Prezentare generală

DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI

Ștefaniuc Olga, conferențiar universitar, doctor în științe economice, șef departament Finanțe și Bănci
Ștefaniuc Olga, conferențiar universitar, doctor în științe economice, șef departament Finanțe și Bănci

Dezvoltarea domeniului financiar si a sistemului financiar-bancar din Republica Moldova  au impus necesitatea invatamantului economic cu specializare aprofundată în domeniile financiar, bancar, de asigurari, care se regăsesc printre prioritatile procesului de instruire si cercetare promovat in cadrul Departamentului Finanțe și Bănci.

Anume din aceste considerente, în luna septembrie 2002, în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice şi Aplicative a Universităţii de Stat din Moldova a fost fondat departamentul Finanţe, ca verigă indispenibilă a învăţământului universitar cu profil economic.

Misiunea Departamentului Finanțe și Bănci, ca membru activ al comunității academice al Facultății, este de a contribui la dezvoltarea societății prin competitivitate si inovare în domeniul gestiunii finanțelor publice și private și cel bancar prin pregătirea specialiştilor cu studii superioare, la nivelul actualelor cerinţe de pe piaţa muncii şi exigenţelor prevăzute prin Cadrul Naţional și cel European al Calificărilor din Învăţământul Superior.

Departamentul participă la toate cele trei cicluri de organizare a studiilor superioare: licența, master, doctorat.

Oferta educațională include:

ciclul I licența –

programul de studii 0412.1 Finanțe și Bănci

ciclu II master programe în domeniile:

Administarea bancară,

Finanțe publice și fiscalitate,

Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri

ciclul III  doctorat: specialitatea 522.01 Finanțe.

Departamentul dispune  de un corp profesoral  adecvat misiunii asumate, care se bucură de prestigiu profesional și are o bogată experiență practică.

Departamentul Finanțe și Bănci participă la efortul universității de a oferi educație performantă și cercetare în domenii de interes major, precum: gestiunea finanțelor publice, gestiunea financiară a afacerilor, fiscalitate, bănci, investiții, riscuri.

În activitatea didactică obiectivul principal îl constituie menținerea nivelului actual ridicat al angajabilității absolvenților, prin:

 • Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism;
 • Focalizarea pe orientare internațională prin oferirea și creșterea oportunităților pentru studenți și cadre didactice de a dobândi experiență internațională prin participarea la mobilități, stagii, programe de studiu și cursuri oferite în limba engleză;
 • Parteneriate și cooperare cu mediul de afaceri din țară, instituții și entități publice din domeniul finaciar companii internaționale în vederea asigurării unei calități înalte a ofertei educaționale la programele de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci.

Metodele de predare sunt orientate pe activități practice, activități de proiect. Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru, în cadrul mobilităților Erasmus+, la universitățile partenere din Europa, precum și la Universitățile cu care Depatamentul are o colaborare bilaterală strînsă. Studenții care déjà au beneficiat de aceste oferte apreciază cu entuziasm experiența lor în cadrul mobilităților de studii și stagii de practică în străinătate.

Întregul proces educațional și de cercetare se derulează în concordanță cu imperativele standardelor de calitate. O dovadă o constituie înalta încredere din partea Instituțiilor Internaționale și Europene de Asigurare a Calității în domeniul programelor de studii unviersitare. Astfel, în anul 2016, Departamentul a obținut acreditarea internațională a programului de studii de licență Finanțe și Bănci pentru o perioadă de 5 ani. Programul a fost evaluat de către Agenția pentru Asigurarea Calității AQAS – Agency for Quality Assurance din Germania, și prin decizia din 24 mai 2016 a fost introdusă în Nomenclatorul European al programelor acreditate.

Acest program are ca obiectiv principal formarea specialiştilor de înaltă calificare cu studii superioare cu capacităţile de analiză, evaluare, executarea deciziilor şi aptitudinile de muncă în grup: negociere, leadership, decizii colective – capabili să se integreze uşor pe piaţa muncii în entităţi private şi publice din domeniile: bancar, asigurări, bursier, economia reală, domeniul fiscal, controlul financiar, gestiunea finanţelor publice dar şi în alte domenii.

