Evenimente

Profesia de contabil se digitalizează zilnic

Era digitalizării impune schimbări esențiale în formarea profesioniștilor contabili. Profesia de contabil evoluează, astfel încât 97% din activități sunt susceptibile digitalizării. Așadar, se impune nevoia de adaptare la noua realitate a procesului educational cu accent pe utilizarea inteligenței artificiale.

Întru realizarea acestui obiectiv la 5 februarue 2021 Departamentul Contabilitate și Informatică Economică a fost dat startul unui nou proiect în parteneriat cu UNISIM-SOFT, care va facilita dezvoltarea competențelor digitale prin exersarea în softul UNA.md, precum și realizarea stagiilor de practică în cadrul companiei. În cadrul evenimentului de lansare a avut loc o prezentare a softului și o rundă de dezbateri cu dl Pavel Tuhari, director UNISIM-SOFT privind avantajele includerii în procesul educațional a softului UNA.md și posibilitățile pentru studenți de a realiza un stagiu de practică conform programului de studii, dar cu accent pe formarea competențelor digitale specifice profesiei contabile.

Utilizarea acestui soft în cadrul disciplinelor predate va contribui la sporirea competențelor de navigare în softurile de contabilitate pentru a extrage cât mai multă informație primară necesară pentru efectuarea unei analize complexe pentru generarea suportului informațional în luarea deciziilor. UNA.md este un sistem informațional complex de contabilitate și gestiune, accesibil în configurația tipică sau adaptabil la necesitățile companiilor, elaborat 100% în Republica Moldova.

 


 


 

Masa rotundă: Repere noi și vechi în contabilitatea și fiscalitatea entităților

28 ianuarie 2021

A devenit o tradiție frumoasă, ca noul an, să înceapă cu organizarea și desfășurarea unei mese rotunde, pentru a dezbate cele mai actuale probleme și modificări recente ale cadrului normativ din domeniile contabilității, fiscalității, auditului, raportării financiare. Masa rotunda s-a desfășurat în cadrul colaborării frumoase cu Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova” (ACAP RM) . În acest an subiectele abordate de dna Natalia Zlatina, dl. Vladimir Dolghi și dna Valentina Panuș s-au încadrat în tematica ”Repere noi și vechi în contabilitatea și fiscalitatea entităților” Dezbaterile s-au desfășurat pe o notă caldă și prietenoasă cu participarea personalului didactico-științific și a unor masteranzi ai Facultății de Științe economice a USM.

 


 


Conferință online pentru susținerea raportului stagiului practicii de master la

Programele de master Audit și Expertiză financiară și  Contabilitatea întreprinderii

 

La data de 23.01.2021 a avut loc susținerea Practicii de specialitate de către studenții Ciclului II masterat. Susținerea practicii s-a efectuat online, pe platforma Moodle a USM cu participarea reprezentanților unor companii din țară. Studenții au dat demonstrat cunoștințe înalte în domeniul contabilității, rapoartele de practică prezentate fiind o dovadă care atestă rolul stagiilor în formarea profesională.

 


 


GENERALITĂȚI AFERENTE REFORMEI

SISTEMULUI CONTABIL NAȚIONAL

 

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică din Cadrul Facultății de Științe Economice a USM în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova” (ACAP RM)  s-au reunit la 22 ianuarie 2020 la Masa rotundă „Generalități aferente reformei sistemului contabil național” pentru a dezbate cele mai recente modificări operate în legislația contabilă și fiscală.

Aceste dezbateri s-au desfășurat în formatul unui atelier informativ în contextul modificărilor de bază operate în Codul Fiscal, Standardele Naționale de Contabilitate, implementarea noii Legi a contabilității și raportării financiare și noile cerințe față de aplicarea Planului General de Conturi.

Evenimentul a devenit o platformă interactivă între reprezentanții Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova și cadre didactico-științifice ale Facultății de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova.

ACAP RM a fost reprezentată la eveniment de: Dna Natalia Zlatina dr., conf. univ., Director executiv ACAP RM; Dl Vladimir Dolghi auditor, Vice-președinte al Consiliului Director ACAP RM; Dna Valentina Panuș, dr., auditor, contabil Profesionist Certificat Internațional CIPA, în calitate de formatori.

 

 

Masa rotunda a fost deschisă de Șeful Departamentului ”Contabilitate și Informatică Economică” – Dna Maria Cojocaru, dr., conf. univ., care, în discursul său, a menționat importanța colaborării experților ACAP RM cu membrii Departamentului Contabilitate și informatică Economică.

Directorul executiv al ACAP RM, Natalia ZLATINA, dr., de asemenea, a venit cu un mesaj de bun venit către participanți. Prima parte a evenimentului a fost dedicată modificărilor fiscale operate, cu aplicare din 01.01.2020, prezentate de Dl Vladimir Dolghi.

Dna Natalia Zlatina s-a referit la reforma sistemului contabil national, care a produs schimbări semnificative în contextul armonizării Reglementărilor contabile naționale la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Prin semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune prevederile directivei menționate în legislația națională de reglementare a contabilității și raportării financiare.

 

Pe probleme și aspecte specifice s-a axat discursul dnei Valentina Panuș, care, s-a referit la subiecte, care încă mai provoacă semne de întrebare, și anume: contabilitatea diferințelor de curs valutar și a stocurilor pe subdiviziuni, contabilitatea bunurilor predate cu titlu gratuit etc.

