Manifestări științifice

PARADIGME MODERNE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI MONDIALE

Conferință Științifică Internațională la a XV-ediție

A devenit deja o tradiție ca în fiecare an, la început de noiembrie, Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova să fie gazdă a Conferinței Științifice Internaționale.

În contextul dat, la 1 – 2 noiembrie 2019 s-au desfășurat lucrările Conferinței Științifice Internaționale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, a XV-a ediție. Conferința a reunit circa 80 de cercetători, inclusiv reprezentanți ai mediului academic din România, Ucraina, Belarusi, SUA, Israel, Tadjikistan, Republica Moldova. Conferința a avut ca obiectiv schimbul de opinii privind problemele și provocările actuale ale economiei la nivel national și internațional.

 

Lucrările conferinței au debutat cu un mesaj de bun venit din partea Președintelui Comitetului organizatoric al Conferinței – Dna Galina Ulian, dr. hab., prof. univ., Decanul Facultății Științe Economice. În discursul său, Dna Galina Ulian a menționat însemnătatea cercetării în cadrul facultății și contribuția științei la dezvoltarea economiei și educarea tinerei generații în spiritul inovațiilor.

Activitatea conferinței a fost organizată în formatul unei sesiuni plenare, în cadrul căreia au vorbit cercetători, experți și invitați. În rapoartele lor au menționat despre modul de soluționare a problemelor sociale cu ajutorul achizițiilor publice (L. Lazebnyk); promovarea culturii interne bazate pe principii de calitate (C. Dolghi); importanța inovațiilor ca catalizator al competitivității (M. Bradu) integrarea învățămâ-ntului universitar cu cercetarea (S. Florea) ș.a. aspecte actuale, fiind menționate provocările cu care se confruntă societatea la etapa actuală și formulate soluții științifico-practice pentru valorificarea eficientă a acestora.

 

Ulterior, lucrările conferinței au continuat în cadrul a 4 secțiuni, dedicate politicilor moderne de dezvoltare a contabilității, auditului și tehnologiilor informaționale; dezvoltării sistemului financiar; promovării produselor și serviciilor în contextul dezvoltării durabile; modalităților moderne de atingere a performanței manageriale.

Conferința a constituit o oportunitate de a dezvolta noi idei și cooperări în domeniul cercetării și în plan academic. Acest eveniment a adus în prim plan necesitatea cercetării implicațiilor economiei circulare asupra dezvoltării economice la nivel national și internațional.

Secțiunea „POLITICI MODERNE DE DEZVOLTARE A CONTABILITĂȚII, AUDITULUI ȘI TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE” a fost moderată de Dna Galina Lușmanschi, dr., conf. univ. al Departamentul Contabilitate și Informatică Economică. În cadrul acestui atelier au fost dezbătute un șir de probleme actuale din domeniile contabilității, auditului, diagnosticului economico-financiar.

Secțiunea „DEZVOLTAREA SISTEMULUI FINANCIAR: PROBLEME ȘI PERSPECTIVE”, moderată de șeful Departamentului „Finanțe și bănci” – Dna Olga Ștefaniuc, dr., conf.univ., a constituit o platformă de dezbateri pe probleme actuale din domeniul finanțelor, precum: aspecte cu referire la managementul financiar public; problemele actuale din domeniul asigurărilor; achizițiile publice sustenabile și impactul acestora; inovațiile pe piața instrumentelor financiare; aspectele investiționale ș.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul secțiunii „PROMOVAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE”, moderată de dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., șef Departament „Economie, Marketing și Turism”, au fost abordate diferite probleme ale economiei, marketingului, turismului prin prisma aspectelor digitalizării și sustenabilității, precum și unele probleme de actualitate cu care se confruntă economia și societatea Republicii Moldova în contextul globalizării.

Atelierul „MODALITĂȚI MODERNE DE ATINGERE A PERFORMANȚEI MANAGERIALEa fost moderat de Șeful Departamentului Administrarea Afacerilor – Dl Marian Jalencu, d.r, conf.univ. Dezbaterile s-au axat pe problemele racordării ofertei educaționale la necesitățile sectorului real; provocările societății industriale și ale digitalizării, soluții Business Intelligence ș.a.

