Prezentare generală

DEPARTAMENTUL „CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ”

 

 

 

 

COJOCARU Maria, conferențiar universitar, doctor în științe economice, șef departament

 

Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” participă în mod direct şi semnificativ la consolidarea competitivității Universității de Stat din Moldova și promovării activităților educaționale şi de cercetare  la nivel național şi internațional, contribuie la formarea specialiștilor pentru cele mai importante domenii ale economiei și este componentă a Facultății Științe Economice.

În luna august 2006 a fost reluată pregătirea cadrelor la specialitatea „Contabilitate” în cadrul Facultății Științe Economice, USM și s-a înființat Catedra „Contabilitate”. În urma reorganizării Facultății în anul 2008 au fost fuzionate catedrele: „Contabilitate” cu catedra „Modelare matematica si Informatica Economica”, care a fost formată în cadrul Facultății Științe Economice, USM în anul 2004. În cadrul acesteia se pregăteau cadre la specialitatea „Cibernetică și Informatică economică”. Noua denumire a catedrei s-a stabilit: „Contabilitate si Informatica Economica”, care actualmente are statut de Departament.

 
20 iunie 2018. Ședința de lucru a departamentului „Contabilitate și Informatică economică.

 

Misiunea Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” este asigurarea pregătirii cadrelor performante în domeniul contabilității, auditului, analizei economice și sistemelor informaționale prin activități de învățământ și de cercetare științifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri din țară şi la nivel internațional. Obiectivele departamentului sunt în corelație cu strategia de dezvoltare a USM și în corespundere cu direcțiile Planului strategic al USM.

Managementul calității serviciilor educaționale şi de cercetare ştiinţifică care se desfăşoară în cadrul USM, constituie o pârghie esențială pentru realizarea misiunii acesteia şi satisfacerii cerințelor şi așteptărilor partenerilor şi clienților, precum şi menținerii statutului de lider între universitățile clasice din Republica Moldova. Prioritatea USM este educația bazată pe cercetare, inovare şi dezvoltare durabilă ca răspuns la necesitățile pieței muncii şi a societății în general.

Departamentul participă la toate 3 cicluri de organizare a studiilor superioare: licență, master şi studii de doctorat.

Oferta educațională a departamentului „Contabilitate și Informatică economică”:

La ciclul I, Licență se pregătesc specialiști la doua specialități:

 • Contabilitate;
 • Cibernetică și Informatică economică.

La ciclul II, Master:

 • Contabilitatea întreprinderii;
 • Audit și expertiză financiară.

Ciclul III, Doctorat:

 • la specialitatea 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică.

Scopul programului „Contabilitate”, Ciclul I constă în formarea personalității integre şi competente profesional în domeniul contabilității, auditului și analizei economice, pentru a corespunde cerințelor actuale şi de perspectivă a pieței de muncă locale şi internaționale. La nivel de entitate economică specialistul în domeniul contabilității este pregătit să asigure contabilitatea activităților ce țin de aprovizionare cu resurse, producere, vânzare, prestarea serviciilor, salarizarea personalului, de întocmire şi prezentare a Situațiilor financiare ale entității, atât în baza Standardelor Naționale de Contabilitate, cât și în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Absolvenții specialității „Contabilitate” pot activa la întreprinderi, instituții de stat sau private în compartimentul financiar-contabil în calitate de: casier-bancă; casier expert; contabil; contabil (calificare medie); contabil-asistent; contabil-revizor; controlor (la bancă); controlor-revizor administrație publică; economist, revizor; revizor inspector fiscal.

La programul „Cibernetică şi Informatică Economică”, studenților li se oferă pregătire privind monitorizarea, cercetarea şi eficientizarea diverselor procese economice ce au loc în societate atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, inclusiv în baza creării, dezvoltării, menținerii şi utilizării suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul de cibernetică şi informatică economică integrează cunoştinţele economice cu cele în cibernetică şi informatică. Aceasta presupune cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegere a proceselor economice, cunoştinţe în domeniul ciberneticii pentru cercetarea şi gestionarea raţională a proceselor economice în cauză şi cunoştinţe în domeniul informaticii pentru susţinerea eficientă asistată de calculator a proceselor decizionale respective.

Absolvenții specialității „Cibernetică şi Informatică Economică” pot activa la întreprinderi, instituții de stat sau private în sectoarele de: gestionare a întreprinderii, planificare, analiză, prognoză, de informatizare (stocarea și prelucrarea datelor, proiectarea și gestionarea situri-lor, rețelelor de calculatoare).

Titularii diplomei de licență au acces la studii superioare de master științific din același domeniu şi la studiile de master profesional din același domeniu și domenii înrudite.

Programele de master, Ciclul II „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit și expertiză financiară” răspund cerințelor contemporane ale învățământului universitar superior şi strategiilor de dezvoltare la nivel de ţară şi USM, asigură realizarea obiectivelor programului de studiu, fiind aliniate la standardele naţionale şi internaţionale după care se pregătesc specialişti în domeniul contabil și de audit, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii.

Absolvenţii programelor de mastet vor ocupa posturi de contabil-şef, contabil-şef adjunct, director financiar, director economic, auditor, cadrul didactic, expert financiar, consultant în probleme economice.

Finalitățile şi obiectivele programelor de studii sunt definite potrivit Cadrului Național al Calificărilor şi Cadrului European al Calificărilor, sunt elaborate potrivit Planului-Cadru pentru studii superioare (ciclul I – licenţă, ciclul II – master, studii integrate, ciclul III – doctorat), aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (ordinul 1045 din 29.10.2015), Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Studiu (ordinal Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1046 din 29.10.2015), cadrului normativ și actelor instituționale de rigoare în vigoare.

In cadrul departamentului anual se pregătesc la 200 cadre performante cu titlul de licențiat în economie și cu titlul de magistru în economie la Ciclul II, Master, care activează în diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova.

La studiile de doctorat la specialitatea 522.02 Contabilitate;  audit; analiză economică sunt încadrate 7 cadre didactice, iar 8 cadre didactice din cadrul departamentului fac studii doctorale la alte specialități din cadrul facultății și în alte instituții de învățământ din țară.

Programele de studii din cadrul departamentului au impact social înalt prin pregătirea cadrelor calificate conform cerințelor standardelor naționale şi internaționale din domeniu, cerințelor comisiilor de calificare la nivel național (Ministerul Finanţelor) şi internaţional (acreditarea programului ACCA, implementarea procesului de la Bologna şi Directivelor UE), angajarea studenților într-o perioadă scurtă în câmpul muncii şi satisfacția înaltă a acestora la absolvirea programelor de studii.

