Administrarea Afacerilor

Program managerial de dezvoltare

Departamentului „Administrarea Afacerilor”

 

Departamentul „Administrarea Afacerilor” a fost format în decembrie 2015, în baza catedrei „Administrarea Afacerilor” a FȘE.

Subsemnatul Marian Jalencu, doctor în economie (a. 1998), conferențiar universitar (a. 2003); șef catedră „Administrarea Afacerilor” (din 2008), candidat la funcția de șef de departament „Administrarea Afacerilor”, prezint următorul program de dezvoltare a departamentului.

Obiectivul major al acestui Program rezidă în faptul că departamentul „Administrarea Afacerilor” să fie o subdiviziune performantă a FȘE, orientată spre excelență și rezultate notorii în domeniile de activitate metodico-didactică, științifică și educativă, bazat pe un spirit de echipă, creativ și inovativ.

Pentru realizarea acestui obiectiv major, este necesar de fortificat din punct de vedere calitativ activitățile realizate pe fiecare dintre principalele domenii enumerate mai sus – metodico-didactic, științific și educativ.

La moment, în anul de învățământ 2015/2016, departamentul „Administrarea Afacerilor” are:

– 23,9 unități didactice: 1,15 unități de profesor universitar, 11,98 unități de conferențiar universitar și 10,77 unități de lector universitar;

– 22 de cadre didactice angajate: dintre care 14 în state (titulari) și 8 prin cumul extern;

– din 22 cadre didactice angajate 15 au titluri științifice (1 profesor universitar și 14 conferențiari universitari); iar din 14 cadre didactice titulare – 8 au titluri științifice (1 profesor universitar și 7 conferențiari universitari);

– 20412 ore didactice asigurate: dintre care 15966 ore la ciclul I (Licență) și 4446 ore la ciclul II (Masterat).

În linii mari departamentul „Administrarea Afacerilor” și-a stabilizat la nivelul acestor indicatori pe parcursul ultimilor ani. În viitor, este necesar să ne menținem la acest nivel cantitativ, concentrându-ne pe indicatorii de calitateȘefului de departament în acest context, îi revine misiunea de a administra eficient toate activitățile în cadrul departamentului, în special să planifice / calculeze corect și să distribuie judicios volumul anual de lucru între membrii departamentului în baza normativelor stabilite.     

 

Din punct de vedere metodico-didactic, departamentul „Administrarea Afacerilor” este responsabil de programul de studii 363.1 „Business și Administrare” (Licență); precum și de două programe de master „Administrarea Afacerilor” (120 ECTS) și „Managementul Resurselor Umane” (120 ECTS).

Este necesar de asigurat o îmbunătățire / perfecționare continuă a conținuturilor acestor programe, prin permanenta monitorizare ale acestora și perfectare a Planurilor de învățământ. Menționăm că acest proces de perfecționare / perfectare a Planurilor de învățământ a fost efectuat continuu în cadrul catedrei / departamentului  „Administrarea Afacerilor”, ultima având loc recent martie 2016; fiind perfectate toate trei Planuri de Învățământ la Licență și Master pentru anul admiterii 2016.

O altă direcție de fortificare pe această filieră metodico-didactică constă în îmbunătățirea asigurării Curriculare a disciplinelor ținute de cadrele didactice a departamentului, și anume:

– calitatea Curriculum-urilor la discipline;

– actualizarea unităților de conținut ale acestora, îmbogățirea lor permanentă și excluderea repetitivității acestora în cadrul diferitelor Curriculum-uri (sincronizarea unităților de conținut între diferite Curriculum-uri);

– asigurarea corelării unităților de conținut cu competențele preconizate de a fi atinse;

– îmbogățirea conținuturilor lucrului individual al studenților și masteranzilor și asigurarea unei bune monitorizări a realizării acestuia.