Absolvenții programului „Finanţe şi Bănci” pot activa în calitate  de economişti, specialişti în operaţiuni financiare şi bancare, revizori, economişti – inspectori, specialişti în operaţiuni de asigurare, leasing, brokeraj, analiști financiari. Astfel programul de studii Finanțe și Bănci oferă beneficiarilor competențele profesionale necesare pentru integrarea cu success în piața muncii în entităţi economice din domeniul financiar-bancar, pe piaţa autohtonă şi internaţională.

Programele de master de profesionalizare Administarea bancară, Finanțe publice și fiscalitate, Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri se încadrează în domeniul general de studii 041Științe Economice și sunt elaborate în corcodanță cu obiectivele strategice prevăzute în planul strategic USM, răspund cerințelor actuale ale învățămîntului superior, asigură realizarea obiectivelor programului de studii, fiind aliniate la standartele naționale și internaționale de pregătire a specialiștirlo în domeniul financiar – bancar oferind posibilitatea ca absolvenții să poată să se acomodeze pe piața muncii.

     Fiecare program de master al Departamentului este unic prin caracterul integrat și asigură soluționarea completă a problemelor de natură financiar–economică, de cercetare, analitică, organizațională și managerială destinată desfășurării activităților profesionale în domeniile respective.

Calitatea programelor de master este asigurată prin utilizarea metodelor interactive de predare și tehnologiilor inovative, integrate în procesul didactic, care facilitează transformarea cunoștințelor teoretice în abilități practice. În mare parte sunt promovate diferite metode, inclusiv învățara prin proiecte, analiza studiilor de caz, problematizare ect. Periodic are loc actualizarea programelor în urma consultațiilor cu angajatorii, absolvenții și profesorii în domeniul și coordonarea procesului de perfectare cu standarte de asigurare a calității. Acesta se realizeză și prin proiectele derulate cu parteneri din țară și din străinătate, inclusiv cu mediul de afaceri.

  La etapa actuală se derulează proiectul REFINE – Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova (2017-2020), care are ca obiectiv general reformarea programului de master Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri. Membrii Departamentului sunt parte a echipei de lucru a proiectului: Ulian Galina, prof. univ. dr. hab., Andrei Mulic, conf. univ. dr., Ștefaniuc Olga, conf. univ. dr., Castravet Lucia, conf. univ. dr., Cojocaru Maria, conf. univ. dr., Ganea Victoria, prof. univ. dr. hab., Mihalachi Ruslan, conf. univ. dr. Durata acestui proiect este de  3 ani (15 October 2017 –  14 October 2020) și are ca participanți 10 Universități (HEIs) și 6 Parteneri. În proiectul este format  Consorțiu constituit din:

 

 • universitățile Uniunii Europeane: University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS- BFI, Austria, coordinator), Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia), Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS, the Netherlands), University Nice Sophia Antipolis (UNS, France);
 • Universitățile din Armenia: Armenian State University of Economics (ASUE, Yerevan), Russian-Armenian University (RAU, Yerevan), Gavar State University (GSU,  Gavar);
 • universitățile Republicii Moldova: Universitatea de Stat, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat din Comrat;

Parteneri asociați: Armenia: VTB Bank Armenia, NASDAQ OMX (stock exchange), AVAG Solutions (financial consultancy), Republica Moldova: Banca Națională, Mobiasbanca, PwC Moldova (consultant fianciar).

Scopul constituirii Consortiului il reprezinta conlucrarea universitatilor partenere pentru ridicarea nivelului cercetarii stiintifice si a activitatii didactice, in vederea recunoasterii nationale si internationale a prestigiului acestora si a clasificarii lor in categoria universitatilor de referinta in Europa, initierea imbunatatirii cadrului legislativ al desfasurarii invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare, precum si definirea unitara a programelor de studii universitare si a standardelor minime pentru acestea, ca si titlurilor si calificarilor dobandite in urma absolvirii lor.

Obiectivele  specifice ale proeictului sunt:

 • Reforma a 6 curriculum-uri existente în domeniul finanțelor în contextul evoluțiilor internaționale recente în domeniu,
 • Promovarea calității și relevanței Programelor de Master prin dezvoltarea și actualizarea materialelor didactice/suportului de curs;
 • Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților profesionale ale personalului didactic prin cursuri de formare inovatoare, metodologii noi de predare și subiecte actuale în domeniul Finanţelor;
 • Ajustarea programelor de masterat la cerințele pieței forței de muncă

Dimensiunile de bază ale REFINE: reforma curriculei existente, dezvoltarea suportului de curs, instruirea cadrelor didactice, alinierea la cerințele pieței muncii.

