Prezentare generală

Dezvoltarea domeniului financiar si a sistemului financiar-bancar din Republica Moldova a impus necesitatea invăţământului economic cu specializare aprofundată în domeniile financiar, bancar, de asigurări, care se regăsesc printre priorităţile procesului de instruire şi cercetare promovat în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci.

Anume din aceste considerente, în luna septembrie 2002, în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice şi Aplicative a Universităţii de Stat din Moldova a fost fondat departamentul Finanţe, ca verigă indispensabilă a învăţământului universitar cu profil economic. Departamentul Finanțe și Bănci a fost format pe 27 iunie 2006 prin Decizia Senatului Universității de Stat din Moldova , prin suspendarea funcționării catedrei Monedă, Credit, Bănci și modificării catedrei denumirii Finanțe în catedra Finanțe și Bănci.

Mulic Andrei, conferențiar universitar,
doctor în științe economice,
șef departament

Ne puteți găsi pe

 

 

 

 

 

 

 

Misiunea Departamentului Finanțe și Bănci

Misiunea Departamentului Finanțe și Bănci, ca membru activ al comunității academice al Facultății, este de a contribui la dezvoltarea societății prin competitivitate şi inovare în domeniul gestiunii finanțelor publice și private și cel bancar prin pregătirea specialiştilor cu studii superioare, la nivelul actualelor cerinţe de pe piaţa muncii şi exigenţelor prevăzute prin Cadrul Naţional și cel European al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Departamentul dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, care se bucură de prestigiu profesional și are o bogată experiență practică.
Departamentul participă la toate cele trei cicluri de organizare a studiilor superioare: licența, master, doctorat. Oferta educațională include:
– ciclul I licența – se pregătesc specialiști la specialitatea 0412.1 Finanțe și Bănci
– ciclu II master – sunt propuse programe în domeniile: Administrarea bancară, Finanțe publice și fiscalitate, Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri
– ciclul III – doctorat: specialitatea 522.01 Finanţe

Ședința Depărtamentului Finanțe și Banсi

 

Cadrele didactice a Departamentului Finanțe ți Bănci

Departamentul Finanțe și Bănci participă la efortul universității de a oferi educație performantă și cercetare în domenii de interes major, precum: gestiunea finanțelor publice, gestiunea financiară a afacerilor, fiscalitate, bănci, investiții, riscuri.

În activitatea didactică obiectivul principal îl constituie menținerea nivelului actual ridicat al angajabilității absolvenților prin:

● Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism;

● Focalizarea pe orientare internațională prin oferirea și creșterea oportunităților pentru studenți și cadre didactice de a dobândi experiență internațională prin participarea la mobilități, stagii, programe de studiu și cursuri oferite în limba engleză;

● Parteneriate și cooperare cu mediul de afaceri din țară, instituții și entități publice din domeniul financiar companii internaționale în vederea asigurării unei calități înalte a ofertei educaționale la programele de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci.

Metodele de predare sunt orientate pe activități practice, activități de proiect.
Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru, în cadrul mobilităților Erasmus+, la universitățile partenere din Europa, precum și la Universitățile cu care Departamentul are o colaborare bilaterală strânsă. Studenții, care deja au beneficiat de aceste oferte, apreciază cu entuziasm experiența lor în cadrul mobilităților de studii și stagii de practică în străinătate.

Absolvenții specialității “Finanțe și Bănci”, ciclul I – licență și programului de master “Finanțe Publice și Fiscalitate” și “Administrare Bancară”, promoția 2023