Menționăm în mod deosebit necesitatea dezvoltării predării în limbi străine, în special în limba engleză; deschiderea de grupe cu predare în limba engleză. Deja avem o grupă la specialitatea „Business și Administrare”  (anul I), cu predare în limba engleză. Este necesar de asigurat, într-o pondere cât mai mare și calitativă, predarea cursurilor în limba engleză de către cadrele didactice a departamentului nostru

Este necesar de intensificat publicarea / editarea materialelor metodico-didactice (manuale, note de curs, îndrumare, ghiduri, etc) pentru a asigura din acest punct de vedere procesul de studii la specialitatea „Business și Administrare”, precum și a programelor de master ținute.

În ultimul an 2015, au fost editate două lucrări metodico-didactice în cadrul departamentului:

– Jalencu, M. (coord.), Rugină-Matran, V., Balmuș-Andone, M. Management inovațional și transfer tehnologic (Ghidul antreprenorului inovativ), Chişinău: CEP USM, 2015. – 212 pag (finanțat din bugetul proiectului Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”);

– Mironov, S. Managementul producţiei. Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. – 288 pag. ISBN 978-9975-71-688-8.

În același timp, există și posibilitatea de a plasa / publica cursurile universitare (în special, cele destinate studenților masteranzi) și pe platforma informaționale de instruire MOODLE; posibilitate care trebuie fructificată mai din plin.

În vederea realizării acestor deziderate, un rol esențial îl are lucrul Comisiei de Calitate a departamentului (șef al Comisiei – conf. univ., dr. Maia Postică), care trebuie să devină o componentă definitorie în asigurarea calității procesului metodico-didactic al departamentului.

O altă componentă la acest capitol este îmbunătățirea calitativă a modului de organizare și derulare a practicilor – de inițiere în specialitate; practica de specialitate I și II și de cercetare. Aceste practici necesită atât o perfectare a asigurării curriculare a acestora, cât și o conexiune mai strânsă cu întreprinderile / firmele – obiecte al practicilor. Acest lucru se poate materializa prin contactele personale directe ale membrilor departamentului cu subiecții antreprenoriatului, precum și semnarea de contracte de colaborare cu diverși agenți economici.

La acest capitol un aport mai decisiv trebuie să-l aducă cadrele didactice a departamentului care au conexiuni strânse cu mediul antreprenorial, fiind coordonați de responsabilul de practici de la departament – conf. univ., dr. Alexandru Scutaru.

De asemenea, se impune activizarea în ce privește utilizarea platformei MOODLE în predarea cursurilor universitare, plasarea a cât mai multe cursuri pe platformă, în prezent – a cursurilor de Masterat; în vederea pregătirii pentru eventuala implementare a studiilor de masterat la distanță; în paralel cu asigurarea calitativă a acestor cursuri și utilizarea activă a platformei MOODLE în predarea cursurilor, realizării lucrului individual și evaluarea studenților și masteranzilor.

De rând cu studiile la ciclul I (Licență) și II (Masterat), trebuie de atras și o atenție adecvată / sporită și studiilor la ciclul III (Doctorat). În acest scop trebuie trebuie continuată derularea acestora, atât pe modalitatea veche, cât și pe cea nouă. În perioada imediat următoare trebuie de asigurat concomitenta funcționare a acetor două modalități – buna și eficienta funcționare a Seminarului Științific de Profil (SȘP) la specialitatea 521.03 „Economie și management în domeniul de activitate” – președinte prof. univ., dr. hab. Ion Bîzgu (care a fost constituit și activează de o perioadă de 5 ani); precum și de asigurat eficienta integrare și activitate a conducătorilor de doctorat și a cercetătorilor departamentului în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice; în special al conducătorilor de doctorat (prof. univ., dr. hab. Ion Bîzgu; conf. univ., dr. Marian Jalencu; conf. univ., dr. Maia Postică; conf. univ., dr. Nicolae Verejan;  conf. univ., dr. Alexandru Scutaru;  conf. univ., dr. Valentina Postolachi), dar și a celorlalte cadre didactice cu titluri științifice – cercetători științifici ai departamentului.

 

Dezvoltarea cercetărilor științifice realizată de către membrii departamentului „Administrarea Afacerilor” reprezintă o altă direcție de dezvoltare a departamentului.

