Bootcamp-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ”; Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”, etc.

 

Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” este conceput ca un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” în cooperare cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi este orientat, în special, spre susţinerea studenţilor şi tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative şi fructificare / materializare ale acestora în proiecte / planuri de afaceri inovative. De asemenea, se preconizează de a identifica afacerile inovative viabile şi cu perspectivă de dezvoltare şi incubare în cadrul II „Inventica-USM”.

La cele patru ediții ale Târgului start-upurilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, derulate în perioada anilor 2014-2017, au fost elaborate și prezentate / susținute public de către studenți peste 40 de planuri de afaceri inovative. La lucrările Târgului de fiecare data au participat activ şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetători, profesori.

Prima Ediție a Târgului start-upurilor a avut loc în data de 22 decembrie 2014 în incinta Universității de Stat din Moldova. Lucrările Târgului start-up-urilor au fost deschise, cu un cuvânt de salut, de către prorectorul pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi. În cuvântul său de salut, prorectorul USM s-a referit la importanța acestui eveniment – Târgul start-up-urilor – ca un eficace mijloc de impulsionare, încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți și tineri cercetători. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public unsprezece planuri de afaceri inovaționale, elaborate de către studenții USM. Câștigător al primei Ediții al Concursului start-up-urilor a fost desemnat planul de afaceri inovatic “Cultura aquaponică”, autori – Cojocaru Nicolae, Indoitu Gheorghe, studenți anul III, specialitatea “Business și administrare”.

Prima Ediție a Târgului start-up-urilor (22 decembrie 2014): cuvântul de salut al prorectorului pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

 

A II-a Ediție a Târgului start-up-urilor a avut loc în data de 16 Decembrie 2015 (sala 222, Bloc IV, USM). Lucrările acestei ediții au fost deschise prin luarea de cuvânt de încurajare și susținere a doamnei decan a facultății Științe Economice, USM – prof. univ., dr. hab. Galina Ulian.

În cadrul Concursului au fost susținute 10 planuri de afaceri inovative. În acest an fondul de premii a Concursului a constituit suma de 19600 lei (nouăsprezece mii șase sute lei). Câștigători ai Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a) au fost desemnați studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa, autori a două planuri de afaceri inovative, ce au acumulat cel mai mare punctaj, respectiv Producerea uleiurilor etirice din romaniță, levănțică și melissă – 224 puncte și Creșterea și realizarea arborilor Paulownia ,,Shan Tong” – 222 puncte. La decizia Comisiei de evaluare studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa au fost premiați cu un premiu în valoare de 8600 lei (opt mii șase sute lei).

Premiul de gradul I a fost decernat studentei Arsenii Cristina cu planul de afaceri Nucile de săpun, care a acumulat 218 puncte. Premiul acordat în valoare bănească a constituit 3000 lei (trei mii lei). Premiul de gradul II a fost acordat studentei Anastasia Cula, autoarea planului de afaceri Producerea și distribuirea pieptenului neobișnuit „Cul-Brush”, care a acumulat 214 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2500 lei (două mii cinci sute lei). Premiul de gradul III a fost acordat studentului Bolotovici Doru, autorul planului de afaceri Producerea si comercializarea ,,Biodieselului’’, care a acumulat 206 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2000 lei (două mii lei).

În cadrul Concursului a fost acordat un premiu Mențiune specială. Câștigătorul acestuia a fost desemnată studenta Nica Nicoleta cu planul de afaceri inovativ Tehnologia “Self Checkout”, care a acumulat – 206 puncte. Valoarea bănească acordată pentru acest premiu a constituit – 1500 lei (o mie cinci sute lei). Pentru celelalte patru planuri de afaceri inovative prezentate în Concurs, Comisia de evaluare a acordat Premii de încurajare, iar autorii acestora au fost premiați în valoare bănească cu câte 500 lei (cinci sute lei).

Secvențe de la lucrările Concursului ideilor de afaceri inovative – Târgul start-up-urilor,

Ediția a II-a, 16 Decembrie 2015

 

În ziua de 23 decembrie 2016 s-a desfășurat Ediția a III-a a Concursului Tărgul start-up-urilor. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public zece proiecte de afaceri inovative. În urma unei jurizări minuțioase, au fost deciși și câștigătorii Ediției a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, fiind oferite și premii pentru participanți.

