Doctoranzi

LISTA DOCTORANZILOR ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Nr. d/o Numele, Prenumele doctorandului Buget / Contract Forma de învă-țământ Tema tezei de cercetare Specialitatea științifică Coordonator științific
ANUL I
1.                   Balan Tatiana b zi Perfecționarea controlului financiar corporativ în vederea asigurării unui management eficient 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în științe economice
2.                  Berliba Cătălina b zi Strategii de digitalizare a managementului resurselor umane în Republica Moldova și impactul acestora asupra performanței organizațiilor din sfera serviciilor 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Prisăcaru Veronica, conferențiar universitar, doctor în științe economice
3.                  Carp Elena b fr Teoria și practica logisticii verzi în contextul dezvoltării durabile 521.04. Marketing și logistică Bulat Veronica, conferențiar universitar, doctor în științe economice
4.                  Cepraga Marcel b zi Aplicarea inovațiilor în perfecționarea gestiunii investițiilor la nivelul microeconomic 522.01. Finanțe Mulic Andrei, doctor în economie, conferențiar universitar
5.                  Ciorba Ghenadii b zi Парадигма инвестиционной сферы в национальной экономике в контексте обеспечения экономоческой безопасности государства 521.02. Economie mondială, relații economice internaționale Andreeva Tatiana, conf., doctor în economie
6.                  Ispravnic Daria b fr Considerații teoretico-practice privind implementarea auditului de marketing – instrument de control al performanței întreprinderii 521.04. Marketing și logistică Buzdugan Adriana, conferențiar universitar, doctor în științe economice
7.                   Medvețcaia Aliona b fr Impozitarea ecologică în contextul naționalizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD 2030) 522.01. Finanțe Cojocaru Maria, conferențiar universitar, doctor în științe economice
8.                  Mincu Georgeta b zi Competitivitatea producției agroalimentare a producătorilor din Republica Moldova, facto0r decisiv în exportul pe piața Uniunii Europene 521.02. Economie mondială, relații economice internaționale Cazacu Vitalie, doctor în economie, conferențiar universitar
9.                  Țurcanu Angela b zi Managementul strategic al dezvoltării infrastructurii naționale în interacțiune cu sistemul economic al Uniunii Europene 521.02. Economie mondială, relații economice internaționale Crotenco Iuri, doctor habilitat în economie, profesor universitar
ANUL II
1.                   Caprian Iurie b zi Prevenirea și detectarea fraudelor în sistemul bancar prin modele bazate pe machine-learning 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Gîrlea  Mihai, conferențiar universitar, doctor în economie
2.                  Cravțov Denis b fr Dezvoltarea strategiilor manageriale inovative a mediului de afaceri prin prisma transformării

digitale și al riscurilor globale

521.03 Economie și management în domeniu de activitate Gîrlea  Mihai, conferențiar universitar, doctor în economie
3.                  Diaconu Svetlana b zi Efectele multiculturalității ca tendință globală asupra comunicării de marketing aplicate de companiile autohtone 521.04 Marketing și logistică Buzdugan Adriana, conferențiar universitar, doctor în economie
4.                  Jomir Florentina b fr Contabilitatea serviciilor ecosistemice în condițiile implementării modelului de afaceri pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderii 522.02 Contabilitate, audit, analiză economică

 

Golocialova Irina, conferențiar universitar, doctor în economie
5.                  Macari Dragoș b zi Asigurarea ecologică – factor al dezvoltării durabile 522.01 Finanțe Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în economie
6.                  Miron Dorina b zi Finanțarea sistemului de cercetare-dezvoltare și inovare 522.01 Finanțe Castraveț Lucia, conferențiar universitar, doctor în economie
7.                   Negruța Neonila b fr Influența business coaching-ului asupra performanței climatului organizațional în instituțiile bancare. 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Gîrlea  Mihai, conferențiar universitar, doctor în economie
8.                  Nepotu Lucia b fr Efectul valorilor de consum asupra comportamentului consumatorilor social responsabil 524.04 Marketing și logistică Buzdugan Adriana, conferențiar universitar, doctor în economie
9.                  Țurcanu Constantin b fr Dezvoltarea modelului economic autohton în contextual valorificării potențialului de export al Republicii Moldova 521.01 Teorie economică și politici economice Hămuraru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
10.               Ungureanu Viorica b fr Contabilitatea în condițiile activității venture ale entităților din Republica Moldova 522.02 Contabilitate, audit, analiză economică