Absolvenții programelor de master vor ocupa posturi manageriale în organele administrației publice locale și centrale, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat, serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Băncile Comerciale, entitățile financiare nebancare, întreprinderi și organizații din diverse ramuri ale economiei naționale.

Finalitățile și obiectivele programelor de studii superioare sunt formulte potrivit Cadrului Național al Calificărilor, sunt elaborate conform Planului – Cadru pentru studii superioare (ciclu I – licență, ciclul II – master, ciclu III – doctorat) aprobate de ministerul Educației Culturii și Cercetării, regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza sistemului Național de credite de Studiu ( nr. 1040 din 29.09.2015), cadrul normativ și actelor instutționale de rigoare în vigoare.

Începînd cu ianuarie 2003 în cadrul departamentului este confirmată înfiinţarea studiilor de doctorat la specialitatea 08.00.10 – „Finanţe, monedă şi credit”, care a fost reconfirmată din anul 2014  la  specialitatea 522.01 Finanţe, ce permite funcţionarea Seminarul Ştiinţific de Profil şi Consiliul Ştiinţific Specializat la specialitatea 522.01 Finanţe pentru susţinerea tezelor de doctor în economie.

Actualmente în cadrul departamentului î-şi fac studiile de doctorat mai mult de 20 doctoranzi şi competitori. Pe parcursul activităţii desfăşurate, în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil, au avut loc 26 prezentări de teze, din care 22 pentru conferirea titlului de doctor în economie și 4 teze pentru titlul de  doctor habilitat în economie, care cu succes au fost promovate la susținerea în cadrul Consiliului Științific de profil la specialitatea 522.01 Finanțe.

Corpul didactic al departamentului „Finanţe şi Bănci” asigură  predarea disciplinelor la un nivel înalt din domeniul financiar-bancar pentru specialităţile din cadrul USM, în grupele cu predare în limbile română, engleză şi rusă  pentru diferite forme de studii.

În activitatea ştiinţifico-didactică colaboratorii departamentului „Finanţe şi Bănci” dau dovadă de competenţă profesională teoretică şi practică, responsabilitate, disciplină, creativitate. Un indicator al calităţii statelor departamentului este faptul că în cadrul acesteia îşi desfăşoară activitatea 24 de cadre didactice, din care 5 dețin titlul ştiinţifice de doctor habilitat, 5  profesori universitari și 12  doctori în științe economice. În cadrul departamentului este implimentat Sistemul de Management al Calității conform cerințelor USM.

Actualmente tema generală de cercetare a departamentului „Finanţe şi Bănci” la nivel ştiinţific este „Aspectul financiar al restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă”. Oportunitatea spre această temă de cercetare rezidă în complexitatea şi diversitatea spectrului de discipline, circumscrise departamentului precum şi problemelor cu care se confruntă sectorul real autohton. În cadrul temei generale se disting următoare direcţii de cercetare:

 • Industria sistemului bancar contemporan;
 • Perspectivele dezvoltării pieţei financiare;
 • Probleme şi soluţii privind activitatea agenţilor economici naţionali şi străini ce activează pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Strategii financiare de dezvoltare a sectorului public.

Membrii departamentului sunt implicaţi activ în organizarea şi desfăşurarea diferitor manifestări ştiinţifice, precum conferinţe naționale și internaţionale, seminarul științific al facultății. Manifestări cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, dar și lunar, articolele prezentate, discuțiile dar și publicațiile care apar ulterior dezvoltă tematici importante pentru domeniul financiar – bancar.