Primul loc a fost oferit proiectului TCI – Touchless capacitive Instrument (autor: Tîrsîna Viorel, Munteanu Luminița) – premiul de 2500 lei. Locul II a fost ocupat de cître proiectul Literamo (autori: Stratu Dan, Flocos Ion) – premiul de 2000 lei. Locul III a fost decernat pentru trei proiecte innovative, și anume – Volt (autor: Bolotovici Doru), National Eco-Bags (autor: Bobeică Victoria) și S+P(safe+protection) (autori: Necula Corina, Morgun Iulia). Fiecare dintre aceste trei proiecte au fost premiate cu câte 1000 lei.

Însă, și celelalte proiecte participante la Concurs au primit câte un premiu de încurajare. În felul acesta și celelalte cinci proiecte participante au primit câte un premiu de 300 lei.

 

Deularea Ediției a III a Concursului ideilor de afaceri inovative, 23 decembrie 2016

 

Ediția a IV-a a Târgului start-up-urilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative”, a avut loc la data de 11 decembrie 2017. La această ediție a Concursului au fost elaborate și susținute 13 planuri de afaceri inovative studențești. Drept cele mai bune planuri de afaceri au fost determinate următoarele, fiind oferite și premii pentru câștigători.

Locul I: „Terminal de încărcare a telefoanelor mobile/tabletelor „EnergyBox”” – autor Dobândă Cristian, student an. II;

Locul II: „Mănuși de protecție Mark VIII” – autor Terlița Dumitru, student an. III și „WDRESS” – autor Ohrimenco Alexandra, studentă an. II;

Locul III: „Elaborarea Platformei Electronice „www.agrosmart.md”” – autori Ursachi Tudor, masterand, an. I și Coșman Iulia, studentă, an. IV; „Katzer cinema” – autor Cațer Valeria, studentă an. III; „Cafe Moldova” – autori Cioban Olga și Dobrea Gabriela, studente an. II și „Smart students security” – autor Samohvalov Denis, student an. II.

La această ediție a Târgului, pentru prima data, în calitate de membri ai Juriului au fost și reprezentanți din România, de la Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași – Manolescu Irina, doctor în economie și Guțu Ioana, doctor în economie.

Două proiecte inovative din cele prezentate au fost propuse spre expertizare preventivă la AITT, în scopul participării la Concursul proiectelor de transfer tehnologic, și anume „Realizarea Platformei Electronice „www.agrosmart.md””, autor Ursachi Tudor și „Sistemul de promovare activă și stimulare a vânzărilor OfferTime”, autor Bolotnicov Cristian.

Participanţii la lucrările tuturor edițiilor ale concursului Târgul start-upurilor au menţionat calitatea înaltă a proiectelor inovative prezentate, dar în special, modul de prezentare ale acestora de către studenţi, prestaţia foarte bună ale acestora.

De asemenea, a fost evidenţiată de către toţi cei prezenţi la toate edițiile acestui concurs oportunitatea desfăşurării unui asemenea eveniment pe baze sistematice şi permanente, în vederea susținerii ideilor inovative ale studenților și dezvoltarea în baza acestora a start-upurilor inovative studențești.

În paralel, a fost evidențiat faptul că este necesar de a continua și în viitor fortificarea și extinderea Rețelei de mentorat a II „Inventica-USM” prin promovarea evenimentelor de stimulare a activităților inovative, asigurarea mentenanței și bunei funcționări a sistemului de relații de mentorat în cadrul incubatorului de inovare.

Menționăm în mod deosebit faptul, că pe parcursul activității Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, studenții USM au devenit câștigători ai diverselor Concursuri naționale și internaționale.

Pe 23 decembrie 2014, studenții USM – Cojocaru Nicolae și Indoitu Gheorghe (facultatea Științe Economice, specialitatea Business și Administrare, anul III), au devenit câștigători ai Concursului Național „Cel mai Bun Proiect Inovativ” organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), la categoria studenți. Proiectul inovativ “Cultura aquaponică” prezentat la Concurs a fost elaborat în cadrul Incubatorul Inovațional “Inventica-USM”.