În acest context, se impune activizarea participării membrilor departamentului la diverse proiecte de cercetare, inclusiv internaționale, și de infrastructură; elaborarea și participarea la diverse Concursuri de proiecte anunțate.

La acest capitol avem înregistrate și succese. În ultimii 5 ani, membrii catedrei au fost membri ai diverselor proiecte – 10 la număr, printre care – 3 proiecte de creare a infrastructurii de inovare și transferului tehnologic; 1 proiect instituțional; 1 proiect din Programul Cadru 7 (FP7); 5 proiecte Tempus:

 1. mai, 2015 – decembrie, 2015 Proiect de dezvoltare a infrastructurii de inovare „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în 2015” (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone, 3 studenți mentori ai specialității „Business și Administrare” – Alexandru Suhodol, Adrian Savcenco, Vlad Bilețchi).
 2. iunie, 2014 – decembrie, 2014: Proiect de creare și susținere a start-up-urilor: „Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”” ale Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” (M. Jalencu, V. Rugină-Matran, M. Balmuș-Andone).
 3. decembrie, 2013 – prezent: Proiect Tempus “Rețeaua de transfer tehnologic – TecTNet” (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone)
 4. proiectul Tempus nr. 544191 – LMPH Licence Masters professionnels en management des activites hotelieres pour le developpement de lindustrie touristique en Georgie, Azerbaidjan et Moldavie” (M. Jalencu, M. Postică)
 5. octombrie, 2012 – octombrie, 2015: Proiect Tempus “LaManche: Leading and Managing Change in Higher Education” (M. Jalencu, E. Suman, V. Rugină-Matran).
 6. ianuarie, 2012 – decembrie, 2014: Proiectului Nr. 516 597- Tempus-1-2011-1-Fr – “Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie” (M. Jalencu).
 7. iulie, 2012 – decembrie, 2012: Proiectul „Organizarea și funcționarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2012” (M. Jalencu, N. Verejan, V. Rugină-Matran, T. Diaconu).
 8. ianuarie, 2009 – decembrie, 2011: Proiectului 144544 – TEMPUS 1 – 2008 – 1 – FR JPHES „Dezvoltarea parteneriatului dintre universităţi şi întreprinderile din Republica Moldova” (M. Jalencu).
 9. 31 martie 2013 – 31 martie 2017: Proiectul ”Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune practice şi experienţe de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est în UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei” Posibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova’s and Georgia’s preaccession process (T. Diaconu).
 10. an. 2011 – an. 2014: Proiectul 11.817.08.49A LCŞ: „Tehnologii Informaţionale” – „Metodologii și tehnologii moderne ale produselor Software (PS)” (A. Socolova).

Însă, cu toate succesele înregistrate la acest capitol este necesar constituirea în cadrul departamentului a diverse grupuri de proiect / echipe de proiect, care să înainteze / propună spre Concurs mai multe proiecte de cercetare, printre care instituționale; Horizon 2020, etc.

Menționăm și fructuoasa colaborare pe care o au cadrele didactice a departamentului nostru cu colaboratorii Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iaşi, Academia Română, materializată în participări la tradiționalele Zile Academice organizate anual la Iași, la manifestări științifice, precum și la colaborări de cercetări științifice în comun, etc. (conf. univ., dr. Valentina Postolachi); colaborare ce trebuie susținută și continuată.

O direcție strategică ce trebuie dezvoltată în cadrul departamentului constă în internaționalizarea cercetării științifice, în special publicații în reviste peste hotare, în special cu factor de impact ISI.

 

Activitatea educativă, lucrul cu studenții și atragerea lor în procesul de cercetare – o altă direcție de îmbunătățire a activității și dezvoltării departamentului. În cadrul departamentului își desfășoară activitatea Cercul științific studențesc „Tânărul manager” (responsabili conf. univ., dr. S. Mironov și lector universitar T. Zubcu), funcționarea căruia trebuie permanent menținută, activizată.