Departamentul Finanțe și Bănci are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană și CSI. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Printre cele mai remarcate colaborări poate fi menționată Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili, Tbilisi, Georgia şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Republica Moldova, din 30 – 31 octombrie 2015, ca rezultat al participării la concursul proiectelor pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale al Centrului pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

O implicare aparte a cadrelor didactice din cadrul departamentului ţin de desfăsurarea a evenimentelor științifice organizate în cadrul facultății, şi anume:

 • Conferința Științifică Internațională Jubiliară “Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale” dedicată Aniversarii a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice din 2-3 noiembrie 2018.
 • Conferința Științifică Internațională a Facultății Științe Economice „Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ” din 3 – 4 noiembrie 2017, secţiunea departamentului Finanţe şi Bănci „Dimensiuni și provocări actuale ale dezvoltării sistemului financiar”.
 • Conferința Științifică Internațională a Facultății Științe Economice „Creşterea competitivităţii economice în contextul formării socoetăţii bazate pe cunoaştere” din 28 – 29 octombrie 2016, secţiunea departamentului Finanţe şi Bănci „Dezvoltarea sistemului financiar: probleme şi perspective”.
 • A atelierului facultăţii Ştiinţe Economice al Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare” din 10 noiembrie 2015.
 • Conferința Științifică Internațională ”Inovații, performanță și competitivitate în sectorul financiar” din 30-31 octombrie 2015.
 • Conferința Științifică Internațională ”Priorităâi strategice de modernizare inovațională a economiei Republicii Moldova și politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, din 30-31 octombrie 2015.
 • Conferința Științifică Internațională ”Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a proceselor economico-financiare și sociale în plan național și internațional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014.
 • Conferința Științifică Internațională Jubiliară ”Modalități de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova” din 01 – 02 noiembrie 2013.
 • Conferința Științifico-practică Internațională ”Competitivitatea economiei naționale în contextul procesului de globalizare internațională”, din 02 – 03 noiembrie 2012.
 • A atelierului facultăţii Ştiinţe Economice al Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM ”Creșterea impactului cercetării și dezvoltării capacității de inovare”, din 21-22 septembrie 2011.
 • Conferința Științifică Internațională ”Aspecte economico-financiare și sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice și integrării în spațiul european”, din 26-27 noiembrie 2010.
 • Conferința Științifică Internațională ”Dezvoltarea economică în contextul aspiraâiei de integrare europeană. Perspective și realizări”, din 23-24 octombrie 2009.
 • Conferința Științifică Internațională ”Creșterea economică – prioritate națională în contextul integrării în Uniunea Europeană”, din 29-30 octombrie 2008.
 • Conferința Științifică Internațională ”Modalități de eficientizare a managementului în condițiile economiei concurențiale”, din 5-6 octombrie 2007.

 

Efectul activităţii ştiinţifico-didactice defășurate în cadrul departamentului a condus la publicarea a  monografiilor, articolelor  ştiinţifice  şi  lucrări metodico-didactice.

 • publicaţii metodico-didactice

       1. COJOCARU, A. ȘESTACOVSCAIA, R. MIHALACHI Bazele managementului financiar, Note de curs, Chişinău, CEP USM, 2018, ISBN 978-9975-71-977-3, 195 p.

       2. ȘTEFANIUC O., GÎRLEA M., FILIP A., Bazele activităţii bancare. Note de curs, Chişinău, CEP USM, 2016, ISBN 978-9975-71-756-4, 184 p., 15,3 c.a.

       3. BĂNCILĂ N., MIHALACHI R., Evaluarea şi diagnosticul întreprinderii. Sinteze, teste, probleme, suport de curs, Chişinău, USM, 2015

     4. MULIC A., ULIAN G. „Финансы”, note de curs, 158 p., Chișinău, CEP USM, 2015, ISBN 978-9975-71-616-1 (5,0 coli de autor).

      5. Ulian G.,Rotaru L., Doga-Mîrzac M. Finanţe publice, note de curs şi aplicaţii practice Ediţia II, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău 2012,295 p.

 

    6. Doga-Mîrzac Mariana, Procesul de finanțare a businessului mic și mijlociu în Republica Moldova, AȘM, INCE, Chişinău 2014, p.201. (12.4 c.a.)

    7. FILIP A.. Pieţe de capital şi burse de valori. Caiet de sarcini individuale, Chişinău, 2013, 41p.

   8. GÎRLEA M. Monedă şi credit (Ghid metodologic), Chişinău, CEP USM, 2013, 161 p.

 

      9. ULIAN, G.; CAPRIAN, Iu.; GANEA, V.; COJOCARU, M. Control financiar. Chișinău: CEP USM, 2013, 412 p.

    10. ULIAN G., COJOCARU M., CASTRAVEŢ L., Preţuri şi tarife (Note de curs), Chişinău, CEP USM, 2013, 395 p.

     11. ULIAN G., ȘTEFANIUC O., COJOCARU M., CAPRIAN Iu., CASTRAVEȚ L. Ghid privind elaborarea și perfectarea tezelor de licență pentru specialitatea 364.1 Finanțe și Bănci. Chişinău, CEP USM, 2013, 41p.