Începând cu înmatricularea 2016, programul de studii: „Contabilitate”, ciclul I, licență este acreditat de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), Marea Britanie, organism profesional global al contabililor profesioniști. În rezultatul acestei acreditări, asociația internațională, recunoaște competențele profesionale obținute de către studenții specialității „Contabilitate”, fapt care şi scutește de susținerea a 8 examene probe din cele 14 de recunoaștere a calificării la nivel internațional ACCA.  

Recent, la 18 aprilie 2018, departamentul a organizat studenților întâlnirea cu Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA România în cadrul seminarului cu genericul: „Avantajele absolvenților Programului Contabilitate în obținerea calificării profesionale internaționale ACCA”. La lucrările Seminarului au participat132 de studenți, programul de studii „Contabilitate”, ciclul I, USM, cadrele științifico-didactice din cadru departamentului ce depun efort în modernizarea permanentă a standardelor curriculare și menținerea acestora în conformitate cu rigorile ACCA, actelor normative în vigoare și cerințelor pieței muncii la nivel național și internațional.

Au fost menționate avantajele acreditării ACCA, pentru programul de studii „Contabilitate”, care sunt: îmbunătățirea programului și promovarea calității pregătirii cadrelor in domeniul contabilității, stimularea politicilor concurențiale în mediul învățământului superior și recunoașterea internațională a departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, USM ca instituție capabilă să ofere un program universitar de pregătire a profesioniștilor contabili în concordanță cu standardele de educație emise de IFAC (International Federation of Accountants), dar și reducerea cheltuielilor de pregătire pentru certificarea ACCA cu aproximativ 60%. Concomitent, s-a accentuat importanța actualizării permanente a curriculumurilor la disciplinele prevăzute de planul de studii și a cerințelor de evaluare a studenților în funcție de modificările produse în programele ACCA, care sunt în concordanță cu cerințele organismelor internaționale de reglementare în domeniul contabil și legislației în vigoare. Dna Mihaela Robu, director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA România a evidențiat experiența altor instituții de învățământ din statele europene și experiența de participare activă a studenților până la absolvirea specialității acreditate și obținerea diplomei de licențiat în economie.

Programele de studii de la Ciclul I, Licență: „Contabilitate” și „Cibernetică și Informatică economică” în anul 2017 au fost acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în învățământul Profesional din Republica Moldova.

Pentru orientarea profesională şi oferirea suportului necesar în angajarea absolvenților în câmpul muncii, în cadrul  USM activează structura specializată de ghidare în carieră – Centrul de ghidare în carieră şi Relaţii cu piaţa muncii, care informează studenții cu referire la specificul studiilor; posibilităților de individualizare a traseului academic; diversitatea programelor de master, despre organizarea evenimentelor polivalente: târguri a locurilor de muncă, invitarea absolvenților care au reușit în carieră, cu privire la organizarea master clase cu specialiști de forță din domeniu, etc.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și obiectivelor stabilite, personalul științifico-didactic din cadrul departamentului creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, care este centrat pe student în scopul obținerii competențelor necesare pentru piața muncii într-o continuă schimbare, dar şi pentru a se integra în societate, ca cetățeni activi şi responsabili.

Potențialul cadrului profesoral progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări profesionale. Actualmente în cadrul departamentului activează mai mult de 50% din cadrul profesoral ce a contribuit la formarea catedrei în calitate de structură educațională și de pregătire a cadrelor performante în cadrul USM, și în calitate de laborator științific. Din 39 cadre științifico-didactice ce activează în cadrul departamentului, 18 sunt deținători de grad științific – doctor în științe și 2 doctori habilitați, iar 15 sunt doctoranzi. Din colaboratori, 5 dețin calificarea de auditor licențiat, 2 actuari licențiați și mai multe cadre didactice dețin calificări la nivel național și internațional în domeniul contabil: CAP, CIPA, Dip IFR ACCA. De asemenea un număr impunător din cadrele didactice practică activitate și în sectorul real al economiei din țară ce contribuie esențial la calitatea pregătirii cadrelor la specialitățile menționate.

Activitatea cadrelor științifico-didactice din cadrul departamentului includ mai multe activități, dintre care cum a fost menționat și acreditarea internațională a specialității „Contabilitate”, care este și rezultatul participării cadrelor didactice, în perioada 2013-2018 la realizarea programului STAREP coordonat de Banca Mondială cu participarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: „Consolidarea auditului şi raportării financiare în ţările parteneriatului estic”.

Cu participarea experților Oficiului Băncii Mondiale Andrei Busuioc, doctor în științe economice și Svetlana  Platon, doctor în științe economice au fost efectuate evaluări cu privire la realizarea procesului de pregătire a cadrelor în domeniu la diferite situații, iar la 18 decembrie 2015 la USM a fost petrecută Masa rotundă cu tematica: „Modernizarea programelor de studii în domeniu contabilității şi auditului”, unde experții au prezentat rezultatele evaluării programului și măsurile de perfecționare, și de îmbunătățire a procesului de studii.

 

   

La lucrările evenimentului au participat prorectorul pentru activitatea didactică USM, Otilia DANDARA Profesor, doctor habilitat, și decanul Facultății Științe Economice, Galina ULIAN, Profesor, doctor habilitat.

Cadrele didactice, cu sprijinul Centrului pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) a Băncii Mondiale au modernizat planurile de învățământ şi curriculumurile la disciplinele de contabilitate şi audit din planul de studii; au fost elaborate testele de evaluare curentă şi finală a studenților programului conform standardelor internaționale şi cerințelor ACCA.

 

Alfred Jean-Marie Borgonovo, specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială, membru al CPA Australia și

CPA Canada.

Vladimir Dolghi, Lina Șișcani, reprezentanți USM în programul regional: „Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic” (STAREP).

 

Rezultatele activităților desfășurate în realizarea programului STAREP au fost prezentate și în cadrul Seminarului cu genericul: „Inițiative pentru consolidarea educației în domeniul contabilității și auditului”, organizat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare a Băncii Mondiale în colaborare cu USM și ASEM la 18 noiembrie 2016 în Moldova. USM a fost prezentată de prorectorul pentru activitatea didactică, Otilia DANDARA, profesor, doctor habilitat, decanul FȘE, Galina ULIAN, profesor, doctor habilitat, seful secţiei managementul calităţii: dezvoltare curriculară şi evaluare Liliana Rotaru, și cadrele științifice din cadrul departamentului ce au participat la realizarea programului STAREP.