 

Studenții USM – Cojocaru Nicolae și Indoitu Gheorghe câștigători ai Concursului Național „Cel mai Bun Proiect Inovativ” organizat de AITT, 23 decembrie 2014

 

Ulterior, studentul Nicolae Cojocaru a aplicat cu un proiect la Concursul Voucher-elor Inovaţionale. Acest Concurs a fost organizat în cadrul proiectului ener2i – energy research to innovation “Reinforcing cooperation with Eastern Partnership (EaP) countries on bridging the gap between energy research and energy innovation” şi, în mod special de EE – energy engineers (Agenţia de Energie din Regiunea Nord-Rhein Westfalia, Germania), Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (Republica Moldova), Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Republica Moldova), Centrul pentru Inovare Socială (Austria). Concursul a fost gestionat în Republica Moldova de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT).  Scopul Concursului Voucher-elor Inovaţionale în Republica Moldova a constat în iniţierea proiectelor de inovare în domeniul eficienţei energetice şi surselelor de energie regenerabile prin acordarea unui sprijin financiar direct într-un stadiu incipient de dezvoltare a proiectului. Întreprinderile mici şi mijloci, inclusiv start-up-rile şi spin-off-urile, au primit posibilitatea de a achiziţiona servicii de cercetare şi dezvoltare de la furnizorii de cunoştinţe pentru a realiza proiectele lor şi pentru a stabili sau intensifica relaţiile cu instituţiile de cercetare.

Pentru Republica Moldova, în cadrul respecivului Concurs, au fost preconizate 11 Vouchere Inovaţionale cu o valoare de 4 mii de Euro fiecare. Lansarea Concursului Voucherelor Inovaţionale a avut loc în data de 11 Decembrie 2014. Termenul limită pentru prezentarea proiectelor a fost 2 Martie 2015, iar anunţarea câştigătorilor a fost realizată la finele lunii martie 2015. Comisia de evaluare a proiectelor a fost formată din doi membri din Austria, un membru din Olanda, un membru din Germania şi doi membri din Republica Moldova. Proiectul propus la acest Concurs de către studentul Nicolae Cojocaru a câştigat unul din cele unsprezece Vouchere Inovaţionale.

În data de 15 iunie 2017, Alexandru Suhodol, masterandul programului de master „Administrarea afacerilor” a câștigat Premiul acordat de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru ideea de afaceri inovativă „Busy bord-tablă”, care are drept scop dezvoltarea abilităților copiilor mici. Acest Premiu a fost câştigat în cadrul Primei ediţii a concursului “Cea mai bună idee inovaţională” ce a avut loc la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Acest Concurs a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei (AŞM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Peste 30 de tineri au participat la acest concurs, prezentându-şi ideile inovative, motivaţi de dorinţa de a iniția şi dezvolta propria afacere inovativă. La eveniment au participat conducători și reprezentanți ai entităților organizatoare, concurenți, susținători.

 

Alexandru Suhodol, masterand USM, câștigătorul Premiului acordat de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cea mai bună idee de afacere inovativă, 15 iunie 2017

 

Evenimente de tip Hackathon. Pe parcursul anilor 2016 și 2017, la Universitatea de Stat din Moldova au fost organizate și cu success desfășurate două Ediții a Evenimentului de tip Hackathon “Inolab” – Aplicarea Tehnologiilor Informaționale în afaceri inovative.

Respectivele ediții a concursului de tip Hackathon au fost realizate în cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare, gestionate de către echipa Incubatorului de inovare „Inventica-USM”, constituită din: conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.

Hackathon-ul “Inolab” a fost conceput și realizat ca un eveniment care poate întruni sub acelaș acoperiș persoane care vor colabora pentru dezvoltarea unor aplicații web; un eveniment care poate pune față în faţă, într-un cadru universitar prietenos, studenţi pasionaţi de IT, profesori şi experţi profesioniști – posibili angajatori.

Prima Ediție a Hackathon-ului s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016, a doua Ediție a avut loc în perioada 7-9 decembrie 2017.

Desfășurarea respectivelor Concursuri a avut loc grație eforturilor membrilor subdiviziunilor USM, cum ar fi: Incubatorul de Inovare “Inventica-USM”; Institutul de Cercetare şi Inovare; Facultatea de Fizică şi Inginerie; Facultatea de Matematică şi Informatică; Facultatea de Ştiinţe Economice.

Deoarece acest Eveniment a necesitat o organizare complexă, Echipa de proiect aduce sincere mulțumiri profesioniștilor USM din domeniul IT-ului – Irina Epifanova, Victor Ciobu și Iurie Bruc – pentru efortul depus la formularea sarcinilor, identificarea experților și asigurarea logistică a Evenimentelor.

