Cadre științifico-didactice

Membrii Departamentului ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

Nr Numele, Prenumele Funcția, titlul ştiinţific Direcţii de cercetare Discipline predate E-mail
1.                 Hămuraru Maria Dr., conf. univ. Specificul creării noii economii în Republica Moldova;

Dezvoltarea managementului activităților turistice în R. Moldova în contextul noii economii

1.   Teorie Economică I și II;

2.   Economie (Curs Opțional);

3.   Comportamentul Consumatorilor;

4.    Managementul serviciilor de ospitalitate;

5.   Managementul evenimentelor.

maria.gamurari@gmail.com
2. Onofrei Alexandr Dr. hab., prof. univ. Formarea şi utilizarea resurselor umane in gospodăriile agricole din Republica Moldova;

Integrarea pieței muncii Republicii Moldova în spațiul European

1.Economia europeană și integrarea economică;

2. Etica profesională.

3. Managementul serviciilor de marketing;

Onofreialexandr2020@gmail.com
3. Sorocean Olga Dr. hab., prof. univ. Социально-экономические проблемы развития личного фактора социалистического производства;

Социально- экономическая трансформация в постсоциалистических странах: общие черты и национальные особенности

1. Teoria Economică I și II;

2. Economia turismului;

3. Comportamentul consumatorului.

olga_sorocean@hotmail.com
4. Șișcan Zorina-Svetlana Dr. hab.,

Conf. Univ.

Managementul Businessului Internațional și Cros-cultural; Mega tendințele economiei mondiale;

Politica inovațională a Uniunii Europene; Antreprenoriatul verde, Mediul de afaceri

Internațional.

1.      Marketing direct;

2.      Marketing internațional.

zorina_2005@yahoo.com
5. Stratan Alexandru Dr. hab., prof. univ. Analiza economică a sectorului real;

Economie agro- alimentară și dezvoltare rurală.

1. Economia întreprinderilor Hoteliere;

2. Tehnica operațiunilor Front/Back

Office.

alex_stratan@yahoo.com
6. Capsîzu Valeriu Dr., conf. univ. Economia postindustrială, societatea bazată pe cunoștințe;

Economia țărilor în condițiile globalizării;

Criza economică

1. Metodologia  Cercetărilor în Management;

2. Economie.

capsizu@gmail.com
7. Tabarcea Ala Dr., conf. univ. Particularitățile formării prețurilor pe piața cu concurența monopolistică

Comportamentul etic și responsabilitatea socială a firmelor ;

Cercetări de marketing privind comportamentul moral al întreprinderilor autohtone.

1.Teorie Economică I și II;

2. Marketing strategic;

3. Politici de marketing.

 

arsh_best28@yahoo.com
8. Dolgopol Angela Dr., conf. univ. Piaţa muncii a Republicii Moldova, în perioada de tranziţie 1.Teorie Economică I și II;

2.Economie;

3.Teoria şi practica excursionistă.

 

angela.dolgopol@gmail.com

 

9. Castraveţ Lucia Dr., conf. univ. Inovarea sustenabilă în cadrul economiei mondiale;

Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă;

Managementul ospitalităţii şi turismului;

Managementul proiectelor europene şi internaţionale;

Managementul intercultural în cadrul turismului internaţional;

1.Managementul proiectelor în servicii şi turism.

2. Managementul proiectelor;

luciacastravet@yahoo.com
10. Călugareanu Irina Dr., conf. univ. Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova

 

1.Cercetări de marketing;

2.Etica profesionala (engleză);

3.Managementul Marketingului;

4. Comunicare și negociere  în turism (engleză);

5. Etica și sustenabilitate în servicii hoteliere (engleză);

6. Metodologia și etica cercetării în marketing:

irinapoloz@gmail.com
11. Buzdugan Adriana Dr., conf. univ. Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova

 

1. Strategii și practici în industria hotelieră și turism;

2. Marketing;

4. Comunicare și tehnici promoționale;

5. Branding şi comunicare de marketing.

6. Marketingul destinațiilor turistice.

buzdugan.adriana@gmail.com
12. Pascari Ludmila Dr., conf. univ. Aplicarea marketingului în promovarea zaharului pe piaţa internă şi externă

Soluții de integrare a sistemelor informaționale utilizate în gestionarea afacerilor

1. Managementul vânzărilor și relații cu clienții (engleză);

2. Comunicare, promovare şi vânzare în turismul cultural;

3. Marketing relațional;

4. Marketing și logistică;

5.Marketing în ospitalitate și Turism.