Programul regional: „Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic” (STAREP) este destinat creării unui mediu transparent de politici și cadru instituțional efectiv pentru raportarea corporativă în țările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele dobândite la nivel regional cu comunitatea locală de practică și de a identifica soluții viabile privind consolidarea educației în domeniul contabilității și auditului atât la nivel universitar cât și profesional.

În cadrul Seminarului a fost evidențiată și experiența Universității de Stat din Moldova ce a finalizat cu succes procesul de recunoaștere a principalelor discipline din planul de studii în domeniul contabilității și auditului de către organizația profesională, recunoscută pe plan internațional. S-au menționat aspectele cheie ale procesului de acreditare de către ACCA, inclusiv modernizarea programelor de instruire și testelor de evaluare, menținerea acestora în conformitate cu rigorile bunelor practici ale altor țări și ACCA. Au fost evidențiate principalele provocări și avantaje, precum și modalitățile posibile de modernizare, reflectând atât asupra educației universitare cât și asupra dezvoltării profesionale continue, cooperării între profesie, sectorul universitar și reglementator, astfel încât să contribuie la consolidarea educației contabile în Republica Moldova.

Experiența acumulată în cadrul conlucrării cu Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) a Băncii Mondiale și acreditării de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați cu sediul în Marea Britanie se diseminează în cadrul parteneriatului cu instituții de învățământ superior din alte țări.

Așa, la 08 iunie 2017 departamentul și cu participarea decanului Facultății Științe Economice, Galina Ulian, Profesor, doctor habilitat în științe economice au petrecut masa rotundă în cadrul întâlnirii la USM cu șeful catedrei „Audit, revizie și control”, Universitatea Economică Națională Ternopol, Ucraina, Adamciuk Oxana, doctor în științe economice, docent, unde a fost discutată experiența acreditării pe etape și beneficiile acesteia pentru absolvenții programului de studii acreditat.

În cadrul evenimentului Dna Svetlana Platon, doctor în științe economice, Consultant al Băncii Mondiale, Centrului pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) a aprofundat cerințele față de programele de studii acreditate, inclusiv necesitatea adaptării standardelor curriculare și modul de evaluare a studenților.

De asemenea, cadrele didactice titulare încadrate în procesul de instruire au participat la realizarea proiectului european comun Tempus ”SOPE” UM_JEP 25121, Proiectul Tempus 1444544 realizat cu participarea mai multor instituții de învățământ din ţară: UTM, ASEM, USM, UCCM, UAM, MET RM, participă în alte programe legate de profesie la nivel național și internațional.

Cadrele didactice a departamentului în conlucrare cu Secţia Formare Continuă, USM în perioada 2013-2014  a organizat cursuri pentru contabilii practicieni ce activează în entități de interes public cu tematici de implementare în sectorul financiar nebancar a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în volum de 900 ore.

În colaborare cu Asociația Contabililor și Auditorilor  Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) și una din cele mai mari companii de consultanță din Republica Moldova „Brodsky Uskov Looper Reed & Partners” (BULR), departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică” la 30 noiembrie 2016, a participat la organizarea Conferinței cu genericul: Retragerea companiei din zonele de risc: managementul și optimizarea”.

Conferința a fost susținută de partener media Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” și partener tehnologic ÎS „Fiscservinform”.

La eveniment au participat manageri de întreprinderi, directori financiari, contabili, auditori, alte părți interesate de subiect. Ideea principală expusă în cadrul desfășurării conferinței a fost, că riscul oferă entităților economice capacitatea de a se dezvolta și că situația de risc aduce nu numai pierderi, dar și o mulțime de oportunități.

 

   

Subiectele abordate de USM sau referit la managementul riscurilor în cadrul entității în condițiile economiei concurențiale, gestiunea securității informaționale și a datelor cu caracter personal ca mijloc de asigurare a eficienței business-ului.

 

30 noiembrie 2016, Cristina Dolghi, doctor, conferențiar, șef departament „Contabilitate și Informatică economică”, USM.

Cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate la 25 august 2016 s-a petrecut masa rotundă cu genericul: „Bilanţ de realizări: Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică la 10 ani de reluare a activității la USM” .

 

 

La eveniment au participat persoane notorii din domeniul contabil şi de audit din ţară: Viorel ȚURCANU, doctor habilitat, profesor universitar ASEM; Tudor TUHARI, doctor habilitat, profesor universitar UCCM; Alexandru FRECĂUŢEANU, doctor habilitat, profesor universitar UASM; Mihail MANOLI, doctor in economie, conferențiar universitar ASEM. La lucrările evenimentului a participat Președintele Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova Viorel DANDARA, doctor în economie; Svetlana PLATON, doctor în economie, Consultant al Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) și cadre științifico-didactice din cadrul ASEM: Valentina PALADI, doctor în economie, conferențiar universitar; Natalia ZLATINA, doctor în economie, conferențiar universitar; Irina GOLOCIALOVA, doctor în economie, conferențiar universitar; Liudmila GAVRILIUC, doctor în economie, conferențiar universitar, și cadre științifico-didactice din cadrul USM.

 

În cadrul evenimentul au fost puse în discuții următoarele subiecte:

„Departamentul Contabilitate și Informatică economică – 10 ani de succes”, prezentat de Cristina DOLGHI, dr., conf. univ., care a evidențiat realizările departamentului în cei 10 ani de reluare a activității la USM. S-a referit la calitatea pregătirii cadrelor, și îmbinării reușite a două specialități: „Contabilitate” și „Cibernetică și Informatică economică”, care au o tangență evidentă și binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii, atât la nivel național, cât și internațional.

 

În cadrul totalizării realizărilor obținute în acești ani, șeful de departament, Cristina DOLGHI, dr., conf. univ. a evaluat și potențialul corpului profesoral, a menționat, că cadrele științifico-didactice progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări naționale și internaționale în domeniul contabil, de audit și tehnologiilor informaționale.

 

„Valorile și provocările profesiei contabile”, subiectul prezentat de către Aliona IACOB, drd., lector universitar USM, care a pus în discuții provocările profesiei de contabil. A menționat importanța profesiei date pentru alte specialități și prioritățile acesteia în cadrul pregătirii cadrelor performante.
  „Rolul sistemelor informaționale în gestiunea economico-financiară”, discursul  prezentat de Valentina TÎRȘU, drd., lector universitar USM, prin care s-a evidențiat importanța majoră a sistemelor informaționale în ținerea contabilității și prezentării informației managementului entității. A urmat analiza sistemelor informaționale utilizate în predarea disciplinelor de profil, perspectiva de perfecționare a acestora și implementarea noilor sisteme informaționale.