 

Golocialova Irina, conferențiar universitar, doctor în economie
ANUL III
1.                   Ataman Viorica b fr Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri orientat spre sistemul antreprenorial 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Doga-Mîrzac Mariana, conferențiar universitar, doctor habilitat în economie
2.                  Briceag Valeriu b fr Eficientizarea politicii monetare prin reconfigurarea canalului ratei dobânzii 522.01 Finanțe Cociug Victoria,  conferențiar universitar, doctor în științe economice
3.                  Calancea Eugenia b fr Contabilitatea creativă ca obiect al auditului financiar, practici specifice de exercitare a acestuia 522.02 Contabilitate, audit, analiză economică Dolghi Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie
4.                  Calpagiu Pavel b fr Optimizarea procesului de identificare și recuperare a fluxurilor financiare ilicite în vederea maximizării veniturilor bugetare 522.01 Finanțe Iordachi Victoria, conferențiar cercetător, doctor în științe economice
5.                  Caraman Anelia b fr Particularitățile dezvoltării economiei verzi în Republica Moldova 521.01 Teorie economică și politici economice Hămuraru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
6.                  Frișcu Olesea c zi Dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat în Republica Moldova 522.01 Finanțe Ganea Victoria, profesor universitar, doctor habilitat în economie
7.                   Gutium Mircea b zi Adaptarea managementului serviciilor publice-vamale în condițiile implementării tehnologiilor digitale în Republica Moldova 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Colesnicova Tatiana, conferențiar cercetător, doctor în științe economice
8.                  Ignat Galina c zi Managementul producerii produselor ecologice în Republica Moldova 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Perciun Rodica, conferențiar cercetător, doctor habilitat în științe economice
9.                  Luca Tatiana b fr Creativitate și inovare în brandingul destinațiilor turistice 521.04 Marketing și logistică Buzdugan Adriana, conferențiar universitar, doctor în economie
10.               Maslova Tatiana b fr Бухгалтерский учет в условиях имплементации концессионных договоров (инфраструктурная сфера Республики Молдова).

Contabilitatea în condițiile implementării contractelor de concesiune (sfera infrastructurii din Republica Moldova).

522.02 Contabilitate, audit, analiză economică Golocialova Irina, conferențiar universitar, doctor în economie
11.                Tonu Lidia b fr Auditul public extern, mecanism eficient de responsabilizare a utilizării fondurilor publice 522.02 Contabilitate, audit, analiză economică Dolghi Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie
ANUL IV
1.                   Baran Tatiana b fr Creșterea economică și dezvoltarea competitivității Republicii Moldova prin specializarea inteligentă 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Șavga Larisa, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice
2.                  Bogoi Maria b fr Relevanța informației contabile în managementul serviciilor medicale private 522.02 Contabilitate, audit, analiza economică Lușmanschi Galina, conferențiar universitar, doctor în economie
3.                  Ciobanu Victor b fr Economia turismului în contextul dezvoltării durabile 521.01 Teorie economică și politici economice Hămuraru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
4.                  Ciubotaru Victoria b fr Perfecționarea metodelor economice de management în sistemul de ocrotire a sănătății sexuale și reproductive din Republica Moldova 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Stratan Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, membru corespondent / Gagauz Olga, conferențiar cercetător, doctor habilitat în sociologie
5.                  Cîșlari Ana b fr Contabilitatea în condițiile executării proiectelor parteneriatului public-privat (domeniului educației și științei al Republicii Moldova)

Бухгалтерский учет в условиях исполнения проектов государственно-частного партнерства (сфера образования и науки Республики Молдова)