 

 

 

Masa rotundă a constituit și o oportunitate pentru a dezvolta noi idei și cooperări în domeniul cercetării și în plan academic între partenerii participanți la eveniment.

 


 


RAPORT

masa rotundă cu tema: „Profesia  contabilă în viziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști”  organizată la 07 noiembrie 2018 în cadrul Cercului Științific Studențesc Strategii contemporane în domeniul contabilităţii, auditului şi tehnologiilor informaţionale”

 

În cadrul Universității de Stat din Moldova, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică”, Facultatea Științe Economice la 07 noiembrie 2018 cu participarea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) sa petrecut masa rotundă cu tema: „Profesia  contabilă în viziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști”  organizată de Cercul Științific Studențesc Strategii contemporane în domeniul contabilităţii, auditului şi tehnologiilor informaţionale”.

Invitați la eveniment au fost Zlatina Natalia, doctor în științe economice, director executiv al Asociației profesionale ACAP,  Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL. La lucrările desfășurate au participat studenți de la specialitățile: „Contabiltate”, Finanțe și Bănci”, „Cibernetică și Informatica economică” și de la ale specialități din cadrul Facultății Științe Economice, USM, cadre didactice din cadrul departamentului: Apetrii Natalia, doctorand, lector univ., Dolghi Cristina, doctor, conf. univ., Prodan Nicolae, dortor, conf. univ., Lușmanschi Galina, doctor, conf. univ., Galacialova Irina, doctor, conf. univ., Cojocaru Verginia, doctorand, lector univ., Tîrșu Valentina, doctorand, lector univ., Cojocaru Ala, doctorand, lector univ. ş.a.

Masa rotundă a fost deschisă de către Şeful Departamentului „Contabilitate şi Informatică Economică” USM, Cristina Dolghi, doctor în economie, conferenţiar universitar, care a subliniat actualitatea temei şi necesitatea soluţionării aspectelor problematice puse în discuţie. A menționat, că dezvoltarea economică și globalizarea piețelor economice și financiare din ultimii ani au contribuit la dezvoltarea sistemelor contabile, bazate pe standarde contabile performante și bunele practici ale diferitor țări. Procesele date, atât la nivel național cât și internațional au înregistrat o îmbunătățire semnificativă a reglementărilor contabile datorită creșterii nivelului de activitate al entităților ce generează majorarea riscurilor la care acestea sunt supuse şi necesitatea diversificării acestora. Pentru asigurarea calității informațiilor prezentate în situațiile financiare, soluția găsită de Guvernul Republicii Moldova și altor organe, responsabile de reglementarea contabilă la nivel național a fost introducerea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ca bază pentru raportarea situațiilor financiare ale entităților din țară de interes public și implementarea unui nou set de Standarde Naționale de Contabilitate, care sunt în continuă perfecționare ca răspuns la preocupările privind armonizarea contabilității naționale cu Directivele Uniunii Europene şi cu standardele internaționale.

În continuare, Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL în discursul său cu tema: ”Natura pierderilor din deprecierea activelor și impactul acestora asupra calității Situațiilor Financiare” a redat noțiunea deprecierii activelor și indicii pentru a stabili dacă un activ poate fi depreciat, a menționat că identificarea faptului dacă un activ reevaluat poate fi depreciat depinde de metodele utilizate pentru determinarea valorii reevaluate (juste) a acestuia. A prezentat partea practică de evaluare cu calcule prin aplicarea testelor de depreciere la o companie de transport. A specificat că Testul de depreciere are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare.  A relatat despre natura pierderilor din deprecieri și impactul acestora asupra calității Situațiilor Financiare.

Evenimentul a fost continuat de către Natalia Zlatina, doctor în științe economice, director executiv al asociației profesionale ACAP, care a specificat faptul că, profesia de contabil este cea mai nobilă și importantă profesie necesară în practica entităților economice.

În continuare Natalia Zlatina sa menționat, că pregătirea contabililor diferă de la ţară la ţară şi se realizează în mod diferit. În procesul dat sunt implicate atât instituțiile de învățământ cât şi organismele profesionale contabile (asociațiile). A relatat despre valorile şi provocările profesiei contabile.

În cadrul comunicărilor prezentate s-au iniţiat dezbateri şi schimbări de opinii între participanţii la masa rotundă, și anume au fost puse următoarele întrebări:

 • Dna Golocialova Irina, conf.univ.,dr., a adresat întrebarea: care este tratarea creșterii cheltuielilor legate de deprecierea activelor de către organele de control?
 • Dna Cojocaru Ala, drd., lector universitar a pus în discuții subiectul dacă toate întreprinderile din țară sunt obligate să testeze activele pentru depreciere.
 • Tîrșu Valentina , drd., lector universitar, s-a interesat care este procedura de certificare internațională a contabililor?

Reportatorii au prezentat răspunsuri la toate întrebările adresate. De asemenea au fost puse întrebări de studenți,  fapt ce a dat dovadă de interesul tinerilor în dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților profesionale.

Invitații la masa rotundă au prezentat și alte informații utile și avantajele profesiei de contabil, au familiarizat studenții despre importanta profesiei și posibilității de dezvoltare a acesteia. În încheiere s-a mulțumit invitaților și participanților pentru activitatea eficientă și productivă în cadrul lucrărilor desfășurate ce sigur că vor contribui la formarea competenților studenților din cadrul USM.