Întregul proces educațional și de cercetare se derulează în concordanță cu imperativele standardelor de calitate. O dovadă o constituie înalta încredere din partea Instituțiilor Internaționale și Europene de Asigurare a Calității în domeniul programelor de studii universitare. Astfel, în anul 2016, Departamentul a obținut acreditarea internațională a programului de studii de licență Finanțe și Bănci pentru o perioadă de 5 ani. Programul a fost evaluat de către Agenția pentru Asigurarea Calității AQAS – Agency for Quality Assurance din Germania, și prin decizia din 24 mai 2016 a fost introdusă în Nomenclatorul European al programelor acreditate.
Acest program are ca obiectiv principal formarea specialiştilor de înaltă calificare cu studii superioare cu capacitățile de analiză, evaluare, executarea deciziilor şi aptitudinile de muncă în grup: negociere, leadership, decizii colective – capabili să se integreze uşor pe piaţa muncii în entităţi private şi publice din domeniile: bancar, asigurări, bursier, economia reală, domeniul fiscal, controlul financiar, gestiunea finanţelor publice dar şi în alte domenii.
Absolvenții programului „Finanţe şi Bănci” pot activa în calitate de economişti, specialişti în operaţiuni financiare şi bancare, revizori, economişti – inspectori, specialişti în operaţiuni de asigurare, leasing, brokeraj, analiști financiari. Astfel, programul de studii Finanțe și Bănci oferă beneficiarilor competențele profesionale necesare pentru integrarea cu succes în piața muncii în entităţi economice din domeniul financiar-bancar, pe piaţa autohtonă şi internaţională.
Programele de master de profesionalizare Administrarea bancară, Finanțe publice și fiscalitate, Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri se încadrează în domeniul general de studii 041 Științe Economice și sunt elaborate în concordanță cu obiectivele strategice prevăzute în planul strategic USM, răspund cerințelor actuale ale învăţământului superior, asigură realizarea obiectivelor programului de studii, fiind aliniate la standardele naționale și internaționale de pregătire a specialiştilor în domeniul financiar-bancar, oferind posibilitatea ca absolvenții să poată să se acomodeze pe piața muncii.

Fiecare program de master al Departamentului este unic prin caracterul integrat și asigură soluționarea completă a problemelor de natură financiar-economică, de cercetare, analitică, organizațională și managerială destinată desfășurării activităților profesionale în domeniile respective.
Calitatea programelor de master este asigurată prin utilizarea metodelor interactive de predare și tehnologiilor inovative, integrate în procesul didactic, care facilitează transformarea cunoștințelor teoretice în abilități practice. În mare parte, sunt promovate diferite metode, inclusiv învățarea prin proiecte, analiza studiilor de caz, problematizare etc. Periodic, are loc actualizarea programelor în urma consultațiilor cu angajatorii, absolvenții și profesorii în domeniul și coordonarea procesului de perfectare cu standarde de asigurare a calității. Aceasta se realizează și prin proiectele derulate cu parteneri din țară și din străinătate, inclusiv cu mediul de afaceri.

Parteneriate naționale și internaționale

Parteneriate și cooperare cu mediul de afaceri din țară, instituții și entități publice din domeniul finaciar companii internaționale se realizează prin mai multe forme în vederea asigurării unei calități înalte a ofertei educaționale la programele de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci.

Stagiu de practică cu remunerarea la Victoriabank, pentru studenții de la Finanțe și Bănci realizat în cadrul proiectului Zoom in Banking

Masa rotundă „Experiența tărilor europene în dezvoltarea Green-Hub-urilor pentru promovarea consumului sustenabil și în instituții superioare de învățământ (studiu de caz USM-USV)”, organizată în parteneriar cu Centrul de Studii Europene din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și Departamenul Finanțe și bănci

Colaborare la nivel internațional:

1. Ambasada SUA, USAID, FTA etc.

2. UC Berkeley, California, USA

3. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România

4. University of Applied Science, BFI Vienna

5. Universitatea Catolică San Antonio din Murcia (UCAM), Spania

6. University Nice Sophia Antipolis/Universite Cote d’Azur, Nice, Franța

7. University of Applied Sciences, Amsterdam, Olanda

8. Technical University of Košice (TUKE) Slovacia

9. Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey

10. State Tax University, Irpin, Kiev, Ucraina

Proiectul REFINE – Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova (2017-2020), care a avut ca obiectiv general reformarea programului de master Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri. Membrii Departamentului sunt parte a echipei de lucru a proiectului: Ulian Galina, prof. univ. dr. hab., Andrei Mulic, conf. univ. dr., Ștefaniuc Olga, conf. univ. dr., Cojocaru Maria, conf. univ. dr., Ganea Victoria, prof. univ. dr. hab., Mihalachi Ruslan, conf. univ. dr., Doga-Mîrzac Mariana, conf. univ. dr., hab., Tîrșu Valentina, lector. Durata acestui
proiect este de 3 ani (15 October 2017 – 14 October 2020) și are ca participanți 10 Universități (HEIs) și 6 Parteneri. În proiect este format Consorțiu constituit din:

● universitățile Uniunii Europeane: University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS – BFI, Austria, coordinator), Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia), Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS, the Netherlands), University Nice Sophia Antipolis (UNS, France);

● universitățile din Armenia: Armenian State University of Economics (ASUE, Yerevan), Russian-Armenian University (RAU, Yerevan), Gavar State University (GSU, Gavar);

● universitățile Republicii Moldova: Universitatea de Stat, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat din Komrat.

Ședința de lucru cu experții UE din Olanda și Franța organizată în cadrul proiectului REFINE Erasmus+

Parteneri asociați: Armenia: VTB Bank Armenia, NASDAQ OMX (stock exchange), AVAG Solutions (financial consultancy), Republica Moldova: Banca Națională, Mobiasbanca, PwC Moldova (consultant financiar).
Scopul constituirii Consorțiului îl reprezintă conlucrarea universităților partenere pentru ridicarea nivelului cercetării ştiinţifice şi a activităţii didactice în vederea recunoașterii naţionale şi internaţionale a prestigiului acestora şi a clasificării lor în categoria universităților de referinţă în Europa, iniţierea îmbunătăţirii cadrului legislativ al desfăşurării învăţământului
superior şi a cercetării ştiinţifice universitare, precum şi definirea unitară a programelor de studii universitare şi a standardelor minime pentru acestea, ca şi titlurilor şi calificărilor dobândite în urma absolvirii lor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

✔ Reforma a 6 curriculumurile existente în domeniul finanțelor în contextul evoluțiilor internaționale recente în domeniu,

✔ Promovarea calității și relevanței Programelor de Master prin dezvoltarea și actualizarea materialelor didactice/suportului de curs;

✔ Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților profesionale ale personalului didactic prin cursuri de formare inovatoare, metodologii noi de predare și subiecte actuale în domeniul Finanţelor;

✔ Ajustarea programelor de masterat la cerințele pieței forței de muncă.
Dimensiunile de bază ale REFINE: reforma curriculei existente, dezvoltarea suportului de curs, instruirea cadrelor didactice, alinierea la cerințele pieței muncii.

Întâlnirea Prorectorului pentru relații internaționale Niculița Angela cu experții din UE Gert de JONG din stângă, Eric NASICA, Srdjan REDZEPAGIC, Jalal MRABTI, Galina ULIAN din candul proiectului REFINE