Materializarea acestui tip de Eveniment ar fi fost cu mult mai dificil de realizat fără implicarea continuă pe parcursul pregătirii acestuia a prorectorului USM pentru activitatea științifică prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

În calitate de experți – mentori ai evenimentelor au fost următoarele firme din domeniului IT: SaltEdge, Vivat Inc, Vivat Consulting SRL, Optimum și Yopeso.

Evenimentele de tip Hackathon desfășurate la USM au fost concepute de către Echipa de proiect și organizate după următorul algoritm, care înglobează în sine elementele unui Hackathon clasic, combinate cu o abordare inovativă a unui asemenea tip de eveniment.

Prima ediție a Hackathon-ului “Inolab” s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016. La prima etapă a avut loc înregistrarea participanților şi formarea inițială a echipelor (5-6 decembrie 2016). Enunțarea temei (problemei) necesare de soluționat de către participanți (echipele formate) a avut loc în data de 6 decembrie. Perioada cuprinsă între data de 6 și 10 decembrie a fost acordată echipelor pentru a dezvolta soluțiile proprii la tema enunțată.

Acțiunea finală a Evenimentului a avut loc în data de 10 decembrie 2016, începând cu ora 10.00 în Sala 3, Bloc 2 Anexă, USM.

În felul acesta, la Hackathon au fost înregistrate și au participat trei echipe, și anume:

– ITTeam, echipa de la facultatea de Matematică şi Informatică, în următoarea componență: Nica Xenia (capitanul echipei), Andruh Vasilii, Elivanov Antonina, Gheliș Victor, Struț Igor.

– PhysTeam, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, constituită din: Ciorici Corneliu (capitanul echipei), Vornic Vasile, Lungu Vasile, Clim Danu, Ciubuc Cristian.

– Sudo/, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, formată din: Balan Anastasia (capitanul echipei), Paireli Nichita, Dolomanji Gheorghe, Gavrișciuc Vladislav, Costerin Ion, Modrînga Andrei, Anastasiev Valerii, Șpeter Alexandru, Voloșenco Maxim.

Sarcina primită de către echipe, necesară de soluționat, a constat în elaborarea unei Platforme a studentului USM „Student – USM”. În conformitate cu cerințele înaintate, respectiva Platformă trebuia să conțină următoarele funcții:

1). Înregistrarea studentului/absolventului.

2). Îdeplinirea profilului (CV) de către utilizator.

3). Căutarea şi afişarea profilurilor utilizatorilor de către vizitatotii publici ai site-lui.

4). Completarea profilului a utilizatorului înregistrat de administratorul USM cu date specifice.

Acțiunea finală a Evenimentului s-a desfășurat după următorul Program:

  1. Deschiderea oficială a Hackathon-ului.
  2. Prezentarea experţilor/firmelor IT.
  1. Prezentarea soluţiilor de către Echipe.
  2. Analiza soluţiilor şi feedback-ul experţilor 
  3. Team Building şi perfectarea soluţiilor (2 ore).
  4. Prezentarea proiectelor/soluţiilor îmbunătăţite.
  5. Evaluarea soluţiilor prezentate.

La etapa finală a evenimentului, au fost peste 60 de participanți, inclusiv mulți studenți pasionați de IT. Menționăm în mod deosebit faptul că, echipele au fost foarte minuțios supervizate pe parcursul întregului eveniment de experți din domeniul IT-ului: Vladislav Ledniov (SaltEdge, Web developer); Alexandr Garțenștein (Vivat Inc, director); Nicoleta Iliuha (Vivat Consulting SRL, Mobile developer); Igor Riabinin (Optimum, Senior Symfony Developer) și Victor Cebanu (Yopeso, iOS Developer).

Studenții participanți la Hackathon au avut un dialog deschis cu experții privind perspectivele și posibilitățile de angajare, modul de angajare în firmele din domeniul IT; dar au fost abordate și diverse aspecte practice privind pregătirea dosarelor candidaților la angajare, modul de prezentare la interviuri, etc.

După ce echipele participante au prezentat soluțiile elaborate, experții au dat sfaturi și sarcini suplimentare pentru îmbunătățirea proiectelor propuse. Pe parcursul a două ore, echipele au avut posibilitatea să perfecteze proiectele. Pe parcursul acestei perioade, participanții au avut o comunicare deschisă, directă cu membrii juriului – experții evenimentului. Menționăm în mod deosebit comportamentul impecabil al experților, care a fost unul prietenos, deschis, plin de sfaturi; un comportament destoinic de adevărați mentori!