 

DOLGHI Cristina, doctor în științe economice, conferențiar

Șef al Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, USM

 

 

 


 


RAPORT

 

Seminar: „Avantajele absolvenților Programului Contabilitate din cadrul USM în obținerea calificării profesionale internaționale ACCA

 

Departamentul „Contabilitate și Informatică economică”, USM, Facultatea Științe Economice, la 18 aprilie 2018 a organizat Seminarul cu genericul: Avantajele absolvenților Programului Contabilitate în obținerea calificării profesionale internaționale ACCA”.

 

 

Programul de studii la specialitatea „Contabilitate” din cadrul USM a fost acreditat la nivel internațional de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), cu sediul în Glasgow, Marea Britanie.

 

 

La lucrările Seminarului a participat Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA România și cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului ce depun efort în modernizarea permanentă a standardelor curriculare și menținerea acestora în conformitate cu rigorile ACCA, actelor normative în vigoare și cerințelor pieței muncii la nivel național și internațional. Total la eveniment au participat 132 de studenți ce își fac studiile la Programul „Contabilitate”, USM la anul întâi și doi de studii.

 

Absolvind programul de învățământ „Contabilitate” din cadrul USM, candidații în obținerea calificării ACCA sunt scutiți de susținerea a 4 examene, iar începând cu 2019, absolvenții  sunt scutiți de susținerea a 8 examene din cele 14 examene necesare pentru obținerea certificatului de calificare ACCA.

ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de elită practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga lume, care sunt în căutarea unei cariere în domeniul contabil. Calificarea ACCA oferă cunoștințe și abilități relevante pentru orice afacere, promovează cele mai înalte standarde profesionale, etice și de guvernare.

 

Șeful Departamentului, Dolghi Cristina, dr., conf. univ. a menționat avantajele acreditării ACCA, pentru programul de studii „Contabilitate”, Ciclul I, Licență care sunt: îmbunătățirea programului și promovarea calității pregătirii cadrelor in domeniul contabilității, stimularea politicilor concurențiale în mediul învățământului superior și recunoașterea internațională a Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, USM ca instituție capabilă să ofere un program universitar de pregătire a profesioniștilor contabili în concordanță cu standardele de educație emise de IFAC (International Federation of Accountants), dar și reducerea cheltuielilor de pregătire pentru certificarea ACCA cu aproximativ 60%.

 

Concomitent s-a menționat ca important și actualizarea permanentă a curriculumurilor la disciplinele din planul de învățământ și a cerințelor de evaluare a studenților în funcție de modificările produse în programele ACCA, care sunt în concordanță cu cerințele organismelor internaționale de reglementare în domeniul contabil.

 

 

În cadrul Seminarului de către Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA România a fost evidențiată experiența altor instituții de învățământ din statele europene și s-a menționat participarea activă a studenților până la absolvirea specialității acreditate. Concomitent au fost menționate și avantajele studenților de a primi scutiri la achitarea probelor și cotizațiilor de membru ACCA până la absolvire.

 

Au fost discutate avantajele acreditării Programului „Contabilitate” de către ACCA pentru absolvenții acestuia și anume: Obținerea scutirilor pentru disciplinele acreditate de USM (8 discipline: Accountant in Business/ Contabilitatea în Afaceri; Management Accounting/ Contabilitate Managerială; Financial Accounting/ Contabilitate financiară; Corporate and Business Law/Dreptul afacerilor; Performance Management/ Managementul performanțelor; Taxation/Fiscalitate (contabilitatea impozitelor); Financial Reporting/ Raportare financiară; Audit and Assurance/ Audit și Asigurare);

Obținerea cunoștințelor conform celor mai înalte standarde profesionale și celor mai bune practici internaționale; Menținerea avantajelor în caz de mobilitate la (sau de la) o altă universitate acreditată ACCA sau mobilitate în profesie în statele membre UE și alte țări.

 

Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele studenților USM cu privire la modul de a deveni student ACCA până la finisarea studiilor la Programul acreditat și avantajele pentru programul de studii acreditat și pentru absolvenții ce își fac studiile în cadrul USM la Ciclul I, Licență, Specialitatea „Contabilitate”.

 

Cadrele didactice ce au participat la lucrările seminarului au avut posibilitate de a adresa întrebări ce țin de actualizarea cerințelor față de programele acreditate, standardele curriculare la program și evaluarea curentă și finală a studenților la disciplinele pentru care absolvenții sunt scutiți de examen la obținerea calificării oferite de  Asociația  Experților Contabili Autorizați la nivel mondial.

Lucrările Seminarului au fost încheiate cu  discuții ce sau centrat pe provocările educației în domeniul contabilității, precum și modalitățile posibile de modernizare a programelor de studii și implementarea în cadrul USM a bunelor practici ce țin de pregătirea cadrelor performante din țările europene și ce corespund cerințelor actuale a pieței muncii.

 

Șef departament „Contabilitate și Informatică economică”

Dolghi Cristina, doctor în științe economice, conf. univ.

 

 

 


 


 

RAPORT

Masa rotundă: „Experiența acreditării ACCA și beneficii pentru absolvenții Programului de studii Contabilitate”

 

Experiența acumulată în cadrul conlucrării cu Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) a Băncii Mondiale și acreditării de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați cu sediul în Marea Britanie s-a discutat în cadrul mesei rotunde din 08 iunie 2017  în cadrul Facultății Științe Economice din Universitatea de Stat din Moldova.