„Modernizarea programului de studiu în domeniul contabilității prin acreditarea ACCA”, subiectul prezentat de Lina Șișcanu, auditor licențiat, drd., lector universitar USM în cadrul căruia  s-a menționat, că ACCA promovează cele mai înalte standarde profesionale, etice și de guvernare. Calificarea oferită de experții internaționali pentru programul de studii „Contabilitate” este cea mai importantă calificare profesională în cadrul profesiei de contabil ce oferă posibilitatea de a obține cunoștințe și abilități relevante absolvenților programului dat din cadrul USM.

În cadrul dezbaterilor s-a marcat prioritatea națională a profesiei de contabil și contribuția departamentului „Contabilitate și Informatică economică” din cadrul USM în pregătirea cadrelor în domeniul dat.

Viorel ȚURCANU, Profesor, dr. hab. a marcat importanța pregătirii cadrelor în instituțiile superioare de învățământ, a adus felicitări și succese în dezvoltarea continuă a Departamentului.

 

Tudor TUHARI, Profesor, dr. hab., în acest context a menționat contribuția departamentului în pregătirea cadrelor în domeniul dat, a adus felicitări și a urat succese pe viitor.

Mihail MANOLI, dr., conf. univ. s-a referit la importanța implementării noilor norme legale în predarea disciplinelor de specialitate și performanța acestora în pregătirea cadrelor pentru economie în domeniul contabil și de audit, a felicitat corpul profesoral cu marcarea evenimentului dat și a dorit succese în continuare.

 

Profesorul Alexandru FRECĂUŢEANU, dr. hab. a menționat necesitatea mai activă în editarea și reeditarea manualelor la obiectele de profil conform noilor cerințe, a propus implicarea activă în promovarea implementării Legii contabilității și actelor normative din domeniu.

În continuarea dezbaterilor, Dl Viorel DANDARA, doctor în științe economice a pus în valoare rolul specialității contabile și profesioniștilor din domeniul contabil și de audit, a menționat nivelul bun de pregătire a cadrelor în cadrul Departamentului ce a fost justificat în cadrul activității sale în calitate de Președinte a comisiei examenului de licență mai mulți ani în cadrul USM și a dorit multe realizări în continuare. Dna Svetlana PLATON, doctor în economie a menționat efortul și munca consecutivă a grupului de lucru din cadrul departamentului la obținerea acreditării internaționale a programului „Contabilitate”. A evaluat participarea cadrelor didactice din cadrul departamentului la activitățile desfășurate în cadrul Programului de Reformă a Raportării Financiare în Republica Moldova (STAREP), susținut de banca Mondială la nivel înalt și a dorit succese în continuare.

La finele evenimentului lansat, pentru merite în promovarea educației de calitate în sistemul universitar, contribuție la pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 10 ani de reluare a activității departamentului „Contabilitate și Informatică economică” la USM au fost decernate diplome de merit următoarelor cadre științifico-didactice: Ela MALAI, dr., lector universitar, Natalia APETRII, drd., lector universitar, Valentina TÎRȘU, drd., lector universitar, Elena PETREANU, drd., lector universitar, Vladimir DOLGHI, auditor licențiat, drd., lector universitar, Eugeniu RAIEȚCHI, auditor licențiat, drd., lector universitar, Lina VASILOI, auditor licențiat, drd., lector universitar.

Evenimentul a fost încheiat cu mesaje de felicitare din partea invitaților, urmați de mesajul de felicitare și mulțumire pentru participare la eveniment a Decanului Facultății Științe Economice, Galina ULIAN, Profesor, dr. hab. și Cristina DOLGHI, dr., conf. univ., șef de departament.

În scopul desemnării rezultatelor cercetării, precum şi promovării imaginii științei în cadrul USM, cercetătorii științifici ai profilului de contabilitate, audit, analiză economică, cibernetică şi informatică economică întreprind diferite activități: organizarea conferințelor științifice, participarea activă în cadrul Seminarului Ştiinţific: „Probleme socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții şi sugestii” al Facultății Științe Economice, publicarea articolelor științifice în reviste naționale și internaționale, editarea manualelor, lucrărilor metodice, ghiduri, suporturi de curs, culegeri de aplicații şi teste, etc.

Rezultatele cercetărilor științifice anuale a cadrelor didactice din cadrul departamentului se prezintă la diferite forumuri naționale și internaționale din cadrul USM, altor instituții de învățământ și Asociații profesionale.

 

   
03-04 noiembrie 2017. Conferința Științifică Internațională petrecută de Facultatea Științe Economice, USM: ,,Paradigme moderne ale economiei și antreprenorialului inovativ”

 

În cadrul Conferințelor Științifice Internaționale anuale petrecute de FȘE , cadrele științifice din cadrul departamentului prezentă soluții a diverselor probleme în elaborarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a operațiilor economice, influenței sistemelor informaționale în organizarea contabilității, etc. Concomitent cadrele științifice au studiat problemele vizate prin prisma noilor Standarde Naționale de Contabilitate și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. De asemenea au fost identificate problemele evoluției auditului intern în sectorul corporativ din țară;  sau propus căile de aliniere a politicilor monetare la practicile internaționale, modul de consolidare a sistemului de control și supraveghere în sistemul bancar în conformitate cu Directivele UE. S-a abordat problematica impactului sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) asupra PIB-lui în RM.

30-31 octombrie 2015. Conferinţa Știinţifică Înternaţională: „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”. Organizată de FȘE și departamentul „Contabilitate şi Informatică Economică”.

 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice prezentate în cadrul Secţiunii I: „Politici inovaţionale de organizare a contabilităţii, auditului şi modelării proceselor economice”  au cuprins tematica:

 • Politici de organizare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul de management al riscului” prezentată de Cristina DOLGHI, dr., conf. univ.
 • „Abordări metodologice ale lucrului individu al studenţilor” prezentată de Valeriu PLATON, dr., conf. univ., Nicolae PRODAN, dr., conf. univ. și Ala GARŞTEA, drd., lector univ.
 • „Importanţa informaţiei privind costurile de producţie relevante la adoptarea deciziilor de înlocuire a utilajului” prezentată de Galina LUŞMANSCHI, dr., conf. univ.
 • „Optimizarea costurilor cu personalul prin efectul instruirii” prezentată de Dna Valentina PANUS, dr., conf. univ.
 • „Aspectele analizei factoriale a rentabilităţii în intreprinderile agricole” prezentată de Natalia TCACI, dr., conf. univ., Alexandru TCACI, dr., conf. univ. și Virginia COJOCARU drd., lector univ.
 • „Сбор и подготовка данных для их интеллектуального анализа” prezentată de Natalia APETRII, drd., lector univ.
 • „Evaluarea gajului şi evidenţa acestuia în cadrul băncii comerciale” prezentată de Victoria LISNIC, drd., lector. univ.
 • „Rolul participanţilor profesionişti ai pieței de asigurari în sporirea culturii asigurărilor” prezentată de Dna Tatiana MACOVEI, drd., lector univ.
 • „Rolul sistemelor informaţionale contabile în organizarea contabilităţii” prezentată de Ala TATARCIUC, drd., lector univ., etc.