De asemenea, studenții noștri sunt implicați și participă activ în activitatea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”; de fapt, ei sunt principalii beneficiari ai activității acestuia. În cadrul a două Ediții a a Târgului start-up-urilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative” au fost elaborate, prezentate și susținute public peste 20 de planuri de afaceri inovative studențești, au participat la Concursul National a “Celor mai bun proiect inovativ” (fiind și câștigătorii acestuia la capitolul studenți – Nicolae Cojocaru și Gheorghe Indoitu), câștigotori ai unui Voucher inovațional în valoare de 4 mii Euro (studentul Nicolae Cojocaru), în cadrul proiectului ener2i finanțat de Uniunea Europeană (proiecte inovaționale în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile). Activitatea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” trebuie menținută și dezvoltată continuu, inclusiv prin implicarea activă a studenților.

De asemenea, nu trebuie de minimizat însemnătatea activității de tutoriat acordată grupelor academice studențești de la specialitatea „Business și Administrare”, pentru integrarea lor mai eficace în mediul studențesc (în special al studenților primului an de studii); orientarea și ghidarea lor în acest mediu; acordarea de ajutor și de consiliere, etc. Nu trebuie să uităm că studenții sunt principalii beneficiari ai activității / muncii noastre, a cadrelor didactice.

Dezvoltarea infrastructurii departamentului, creării condițiilor favorabile de lucru este deosebit de importantă. În ultima perioadă, au fost înregistrate progrese și la acest capitol. În urma demersurilor întreprinse au fost reparate sălile profesorilor departamentului 308/C și 312/C. A fost echipată sala 312/C (din resursele financiare a proiectului de creare a infrastructurii Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”) cu ecran și proiector; sala 312/C, practic, este scoasă din fondul de săli auditoriale, devenind cu adevărat sala e profesori ai cadrelor didactice a departamentului. Însăefortul de îmbunătățire a asigurării material-tehnice a muncii cadrelor didactice a departamentului trebuie continuate, punându-se accent și pe atragerea surselor din cadrul proiectelor de cercetare și infrastructură.

Considerăm că obiectivele trasate în cadrul acestui Program de dezvoltare a departamentului sunt realizabile, luând în considerație calitatea personalului / cadrelor didactice a departamentului. În același timp, este necesar ca doctoranzii catedrei, în special cei care au finalizat deja studiile de doctorat, să finalizeze cercetările științifice inițiate și să susțină tezele de doctor; iar actualii doctoranzi – să susțină tezele de doctor în termen.

 

 

 

Conferențiar universitar,

Doctor în economie

Marian Jalencu

 

Specialitatea „Business și administrare”

Piaţa muncii necesită specialişti competenţi cu spirit antreprenorial, potențiali întreprinzători care vor iniția afaceri și vor crea locuri de muncă. Aceasta se poate realiza prin învăţarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ,,Business şi administrare”  (BA). De asemenea, absolvenții specialității BA sunt pregătiți pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum şi conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor/firmelor.

În procesul instruirii, studenții din cadrul Programului efectuează practici în cadrul agenților economici; participă în cadrul programelor de mobilitate, inclusiv Erasmus+; participă în activitatea Incubatorului de Inovare ,,Inventica-USM”; participă cu planuri de afaceri inovative în cadrul Concursului Târgul start-up-urilor ,,Cele mai bune idei de afaceri inovative”; participă la Concursul proiectelor de Transfer Tehnologic organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, precum și la proiecte europene.

 

            Vei studia:

 • Management
 • Managementul producției
 • Managementul micilor afaceri
 • Managementul calității
 • Managementul resurselor umane
 • Management corporativ
 • Diagnostic managerial al firmei
 • Management inovațional
 • Managementul riscurilor în afaceri
 • Managementul proiectelor
 • Bazele contabilităţii
 • Dreptul afacerilor
 • Finanțe
 • Marketing și logistică

            Posibilități de angajare:

 • Economist
 • Conducător/manager firmă mică
 • Expert economist în management
 • Consultant în management
 • Manager de inovare
 • Manager proiect
 • Manager al sistemelor de management al calității
 • Manager de dispecerizare a producției
 • Agent de achiziții
 • Agent comercial

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master la programele ,,Administrarea afacerilor” și ,,Managementul resurselor umane”.