 

Cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” cu participarea decanului Facultății Științe Economice, Galina Ulian, Profesor, doctor habilitat în științe economice au petrecut masa rotundă în cadrul întâlnirii la USM cu șeful catedrei „Audit, revizie și control”, Universitatea Economică Națională Ternopol, Ucraina, Adamciuk Oxana, doctor în științe economice, docent, unde a fost discutată experiența acreditării pe etape și beneficiile acesteia pentru absolvenții programului de studii acreditat.

În cadrul discuțiilor s-a menționat, că ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de elită practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga lume. Urmărește să promoveze reglementări contabile bazate pe principii și își propune să ofere calificări relevante pentru afaceri persoanelor din întreaga lume, care caută o carieră în contabilitate, economie și management.

Acreditarea ACCA:

 • Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor pentru funcționarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor de studii.
 • Acreditarea ACCA reprezintă o recunoaștere a unui program de studii universitar care se desfășoară în conformitate cu standardele și exigențele impuse de această organizație.
 • Acreditarea se obține în urma unor evaluări complete a regulamentelor ce guvernează programul, a conținutului și a modalităților de evaluare.
 • ACCA acordă acreditarea programelor organizate de instituții educaționale și profesionale din întreaga lume.
 • Politicile de asigurare a calității educației sunt permanent corelate cu acțiunile promovate la nivel internațional.

De asemenea au fost discutate și avantajele acreditării ACCA, pentru Programul de studii de licență – Contabilitate, dintre care:

 • Îmbunătățirea programului și promovarea calității pregătirii cadrelor in domeniul contabilității.
 • Stimularea politicilor concurențiale în mediul învățământului superior.
 • Recunoașterea internațională a departamentului Contabilitate și Informatică Economică, ca instituție capabilă să ofere un program universitar de pregătire a profesioniștilor contabili în concordanță cu standardele de educație emise de IFAC (International Federation of Accountants).
 • Actualizarea permanentă a curriculumurilor la obiectele din planul de învățământ în funcție de modificările produse în programele ACCA și care concordă cu cerințele organismelor internaționale de reglementare în domeniu.

 

  Svetlana Platon, doctor în științe economice, Consultant al Băncii Mondiale, Centrului pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR).

Adamciuk Oxana, doctor în științe economice, docent,

Universitatea Economică Națională Ternopol, Ucraina.

 

În cadrul evenimentului Dna Svetlana Platon, doctor în științe economice, Consultant al Băncii Mondiale, Centrului pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) a aprofundat cerințele față de programele de studii acreditate, inclusiv necesitatea adaptării standardelor curriculare și modul de evaluare a studenților.

 

DOLGHI Cristina, doctor în economie,

Conferențiar universitar

Șef al Departamentului

Contabilitate și Informatică Economică, USM

 

 


 


R A P O R T

Masa rotunda cu tema:

„Promovarea educației financiare in rândul tinerilor”

 

În cadrul Universității de Stat la 29.03.2017 a fost organizată masa rotundă cu tema: „Promovarea educației financiare in rândul tinerilor”, cu participarea studenţilor anului II, specialitate „Contabiltate” şi a experţilor din cadrul pieții financiare nebancare din Republica Moldova, dna Maia Baieși și dl Alexei Untilov. În cadrul mesei rotunde au participat  cadrele didactice din cadrul Departamentului: Dolghi Cristina, doctor, conferențiar universitar, Sava Lilia, dortor, conferențiar universitar, Dna Malai Maria, lector universitar, Dna Crupovniţchi Elena, lector universitar, Macovei Tatiana, drd., lector universitar ş.a. Studenţii au manifestat interes faţă de informaţia prezentată, cu participarea activă în discuţii şi acordatrea întrebărilor din domeniu asigurărilor (mai cu seamă referitor la asigurările din agricultură).

Dna Dolghi Cristina a deschis masa rotundă și a menționat, că scopul petrecerii Seminarului este trezirea interesului față de problemele ce țin de activitatea pieței financiare nebancare. Evenimentul este organizat anual la nivel global și este coordonat de organizația Child and Youth Finance Internațional, ce presupune organizarea unor activități obiectivul cărora constă în familiarizarea adoliscenților cu asemenea noțiuni ca bani, economisirea lor, modul de inițiere a unei afaceri. Anul acesta Saptățâna Internațională a Educației Financiare se desfășoară sub genericul: „Învață. Economisește. Câștigă”.

În cadrul mesei rotunde cu genericul “Promovarea educației financiare in rândul tinerilor” experţii din cadrul sectorului financiar nebancar au făcul schimb de informaţii cu scopul de a familiariza studenţii despre importanţa asigurărilor, apariţia asigurărilor, tipurile de asigurări practicate în Republica Moldova, condiţiile încheierii unui contract de asigurare, beneficiile asigurărilor şi alte aspecte ce ţin de educaţia financiară a studenţilor. Informaţia prezentată a fost interesantă atât pentru studenţi cât şi pentru profesori.

S-a menționat faptul, că este binefic de promovat practicile cu participarea specialiștilor din sectoarele reale ale economiei naționale ce contribuie la formarea competenților studenților din cadrul USM.