 


 


Cercetările realizate de către cadrele didactico-științifice, doctoranzi și postdoctoranzi se încadrează în direcţia strategică de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe economice: Modalități de eficientizare a sistemului economico-financiar în contextul restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă. Produsele ştiinţifice sunt materializate în teze de doctorat, monografii, studii şi articole publicate în edituri de prestigiu, în reviste naționale și internaționale recunoscute ISI, indexate în BDI, brevete, 2 medalii de aur şi diploma de excelenţă la Expoziţii internaţionale de invenţii în Cluj-Napoca şi Iaşi în 2018.

În ultimii ani au fost organizate conferinţe internaţionale cu o largă şi prestigioasă reprezentare academică şi ştiinţifică din România, Belarus, Federația Rusă, Ucraina, România, Georgia, Cehia, Turcia, precum:

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”, Chişinău, USM,  01-02 noiembrie 2013. 106 participanți la Conferință, dintre care participanți de peste hotare: 1 – SUA; 1 – Turcia; 4 – Belarus; 5 – Rusia; 6 – Ucraina; 15 – România.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, ed. a IX-a. 31 octombrie – 01 noiembrie 2014. USM.

Conferința științifico-practică internațională USM „Competitivitatea economiei Republicii Moldova în contextul procesului de integrare în Comunitatea Europeană”, Chișinău, 19 iunie 2014, USM. Organizată în comun cu FONTES RERUM din Republica Cehia.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Priorităţi strategice de modernizare inovaţională a economiei Republicii Moldova şi politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, 30-31 octombrie 2015.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, Chișinău, 30-31 octombrie 2015, care a fost organizată în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia) și Comisia Națională a Pieței Financiare din Moldova.

În anul 2018, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne în dezvoltare economiei  naţionale şi moderne“  a Facultăţii, ediţia a XIII-a, a fost consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Din anul 2014, la Facultatea de Științe Economice își desfășoară lunar ședințele Seminarul Științific „Problemele socio-economice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii” în Laboratorul metodico-științific „Valeriu Umaneț”. Materialele prezentate și discutate la ședințele acestui seminar se regăsesc în ediția anuală a Culegerii de materiale științifice ale acestui Seminar. Volumele acestor manifestări şi revistele Studia Universitatis Moldaviae, seria Științe economice și exacte asigură vizibilitatea în cercetarea ştiinţifică, dar şi cuantificarea eforturilor în sistemul de valori academice.

Activitatea de cercetare se desfășoară atât la universitatea de bază, cât și în cadrul unor vizite de cercetare la universitățile partenere. Astfel, începând cu anul 2014, profesorii de la Facultatea au participat în cadrul unor stagii la cercetări şi schimb de experienţa organizate la Universitatea de Stat din Tbilisi, Universităţile din Girona şi Barselona (Spania), Roma (Italia), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea din Tartu (Estonia) şi alte. De asemenea, în perioada anilor 2011-2018, 36 de studenţi, masteranzi și profesori de la Facultatea de Științe Economice au participat în diverse programe de mobilitate ERASMUS la universitățile din Polonia, Italia, România, Turcia, Austria, Bulgaria, Spania, Lituania.

Unul dintre obiectivele esențiale ale Universității de Stat din Moldova este de a dezvolta potenţialul ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor și de a promova noi idei, teorii și concepte, prin activitate de cercetare și inovare desfăşurată de studenţi. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor Facultății de Științe Economice s-a concretizat în rezultate deosebite obţinute prin participarea la concursuri de burse de merit, sesiuni naționale de comunicări științifice studențești, conferinţe internaţionale, concursuri naționale ale studenţilor economişti, ale proiectelor de afaceri, fiind apreciați la primele poziții.