După ce proiectele au fost perfectate, acestea au fost prezentate experților. Prezentările finale, de fapt, au avut loc într-un regim interactiv de comunicare între experți și membrii echipelor. În final, experții au decis repartizarea locurilor și, implicit, repartizarea fondului de premiu al Hackathon-ului în valoare de 4000 lei, în felul următor:

Primul loc a fost ocupat de echipa PhysTeam, care a câștigat un premiu în valoare de 1600 lei. Locul doi a fost acordat echipei Sudo/ – și un premiu în valoare de 1400 lei; iar locul trei a revenit echipei ITTeam și, respectiv, premiul în valoare de 1000 lei.

Însă, cu siguranță, toți participanții la acest inedit eveniment organizat la USM sunt câștigători !

În perioada 07 – 09 decembrie 2017, a avut loc a II-a Ediție a Hackathon-ului USM – preconizat ca un eveniment de stimulare a activității inovative.

Doritorii de a participa la acest eveniment inovativ au avut posibilitatea de a se înscrie în baza unui Formular de înregistrare a participantului, plasat pe site-ul USM. Fiecare candidat a avut două opțiuni de participare – în calitate de: 1. Participant, membru a echipei sau 2. Speaker. Participarea ca speaker presupunea și generarea unor proiecte, care ulterior să fie prezentate la eveniment și în baza cărora să fie formate echipele.

Programul Hackathon-2017 USM a fost următorul: 10.00 – Deschiderea Hackathon-ului. Prezentarea experților – membrilor juriului; 10.30 – Prezentarea proiectelor (5-7 minute pentru fiecare proiect); Recomandările experților; 11.30 – Formarea echipelor; 12.00-17.00 – Lucru asupra proiectelor; 17.00 – Prezentarea proiectelor și jurizarea (10-15 minute pentru fiecare proiect); 18.30 – Anunțarea rezultatelor.

În cadrul Evenimentului Hackathon-2017 au fost generate și dezvoltate 4 proiecte. Respectivele proiecte au trecut toate etapele specifice unui eveniment de tip Hackathon – de la generarea conceptelor de proiect, formarea echipelor, dezvoltarea proiectelor, prezentarea și evaluarea acestora. În urma evaluării de către un Juriu competent, proiectele elaborate au fost ierarhizate în felul următor:

I loc – “Crearea aplicației pentru completarea orarului”;

II loc – “Aplicație de management a timpului”, sistem informatic de interacțiune “student-profesor”;

III loc – “E-caiet” pentru student;

Premiul “Simpatia publicului” a fost decernat proiectului “Blockchain”.

Suntem convinși că, asemenea evenimente sunt deosebit de utile și necesare de a fi organizate și în continuare la USM, fiindcă reprezintă o viabilă modalitate de promovare a afacerilor inovative, prin apropierea studenților de piața muncii, de potențialii angajatori, veritabili experți în domeniu.

    Secvențe de la Evenimentul Hackathon “Inolab”, 10 decembrie 2016

 

Bootcamp-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ”. În data de 04 Octombrie 2017, Echipa de proiect a Incubatorului, asistată de către Echipa managerială a start-up-urilor a organizat și derulat BOOTCAMP-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ” (BOOTCAMP: Interactive School of the Young Innovative Entrepreneur). Acest eveniment a fost desfășurat în cadrul Săptămânii Inovării USM, organizată și derulată la USM în perioada 02 – 06 Octombrie 2017.

BOOTCAMP-ul – Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ – este concepută ca o modalitate eficientă de inițiere a studenților și masteranzilor USM, bazată pe o manieră non-formală de instruire interactivă, stabilindu-se rețele de networking între mediul academic și cel antreprenorial. În fața studenților, în cele patru module ale evenimentului, cu mult entuziasm au luat cuvântul experți de la diverse instituții din țară și de peste hotarele ei. Cu deosebit interes a fost ascultată lecția dlui Chris Fender, Director OTMIR, Universitatea din Missouri, SUA, care a făcut o amplă descriere experienței și a cazurilor de succes de la Universitatea pe care o reprezintă. La lucrările BOOTCAMP-ului au participat și experți invitați de la AITT, ASEM “IT4BA”, CSU “InnoCenter”, ODIMM, JCI & NAYADA, precum și membrii Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” împreună cu studenții-mentori din cadrul acestuia.