Absolvenții programelor de master vor ocupa posturi manageriale în organele administrației publice locale și centrale, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat, serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Băncile Comerciale, entitățile financiare nebancare, întreprinderi și organizații din diverse ramuri ale economiei naționale.
Finalitățile și obiectivele programelor de studii superioare sunt formulate potrivit Cadrului Național al Calificărilor, sunt elaborate conform Planului – Cadru pentru studii superioare (ciclu I – licență, ciclul II – master, ciclu III – doctorat), aprobate de ministerul Educației Culturii și Cercetării, regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza sistemului Național de credite de Studiu (nr. 1040 din 29.09.2015), cadrul normativ și actelor instituţionale de rigoare în vigoare.
Începând cu ianuarie 2003, în cadrul departamentului este confirmată înfiinţarea studiilor de doctorat la specialitatea 08.00.10 – „Finanţe, monedă şi credit”, care a fost reconfirmată din anul 2014 la specialitatea 522.01 Finanţe, ce permite funcţionarea Seminarul Ştiinţific de Profil şi Consiliul Ştiinţific Specializat la specialitatea 522.01 Finanţe pentru susţinerea tezelor de doctor în economie.
Actualmente, în cadrul departamentului îşi fac studiile de doctorat peste 20 de doctoranzi şi competitori. Pe parcursul activităţii desfăşurate, în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil au avut loc 26 de prezentări de teze, din care 22 pentru conferirea titlului de doctor în economie și 4 teze pentru titlul de doctor habilitat în economie, care, cu succes, au fost promovate la susținerea în cadrul Consiliului Științific de profil la specialitatea 522.01 Finanțe.
Corpul didactic al departamentului „Finanţe şi Bănci” asigură predarea disciplinelor la un nivel înalt din domeniul financiar-bancar pentru specialităţile din cadrul USM, în grupele cu predare în limbile română, engleză şi rusă pentru diferite forme de studii.
În activitatea ştiinţifico-didactică, colaboratorii departamentului „Finanţe şi Bănci” dau dovadă de competenţă profesională teoretică şi practică, responsabilitate, disciplină, creativitate. Un indicator al calităţii statelor departamentului este faptul că în cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea 24 de cadre didactice, din care 5 dețin titlul ştiinţifice de doctor habilitat, 5 profesori universitari și 12 doctori în științe economice. În cadrul departamentului este implementat Sistemul de Management al Calității conform cerințelor USM.
În cadrul Departamentului se desfășoară o bogată activitate de cercetare. Activitatea științifică a cadrelor didactice ale departamentului este recunoscută pe plan național și internațional, care se regăsesc în contribuții în calitate de autori și coautori de cărți publicate în țară și în străinătate.

Studenți – Absolvenți

Metodele de predare sunt orientate pe activități practice, activități de proiect. Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru, în cadrul mobilităților Erasmus+, la universitățile partenere din Europa, precum și la Universitățile cu care Depatamentul are o colaborare bilaterală strînsă.

Mobilitate academică prin programul Erasmus+ în cadrul University of Applied Sciences BFI Vienna

Studenții care deja au beneficiat de aceste oferte apreciază cu entuziasm experiența lor în cadrul mobilităților de studii și stagii de practică în străinătate.

Studenta anul I Finanțe și Bănci în finalul Bootcamp-ul participarea profesorilor Risk Rasmussen și Gigi Wang de la Sutardja Entrepreneurship Center din UC Berkeley

În activitatea didactică obiectivul principal îl constituie menținerea nivelului actual ridicat al angajabilității absolvenților, prin:

• Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism;

• Focalizarea pe orientare internațională prin oferirea și creșterea oportunităților pentru studenți și cadre didactice de a dobândi experiență internațională prin participarea la mobilități, stagii, programe de studiu și cursuri oferite în limba engleză.

Stagiul de practică remunerare la Victoriabank pentru studenții de la Finanțe și Bănci realizat în cadrul proiectului Zoom in Banking

Conferința Științifică Studențească în cadrul DFB

Absolvenții programului „Finanţe şi Bănci” pot activa în calitate de economişti, specialişti în operaţiuni financiare şi bancare, revizori, economişti – inspectori, specialişti în operaţiuni de asigurare, leasing, brokeraj, analiști financiari. Astfel, programul de studii Finanțe și Bănci oferă beneficiarilor competențele profesionale necesare pentru integrarea cu succes în piața muncii în entităţi economice din domeniul financiar-bancar, pe piaţa autohtonă şi internaţională.

Absolvenții: Ciclul I licență Finanțe și Bănci, Ciclul II master programele:
* Administrare bancară;
* Finanțe publice și fiscalitate;
* Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri.

Absolvenții programelor de master vor ocupa posturi manageriale în organele administrației publice locale și centrale, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat, serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Băncile Comerciale, entitățile financiare nebancare, întreprinderi și organizații din diverse ramuri ale economiei naționale.