 

DOLGHI Cristina, doctor în economie,

conferențiar universitar

Șef al Departamentului

Contabilitate și Informatică Economică, USM

 

 

 


 


R A P O R T

Seminarul  cu tema: „ Servicii fiscale electronice”

 

În cadrul Universităţi de Stata din Moldova la data de 22.03.2017, departamentul Contabilitate şi Informatică Economică, facultatea Ştiinţe Economice în colaborare cu  reprezentanţii publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” a  organizat  Seminarul  cu tema: „ Servicii fiscale electronice”  cu scopul  de a promova aspectele fiscale în rândurile viitorilor contabili și analiști financiari.

 

Evenimentul a fost deschis de către şeful departamentului Contabilitate şi Informatică Economică, dna Dolghi Cristina şi directorul publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, dna Rodica Musteață, care au definit ponderea extinderii competențelor profesionale în obţinerea deprinderelor practice sporite.

 

Reprezentanții Î. S. „Fiscservinform” Natalia Nogai și Mariana Chirtoacă au   prezentat serviciile fiscale electronice. Cu un interes deosebit s-a  discutat depunerea dărilor de seamă fiscale în formă electronică prin intermediul SIA „Declarație electronică”.

 

Participanții la seminar au avut posibilitatea să afle mai multe informații  despre semnătura electronică avansată, calificată eliberată de Centrul de Certificarea din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, sfera de aplicabilitate a acesteia, modul de completare a cererii online și de livrare a semnăturii la oficiul contribuabilului.

 

Valentina TÎRȘU, Doctorand,

lector universitar,

Departamentului Contabilitate și Informatică Economică, USM

 

 

 


 


RAPORT

Conferinta „Retragerea companiei din zonele de risc:

managementul și optimizarea”

 

30 noiembrie 2016, ora 13:00, Chişinău, Hotelul Leogrand  – Asociația Contabililor și Auditorilor  Profesioniști din Republica Moldova (ACAP), în colaborare cu una din cele mari companii de consultanță din Republica Moldova „Brodsky Uskov Looper Reed & Partners” (BULR) și Departamentul ”Contabilitate şi Informatică Economică”, Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova au organizat  Conferința cu genericul „Retragerea companiei din zonele de risc: managementul și optimizarea” 

 

 

Conferința  a fost susținută de:

– Partener media Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” ;

– Partener tehnologic ÎS”Fiscservinform”;

– Compania “KLASSIKA Asigurări” – sponsor al evenimentului.

 

La eveniment au participat manageri de întreprinderi, directori financiari, contabili, auditori, alte părți interesate de subiect.
Evenimentul a fost deschis:

 

Marina Șelaru, directorul executiv al ACAP RM;

Ruslan USCOV, Partener Administrator al companiei  „Brodsky Uskov Looper Reed & Partners”;

Cristina DOLGHI , dr., conf. univ., șef departament  „Contabilitate  şi Informatică Economică”, USM;

Rodica MUSTEAȚA, director PP „Monitorul fiscal FISC.md”.

 

Ideea principală expusă în cadrul desfășurării conferinței este că riscul oferă organizațiilor capacitatea de a se dezvolta și că situația de risc aduce nu numai pierderi, dar și o mulțime de oportunități.

Subiecte abordate:

 • Managementul riscurilor în cadrul entității în condițiile economiei concurențiale;
 • Optimizarea structurală a întreprinderilor. Metodele de diversificare a riscurilor;
 • Gestiunea securității informaționale și a datelor cu caracter personal ca mijloc de asigurare a eficienței business-ului;
 • Situațiile financiare din punct de vedere al atractivității investiționale a companiei;
 • Organizarea păstrării dividendelor  în  instituțiile  financiare  europene de top.

Prezentatori:

 • USM, Cristina DOLGHI
 • ACAP RM, Svetlana MOROZ
 • Compania de audit  „FlagMAN-D” SRL, Vladimir DOLGHI
 • Companiei  „Brodsky Uskov Looper Reed & Partners”, Serghei  ZAHARCENCO și Andrei JIZDAN.

 

Alte subiecte s-au referit la importanța auditului intern în determinarea riscurilor, piața asigurărilor din Republica Moldova, indicatorii ce trebuie dezvoltați pentru a avea o imagine bună a instituției, păstrarea dividendelor în instituții financiare europene de top.

 

DOLGHI Cristina, doctor în economie,

conferențiar universitar

Șef al Departamentului

Contabilitate și Informatică Economică, USM

 

 

 


 


RAPORT

 

SEMINARUL: „INIȚIATIVE PENTRU CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI”

 

Departamentul „Contabilitate și Informatică economică”, Facultatea Științe Economice, USM a participat la Seminarul cu genericul: „Inițiative pentru consolidarea educației în domeniul contabilității și auditului”, care a fost organizat la 18 noiembrie 2016  de către Centrul pentru Reforma Raportării Financiare a Băncii Mondiale în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei.

Seminarul a fost realizat în cadrul programului regional: „Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic” (STAREP) destinat creării unui mediu transparent de politici și cadru instituțional efectiv pentru raportarea corporativă în țările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele dobândite la nivel regional cu comunitatea locală de practică și de a identifica soluții viabile privind consolidarea educației în domeniul contabilității și auditului atât la nivel universitar cât și profesional.