 

 

                     ∙ Monografii:

     1. DOGA-MÎRZAC M., STRATAN A., AȘM, INCE, Sistemul de finanţare a întreprinderilor  mici şi mijlocii, Chişinău 2016, p.164. (14.4 c.a.) INBN 978-9975-4422-8-2

      2. DOGA-MIRZAC M., Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova, AŞM, INCE, Chişinău 2014, p.201. (12.4 c.a.) INBN 978-9975-9799-5-5;

      3. FILIP A. Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova. Ch.:Primex Com, 2015, 150p. ISBN 978-9975-110-31-0.

       4. MULIC ANDREI, ULIAN GALINA, Применение теории хаоса и финансовых  инструментов  для оптимизации управления финансами предприятия, Iași, 2018, Editura PIM,   273    ISBN978-606-13-4322-5 (14 c.a.)

Totodată membrii departamentului Finanţe şi Bănci sunt implicaţi activ în organizarea Seminarului Ştiinţific în cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice care se desfăşoară lunar.

Seminarul Științific își propune de a face cunoscută experiența colaboratorilor departamentului și a facultății în domeniul cercetării și în același timp diseminarea în rîndul tinerii generații, prin intermediul unor personalități, a vastei contribuții a acestora în domeniul de specialitate. Seminarul are un caracter permanent, iar dezbaterile se axează pe tematici actuale din domeniu precum cel al finanțelor, economiei mondiale, al administrării afacerilor, al contabilității, al marketingului, al relațiilor economice internaționale ș.a.

Președintele comitetului de organizare este Doamna Ulian Galina, dr. hab., prof. univ, decan, membru al departamentului Finanţe şi Bănci, la şedinţele Seminarului Ştiinţific participă cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul facultăţii, dar și specialiști din domeniu.

Scopul activității de cercetare a departamentului constă în organizarea şi desfăşurarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre soluţionarea problemelor socio-economice actuale pe plan național și iternațional, din acest motiv este binevenită colaborarea cu alte instituții din țară și din străinătate. Acesta este promovată prin participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mese rotunde dar și proiecte de cercetare comune.

Prin proiectele derulate cu parteneri din țară și din străinătate, inclusiv cu mediul de afaceri, Departamentul se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență și masterat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume responsabilitatea de promotori ai schimbării sistemului financiar – bancar în spiritul modern al economiei și gestiunii afacerilor.

Membrii departamentului conlucrează activ cu mediul academic dar și practicieni în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, precum:

 • Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project: “Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) /www.reforming-finance.eu | Project No. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP – Ulian Galina – coordonator de proiect USM, Castraveț Lucia – management financiar USM, Mulic Andrei – responsabil WP 1.
 • 817.08.34 A „Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE” – Ulian Galina, Dragomir(Rotaru) Lilia;
 • EU – PREACC, PIRSES – GA – 2012 – 318911 „Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova`s and Georgia`s pre-accession process”, din cadrul SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, Marie Curie Actions People. International Research Staff Exchange Scheme. Scopul cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului este de a analiza posibilitățile și limitele de transfer a celor mai bune practici și experiențe Republicii Moldova și Georgiei în procesul de pre-aderare la UE. Activitatea de cercetare se desfășoară atît la universitatea de bază cît și în cadrul unor vizite de cercetare la universitățile partenere. În cadrul acestui proiect Covalschi (Vișanu)Tatiana, Gheorghița(Hasnaș) Eugenia – membri ai departamentului Finanțe și Bănci, au participat în cadrul unor stagieri organizate la Universitatea de Stat din Tbilisi (Georgia) începînd cu anul 2014.