Școala interactivă – BOOTCAMP, a fost adresată studenților-antreprenori inovativi; potențiali dezvoltatori ai startup-urilor innovative studențești. Audienții la BOOTCAMP au fost selectați în bază de unui Formular de participare completat, plasat pe site-ul USM. Menționăm, interesul deosebit de mare a studenților pentru acest eveniment, la care s-au înscris și au participat 45 de participanți.

BOOTCAMP-ul a fost organizat într-o manieră interactivă, fiind constituit din patru module distincte. Primul modul a fost ținut de către Echipa de proiect a Incubatorului (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone, T. Bulimaga și R. Crețu) împreună cu Echipa managerială a start-up-urilor – mentorii actuali ai incubatorului (I. Morgun, C. Necula și C. Ciorici), precum și de către mentorii anteriori ai incubatorului (A. Suhodol și A. Savcenco). Prezentările / comunicările s-au referit la “Experiența inovativă studențească la USM: ideile inovative de afaceri”.

Al doilea modul a fost ținut în fața studenților de către expertul în domeniul inovației și transferului tehnologic din SUA Chris Fender, director OTMIR – The Office of Technology Management & Industry Relations, University of Missouri, USA. Comunicarea acestuia s-a referit la – “Practicile performante de succes ale OTMIR în domeniul inovației și transferului tehnologic”. După prezentarea efectuată, expertul din SUA a răspuns la multiplele întrebări ale studenților participanți la BOOTCAMP.

Al treilea modul al BOOTCAMP-ului a fost ținut de către reprezentanții infrastructurii inovaționale din Republica Moldova: AITT; Incubatorul de Inovare “IT4BA”, ASEM; Incubatorul de Inovare “InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat. Din partea AITT au fost drept speakeri ai BOOTCAMP-ului – Natalia Suditu, șef secție Infrastructura de Dezvoltare și Vadim Iatchevici, sef sectie Transfer Tehnologic; din partea Incubatorului de Inovare “IT4BA”, ASEM – Sergiu Tutunaru, manager Incubator și Valentina Tîrsu, membru Echipei incubatorului; iar din partea Incubatorului de Inovare “InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat – Alla Lrevitskaia, manager Incubator de inovare.

Al patrulea modul a fost planificat pentru reprezentanții instituțiilor ce se preocupă de susținerea afacerilor pentru tineri (Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)) și firme / startup-uri inovative.

Din partea ODIMM a participat Stihi Ludmila, șef  Direcție Instruire, Analiză și Inovare, cu comunicarea “Diseminarea experienței de susținere și dezvoltare a antreprenoriatului pentru tineri de către ODIMM”. De asemenea, antreprenorii inovatori Daniela Glodeanu și Alexandru Sainsus (reprezentanții “JCI& NAYADA”) au prezentat audienței proiectul inovativ “co-working cluster”.

Menționăm că în cadrul BOOTCAMP-ului, reprezentantul AITT Vadim Iațchevici, șef secție Transfer Tehnologic, a promovat în fața studenților inovatori Rețeaua Enterprise Europe Network, axându-se pe prezentarea modalităților de utilizare a acesteia, precum și pe beneficiile potențiale ce le poate aduce pentru antreprenorii inovatori.

 

Expertul din SUA Chris Fender, director OTMIR, University of Missouri,

la lucrările BOOTCAMP-ului, 04 Octombrie 2017

 

Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”. În cadrul săptămânii Zilei Internaționale a Tineretului la data de 16 noiembrie 2015, în incinta Universității de Stat din Moldova (sala 137, Bloc Central, orele 12:00-17:00) a avut loc evenimentul, cu genericul – Concurs economic studențesc „Creativ. Inovativ. Antreprenor”.

Această importantă manifestație cu tentă inovativă, a fost realizată de către echipa Incubatorului Inovațional „Inventica-USM” în cadrul Programului de realizare în anul 2015 a proiectului de creare și susținere a start-up-urilor – Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”.