În cadrul Seminarului a fost evidențiată experiența Universității de Stat din Moldova și Academiei de Studii Economice a Moldovei, ce au finalizat cu succes procesul de recunoaștere a principalelor discipline în domeniul contabilității și auditului, predate la ciclul I licență de către o organizație profesională, recunoscută pe plan internațional. S-au menționat aspectele cheie ale procesului de acreditare de către ACCA, inclusiv modernizarea programelor de instruire și testelor de examinare, menținerea acestora în conformitate cu rigorile ACCA. Au fost evidențiate principalele provocări și avantaje.

 

Cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, FȘE, USM participă la realizarea Programul STAREP în cadrul consolidării auditului și Raportării financiare în țările Parteneriatul Estic  de la lansarea acestuia, din anul 2013.

Programul STAREP își propune să ajute țările participante atât pentru a îmbunătăți pregătirea cadrelor naționale în domeniul de raportare financiară corporativă, cât și de a crește capacitatea instituțiilor locale de a aplica în mod eficient aceste cadre. Programul acordă o atenție deosebită oferirii participanților a instrumentelor necesare pentru a îmbunătăți capacitatea contabililor calificați și auditorilor de a pune în aplicare standardele internaționale, cum ar fi Standardele IFRS și Internaționale de Audit (ISA).

Colaboratorii departamentului „Contabilitate și Informatică economică” cu sprijinul Centrului pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) al Băncii Mondiale a obținut acreditarea internațională a Programului de studii „Contabilitate”, Ciclul I de către Asociația Internațională a Experților Contabili Certificați (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) cu sediul în Marea Britanie. Concomitent în cadrul acreditării Programului de studii au fost modernizate curriculumurile la obiectele de contabilitate, management financiar și audit; au fost elaborate testele de evaluare curentă și finala a studenților conform standardelor internaționale.

Începând cu anul 2014 unitățile de conținut incluse în curriculume au fost predate în baza noilor Standarde Naționale de Contabilitate (SNC) implementate în Republica Moldova, iar obiectele contabilitatea bancară și contabilitatea în societățile de asigurări se predau în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) conform cerințelor Legii contabilității pentru instituțiile financiare. Implementarea noilor SNC și IFRS în procesul de pregătire a cadrelor în domeniul contabil și de audit va îmbunătăți calitatea pregătirii profesionale a acestora și va  majora posibilitatea absolvenților specialității „Contabilitate” de a se încadra în câmpul muncii.

 

Lucrările Seminarului au fost încheiate cu sesiunea ce s-a concentrat pe provocările educației în domeniul contabilității și auditului, precum și modalitățile posibile de modernizare, reflectând atât asupra educației universitare cât și asupra dezvoltării profesionale continue, cooperării între profesie, sectorul universitar și reglementator, astfel încât să contribuie la consolidarea educației contabile în Republica Moldova.

DOLGHI Cristina, doctor în economie,

Conferențiar universitar

Șef al Departamentului

Contabilitate și Informatică Economică, USM

 

 


 


RAPORT

MASA ROTUNDĂ: „BILANȚ DE REALIZĂRI LA 10 ANI DE RELUARE A ACTIVITĂȚII DE CĂTRE DEPARTAMENTUL „CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ” LA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

În luna august 2016, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” a aniversat 10 ani de la reluarea activității de pregătire a cadrelor performante pentru economia țării în domeniul contabilității, auditului, analizei economice și sistemelor informaționale la Universitatea de Stat din Moldova.

 

 

La 25 august 2016, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” din cadrul USM a organizat Masa rotundă cu genericul:Bilanț de realizări: Departamentul Contabilitate și Informatică Economică la 10 ani de reluare a activității la USM. La eveniment au participat persoane notorii din domeniul contabilității: Viorel ȚURCANU, doctor habilitat, profesor universitar ASEM; Tudor TUHARI, doctor habilitat, profesor universitar UCCM; Alexandru FRECĂUŢEANU, doctor habilitat, profesor universitar UASM; Mihail MANOLI, doctor in economie, conferențiar universitar ASEM. La lucrările evenimentului a participat Președintele Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova Viorel DANDARA, doctor în economie; Svetlana PLATON, doctor în economie, Consultant al Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), Moldova și cadre științifico-didactice din cadrul ASEM: Valentina PALADI, doctor în economie, conferențiar universitar; Natalia ZLATINA, doctor în economie, conferențiar universitar; Irina GOLOCIALOVA, doctor în economie, conferențiar universitar; Liudmila GAVRILIUC, doctor în economie, conferențiar universitar, și cadre științifico-didactice din cadrul USM.

Evenimentul a fost deschis de către Șeful Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” USM, Cristina DOLGHI, doctor în economie, conferențiar universitar, care a adresat mesaj de felicitare colaboratorilor Departamentului și binevenit invitaților la Masa rotundă.

 

Evenimentul a continuat cu discuția subiectului: „Departamentul Contabilitate și Informatică economică – 10 ani de succes”, care a fost prezentat de Cristina DOLGHI. În cadrul discursului sau menționat realizările Departamentului în cei 10 ani de reluare a activității la USM. S-a referit și la calitatea pregătirii cadrelor cu calificativul de licențiat în economie la Ciclul I, Licență la specialitățile: „Contabilitate” si „Cibernetică si Informatică economică”; cu calificativul de magistru în economie la Ciclul II, Masterat la specialitățile: „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit si expertiza financiara”. S-a informat și faptul, că pentru înmatricularea 2016, suplimentar a fost propus și programul „Contabilitate şi Informatică de gestiune”, care prezintă continuarea studiilor la ciclul II a programului „Cibernetică și Informatică economică” și îmbină reușit competențele obținute la ambele specialități de la ciclul I pregătite în cadrul departamentului, care au o tangență evidentă și binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.

