Prezentare generală

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

Web: http://turist.usm.md

Hămuraru Maria, șef departament Economie, Marketing și Turism
Hămuraru Maria, șef departament Economie, Marketing și Turism

Istoria Departamentului. La 1 decembrie 2015, în urma reformelor Facultăţii Ştiinţe Economice Catedra Economie, Marketing şi Turism a fost redenumită în Departamentul Economie, Marketing și Turism. Catedra Economie, Marketing şi Turism a fost fondată la 1 iulie 2014 în urma reorganizării Catedrelor Marketing şi REI” şi “Teorie Economică și Metodologia Cercetării”. Catedra de Marketing și REI a fost reorganizată în 2008, în baza catedrei Marketing și transferul Specialității REI de la catedra Economie Generală și REI. Catedra Marketing a fost  instituită prin decizia Senatului USM din 28.06.2005. Din 2008, Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost redenumită în  Teorie Economică și Metodologia Cercetării. Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost redenumită în  Teorie Economică și Metodologia Cercetării. Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost creată prin decizia Senatului USM din 29.10.2002.

Misiunea Departamentului Economie, Marketing și Turism este de a forma specialiști   competitivi și inovatori pentru domeniile activității economice: Marketing și logistica; Servicii hoteliere, turism și agrement.fost creată prin decizia Senatului USM din 29.10.2002.

Activitatea departamentului este caracterizată prin actualitate, rigoare şi calitate în deplină concordanță cu exigențele sistemului naţional şi internaţional de educaţie.

Membrii Departamentului  în cadrul ședinței

În afară de activitățile curriculare, în cadrul departamentului se organizează două cercuri științifice studențeşti:

 1. Cercetare, Inovare, Competitivitate – coordonator științific: Bradu M., lect. univ.;
 2. Tinerii Marketeri – coordonatorii științifici: Grumeza T., lect. univ., Davîdov C., lect. univ.

Activitatea științifică a studenților se desfășoară atât în baza planurilor de activitate ale Cercurilor Ştiinţifice, aprobate de departament, cât şi în mod individual prin participarea la diverse conferinţe/concursuri.

Activități în cadrul cercurilor științifice

 

În cadrul departamentului funcționează Centrul de Excelență „Turism și activitate hotelieră”, înzestrat cu tablă interactivă, calculatoare performante și softuri pentru simularea gestiunii operațiunilor hoteliere și agențiilor de turism.

În cadrul Centrului de Excelență Turism și activitate hotelieră se realizează diverse activități științifice și metodico-didactice, printre care și formarea continuă a specialiștilor pieței serviciilor turistice și hoteliere. Astfel, departamentul organizează stagii de perfecționare la două programe:

Activități în cadrul Centrului
 1. Managementul serviciilor în structurile de primire turistică;
 2. Management în activitatea de turism.

În rezultatul realizării cursurilor de formare continuă în volum de 450 ore – 15 credite, audienții primesc certificate de calificare în domeniile respective.

Departamentul cooperează cu catedrele/departamentele de profil din instituțiile de învăţământ superior din ţară și din străinătate, consolidând potenţialul competitiv şi ştiinţific a cadrelor didactice prin participarea la Conferinţe, Mese Rotunde şi Seminare.

     

Descrierea structurii personalului științifico-didactic. Actualmente, structura personalului științifico-didactic din cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism este corespunzătoare şi asigură durabilitatea programelor de studii. La Departament activează 28 cadre didactice, din care 4 doctori habilitați, profesori; 9 doctori în economie, conferențiari universitari; 3 doctori în economie, lectori; 10 lectori; 2 asistenți universitari. Din totalul cadrelor universitare 86 % sunt angajaţi titulari şi prin cumul intern, iar 14 % – prin cumul extern.

 

 

 Proiecte implementate – rezultate și cele care se implementează

În cadrul Departamentului au fost implementate  următoarele  proiecte:

      LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie/ Licenta Masterate profesionale in managementul activitatilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Géorgia, Azerbaïdjan si Moldova, No 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR; perioada de desfășurare: December 2013 – Mai 2017, având drept obiective:

 • Să contribuie la dezvoltarea turismului modern care să încorporeze un mediu ecologic, social, economic ridicat, prin instruirea resurselor umane capabile să proiecteze, să evalueze, să implementeze, să comercializeze și să opereze proiecte în hotelărie adaptate contextului lor.
 • Să profesionalizeze programele de învățământ și de formare în domeniul hotelăriei și turismului, în conformitate cu procesul de la Bologna.
 • Să renoveze un program de licență și să creeze două programe profesionale de masterat în hotelărie și turism adaptate la nevoile lor specifice, să instruiască 9 cadre didactice (în UE), să conceapă programe și conținuturi de formare continuă, să creeze un centru de excelență / centru de resurse și să formeze 200 de studenți pe aceste curricule noi , să dezvolte mobilitatea studenților și să creeze o diplomă dublă sau comună.
 • Să îmbunătățească capacitatea de angajare a studenților în pozițiile funcțiilor de conducere în activitățile ospitalității și turismului.

