Cicluri de studii

OFERTA EDUCAŢIONALĂ


Licenţă – Masterat – Doctorat

  Oferta educațională de programe la ciclul I – Licenţă

Domeniul de formare profesională  

Specialitatea

 

Credite

 

Titlul obţinut

Durata
Frecvență de zi Frecvență redusă
0411 Contabilitate 0411.1 Contabilitate 180 Licenţiat în ştiinţe economice 3 ani 4 ani
0414 Marketing 0414.1 Marketing și logistică 180 Licenţiat în ştiinţe economice 3 ani 4 ani
0413 Business şi administrare 0413.1 Business şi administrare 180 Licenţiat în ştiinţe economice 3 ani 4 ani
0412 Finanţe și bănci 0412.1 Finanţe și bănci 180 Licenţiat în ştiinţe economice 3 ani 4 ani
0410 Economie 0410.4 Cibernetică și informatică economică 180 Licenţiat în ştiinţe economice 3 ani 4 ani
1013 Servicii hoteliere, turism și agrement 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 180 Licențiat în servicii publice 3 ani 4 ani

Activitatea didactică la ciclul I – licență se realizează sub 2 forme de învățământ – cu frecvență şi la frecvenţă redusă.

Sistemul de calitate, implementat la USM și la Facultatea de Științe Economice, a facilitat acreditarea în anul 2016 a Programului de licență „Finanţe şi Bănci” de către Agenţia de Asigurare a Calităţii  AQAS din Germania, fiind introdus în Nomenclatorul European al programelor acreditate. Acest fapt a facilitat deschiderea grupelor cu predare în limba engleză și deschiderea spre internaționalizare.

La etapa actuală, 4 programe de licență organizate de către Departamentele Facultății au fost acreditate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional.

Începând cu înmatricularea 2016, programul de studii: „Contabilitate”, ciclul I – licență este acreditat de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants), Marea Britanie, organism profesional global al contabililor profesioniști.

Începând cu anul de studii 2017-2018, 4 programe de licență, organizate de către Departamentele Facultății, au fost acreditate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional.

O dimensiune specială este şi aceea de pregătire a absolvenţilor prin masterat şi doctorat. Masteratul constituie o etapă pregătitoare pentru studiile doctorale, a cărui finalitate este fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Facultatea asigură pregătirea specialiștilor și la ciclul II – master la domeniile: 041 Științe economice și 10 Servicii la 9 programe cu frecvență.

 

  Oferta educațională de programe de master, ciclul II – Masterat

Programe de master Titlul Durata
Audit şi expertiză financiară (MP)

 

Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Contabilitatea întreprinderii (MP) Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Administrarea afacerilor (MP)

 

Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Managementul resurselor umane (MP) Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Studii în marketing (MP) Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Management şi Marketing Hotelier şi Turism  (MP) Master în servicii publice 4 semestre (120 credite)
Administrare bancară (MP) Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Gestiunea finanțelor și contabilitate în afaceri (MP) Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)
Finanţe publice şi fiscalitate (MP) Master în ştiinţe economice 4 semestre (120 credite)

 

 

DIPLOME DUBLE ȘI RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ


Facultatea de Științe Economice, în ultimii ani, a încheiat parteneriate de succes cu prestigioase centre universitare în vederea recunoașterii pe plan internațional a diplomelor de specialitate.

Ca rezultat al participării Facultății în proiectul LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie, a fost reformat programul de licență în domeniul turismului și inițiat un program nou de master: Management şi Marketing Hotelier şi Turism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin crearea Centrului de Excelența „Turism și Activitate Hotelieră” la facultate, proiectul a contribuit la consolidarea bazei tehnico-materiale prin înzestrarea cu tehnologii performante, softuri pentru simularea activității din hoteluri, resurse bibliografice. În cadrul acestui proiect, la 7 februarie 2017 a fost semnat și Acordul de colaborare cu Universitatea din Girona, Spania, care prevede și posibilitatea obținerii diplomelor duble la acest program de master. Deja 3 absolvenți ai acestui program au beneficiat de această oportunitate, prin susţinerea publică a tezelor de master (coordonate de doi tutori din universitățile organizatoare), în cadrul unei videoconferinţe organizate în  Centrul de Excelenţă Turism şi Activitate Hotelieră al Facultăţii de Ştiinţe Economice. Astfel, lucrările de cercetare, prezentate şi susţinute public în limba engleză, au fost evaluate de două comisii de susţinere a tezelor de master. De asemenea, în cadrul proiectului 9 cadre didactice au trecut stagii de profesionalizare în UE și au elaborat cursuri în conformitate cu cerințele europene.

Pentru realizarea cerințelor pieţei muncii privind formarea profesională a fost deschisă catedra localizată în cadrul hotelului Jolly Alon unde se petrec lecțiile practice și stagiile de practică.

Iar în baza Acordului Instituțional de Colaborare, semnat de USM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, masteranzii înmatriculați la programul Audit și expertiză financiară pot obține diplome duble din partea universităților organizatoare. Tot cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost semnat Acordul de cooperare pentru cotutela tezelor de doctorat. La etapa actuală 20 de studenți ai ciclului II studiază la programele respective pentru a obține diplomă dublă, iar  un doctorand face doctorat în cotutelă.

Pe lângă parteneriatele cu alte centre universitare, exigențele calității sunt asigurate și prin colaborări strânse cu reprezentanții pieței muncii. Astfel, Facultatea de Științe Economice a fost prima la Universitatea de Stat din Moldova, care, în anul 2017, a instituit Comisiile de calificări pentru fiecare domeniu de studiu. Membrii acestor comisii sunt în mare parte reprezentanți ai angajatorilor, inclusiv absolvenți ai programelor. Activitatea acestor comisii are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a proceselor de formare profesională.