În continuarea discuțiilor cu privire la pregătirea cadrelor performante s-a menționat și abilitarea Departamentului cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdoctorat la specialitatea „522.02  Contabilitate;  audit; analiză economică” în aprilie 2015 conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Știință si Dezvoltare al Academiei de Științe a Moldovei. În scopul promovării educației de calitate în sistemul universitar, colaboratorii Departamentului în anul 2016 au obținut acreditarea internațională a Programului „Contabilitate” de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants).

Șeful de Departament, Cristina DOLGHI la totalizarea realizărilor obținute în acești ani a evaluat și potențialul corpului profesoral și a menționat, că cadrele științifico-didactice progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări profesionale internaționale în domeniul contabil: CAP, CIPA, Dip IFR ACCA.

Evenimentul a fost continuat cu discursul: „Valorile și provocările profesiei contabile” prezentat de către Aliona IACOB, drd., lector universitar USM, care a prezentat valorile și provocările profesiei de contabil. A menționat importanța profesiei date pentru alte specialități și prioritățile acesteia.

 

Valentina TÎRȘU, drd., lector universitar USM a pus în discuție subiectul: „Rolul sistemelor informaționale în gestiunea economico-financiară”, prin care s-a evidențiat importanța majoră a sistemelor informaționale în ținerea contabilității și prezentării informației managementului entității. A urmat analiza sistemelor informaționale utilizate în predarea disciplinelor de profil, perspectiva de perfecționare a acestora și implementarea noilor sisteme informaționale.

În continuarea discuțiilor Lina VASILOI, auditor licențiat, drd., lector universitar USM a prezentat discursul: Modernizarea programului de studiu în domeniul contabilității prin acreditarea ACCA”.  A menționat, că ACCA promovează cele mai înalte standarde profesionale, etice și de guvernare. Calificarea oferită de experții internaționali este cea mai importantă calificare profesională în cadrul profesiei de contabil ce oferă posibilitatea de a obține cunoștințe și abilități relevante absolvenților programului „Contabilitate” din cadrul USM.

 

În cadrul dezbaterilor Dl Profesor Viorel ȚURCANU a marcat importanța pregătirii cadrelor în instituțiile superioare de învățământ, a adus felicitări și succese în dezvoltarea continuă a Departamentului. Dl Profesor Tudor TUHARI în acest context a menționat prioritatea națională a profesiei de contabil și contribuția Departamentului în pregătirea cadrelor în domeniul dat.

 

Mihail MANOLI s-a referit la importanța implementării noilor norme legale în predarea disciplinelor de specialitate și performanța acestora în pregătirea cadrelor pentru economie în domeniul contabil și de audit, a felicitat corpul profesoral cu marcarea evenimentului dat și a dorit succese în continuare. Profesorul Alexandru FRECĂUŢEANU a menționat necesitatea mai activă în editarea și reeditarea manualelor la obiectele de profil conform noilor cerințe, a propus implicarea activă în promovarea implementării Legii contabilității și actelor normative din domeniu.

 

În continuarea dezbaterilor Dl Viorel DANDARA a pus în valoare rolul specialității contabile și profesioniștilor din domeniul contabil și de audit, a menționat nivelul bun de pregătire a cadrelor în cadrul Departamentului ce a fost justificat în cadrul activității sale în calitate de Președinte a comisiei examenului de licență mai mulți ani în cadrul USM și a dorit multe realizări în continuare.

Dna Svetlana PLATON a menționat efortul și munca consecutivă a grupului de lucru din cadrul Departamentului la obținerea acreditării internaționale a programului „Contabilitate”. A evaluat prezentarea participanților din cadrul Departamentului la activitățile desfășurate în cadrul Programului de Reformă a Raportării Financiare în Republica Moldova (STAREP), susținut de banca Mondială la nivel înalt și a dorit succese în continuare.

Prin urmare, la dezbateri s-au expus și cadrele didactice din cadrul USM și din alte instituții prezente la eveniment.

În urma dezbaterilor au fost formulate următoarele concluzii și propuneri:

 • Dezvoltarea unei colaborări mai fructuoase între cadrele științifice, didactice și instituțiile de învățământ superior din Moldova.
 • Elaborarea manualelor și suporturilor de curs la disciplinele predate la specialitatea „Contabilitate” de colective de autori din diferite instituții de învățământ din țară.
 • Înaintarea cerințelor unice față de pregătirea cadrelor performante în domeniul contabil și de audit pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.
 • Modernizarea metodelor de predare în instituțiile de învățământ superior din țară și perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice.
 • Participarea activă la implementarea Legii contabilității, proiectul căreia este propus în discuție.

La finele evenimentului lansat, pentru merite în promovarea educației de calitate în sistemul universitar, contribuție la pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 10 ani de reluare a activității Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” la USM au fost decernate diplome de merit următoarelor cadre științifico-didactice: Ela MALAI, dr., lector universitar, Natalia APETRII, drd., lector universitar, Valentina TÎRȘU, drd., lector universitar, Elena PETREANU, drd., lector universitar, Vladimir DOLGHI, auditor licențiat, drd., lector universitar, Eugeniu RAIEȚCHI, drd., lector universitar, Lina VASILOI, auditor licențiat, drd., lector universitar.