În rezultatul dezbaterilor problemelor puse în discuții au fost propuse următoarele soluții în domeniul contabilităţii, auditului şi sistemelor informaţionale: implimentarea practicilor moderne în auditul intern; aplicarea politicilor contabile practicate în ţările europene conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către entităţile din Republica Moldova; utilizarea sistemelor informaţionale pentru integrarea eficientă a contabilităţii în procesele economice de business.

Cadrele științifice din cadrul departamentului au publicat peste 700 de lucrări științifice și metodico-didactice cu un volum de peste 900,0 coli de autor, inclusiv: peste 60 suporturi de curs și manuale, mai mult de 500 articole științifice in reviste naționale și internaționale, au fost prezentate rezultatele cercetării în domeniul de profil și în cadrul a 421 conferințe științifice la nivel național și internațional.

Studenții, ca parte integrantă a comunității academice, participă în procesele de organizare a activității de cercetare, rezultatele cărora sunt menționare atât la nivel de departament, facultate, cât și la nivel de USM.

În realizarea cu succes a parteneriatului profesor-student în cadrul departamentului s-a organizat cercul ştiinţific pentru studenții ciclului I, licență și ciclul II, master Strategii contemporane în domeniul contabilității, auditului şi tehnologiilor informaționale”, la ședințele căruia,  cadrele știinșifico-didactice organizează mese rotunde cu diferite tematice ce se încadrează în disciplinele de specialitate, pregătirea studenților pentru elaborarea proiectelor de specialitate, orientarea studenților în selectarea temelor la tezele de licență și de master cu posibilitatea de a continua cercetările date în cadrul studiilor de doctorat.

 

   

Lucrările selectate în cadrul activităților științifice ale studenților ciclului I și ciclului II în anul 2016 au fost prezentate la 28 februarie 2017 în cadrul Conferinței Științifice a studenților la nivel de departament, facultate și USM.

 

Astfel, materialele studenților prezentate în cadrul meselor rotunde organizate de comun cu cadrele științifico-ddidactice și studenții specialităților pregătite în cadrul departamentului se analizează și se discută noutățile științifice.

Ulterior, lucrările studenților activi ce au noutate științifică se selectează pentru a fi prezentate și discutate în cadrul Conferințelor Științifice Studențești anuale organizate de USM la nivel de departament, facultate si universitate. Rezultatele studenților sunt evidențiate prin mențiuni, diplome și premii.  Totodată rezultatele obținute de studenți sunt prezentate la conferințe organizate de alte instituții de învățământ din Moldova și din alte țări.

 

Concomitent se petrec seminare și mese rotunde la care se invită specialiști din sectoarele reale ale economiei și din instituții de stat. Așa, la 22 martie 2017, în colaborare cu  reprezentanții publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” s-a  organizat  Seminarul  cu tema: „Servicii fiscale electronice”.

 

 

22 martie 2017.

Evenimentul a avut scop de a promova aspectele fiscale în rândurile viitorilor contabili, care a fost deschis de Rodica Mustață, director „Monitorul Fiscal FISC.MD”.

 

 

Cu un interes deosebit s-a  discutat depunerea dărilor de seamă fiscale în formă electronică prin intermediul SIA „Declarație electronică”.

Studenții au aflat cum pot cunoaște poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, care sunt beneficiile oferite de revistă în sensul dezvoltării profesionale a contabililor şi auditorilor, cum pot obține răspunsuri la întrebările care le apar în ce privește aplicarea legislației fiscale. Un subiect important a constituit prezentarea rubricii „Întrebări şi Răspunsuri ” a ediției electronice www.monitorul.fisc.md, unde inspectorii fiscali răspund la întrebările, parvenite din partea contribuabililor, cu privire la implementarea corectă și uniformă a legislației fiscale în vigoare.

 

Astfel, viitorii economişti au fost îndemnaţi să adreseze întrebările care le apar și țin de domeniul fiscalităţii şi contabilităţii prin intermediul rubricii „Adresează-ne o întrebare” sau ”Deschide discuții pe Forum”, precum şi să devină utilizatori fideli ai portalului.

 

   

Reprezentanții Î.S. „Fiscservinform” Natalia Nogai și Mariana Chirtoacă au prezentat modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

 

Cu interes deosebit a fost discutată necesitatea și avantajele utilizării semnăturii electronice, serviciile de raportare electronică, care sunt oportunitățile şi avantajele oferite de serviciile fiscale moderne, precum și cum pot participa persoanele cointeresate la instruirile extinse organizate de către Î.S. „Fiscservinform”.

 

În cadrul petrecerii evenimentului mondial al săptămânii financiare, la 29 martie 2017 departamentul a organizat pentru studenții specialității „Contabilitate” în cadrul disciplinei „Contabilitatea financiară”, masa rotundă cu tema: „Promovarea educației financiare in rândul tinerilor”.

 

29 martie 2017, Maia Baieși și Alexei Untilov, invitați la eveniment, reprezentanți a pieței financiare nebancare din Republica Moldova, Cristina Dolghi, dr., conf. univ.,     șef departament

 

În cadrul mesei rotunde au participat  studentii anului II, specialitatea „Contabiltate” şi cadrele științifico-didactice din cadrul departamentului.

Scopul petrecerii Seminarului a fost trezirea interesului față de problemele ce țin de activitatea pieței financiare nebancare. Evenimentul petrecut de departament în colaborare cu reprezentanți din sectorul financiar nebancar este coordonat de organizația Child and Youth Finance Internațional, ce se petrece în Republica Moldova anual și presupune organizarea unor activități, obiectivul cărora constă în familiarizarea adolescenților cu asemenea noțiuni ca bani, economisirea lor, modul de inițiere a unei afaceri.

Cooperarea între profesie și sectorul universitar, contribuirea departamentului la consolidarea  educației contabile în țară se realizează prin mai multe activități. Așa, la 24 noiembrie 2017 a fost organizată masa rotundă cu genericul: „Provocările profesiei contabile” cu participarea studenților anului III de la specialitățile: „Contabiltate” și „Cibernetică și Informatica economică”, și studenți de la ale specialități din cadrul FȘE, USM.