La 15 decembrie 2017, în premieră, a fost organizată în comun cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”.  În mai 2018, șase studenți ai Facultății de Științe Economice a USM au fost distinși cu Diplome de gradul I și gradul II la Concursul Internațional al lucrărilor științifice studențești în domeniul economiei. La această competiție intelectuală au participat 187 de studenți din 33 de instituții de învățământ superior din 7 țări: Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan.

Facultatea de Ştiinţe Economice a USM, din momentul creării a fost orientată spre cercetarea-dezvoltarea proceselor și fenomenelor economice ce se dezvoltă în condiţiile globalizării, restructurării și dezvoltării durabile. Fiind o prezență activă și dinamică în sistemul academic național și în viața economică și socială, la moment, facultatea dispune de specialişti de calificare înaltă care au obţinut deja rezultate remarcabile, şi care ştiu să-şi organizeze activitatea în colaborare cu savanţi de la alte instituții de profil din țară, precum și de peste hotare.

La cei 65 de ani de la înființare, Facultatea de Ştiinţe Economice este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi a Universității de Stat din Moldova, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi potențial ştiinţific, vizând toate treptele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat.

Un aport semnificativ la dezvoltarea Facultății de Științe Economice revine conducerii USM, în frunte cu Rectorul dl Gheorghe CIOCANU, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar.

Redefinirea politicii universităţii în concordanţă cu construcţia declanşată prin procesul de la Bologna, începând cu anul universitar 2005-2006 a favorizat dezvoltarea la USM a programelor de studii cu o structură adecvată cerinţelor pieţei muncii şi care să răspundă într-o mai mare măsură obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin misiunea asumată, Facultatea de Științe Economice se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii din Stat din Moldova de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă.

În scopul compatibilizării curriculei şi derulării unor proiecte comune au fost stabilite relaţii de parteneriat cu universităţi, facultăţi şi institute de cercetări economice de prestigiu din spaţiul European, CSI și Republica Moldova: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (România); Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia); Universitatea din Girona (Spania); Academia din Grenoble (Franța); Academia de Studii Economice, Bucureşti (România); Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iaşi, Academia Română; Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, CEFIDEC, Vatra  Dornei (România); Universitatea de Stat din Virginia (SUA); Universitatea de Stat din Moscova (Federația Rusă); Institutului Economie Aplicată, Praga (Republica Cehă); Central European University (CEU), Budapesta (Ungaria); Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară în consolidarea auditului și raportării în țările estice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina; Universitatea Agrobusiness și Dezvoltare rurală Plovdiv (Bulgaria); Universitatea Telematica Internaționale UNINETUNO, Roma (Italia); Universitatea Naţională de Economie din Odessa (Ucraina); Banca Mondială, reprezentanța în Republica Moldova; Academia de Studii Economice a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei ș.a.

Parteneriatele europene şi internaţionale au asigurat accesul la informaţii şi schimburi de experienţă, la mobilităţi didactice şi ştiinţifice. De un real folos sunt şi mobilităţile de cercetare și academică din cadrul diverselor programe, la care USM este parteneră. De aceste mobilităţi, ca şi de facilităţile oferite de programele de mobilitate Erasmus Mundus, Ianus I și Ianus II, AUF, Humboldt etc. au beneficiat numeroase cadre didactice şi studenţi ai facultăţii.

Produsele ştiinţifice sunt materializate în teze de doctorat, monografii, studii şi articole publicate în edituri de prestigiu, în reviste naționale și internaționale recunoscute ISI, indexate în BDI, brevete.

Facultatea este recunoscută la nivel național și internațional pentru rolul său în diseminarea rezultatelor cercetării, prin organizarea anuală a conferinței Științifice Internaționale și publicarea lucrărilor științifice în reviste științifice recunoscute internațional. În ultimii ani, au fost organizate conferinţe internaţionale cu o largă şi prestigioasă reprezentare academică şi ştiinţifică din Turcia, Belarus, Rusia, Ucraina, România, Georgia, Cehia.

La 25 august 2016 a fost organizată Masa rotundă cu genericul: „Bilanţ de realizări: Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică la 10 ani de reluare a activităţii la USM”. La eveniment au participat persoane notorii din domeniul contabil şi de audit din ţară.