Contabilitatea și Informatica Economică

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A DEPARTAMENTULUI

 

La ciclul I, Licență se pregătesc specialiști la doua specialități:

  • Contabilitate;
  • Cibernetică și Informatică economică.

La ciclul II, Master:

  • Contabilitatea întreprinderii;
  • Audit și expertiză financiară.

Ciclul III, Doctorat:

  • la specialitatea 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică.

 

Scopul programului „Contabilitate”, Ciclul I constă în formarea personalității integre şi competente profesional în domeniul contabilității, auditului și analizei economice, pentru a corespunde cerințelor actuale şi de perspectivă a pieței de muncă locale şi internaționale.

Absolvenții specialității „Contabilitate” pot activa la întreprinderi, instituții de stat sau private în compartimentul financiar-contabil în calitate de: casier-bancă; casier expert; contabil; contabil (calificare medie); contabil-asistent; contabil-revizor; controlor (la bancă); controlor-revizor administrație publică; economist, revizor; revizor inspector fiscal.

La programul „Cibernetică şi Informatică Economică”, studenților li se oferă pregătire privind monitorizarea, cercetarea şi eficientizarea diverselor procese economice ce au loc în societate atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, inclusiv în baza creării, dezvoltării, menținerii şi utilizării suportului informatic al acestora. În acest scop domeniul de cibernetică şi informatică economică integrează cunoştinţele economice cu cele în cibernetică şi informatică.

Absolvenții specialității „Cibernetică şi Informatică Economică” pot activa la întreprinderi, instituții de stat sau private în sectoarele de: gestionare a întreprinderii, planificare, analiză, prognoză, de informatizare (stocarea și prelucrarea datelor, proiectarea și gestionarea situri-lor, rețelelor de calculatoare).

Titularii diplomei de licență au acces la studii superioare de master științific din același domeniu şi la studiile de master profesional din același domeniu și domenii înrudite.

Programele de master, Ciclul II „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit și expertiză financiară” corespund cerințelor contemporane ale învățământului universitar superior şi strategiilor de dezvoltare la nivel de ţară şi USM, asigură realizarea obiectivelor programului de studiu, fiind aliniate la standardele naţionale şi internaţionale după care se pregătesc specialişti în domeniul contabil și de audit, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii.

Absolvenţii programelor de mastet vor ocupa posturi de contabil-şef, contabil-şef adjunct, director financiar, director economic, auditor, cadrul didactic, expert financiar, consultant în probleme economice.

Finalitățile şi obiectivele programelor de studii sunt definite potrivit Cadrului Național al Calificărilor şi Cadrului European al Calificărilor, sunt elaborate potrivit Planului-Cadru pentru studii superioare (ciclul I – licenţă, ciclul II – master, studii integrate, ciclul III – doctorat), aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (ordinul 1045 din 29.10.2015), Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Studiu (ordinal Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1046 din 29.10.2015), cadrului normativ și actelor instituționale de rigoare în vigoare.