522.02 Contabilitate, audit, analiză economică Golocialova Irina, conferențiar universitar, doctor în economie
Perioada de grație AN I
1.                   Aftenie Laura b zi Impulsionarea dezvoltării antreprenoriatului prin perfecționarea relațiilor dintre mediul de afacere și stat 522.01 Finanțe Cociug Victoria,  conferențiar universitar, doctor în științe economice
2.                  Buzilă Liliana b zi Dezvoltarea teoretico-metodologică a auditului de conformitate în sistemul controlului financiar de stat 522.01 Finanțe Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în economie
3.                  Ciobanu Mihail b fr Eficientizarea managementului susținerii economico-sociale a copiilor aflați în dificultate 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Colesnicova Tatiana, conferențiar cercetător, doctor în științe economice
4.                  Cristișor Daniel b zi Aprecierea stabilității financiare a entității prin prisma managementului anticriză 522.01 Finanțe Ganea Victoria, profesor universitar, doctor habilitat în economie
5.                  Gavrilaș Natalia b fr Impactul politicilor educaționale asupra competitivității  economiei Republicii Moldova 521.01 Teorie economică și politici economice Hămuraru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
6.                  Gîdilica Constantin c zi Dezvoltarea managementului negocierilor în afaceri în condițiile situațiilor atipice 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Șargu Lilia, conferențiar universitar, doctor în științe economice
7.                   Lavrenciuc Lilia b fr Relația contabilitate-fiscalitate: abordări contemporane privind interacțiunea acestora 522.02 Contabilitate, audit, analiza economică Lușmanschi Galina, conferențiar universitar, doctor în economie
8.                  Mazur Elena c fr Asigurarea sustenabilității veniturilor fiscale la buget.