          Proiectul Increasing competitiveness of rural tourism destinations in Moldova through service design and co-creation / Creșterea competitivității destinațiilor turistice rurale în Moldova prin proiectarea și co-crearea serviciilor. Perioada de desfășurare: 1.11.2016 – 31.12. 2017. Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării dintre principalii parteneri ai proiectului: departamentul de turism a Universității de Stat din Moldova și University of Tartu Pärnu College. Scopul proiectului: creșterea competitivității regiunilor turistice din Moldova, focalizându-se, în principal, asupra zonelor rurale, prin prezentarea bunelor practici estoniene de destinație turistică rurală și de antreprenoriat turistic:

 • actualilor antreprenori/ reprezentanți ai pieței industriei turistice din Republica Moldova,
 • studenților specialității de turism în calitate de viitori specialiști,  și
 • profesorilor specialității de turism.

 

    Proiectul Empowering women and youth through raising their skills and competencies in the field of rural event and hospitality service design/ Abilitarea femeilor și tinerilor prin creșterea calificărilor și competențelor lor în domeniul designului evenimentelor rurale și ale serviciilor de ospitalitate. Perioada de desfășurare: ianuarie, 2018 – ianuarie, 2019. Proiectul este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării între partenerii proiectului: Universitatea de Stat din Moldova, University of Tartu Pärnu College și Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți.

Scopul proiectului este de a ajuta femeile și tinerii în zonele rurale din nordul Moldovei, prin creșterea abilităților și competențelor lor în domeniul design-ului evenimentelor rurale și al serviciilor de ospitalitate.

 

Seminar la Bălți în cadrul proiectului

 


Alte informatii

În anul 2018, a avut loc a șaptea ediție a Galei performanțelor și este un eveniment ce face parte din cultura și tradiția USM.

Gala performanțelor este dedicat promovări succesului studenților Ciclului I, recunoașterii personalităților și atitudinii responsabile față de formarea profesională a acestora.

Acest eveniment este unul festiv, mediatizat, de recunoaștere publică a competențelor dezvoltate pe parcursul anilor de studii, precum și de evidențiere a cercetărilor științifice, culturale relevante pentru tradiția performanței în educația universitară.

Gala performanțelor 2018

În anul 2018, la acest eveniment au participat la absolvenții, părinții, cadrele didactico-științifice de la toate facultățile, Științe Economice. Organizarea acest eveniment în cadrul Universității de Stat din Moldova, are drept scop promovarea imaginii strategice de dezvoltare prospectivă, accentuând performanța tinerilor specialiști, apreciind valoarea capitalului uman investit și potențialul de valoare a universității, cât și buni profesionaliști în domeniu, care vor consolida imaginea USM și a țării.

În centrul atenției au fost  absolvenții, șefi de promoție, care au reprezentat cei mai buni studenți ai specialităților. Astfel, de la Facultatea Științe economice au fost premiați următorii studenți: Bobeica Victoria, specialitatea Marketing și Logistică, Chirova Valeria, specialitatea Turism, Morgun (Bordeianu) Iulia, specialitatea Business și Administrare, Rodionov Daniel, specialitatea Contabilitate, Șcvîrov (Rotcoglu) Victoria, specialitatea Finanțe și Bănci,  Airini Cristian, specialitatea Cibernetică și Informatică Economică

Ei au primit tradiționalele cadouri și oferta rectorului USM, domnului Gheorghe Ciocanu, de a face studii la masterat fără taxă.

Totodată, cu urări de bine s-a expus Pajitnov Maria, masterandă la programul de master Management și marketing hotelier și turism cu referire la  obținerea rezultatelor deosebite și contribuția cadrelor didactice în dezvoltarea abilităților pe parcursul anilor de studii în USM.

În același context, Borș Ion, șef direcție Statistică Monetară și Financiară, BNM a apreciat înalt competențele obținute de către absolvenții specialităților Facultății Științe economice, USM, fapt pentru care i-a felicitat. Gala performanțelor este un eveniment emblematic, o tradiție frumoasă care accentuează importanța obținerii rezultatelor deosebite pe parcursul studiilor din cadrul USM.

În cadrul proiectului TEMPUS LMPH „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPC” a fost semnat Acordul de colaborare cu Universitatea din Girona, Spania (a. 2017), care prevede eliberarea diplomelor duble masteranzilor la programul Management, Marketing Hotelier și Turism. Avem deja și primele rezultate: conform cerinţelor prestabilite, masteranzii Nicolae Cojocaru şi Ecaterina Seriojecichin au finalizat semestrul IV de studii cu susţinerea publică în engleză a tezelor de master (a. 2017) în cadrul unei videoconferinţe organizate în Centrul de Excelenţă Turism şi Activitate Hotelieră. Astfel, acești tineri, în premieră, au devenit deţinători ai diplomei duble de master, eliberate de două universități.