 

   

24 noiembrie 2017. Invitat la masa rotundă: Vladimir Dolghi, director, auditor certificat, reprezentant a Societății de Audit „FlagMan-D”.

 

La lucrările evenimentului au participat auditori și contabili certificați, reprezentanți a Societății de Audit „FlagMan-D”. Sau evidențiat posibilitățile dezvoltării profesiei de contabil și anume care sunt prioritățile de a deveni un specialist certificat în domeniul de contabilitate la nivel național și internațional. Concomitent sau adus argumente în favoarea dezvoltării profesiei contabile în domeniul auditului situațiilor financiar și posibilitățile de susținere a probelor examenelor pentru obținerea calificării de auditor.

 

În săptămâna  Zilei Tineretului, care se petrece în cadrul USM anual, la 16 noiembrie 2016 s-a organizat de cadrele științifico-didactice a departamentului în cadrul disciplinelor auditul financiar și auditul intern predate la anul III, specialitatea „Contabilitate”, licență masa rotundă: Guvernanța corporativă. Importanță și provocări”.

 

 

 

 

16 noiembrie 2016 , invitat special, Veaceslav Șeremet, manager departamentul de Audit, Moore Stephens KSC, Dl.

 

 

 

În discursul său, Veacesla Șeremet a accentuat importanţa şi rolul guvernanţei corporative, totodată a prezentat exemple a impactului produs de eșecurile guvernanței corporative pe plan internațional.

De asemenea, s-a menționat și necesitatea actuală pentru entitățile economice de a adopta concepte și principii interne de guvernanță corporativă conform standardelor și reglementărilor normative în vigoare.

 

   

 

În dezbaterile cu participarea cadrelor didactice din cadrul departamentului s-a specificat, că auditul intern reprezintă un element decisiv în implementarea practică a principiilor guvernanței corporative atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

 

În cadrul cercului științific studențesc, la 28 noiembrie 2016 s-a discutat tematica: „Supravegherea activităţii de audit – oportunitate pentru Republica Moldova” şi „Operaţiuni de capital: aspecte contabile şi fiscale”.

 

 

 

28 noiembrie 2016, Veaceslav Ciobanu invitat special, administrator al companiei de audit „Optim- Audit” SRL, auditor licențiat.

 

 

 

În cadrul temei nominalizate sau menționat problemele-cheie privind activitatea de audit și sistemul de supraveghere publică a activității date. S-a atras atenția asupra faptului, că activitatea profesională a auditorului financiar este de o importanță publică deosebit de mare și din considerentele date este necesar ca să fie sub controlul societății, iar sistemul de supraveghere publică să fie realizat conform cadrului legal adaptat la cerințele Directivelor Uniunii Europene. De asemenea au fost examinate întrebările ce ţin de aspectele contabile şi fiscale aferente majorării capitalului social din contul profitului net, de facilităţile legate de majorarea capitalului social, de aporturile adăugătoare ale asociatului (acţionarului) în capitalul entităţii etc.

Lucrărilor anuale a Cercului științific studențesc, de asemenea a abordat și oportunitățile tinerilor de inițiere și dezvoltare a unei afaceri. Tematica dată a fost dezvoltată în cadrul mesei rotunde cu genericul „Oportunități naționale de abilitare economică a tinerilor în Republica Moldova” la 13 noiembrie 2015. Invitat special la eveniment a fost şeful secţiei „Consultanţă şi Instruire”, Dna Ludmila Stihii, reprezentant a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

 

La acest eveniment au participat  cadrele ştiinţifico-didactice din cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice, masteranzii şi studenţii de la diferite specialităţi. Reprezentantul ODIMM a comunicat oportunităţile tinerilor de iniţiere şi dezvoltare a unei afaceri în cadrul programelor naţionale oferite de ODIMM. De asemenea sau prezentat condiţiile şi posibilităţile de aplicare a următoarelor programe: Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)– destinat tinerilor creativi care au idei de afaceri şi au nevoie de finanţare şi instruire; „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) – program destinat antreprenorilor de orice vârstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilitățile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii; „Pare 1+1” – program destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor acestora care doresc să investească în lansarea sau /şi dezvoltarea unei afaceri proprii. În cadrul dezbaterilor participanții au venit cu idei de afaceri, care necesită finanţare, cei care deja au o afacere, cu idei de îndrumări în gestiunea eficientă a acesteia.

Importanța tinerilor în procesul de dezvoltare a unei țări s-a pus în discuții la 20 noiembrie 2014 în cadrul seminarului cu genericul „Contribuţia tinerilor în dezvoltarea unei societăţi de nivel european”.

 

 

20 noiembrie 2014, Țurcanu Constantin, invitat special ai Ministerului Tineretului și Sportului, consultant principal din cadrul Direcției politici pentru tineret.

 

Țurcanu Constantin si-a expus poziția oficială a autorității publice privind  importanța tinerilor în procesul de dezvoltare a unei țări, contribuția acestora în procesul de integrare europeană în calitate de participanți activ la formarea unei societăți ce stă la baza unei noi epoci.

Concomitent s-a menționat rolul tinerilor în procesul de dezvoltare a unei societăți prospere în contextul transformărilor contemporane.

Discuția a fost precedată de comunicarea Consilierului oficiului Proiecte Internaționale  USM, care a prezentat programul ”Erasmus Mundus” pentru studenți și condițiile de aplicare la aceste proiecte.

Încurajarea permanentă a studenților de a participa la  manifestările științifice, îndrumați de cadrele științifico-didactice din cadrul departamentului, are un rol important în asigurarea unui dialog, lansarea de proiecte pe viitor, transmiterea de informații şi stimularea activităților de cercetare.

Activitățile comune a cadrelor științifico-didactice, studenților și specialiștilor din sectorul real contribuie la dezvoltarea competenților studenților și diseminează încredere absolvenților în profesia aleasă și în dezvoltarea carierii pe viitor.

 

În perspectivă, departamentul „Contabilitate și Informatică Economică” planifică un șir de acțiuni de dezvoltare, dintre care: creșterea calității ofertei educaționale, ținând cont de necesitățile de pe piața muncii și dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova; modernizarea standardelor curriculare conform bunelor practici din alte țări; extinderea activității de cercetare și sporirea participării cadrelor științifico-didactice la dezvoltarea profesiei în domeniile de contabilitate, audit și tehnologiilor informaționale; activizării activității științifice și prezentării rezultatelor acestora în cadrul manifestărilor științifice la nivel național și internațional.