Cercetare

Membrii departamentului sunt implicaţi activ în organizarea şi desfăşurarea diferitor manifestări ştiinţifice, precum conferinţe naționale și internaţionale, seminarul științific al facultății. Manifestări cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, dar și lunar, articolele prezentate, discuțiile dar și publicațiile care apar ulterior dezvoltă tematici importante pentru domeniul financiar – bancar.

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

Actualmente, tema generală de cercetare a departamentului Finanţe şi Bănci este strict corelată cu conținutul proiectelui științific cu denumirea „Aspectul financiar al restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă” care se realizează la inițiativa departamentului. Oportunitatea spre această temă de cercetare rezidă în complexitatea şi diversitatea spectrului de discipline, circumscrise departamentului, precum şi problemelor cu care se confruntă sectorul real autohton. În cadrul temei generale se disting următoarele direcţii de cercetare:

I. Industria sistemului financiar- bancar contemporan și perspectivele dezvoltării pieţei financiare;

II. Probleme și soluții privind activitatea financiară a agenților economici naționali și străini ce activează pe teritoriul RM.

Colaboratorii departamentului participă în grupul de lucru a proiectelor științifice naționale: Proiectul 20.80009.7007.15 „Сonsolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”: Facultatea de Științe Economice a USM în parteneriat cu IDIS „Viitorul” și Proiectul de cercetare 20.80009.0807.38„Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (2020-2023) în parteneriat cu INCE.

Departamentul Finanțe și Bănci are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană și CSI. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Printre cele mai remarcate colaborări poate fi menționată Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili, Tbilisi, Georgia şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Republica Moldova, din 30-31 octombrie 2015, ca rezultat al participării la concursul proiectelor pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale ale Centrului pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Totodată, membrii departamentului Finanţe şi Bănci sunt implicaţi activ în organizarea Seminarului Ştiinţific în cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice care se desfăşoară lunar.
Seminarul Științific își propune de a face cunoscută experiența colaboratorilor departamentului și a facultății în domeniul cercetării și în același timp diseminarea în rândul tinerii generații, prin intermediul unor personalități, a vastei contribuții a acestora în domeniul de specialitate. Seminarul are un caracter permanent, iar dezbaterile se axează pe tematici actuale din domeniu precum cel al finanțelor, economiei mondiale, al administrării afacerilor, al contabilității, al marketingului, al relațiilor economice internaționale ș.a.
Scopul activității de cercetare a departamentului constă în organizarea şi desfăşurarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre soluţionarea problemelor socio-economice actuale pe plan național și internațional, din acest motiv este binevenită colaborarea cu alte instituții din țară și din străinătate. Aceasta este promovată prin participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mese rotunde, dar și proiecte de cercetare comune.
Prin proiectele derulate cu parteneri din țară și din străinătate, inclusiv cu mediul de afaceri, Departamentul se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență și masterat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume responsabilitatea de promotori ai schimbării sistemului financiar-bancar în spiritul modern al economiei și gestiunii afacerilor.
Membrii departamentului conlucrează activ cu mediul academic, dar și cu practicieni în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, precum:

✔ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project: “Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) /www.reforming-finance.eu | Project No. 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP – Ulian Galina – coordonator de proiect USM, Castraveț Lucia – management financiar USM, Mulic Andrei – responsabil WP 1.

✔ 11.817.08.34 A „Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE” – Ulian Galina, Dragomir(Rotaru) Lilia.

✔ EU – PREACC, PIRSES – GA – 2012 – 318911 „Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova`s and Georgia`s pre-accession process”, din cadrul SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, Marie Curie Actions People. International Research Staff Exchange Scheme. Scopul cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului este de a analiza posibilitățile și limitele de transfer a celor mai bune practici și experiențe Republicii Moldova și Georgiei în procesul de pre-aderare la UE.