Paladi Daria la susținerea publică

Succesul a fost repetat de masteranda Paladi Daria, beneficiind de o bursă Erasmus+, a avut posibilitatea de a-și face studiile pe durata unui semestru în anul universitar 2016-2017, anul I de master, în cadrul Facultății de Turism a UdG, Spania. Pentru a obține diploma celor două universități, masteranda a elaborat o cercetare complexă ghidată de 2 tutori-profesori, de la USM și de la UdG. Pentru susținerea publică a tezei a fost organizată o videoconferință în Centrul de Excelenţă Turism şi Activitate Hotelieră al Facultăţii Ştiinţe Economice. Astfel, lucrarea de cercetare prezentată şi susţinută public în limba engleză, a fost evaluată de două comisii de susţinere a tezelor de master: Comisia FŞE a USM, compusă din preşedintele comisiei Lazăr Diana, Vicedirectorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, Lider de Echipă Industria Vitivinicolă și Turism şi trei membri-profesori ai Departamentului „Economie, Marketing şi Turism”, şi Comisia FT a UdG, reprezentată de decanul facultăţii Dr. Joaquim Majó Fernández. Prin urmare, în baza prevederilor Acordului (sus-menţionat) de colaborare în vederea obţinerii diplomelor duble, masteranda participantă la această activitate urmează să devină deţinătoarea a două diplome de master.

Dorim să menționăm, că acest eveniment nu este în premieră organizat la Facultatea Ştiinţe Economice, avem deja o tradiție frumoasă, al doilea an consecutiv, ceea ce demonstrează că această formulă de formare integrată este în continuă dezvoltare, urmând să devină o tendință de internaționalizare și recunoaștere a calității sistemului educațional din Republica Moldova peste hotarele țării.

O altă realizare frumoasă este și colaborarea dintre hotelul Jolly Alone și  Departamentul Economie, Marketing și Turism care a început în rezultatul parteneriatului în cadrul proiectului «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR». În anul 2017-2018, la hotelul Jolly Alone și-au realizat stagiul de practică de specialitate I – 11  studenți a anului II, de la specialitatea 812.1. Turism.

Practica de specialitate I a studenților în domeniul serviciilor publice, specialitatea 812.1. Turism este o parte componentă a procesului de pregătire a specialiștilor de înaltă calificare și de aprofundare a cunoștințelor teoretice acumulate în procesul de studii. Practica se desfășoară în compartimentele hotelului și a catedrei delocalizate Economie, Marketing și Turism din Hotelul Joly Allon pentru crearea unui mediu de învățare cât mai aproape de condițiile reale ale pieței muncii. Stagiarul în cadrul hotelului are posibilitatea de a efectua practica în activitatea front-office, cât și în serviciul back-office, care oferă posibilitatea de a analiza sistemul managerial al hotelului prin rotația posturilor specifice activității hoteliere. Coordonatori de practică din partea instituției sunt dl Ceaikovskii Alexandr, dr., lector universitar și dl Corețchi  Boris, dr., conferențiar universitar, iar din partea hotelului dna Pijevscaia Olga, Manager Relații cu Clienții.

Reieșind din faptul că stagiarii au demonstrat perseverență, abilități profesionale și competențe în domeniul hotelier, administrația hotelului Jolly Alone a venit cu trei oferte de angajare. Astfel au fost angajați Lepadatu Nicoli, Turculeț Alina și Gusev Stepan în calitate de administrator recepție.

În același context, în vederea asigurării calității procesului de instruire este foarte important parteneriatul cu piața muncii. Astfel, în ultimii ani au fost încheiate mai multe convenții de parteneriat.  Una dintre cele mai valoroase colaborări în vederea pregătirea specialiștilor în sfera turismului, prin deschideri educaționale, la modul practic, astfel, ca viitorii specialiști să beneficieze de instruire și stagii profesionale la standardele învățământului UE, este convenția de parteneriat cu A-STAR Immo, în persoana  dlui Luc Engelen, Consulul Onorific al Regatului Belgiei în R. Moldova.

Consulul Onorific al Regatului Belgiei în R. Moldova dl Luc Engelen, împreună cu Eric Thoelen, Directorul general al Companiei BESIX STAY și alți parteneri au  efectuat cîteva vizite la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Științe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism, unde s-au discutat despre conținuturile planurilor de studii la specialitatea servicii hoteliere, turism și agrement, adaptarea acestora la tendințele globalizării, precum și avantajele majore ale sprijinului oferit din partea partenerilor străini în formarea competențelor profesionale, necesare pieței dinamice a serviciilor hoteliere prin stagii de practică și training-uri cu tematici specifice, mobilități academice.

Vizita de lucru, în stînga Luc Engelen                                Vizita de lucru, în stînga Eric Thoelen

Departamentul Economie, Marketing și Turism a înregistrat realizări semnificative și în cadrul altor proiecte și activități.

 

Departamentul Economie, Marketing și Turism