 

 

Activitatea didactico-științifică a membrilor Departamentului

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

 

Nr. Numele,

prenumele

 

Titlul științific,

Funcția

 

Direcții de cercetare

 

 

Numărul de publicații științifice și metodice Discipline predate
   
1. Dolghi

Cristina

Doctor,

Conf.

univ.,

șef departa-ment

Problemele contabilității și raportării situațiilor financiare în Republica Moldova. Implementarea politicilor contabile conform IFRS. Sistemul de control al calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri a situațiilor financiare. Dezvoltarea auditului intern și rolul acesteia în procesele de management. Rolul informației contabile în procesul decizional. Particularitățile metodologiei contabilității în societățile de asigurări. Direcțiile de dezvoltare a piețelor de asigurări în țările europene. 74 1.    Contabilitate financiară

2.    Contabilitatea societăților de asigurări

3.    Organizarea contabilității în entitățile economice

4.    Asigurarea calității în auditul financiar

5.    Auditul performanței

6.    Asigurarea calității informației economico-financiare

7.    Problemele contabilității în contextul implementării politicilor contabile

 

2. Prodan

Nicolae

Doctor,

Conf.

univ.

Algebra și teoria numerelor. Didactica matematicii. 90 1.    Econometrie

2.    Teoria deciziilor

3.    Etica profesională

3. Calin

Iurie

Doctor,

Conf.

univ.

Teoria calitativă a sistemelor de ecuaţii differenţiale. Teoria  invarianţilor algebrici ai sistemelor de ecuaţii diferenţiale. 55 1.    Matematica economică

2.    Econometrie

3.    Modelarea proceselor economice

4.     Analiza matematică

 

4. Luşmanschi Galina Doctor,

Conf.

univ.

Eficienţa metodei de calculaţie a costurilor pe activităţi (ABC) în managementul entităţii.

Contabilitatea şi relevanţa informaţiei contabile în managementul activităţii de turism. Relevanţa informaţiei contabile în managementul serviciilor medicale private. Relația contabilitate fiscalitate: abordări contemporane privind interacțiunea acestora.

36 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea financiară

3.    Organizarea contabilității

4.    Audit financiar

5.    Organizarea contabilităţii în afaceri

6.    Drept contabil

 

 

 

 

 

 

 

5. Tcaci

Alexandru

Doctor,

Conf.

univ.

Diagnosticul și estimarea economică a potențialului întreprinderii agricole 36 1.    Diagnostic financiar

2.    Analiza gestionară

3.    Analiza activităţii economico-financiare

4.    Gestiunea financiară și analiza performanțelor

6. Golocialova Irina Doctor,

Conf.

univ.

Evoluţia şi starea modernă a metodologiei contabilităţii. Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, contabilitatea conform SIFR şi probleme de adaptare SIFR la sistemul contabil din Republica Moldova. Situaţii financiare consolidate şi aspectele pregătirii acestora. 115 1.     Contabilitate și raportarea financiară conform IFRS

2.    Rapoarte financiare consolidate

3.    Contabilitatea managerială

4.    Contabilitatea impozitelor

5.    Metodologia cercetărilor economice

 

7. Malai

Ela

Doctor,

Lector

univ.

Bazele teoretice ale contabilității. Practica auditului financiar în Republica Moldova. Specificul auditului intern în instituțiile publice. Particularitățile metodologiei contabilității în comerțul exterior. 33 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea în comerţ

3.    Contabilitatea societăților de asigurări

4.    Contabilitatea comerțului exterior

 

 

 

8. Grigor

Raisa

Doctor,

Conf.

univ.

Algebra și logica matematică – Teoria inelelor și radicalelor. 60 1.    Matematica economică

2.    Econometrie

3.    Cercetări operaţionale

9. Platon

Valeriu

Doctor,

Conf.

univ.

Aplicațiile metodelor matematice în economie. 65 1.    Optimizare liniară

2.    Matematica economică

3.    Metode calitative  în luarea deciziilor

4.    Metode calitative şi cantitative în luarea deciziilor

10. Terzi

Dumitru

 

Doctor,

Conf.

univ.

Cibernetică matematică. 60 1.    Statistica economică

 

 

11. Tcaci

Natalia

Doctor,

Conf.

univ.

Metode de estimare a rezultatelor activității operaționale a entităților. 120 1.    Diagnostic financiar

2.    Analiza gestionară

3.    Analiza activităţii economico-financiare.

12. Sava

Lilia

Doctor,

Conf.

univ.

Managementul instruirii si dezvoltării profesionale a personalului (domeniul Telecomunicații). 63 1.     Statistica economică.
13. Gujuman Lucia Doctor,

Conf.

univ.

Managementul investitional -sursa de sporire a competitivitatii si dezvoltarii inovatiilor in ramura telecomunicatii

 

50 1.    Statistica economică
14. Ștahovschi Ada Doctor,

Conf.

univ.

Dezvoltarea și reglementarea contabilității financiare,  manageriale și în instituții bancare, contabilității internaționale. Organizarea managerială a serviciilor şi produselor bancare 180 1.    Contabilitatea bancară

2.    Contabilitate internațională

3.    Audit financiar

4.    Auditul regularității

5.    Etica profesională

15. Grigoroi

Lilia

Doctor,

Conf.

univ.

Aspecte teoretice ale contabilității.

Problemele organizării contabilității întreprinderii.

Politici contabile in viziunea IFRS.

85 1.   Bazele contabilității

2.   Contabilitate financiară

3.   Contabilitate financiară aprofundată

16. Grabarovschi

Ludmila

Doctor,

Conf.

univ.

 

Problemele contabilității financiare și manageriale în Republica Moldova. Dezvoltarea contabilității în viziunea IFRS. 97 1.     Contabilitate și raportarea financiară conform IFRS

2.     Contabilitatea financiară aprofundată

3.     Contabilitatea financiară

17. Bucur

Vasile

Doctor hab.,

Profesor univ.

Reglementarea contabilității financiare. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate. Aspecte ale contabilității impozitelor, contabilității în transportul auto. 240 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea financiară avansată

3.     Contabilitatea în transportul auto

4.     Contabilitatea în ramuri

18. Tuhari

Tudor

Doctor hab.,

Profesor univ.

Eficienţa economiei concurenţiale în Republica Moldova. Problemele contabilităţii în entităţile necomerciale ale economiei naţionale. 180 1.     Organizarea contabilităţii în entităţile economice.

 

 

19. Malai

Andrei

Doctor,

Profesor univ.