Eugenia Gheorghița, Tatiana Covalschi, lectori universitari, departamentul Finanțe și Bănci, participantele proiectului EU – PREACC – PIRSES – GA – 2012 – 318911

Activitatea de cercetare se desfășoară atât la universitatea de bază cât și în cadrul unor vizite de cercetare la universitățile partenere. În cadrul acestui proiect Covalschi (Vișanu) Tatiana, Gheorghița (Hasnaș) Eugenia, membri ai departamentului Finanțe și Bănci, au participat în cadrul unor stagieri organizate la Universitatea de Stat din Tbilisi (Georgia), începând cu anul 2014.
Participantele proiectului au hotărât să ne împărtășească câteva detalii cu privire la experiența de a participa în proiect: „Integrarea Europeană nu este doar un deziderat al politicii externe, dar a devenit deja o realitate iminentă care a pătruns şi în arealul preocupărilor şi cercetărilor ştiinţifice economice desfăşurate de către cadrele de specialitate ale Departamentului Finanțe și Bănci. Participarea doctoranzilor de la departament în cadrul mobilităţilor academice planificate, precum şi în cadrul conferinţelor, seminarelor şi altor activităţi din acest proiect reprezintă o oportunitate de dezvoltare personală, de a îmbogăţi activitatea ştiinţifică şi de cercetare în realizarea studiilor de doctorat, o colaborarea cu alți economiști, informare și aplicarea modelelor din statele membre UE și Georgia pentru îmbunătățirea situației economice din Republica Moldova. Considerăm că acest program a oferit o posibilitate nu doar de a lărgi orizonturile de cunoştinţe, dar şi posibilităţile de organizare a activităţii de cercetare, precum şi de a stabili şi a menţine relaţii de colaborare cu Universitatea de Stat din Tbilisi, dar şi cu celelalte universităţi din cadrul proiectului.”

✔ LMPH N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”, Ulian Galina – coordonator regional de proiect, Castraveț Lucia – coordonator tehnic, Mulic Andrei, Gheorghița Eugenia, Lachi Cristina – participanți în cadrul unor activități prevăzute conform planului de lucrul.

✔ Participarea la proiecte de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS MUNDUS, Castraveț Lucia, Covalschi (Vișanu) Tatiana.
Manifestările științifice promovate de departament au ca scop îmbunătățirea comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale, schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării, asigurarea continuității și dezvoltarea cercetărilor științifice, crearea și consolidarea parteneriatelor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare.

Unul dintre obiectivele esențiale ale Universității de Stat din Moldova este de a dezvolta potenţialul ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor și de a promova noi idei, teorii și concepte, prin activitatea de cercetare desfăşurată de personalul didactic şi de studenţi în cadrul fiecărui departament. La nivelul Departamentului ,,Finanțe și Bănci”, obiectivul respectiv se realizează, în special, prin organizarea Cercului Științific ,,Tânărul Finansist”.
Cercul Științific tinde spre aprofundarea cunoștințelor studenților în domeniul financiar-bancar și motivarea acestora privind elaborarea și publicarea cercetărilor științifice.
Jocurile intelectuale și mesele rotunde ale Cercului oferă posibilitatea participanților de a se afirma, de a primi o critică constructivă cu privire la comunicările științifice prezentate și de a-și lărgi orizonturile cunoașterii prin discuții tematice.
Una dintre manifestările științifice care a devenit deja o tradiție, atât la nivel de departament, cât și la nivel de facultate, este Sesiunea Națională a Comunicărilor Științifice Studențești. Conferința întrunește anual zeci de studenți, dornici de a-și demonstra competențele de cercetare.
Activitatea de cercetare științifică a studenților a programelor de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci s-a concretizat în rezultatele deosebite obținute prin participarea la concursuri de burse de merit, Sesiuni naționale și Internaționale de comunicări științifice studențești, concursuri naționale și internaționale ale studenților economiști, fiind apreciați pe primele poziții.