6. PR Management;

7. Crearea și promovarea produsului turistic.

milla.pascari@yahoo.com
13. Coreţchi Boris Dr. conf. univ. Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova” 1. Achiziții;

2.Servicii turistice;

3. Logistica și Supplu Chain Management;

4.Sisteme informaționale de rezervare;

5. Digital Design Marketing;

6. Digital Social Media Marketing;

7. Sisteme informaționale în servicii hoteliere și turism.

coretchi_boris@mail.ru
14. Coșeleva Natalia Dr. conf. univ. Migrația de revenire a forței de muncă: tendințele și măsuri de politică 1.Teorie economică

2.Teorie economică I și II;

3.Economia întreprinderii (engleză)

4.Economia întreprinderilor hoteliere (engleză).

koshelevan@gmail.com
15. Nazar Nadejda Dr. conf. univ. Cercetarea pieții și metode de promovare a produselor RM. 1. Marketing direct;

2. Marketing și logistică.

nadea.nazar@gmail.com

 

16. Bulat Veronica Dr., lect. univ. Comerțul Internațional și național cu produse stomatologice

Logistica mărfurilor în dezvoltarea activităților operaționale de producție

1.  Logistica;

2.  Logistica stocurilor;

3.  Logistica Comerțului exterior;

4.  Cercetări și analize de piață.

5.  Logistica și organizarea serviciilor de transport (engleză);

6.  Marketingul inovațional.

bulat.veronica@gmail.ru
17. Teleucă Lina Dr., lect. univ. Impactul politicilor economice asupra datoriei publice 1.Economie. teleuca.lina@gmail.com
18. Ciaikovschi Alexandr Dr., lect. univ. Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice 1.Standarde şi norme în ospitalitate și turism;

2. Logistica transporturilor;

3. Logistica stocurilor;

4.Turism rural;

5.Teorie economică I și II;

6. Managementul proiectelor în servicii și turism.

 

ciakovskiialex81@gmail.com
19. Antoci Natalia Dr., lect. univ Economie mondială și REI și Marketing. 1.     Marketing internațional

2.     Marketing strategic

3.     Marketingul serviciilor

4.     Managementul serviciilor de marketing;

5.     Fundamentele marketingului;

6.     Servicii publice.

antocinatalia57@gmail.com
20. Prodan Mariana Dr., lect. univ Concurența și strategiile concurențiale în economia globalizată;

Particularitățile funcționării industriei evenimentelor în economiile de mici dimensiuni.

1.    Teorie Economică I și II;

2.    Agrement și organizare de evenimente;

3.    Managementul serviciilor în ospitalitate;

4.    Analiza concurenței și strategii competitive;

5.    Economie.

prodanmariana2017@gmail.com
21. Dombrovschi Ina Dr., lect Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din RM; 1. Economia întreprinderii;

2. Agromarketing;

3. Marketing industrial.

dombrovschi@mail.ru
22. Ianioglo Alina Dr., lect. invit Economie și management (în domeniul de activitate). 1.Tehnici cantitative în servicii hoteliere și turism; Tehnici calitative în servicii hoteliere și turism (l. Engleză). alina.ianioglo@gmail.com
23. Bradu Margareta Lect.  univ. Dezvoltarea competitivității economiei naționale și factorii de influență: probleme și soluții 1.Teorie Economică I și II;

2.Economie;

3.Tehnica operațiunilor în turism.

mg.bradu@yahoo.com
24. Dilan Neli Lect. univ. Procesele de integrare a țărilor din Vecinătatea Estică

