Asigurarea calității

Odată cu demararea, prin Decizia Senatului USM din 28.12.04, a procesului de instituire a sistemului de management al calităţii, asigurarea calității programelor de studiu, creșterea colaborării interinstituționale, a mobilității academice și a studenților, a gradului de integrare a absolvenților pe piața muncii au devenit aspectele-cheie vizate ca linii de acțiune ale managementului calității la facultate.

 

Atingerea obiectivelor propuse în Strategia pentru asigurarea calității a Facultății de Științe Economice este realizată de către Comisia Calității, formată din 15 membri, care include cadre didactico-științifice, studenţi şi angajatori. Conducerea operativă a Comisiei Calității este realizată de Preşedintele Comisiei de calitate Bulat Veronica, dr. Comisia pentru Asigurarea Calității are în responsabilitate promovarea strategiei calității a Facultății prin activităţi de identificare, analiză și propunerea de soluții care vizează calitatea studiilor și a cercetării, prin conlucrare cu cadrele didactico-științifice, studenţii, absolvenţii şi angajatorii în vederea îmbunătăţirii programelor de studii, curriculei, procesului de predare-învăţare-evaluare şi a altor servicii oferite de membrii facultății.

      Comisia de Asigurare a Calității a Facultăţii de Ştiinţe Economice se întruneşte în şedinţe cel puţin o dată pe lună, la care se discută probleme privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii programelor de studiu. La necesitate, se instituie grupuri de lucru pentru elaborare de chestionare, ghiduri, recomandări privind asigurarea calităţii (ex.: Recomandări privind produsele lucrului individual; Recomandări privind acceptarea spre evaluare cursuri, manuale, lucrări didactico-metodice; Recomandări privind criteriile de evaluare a produselor lucrului individual; Elaborarea Chestionarelor de evaluare a satisfacţiei studenţilor):

  • Ghidează elaborarea şi evaluează curriculumurile pentru unităţile de curs/modulele din planul de învăţământ pentru ciclul I, licenţă şi ciclul II, master, dar şi repartizarea judicioasă a creditelor transferabile.
  • Evaluează şi propune Consiliului Facultăţii modificarea periodică a planurilor de învăţământ, în funcţie de înnoirea informaţiei ştiinţifice, de particularităţile programelor de studii, de cerinţele pieţei muncii, de opţiunile studenţilor etc.
  • Evaluează modalitatea realizării lucrului individual de către studenţi şi procedurilor întreprinse de profesori pentru eficientizarea lui.
  • Examinează elaborarea textelor de lecţii, participă la evaluarea colegială a cadrelor didactice şi evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice şi a ofertei universitare.
  • Efectuează analize ale activităţii metodico-didactice a cadrelor didactice angajate la departament, a lucrărilor cu caracter didactic şi ştiinţific elaborate de acestea, eliberând avize în cazul participării cadrelor didactice la concursuri de ocupare a postului sau la solicitare.

Calitatea actului educaţional, profesionalismul cadrelor didactice şi capacitatea de adaptare la dinamica cererii de pe piaţa muncii au făcut posibile dezvoltarea programelor de studii, precum şi a ofertei educaţionale pentru studenţi.