 

 

Evenimentul a fost încheiat cu mesaje de felicitare din partea invitaților la MASA ROTUNDĂ, urmați de mesajul de felicitare și mulțumire pentru participare la eveniment a Decanului Facultății Științe Economice Dna Profesor Galina ULIAN și Cristina DOLGHI, Șef de Departament.

 

Șef al Departamentului

„Contabilitate și Informatică economică”, USM

Cristina DOLGHI

 

 


 


RAPORT

MASA ROTUNDĂ:  „OPORTUNITĂŢI NAŢIONALE DE ABILITARE ECONOMICĂ A TINERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

          În cadrul săptămînii  Zilei Tineretului desfăşurată în cadrul USM, catedra ”Contabilitate şi Informatică Economică”, la 13 noiembrie 2015, a organizat Masa rotundă cu tema: ”Oportunităţi naţionale de abilitare economică a tinerilor în Republica Moldova”. La acest eveniment au participat  cadrele ştiinţifico-didactice, masteranzii şi studenţii de la diferite specialităţi instruite în cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice.

La eveniment a participat Dna Liudmila Stihi, şef Direcţie „Instruire, Inovare, Cercetare”, reprezentant al Organizaţiei Dezvoltării Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), care a prezentat oportunităţile tinerilor de iniţiere şi dezvoltare a unei afaceri în cadrul programelor naţionale oferite de ODIMM. Deasemenea s-a prezentat condiţiile şi posibilităţile de aplicare a următoarelor programe: Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)– destinat tinerilor creativi care au idei de afaceri şi au nevoie de finanţare şi instruire; „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) – program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii; „Pare 1+1” – program destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor acestora care doresc să investească în lansarea sau /şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

În cadrul comunicărilor prezentate s-a iniţiat dezbateri şi schimbări de opinii între participanţii la masa rotundă, fapt ce dă dovadă de interesul tinerilor să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale prin lansarea unei afaceri proprii. Majoritatea din ei au venit cu idei de afaceri, care necesită finanţare, cei care deja au o afacere, necesită de îndrumări în gestiunea eficientă a acesteia, şi nu în ultimul rînd, discuţiile au trezit interes tinerilor la care părinţii muncesc peste hotare, mijloacele cărora pot fi investite în crearea sau dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

 

În încheiere Dna Dolghi Cristina, dr., conf. univ., şef Catedră ”Contabilitate şi Informatică Economică ” a felicitat participanţii la lucrările mesei rotunde cu ziua tineretului şi a salutat implicarea tineretului, ce face studii la specialităţile din cadrul FacultăţiiŞtiinţe Economice, USM, în dezvoltarea obiectivelor planificate. A îndemnat  ca tinerii să fie mai cointeresaţişi să profite de  oportunităţileşi Programele oferite de Guvernul Republicii Moldova.

 

IACOB Alena, drd., lector universitar

Departamentul Contabilitate și Informatică economică

 

 

 


 


RAPORT

MASA ROTUNDĂ  „CONTRIBUȚIA TINERILOR ÎN DEZVOLTAREA UNEI SOCIETĂȚI DE NIVEL EUROPEN”

 

La data de 20 noiembrie 2014 în cadrul săptămânii  Zilei Internaționale a Tineretului a avut loc Masa rotundă cu tema  ”Contribuția tinerilor în dezvoltarea unei societăți de nivel european ” organizată  de catedra ”Contabilitate și Informatică Economică”.  La acest eveniment au participat  cadrele didactice și studenții  Facultății Științe Economice.  Prin această  masă rotundă organizatorii au avut drept scop de a menționa rolul tinerilor în procesul de dezvoltare unei societăți prospere în contextul transformărilor contemporane.

La  eveniment a luat cuvânt invitatul  dl. Țurcanu Constantin care este  consultant principal din cadrul  Direcției politici pentru tineret al Ministerului Tineretului și Sportului, care si-a expus poziția oficială a autorității publice privind  importanța tinerilor în procesul de dezvoltare a unei țări deoarece pe umerii lor de fapt se ține întreaga societate. Contribuția tinerilor în procesul de integrare europeană este de asemenea foarte importantă, deoarece ei sunt cei care participă activ la formarea unei societăți, societate care va sta la baza unei noi epoci, societăți care va trai din plin , fără neajunsuri culturale, spirituale și economice.  Discuția a fost precedată de comunicarea  Consilierului oficiului Proiecte Internaționale  USM care a prezentat programul ”Erasmus Mundus” pentru studenți și condițiile de aplicare la aceste proiecte.  Comunicările prezentate au trezit discuții, sugestii, întrebări fapt ce dă dovada de interesul tinerilor pentru așa activități.

În încheiere d-na Dolghi Cristina, șefa Catedrei ”Contabilitate și Informatică Economică ” a salutat implicarea  și interesul studenților Facultății Științe Economice în activități de acest gen  și  a îndemnat  că tinerii să ia atitudine la cele spuse nu numai prin cuvinte dar si prin fapte reale prin introducerea dimensiunilor europene, promovarea valorilor și practicilor europene  pe plan profesional pentru a deveni o țară realmente europeană.

 

                                  MALAI Ela, doctor, lector universitar

Departamentul Contabilitate și Informatică economică