Обеспечение устойчивости налоговых поступлений в бюджет

522.01 Finanțe Mulic Andrei, conferențiar universitar, doctor în economie
9.                  Oborocean Pavel b fr Perfecționarea managementului serviciilor publice prin introducerea indicatorilor economici de performanță 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Tcaci Carolina, conferențiar universitar, doctor în științe economice
10.               Oboroceanu Aliona b fr Perfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Perciun Rodica, conferențiar cercetător, doctor habilitat în științe economice
11.                Parcalab Carolina b fr Perspectivele dezvoltării mediului concurențial în contextul digitalizării economiei 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Cociug Victoria,  conferențiar universitar, doctor în științe economice
12.                Railean Veronica b fr Evaluarea și finanțarea sectorului de cercetare din Republica Moldova în contextul tendințelor europene 522.01 Finanțe Timuș Angela, conferențiar cercetător, doctor în științe economice
13.                Rusu Elena b fr Achizițiile publice – instrument de eficientizare a cheltuielilor 522.01 Finanțe Cojocaru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
14.               Rusu Natalia b fr Perfecționarea gestiunii financiare a instituțiilor publice de învățământ superior cu autonomie financiară 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Tcaci Carolina, conferențiar universitar, doctor în științe economice
15.                Saghin Lilia b fr Managementul incluziunii persoanelor cu dizabilități în procesul de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) din Republica Moldova 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Popa Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în economie
16.               Tabac Tatiana b fr Gestionarea proceselor migraționale în contextul dezvoltării pieței muncii competitive (cazul Republicii Moldova) 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Savelieva Galina,  conferențiar cercetător, doctor în științe economice / Gagauz Olga, conferențiar cercetător, doctor habilitat în sociologie
17.                Țirigan Sergiu c fr Managementul promovării produselor agricole din Republica Moldova (fructe proaspete) 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Bajura Tudor, profesor cercetător, doctor habilitat în economie
18.               Țuțu Constantin c fr Managementul performant în domeniul sportiv 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Mihăila Svetlana, doctor în economie, conferențiar universitar
19.               Ulian Ecaterina b fr Strategii de creștere a performanțelor companiilor și optimizare fiscală prin fuziuni și achiziții 522.01 Finanțe Cojocaru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
20.              Vlase Elena-Irina b zi Gestiunea finanțelor municipale în contextul transformărilor sistemice 522.01 Finanțe Ulian Galina, profesor universitar, doctor habilitat în economie
Perioada de grație ANUL II
1.                   Boldurat Vladislav b fr Dezvoltarea mecanismelor instituționale de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM -urilor) la nivel național și regional 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Stratan Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, membru corespondent
2.                  Costețchi-Jusca Oxana b fr Contabilitatea și relevanța informației contabile în managementul activității de turism 522.02 Contabilitate, audit, analiza economică Lușmanschi Galina, conferențiar universitar, doctor în economie
3.                  Covali Olga b fr Compliance – controlul în sistemul internațional și național al gestiunii finanțelor corporativ 522.01 Finanțe Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în economie
4.                  Deliu Natalia b fr Oportunități de dezvoltare a afacerilor pentru persoanele dezavantajate din Republica Moldova 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Popa Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în economie
5.                  Enachi Marcela b zi Contribuții privind perfecționarea sistemului de control al companiilor de asigurări 522.01 Finanțe Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în economie
6.                  Grosul Natalia b zi Eficacitatea gestiunii datoriei de stat în condiții de criză economică în Republica Moldova 522.01 Finanțe Dragomir Lilia, conferențiar universitar, doctor în economie
7.                   Guja Anatolie b fr Dezvoltarea politicilor comerciale a Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană 521.02. Economie mondială, relații economice internaționale Onofrei Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în economie
8.                  Idriceanu Cătălin-Ionel b fr Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Șargu Lilia, conferențiar universitar, doctor în științe economice
9.                  Nemerenco Nicoleta b zi Fiscalitatea – factor relevant de influențare a dezvoltării durabile 522.01 Finanțe Castraveț Lucia, conferențiar universitar, doctor în economie
10.               Scacunova Liudmila b fr Eficiența metodei de calculație a costurilor pe activități (ABC) în managementul entității 522.02 Contabilitate, audit, analiza economică Lușmanschi Galina, conferențiar universitar, doctor în economie
11.                Trifan Maria b zi Modalități de atingere a avantajelor competitive în cadrul întreprinderilor autohtone prin valorificarea culturii organizatorice 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Postică Maia, conferențiar universitar, doctor în economie
12.                Ungureanu Dragoș b fr Gestiunea sistemului de subvenționare a entităților economice 522.01 Finanțe Doga-Mîrzac Mariana, conferențiar universitar, doctor habilitat în economie
13.                Ursu Mircea b zi Impactul culturii organizaționale asupra stabilității sistemului bancar 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Gîrlea Mihail, conferențiar universitar, doctor în economie
Expirat la 01.11.2022 perioada de grație
1.                   Bulimaga Tatiana b fr Modalități de atragere și finanțare a proiectelor europene in IMM din RM 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Scutaru Alexandru, conferențiar universitar, doctor în economie
2.                  Davîdov Cătălina b fr Mecanisme și strategii de finanțare a proiectelor inovaționale în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 522.01 Finanțe Cojocaru Maria, conferențiar universitar, doctor în economie
3.                  Gangan Sergiu c fr Particularitățile dezvoltării echilibrate a economiei Republicii Moldova 521.01 Teorie economică și politici economice Rusu Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat în economie
4.                  Gribincea Alexandru b zi Efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale Castraveț Lucia, conferențiar universitar, doctor în economie
5.                  Lom Ionuț Valentin c fr Asigurările în sistemul național și internațional de relație economic – financiară 522.01 Finanțe Caprian Iulia, conferențiar universitar, doctor în economie
6.                  Margine Irina c fr Politicile fiscale de stimulare a activității antreprenoriale a persoanelor tinere 522.01 Finanțe Cociug Victoria,  conferențiar universitar, doctor în științe economice
7.                   Mihăilă Anastasia c fr Gestiunea financiară a întreprinderii prin bugetarea pe bază de performanță 522.01 Finanțe Ganea Victoria, conferențiar universitar, doctor habilitat în economie
8.                  Panfil Cristina b fr Perspectivele promovării procesului inovațional pe piața produselor bancare 522.01 Finanțe Luchian Ivan, conferențiar universitar, doctor în științe economice
9.                  Răvdan Gabriela Alice b zi Managementul riscurilor și guvernanța corporativă în cadrul entităților publice din România 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Mihăilă Svetlana, conferențiar universitar, doctor în economie
10.               Sivoconi Anastasia b zi Rolul investitorilor internaționali în promovarea intereselor economice naționale pe plan mondial și implicarea factorilor naționali în acest proces 521.03. Economie și management în domeniul de activitate Scutaru Alexandru, conferențiar universitar, doctor în economie