Aspectele contabile în ramura sectorului agrar. Expertiză financiar-contabilă și judiciară. 135 1.    Expertiză financiar-contabilă.
20. Garştea

Ala

Drd.,

Lector

univ.

Asigurarea eficienței manageriale în contextul transformărilor în mediul instituțional din Republica Moldova în scopul creșterii economice 20 1.    Matematica economică

2.    Analiza statistică a proceselor economice

21. Apetrii

Natalia

Drd.,

Lector

univ.

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale. Baze de date. Data Mining-perspectivă educațională. Limbaje de programare. 24 1.    Programarea logică

2.    Baze de date

3.    Sisteme informaționale în contabilitate

4.    Sisteme de gestiune a bazelor de date

5.    Sisteme informatice financiar-contabile

6.    Tehnologii informaționale de comunicare

22. Tîrşu

Valentina

Drd.,

Lector

univ.

Managementul sistemelor informaționale. Dezvoltarea sistemelor informaționale în contabilitate. Limbaje de programare. 19 1.    Tehnologii Informaționale de Comunicare

2.    Limbaje de programare I (Limbajul C)

3.    Limbaje de programare II (Limbajul C++)

4.    Instrumente Software pentru Afaceri (Limbajul Java)

5.    Grafica și multimedia

6.    Limbaje pentri e-activități

7.    Sisteme Informaționale în Contabilitate.

23. Lisnic

Victoria

Drd.,

Lector

univ.

Strategii moderne aferente operațiunilor de creditare, gestiunea și contabilitatea acestora în băncile comerciale. 16 1.    Bazele contabilităţii

2.    Contabilitatea financiară

3.    Contabilitate bancară.

24. Petreanu

Elena

Drd.,

Lector

univ.

Oportunitățile auditul intern în sectorul corporativ. Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul corporativ din Republica Moldova. 15 1.    Bazele contabilității

2.    Audit financiar

3.    Audit intern

 

25. Dolghi

Vladimir

Drd.,

Lector

univ.

Problemele implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Republica Moldova. Politicile contabile conform IFRS. Problemele dezvoltării contabilității manageriale în sectorul de asigurări.

Regimul de solvabilitate a companiilor de asigurări.

23 1.    Contabilitate financiară aprofundată

2.    Contabilitatea societăților de asigurări

3.    Contabilitatea bancară

4.    Proceduri şi tehnici de audit.

26. Macovei

Tatiana

Drd.,

Lector

univ.

Problemele contabilității și auditului intern în Republica Moldova. Rolul contabilității în sistemul de management al entității. Riscul și influența acestuia asupra activității societății de asigurări. 12 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea financiară,

3.    Contabilitatea impozitelor

4.    Organizarea contabilității în entitățile economice

5.    Proceduri și tehnici de audit

27. Raieţchi

Eugeniu

Drd.,

Lector

univ.

Eficiența controlului financiar în sistemul bancar național. Evoluția principiilor BASEL în contextul supravegherii bancare. Aspecte fiscale ale operațiunilor de leasing financiar. 7 1.    Contabilitate și raportarea financiară conform IFRS

2.    Rapoarte financiare consolidate

3.    IFRS

4.    Contabilitatea operațiunilor de microfinanțare şi leasing

5.    Standarde de raportare financiară.

28. Șișcanu

Lina

Drd.,

Lector

univ.

Strategii în menținerea solvabilității și raportării situațiilor financiare prin prisma standardelor internaționale în industria de asigurări din Republica Moldova 10 1.    Contabilitatea impozitelor

2.    Statistica economică

3.    Proceduri și tehnici de audit.

29. Cojocaru Virginia Drd.,

Lector

univ.

Aspecte teoretice în organizarea contabilității. Analiza activității operaționale ale entității  economice. Problemele migrației resurselor umane în Uniunea Europeană. 18 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea managerială

3.    Analiza economico-financiară

4.    Analiza gestionară

5.    Analiza situațiilor financiare.

30. Gavrilaş Natalia Drd.,

Lector

univ.

Politici educaționale în creșterea compitivității economice din Republica Moldova 12 1.    Proiectarea sistemelor informaţionale

2.    Sisteme informatice financiar contabile

3.    Tehnologii informaţionale de comunicare

 

31. Scacunova

Ludmila

Drd.,

Lector

univ.

Eficienţa metodei de calculaţie a costurilor pe activităţi (ABC) în managementul entităţii. 23 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea financiară

3.    Contabilitate managerială

4.    Audit financiar

5.    Audit intern

6.    Etica profesională

32. Iacob

Aliona

Drd.,

Lector

univ.

Problemele contabilității financiare 14 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea financiară

3.    Contabilitatea impozitelor

33. Malai

Maria

Master,

Lector

univ.

Bazele teoretice ale contabilității. Aspectele contabilității în instituțiile publice 6 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitatea impozitelor

3.    Contabilitatea în comerț

4.    Contabilitatea în ramuri

5.    Contabilitatea în instituţiile publice

34. Cojocari

Ala

Drd.,

Lector

univ.

Diagnosticul financiar și metodele de evaluare a entității 23 1.    Analiza gestionară

2.    Analiza Situațiilor financiare

3.    Analiza economico-financiară

35. Lavrenciuc

Lilea

Drd.,

Lector

univ.

Relația contabilitate fiscalitate: abordări contemporane privind interacțiunea acestora 7 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitate financiară

 

36. Costeţchi-Juşca

Oxana

Drd.,

Lector

univ.

Contabilitatea și relevanța informației contabile în managementul activității de turism. 3 1.    Bazele contabilității

2.    Sisteme informatice financiar-contabile

 

37. Bugoi

Maria

Drd.,

Lector

univ.

Relevanţa informaţiei contabile în managementul serviciilor medicale private 2 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitate financiară

 

38. Triboi Cristina Master,

Lector

univ.

Problemele contabilității și raportării financiare. 3 1.    Bazele contabilității

2.    Contabilitate financiară

3.    Contabilitatea societăților de asigurări

39. Grigoriţa Viorica Lector

univ.

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale în domeniul financiar-contabil

 

6 1.    Reţele de calculatoare

2.    Tehnologii informaţionale de comunicare

3.    Sisteme informatice financiar-contabile

40. Doina

Aurelia

Lector

univ.

Politici de dezvoltare în domeniul serviciilor financiare. Perspectivele sectorului de asigurări în Republica Moldova 12 1.    Auditul performanței

2.    Auditul regularităţii.

 

 

 

41. Luchian

Paulina

Lector

univ.

Dezvoltarea transportului în Republica Moldova. Tehnologiile informaționale. 8 1.    Tehnologii informaţionale de comunicare