Eugenia Gheorghița, Tatiana Covalschi – lectori universitari departamentul Finanțe și Bănci, participanții proiectului EU – PREACC, PIRSES – GA – 2012 – 318911

 

Participantele proiectului au hotărât să ne împărtășească câteva detalii cu privire la experiența de a participa în proiect: „Integrarea Europeană nu este doar un deziderat al politicii externe, dar a devenit deja o realitate iminentă care a pătruns şi în arealul preocupărilor şi cercetărilor ştiinţifice economice desfăşurate de către cadrele de specialitate a Departamentului Finanțe și Bănci. Participarea doctoranzilor de la departament în cadrul mobilităţilor academice planificate, precum şi în cadrul conferinţelor, seminarelor şi altor activităţi din acest proiect reprezintă o oportunitate de dezvoltare personală, de  a îmbogăţi activitatea ştiinţifică şi de cercetare în realizarea studiilor de doctorat, o colaborarea cu alți economiști, informare și aplicarea modelelor din statele membre UE și Georgia pentru îmbunătățirea situației economice din Republica Moldova. Considerăm că aceast program a oferit o posibilitate nu doar de a lărgi orizonturile de cunoştinţe, dar şi posibilităţile de organizare a activităţii de cercetare, precum şi de a stabili şi a menţine relaţii de colaborare cu Universitatea de Stat din Tbilisi, dar şi cu celelate universităţi din cadrul proiectului.”

 • LMPH N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en  Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie” – Ulian Galina – coordonator regional de proiect, Castraveț Lucia – coordonator tehnic, Mulic Andrei, Gheorghița Eugenia, Lachi Cristina – participanți în cadrul unor activități prevăzute conform planului de lucrul;
 • Participarea la proiecte de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS MUNDUS- Castraveț Lucia, Covalschi (Vișanu) Tatiana.

Manifestările științifice promovate de departament au ca scop îmbunătățirea comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale, schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării, asigurarea continuității și dezvoltarea cercetărilor științifice, crearea și consolidarea parteneriatelor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale,diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare. În anul 2011, la concursul internaţional al tezelor de licenţă din cadrul proiectului TEMPUS.TACIS nr. 144544-FR-JRHES „Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile Republicii Moldova”  5 teze de licenţă ale absolvenţilor programului Finanţe şi bănci au fost premiate. Cele mai relevante rezultate ale cercetărilor realizate în cadrul rezelor de licență și de master, menţionate de către comisiile de susţinere a tezelor, sunt recomandate sub formă de rezumat spre publicare în Culegerea de lucrări științifice ale stduenților, editată anual la U.S.M.

Unul dintre obiectivele esențiale ale Universității de Stat din Moldova este de a dezvolta potenţialul ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor și de a promova noi idei, teorii și concepte, prin activitatea de cercetare desfăşurată de personalul didactic şi de studenţi în cadrul fiecărui department. La nivelul Departamentului ,,Finanțe și Bănci”, obiectivul respectiv se realizează în special prin organizarea Cercului Științific ,,Tînărul Finansist”.

Cercul Științific tinde spre aprofundarea cunoștințelor studenților în domeniul financiar-bancar și motivarea acestora privind elaborarea și publicarea cercetărilor științifice.

Jocurile intelectuale și mesele rotunde ale Cercului oferă posibilitatea participanților de a se afirma, de a primi o critică constructivă cu privire la comunicările științifice prezentate și de a-și lărgi orizonturile cunoașterii prin discuții tematice.

Una dintre manifestările științifice care a devenit deja o tradiție, atât la nivel de department, cât și la nivel de facultate este Sesiunea Națională a Comunicărilor Științifice Studențești. Conferința întrunește anual zeci de studenți, dornici de a-și demonstra competențele de cercetare.

Activitatea de cercetare științifică a studenților a programelor de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci s-a concretizat în rezultatele deosebite obținute prin participarea la concursuri de burse de merit, Sesiuni naționale și Internaționale de comunicări științifice studențești, concursuri naționale și internaționale ale studenților economiști, fiind apreciați pe primele poziții. În aprilie 2017 studenta Jovmir Florentina studenta programului Finanțe și bănci a participat la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești «Performanță și competetivitate în societatea cunoașterii» care a avut loc în Tîrgovește, Romania, unde ea a obținut un loc premiant.

În urma desfășurării Concursul Internațional al lucrărilor științifice studențești în domeniul economiei, organizat în perioada martie-iunie 2018 au fost apreciate cu diplome de gradul I studenții programului “Finanțe și bănci”: Mârza Dan, Dranicinicova Tatiana și Morgoci Nicolae sub coordonarea științifică Caprian Iulia, doctor în științe economice, conferențiar universitar.