Conducerea facultății

Conducerea Facultății Științe Economice este realizată prin:

  • Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

  • Biroul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice

  • Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în persoana Decanului, prodecanilor

  • Comisia de Asigurare a Calităţii

 

 

Activitățile curente de predare sunt coordonate de Biroul Consiliului Facultății. Biroul Consiliului Facultăţii este alcătuit din decan, prodecani, şefi de departamente. Biroul Consiliului Facultăţii se convoacă săptămânal în şedinţe ordinare sau de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare la iniţiativa decanului facultăţii.

Decanul reprezintă facultatea în cadrul organismelor instituţiei de învăţământ superior şi are atribuţii de management şi coordonare a activităţii de predare conform Fişei postului decanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr. nr.75/1 din 16 aprilie 2014.

Prodecanii cu activitatea didactică au atribuţii de coordonare a activităţii didactice conform Fişei postului prodecanului aprobată prin Ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Moldova nr.75/1 din 16 aprilie 2014.

Departamentul este unitatea structurală care, integrată în procesul de învățământ, asigură valorificarea activităților educaționale în vederea realizării misiunilor și finalităților prevăzute de Planul de învăţământ la programul de studiu. Departamentul gestionează disciplinele de specialitate prevăzute în planurile de învățământ pentru acest program de studiu.

Activitatea de predare în cadrul Departamentului este coordonată de către şeful Departamentului, care asigură coordonarea organizatorică, ştiinţifică şi profesională a membrilor colectivului departamentului. Coordonarea activităţii de predare la nivel de Departament are loc în modul următor: se precizează ca fiecare disciplină/modul din planul de învăţământ are la bază un curriculum, Fişa disciplinei întocmită de grupurile de lucru pe disciplină create la nivel departament şi semnate de responsabilul de disciplină. Fişele disciplinei, curriculumurile sunt analizate sub aspect structural, al competenţelor, obiectivelor, conţinuturilor în vederea evitării dublării sau omiterii de conţinuturi importante

 

DECANUL Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor universitar.

PRODECANI Svetlana MIRONOV, doctor în științe economice, conferențiar universitar – secţia zi, masterat; Ala GARȘTEAlector superior – secţia zi; Adriana BUZDUGAN, doctor în științe economice, conferențiar universitar – secţia cu frecvenţă redusă.

ŞEFI DE DEPARTAMENTE

Departamentul ”Administrarea afacerilor”  Marian JALENCU, doctor în economie, conferenţiar universitar

Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” Cristina DOLGHI, conferențiar universitar, doctor în științe economice

Departamentul ”Economie, Marketing și Turism” – Maria HAMURARU, conferențiar universitar, doctor în științe economice

Departamentul ”Finanțe și Bănci” –  Ștefaniuc Olga, conferențiar universitar, doctor în științe economice