Procese actuale de integrare în țările Europei Centrale și de Est: abordare conceptual-aplicativă

1.Marketing;

2. Comunicare și tehnici promoționale;

3.Marketing industrial;

4.Marketing strategic;

5. Comunicare și tehnici promoționale;

6. Comportamentul consumatorului.

dilan_nelly@yahoo.com
25. Davîdov Cătălina Lect. univ. Mecanisme și strategii de finanțare a proiectelor inovaționale în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 1.Economia Europeană și Integrare Economică; davidoff.75@mail.ru
26. Grumeza Tatiana Lect. univ. Optimizarea comerțului internațional cu servicii al Uniunii Europene sub impactul globalizării 1.Servicii Publice;

2.Marketing și logistică.

3. Marketing inovațional

4. Etica profesională

5. Cercetări de marketing.

tatiana.grumeza@yahoo.com
27. Garştea Sergiu Lect. univ. Gestiunea imaginii organizaţiei – funcţie a managementului strategic

Perfecționarea politicii economice de export a produselor și serviciilor din Republica Moldova

1.Logistica transporturilor;

2. Economia întreprinderii;

3. Logistica și organizarea serviciilor de trasnport.

 

sgarstea@yahoo.com
28. Ungurean Dragoş Lect. univ. Datoria externă: evoluţie şi probleme;

Implicațiile politicii bugetar-fiscale asupra managementului finanțelor publice în Republica Moldova;

Gestiunea sistemului de subvenționare a entităților economice;

1.Economia întreprinderii;

2. Economie;

3. Sisteme informaționale de rezervare;

4. Sisteme informaționale în servicii hoteliere și turism.

 

dragosh.ungurean@gmail.com
29. Ciobanu Victor Lect. univ. Reprezentant al Pieței muncii,

Ministerul Economiei și Infrastructurii

1. Standarde și norme în ospitalitate și turism. victorciobanu7@gmail.com
30. Legheida Serghei Lect.

invit

Agrement și turismul nautic. 1. Economia turismului;

2. Agrement și organizare de evenimente;

 

Legheida@gmail.com
31. Gârjău Anatol Lect.

invit

Tendințe naționale și internaționale în marketingul vânzărilor. 1. Marketingul vânzărilor. anatol.girjau@gmail.com
32. Bumbu Mihai asist. univ. Managementul public şi impactul lui asupra economiei Republicii Moldova 1. Merchandising și forța de vânzare;

2. Digital Design Marketing;

3. Digital Social Media  Marketing;

4. Teorie economică.

bumbu_mihai@mail.ru
33. Guja Anatol Asist. Univ. Potențialul de dezvoltare şi promovare al eco–turismului din Republica Moldova

Dezvoltarea politicilor comerciale a Republicii Moldova în contextul semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.

1. Turism rural;

2. Marketing și Logistică;

3. Servicii turistice;

4. Marketing direct;

5. Logistica comerțului exterior.

guja994@gmail.com
34. Țurcanu Olesea Asist. Univ. Bunăstarea economică în Republica Moldova: evaluare și mecanism de asigurare a creșterii. 1. Teorie economică;

2. Teorie economică II;

2. Economie;

2. Negocieri de afaceri în marketing;

3. Economia turismului.

olesea_turcanu@mail.ru
35. Barcari Iulia Asist. Univ. Dezvoltarea logisticii în Republica Moldova. 1.Marketingul serviciilor

2.Merchandising și forța de vânzare;

barcari.julia@gmail.com

 

36.            P Pijevskaia Olga Asist. Univ. Tendințele dezvoltării activității hoteliere. 1.Managementul serviciilor de ospitalitate;

2.Marketingul destinațiilor turistice.

Oliga.baltaga@gmail.com

 

37.            P Popa Dmitrii Asist. Univ. Investiții, dezvoltarea relațiilor economice. 1. Comunicare și negociere în turism (engleză);

2. Logistica și organizarea serviciilor de transport (engleză);

3. Managementul marketingului.

dmitripopa@gmail.com