Concursul economic studențesc a avut drept scop dezvoltarea la studenți a abilităților antreprenoriale, capacității de a lucra în echipă, precum și a creativității, a leadershipului. Acest eveniment a fost organizat de Incubatorul Inovațional „Inventica-USM” și în special de studenții-mentori Savcenco Adrian și Suhodol Alexandru de la specialitatea „Business și Administrare”, anul III, gr. BA1301. Concursul este orientat, în special, spre susținerea studenților și tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative și materializare ale acestora în planuri de afaceri inovative. La baza concursului a stat mini-jocul antreprenorial „Întreprinzătorul de fier”.

La concurs au participat 14 echipe, a câte 4-6 studenţi; fiind prezentate și susținute public paisprezece idei de afaceri inovative. Echipelor li s-a propus o temă -situație pe baza căreia au realizat, timp de o oră, un plan de afaceri. După aceasta, participanţii au prezentat, în Power Point, ideile de afaceri Juriului format din partenerii concursului, întreprinzători şi profesionişti avizaţi în domeniul antreprenoriatului. Durata prezentării – 5 minute, iar juriul a avut dreptul de a pune întrebări pentru fiecare echipă. Câştigătoare a fost declarată echipa a cărei idee de afaceri a fost inovatoare și originală, iar prezentarea cea mai convingătoare şi interesantă. Astfel au fost nominalizate echipele:

Locul I, echipa “Satelit” cu ideea de afaceri „Fabricarea uleiului etiric din Romaniță, Levențică și Eucalipt”, membrii echipei Plesca Gheorghe, Pascal Nicoleta, Vataman Stefana, Munteanu Luminița, Arpentii Andrei.

Locul II, echipa “Capital” cu ideea de afaceri „Reutilizarea cauciucurilor uzate”, membrii echipei Cudalba Iulian, Bulgaru Mariana, Lazar Gheorghe, Rotaru Ion, Vasiliev Victor.

Locul III, echipa “Rezerva” de aur ideea de afaceri „Afacerea inovativă în domeniul producerii uniformei școlare «Excelent»”, membrii echipei Sapunji Veronica, Tomailî Diana, Osipean Lilit, Adamova Iulia, Finoșin Elena, Coltuc Aliona.

Locul III, echipa “Express” cu ideea de afaceri „Prestarea serviciilor de printare și elaborare a codului QR pe articole/accesorii vestimentare” membrii echipei Dem Renata, Dobreanschi Ana, Enachescu Nicoleta, Rață Vasile.

Menționăm în mod deosebit faptul că, Concursul economic studențesc a fost jurizat de către o competentă Comisie de concurs formată atât din reprezentanți ai Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), cât și ai USM. Din aceasta au făcut parte: Natalia Suditu, șef secție „Infrastructură inovațională”, AITT; Doinița Ulinici, manager de proiect, secția „Infrastructură inovațională”, AITT; conf. univ., dr. Alexandru Scutaru, director SRL „Unispom”; conf. univ., dr. Valentina Postolachi, ex-vice-ministru a economiei a Republicii Moldova, ex-consilier prezidențial; Tatiana Bulimaga, șef secție Protecție și valorificare a elaborărilor științifice, Departamentul Cercetare și Inovare, USM; Cristina Lachi, lector universitar, USM.

În cuvântul său de salut, membrul juriului – conf. univ., dr. Scutaru Alexandru, directorul SRL „Unispom”, s-a referit la importanța acestui eveniment – Concursul economic studențesc – ca un eficace mijloc de impulsionare, încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți.

Lucrările acestei manifestații au fost moderate de către Savcenco Adrian, studentul-mentorul Incubatorului Inovațional „Inventica-USM”. În cadrul Concursului au fost prezentate Planurile de afaceri inovaționale la tema „Industria ușoară în Republica Moldova”, elaborate de către studenții Universității de Stat din Moldova.

Unul dintre pricipalele scopuri ale evenimentului a constat în facilitarea unui eficace dialog și schimb de opinii între studenți și reprezentanții mediului de afaceri, precum și oferirea de analize și expertize ale planurilor inovaționale elaborate și prezentate la Concurs.

 

 

Imagini de la Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”,

16 noiembrie 2015

 

În cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” se organizează pe bază sistemică și sistematică activități de instruire în domeniul managementului inovațional și transferului tehnologic, și anume: seminare tematice și de informare, mese rotunde, training-uri, etc. Aceste acțiuni sunt menite de a asista, facilita și stimula procesul de incubare și consultanță a start-up-urilor inovative, prin axarea pe grupul țintă de studenți și tineri cercetători.