Prezentare generală

Ne puteți găsi pe

 

Dezvoltarea domeniului financiar si a sistemului financiar-bancar din Republica Moldova a impus necesitatea invăţământului economic cu specializare aprofundată în domeniile financiar, bancar, de asigurări, care se regăsesc printre priorităţile procesului de instruire şi cercetare promovat în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci.
Anume din aceste considerente, în luna septembrie 2002, în cadrul facultăţii Ştiinţe Economice şi Aplicative a Universităţii de Stat din Moldova a fost fondat departamentul Finanţe, ca verigă indispensabilă a învăţământului universitar cu profil economic. Departamentul Finanțe și Bănci a fost format pe 27 iunie 2006 prin Decizia Senatului Universității de Stat din Moldova , prin suspendarea funcționării catedrei Monedă, Credit, Bănci și modificării catedrei denumirii Finanțe în catedra Finanțe și Bănci.

Misiunea Departamentului Finanțe și Bănci

Misiunea Departamentului Finanțe și Bănci, ca membru activ al comunității academice al Facultății, este de a contribui la dezvoltarea societății prin competitivitate şi inovare în domeniul gestiunii finanțelor publice și private și cel bancar prin pregătirea specialiştilor cu studii superioare, la nivelul actualelor cerinţe de pe piaţa muncii şi exigenţelor prevăzute prin Cadrul Naţional și cel European al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Departamentul dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, care se bucură de prestigiu profesional și are o bogată experiență practică.
Departamentul participă la toate cele trei cicluri de organizare a studiilor superioare: licența, master, doctorat. Oferta educațională include:
ciclul I licența – se pregătesc specialiști la specialitatea 0412.1 Finanțe și Bănci
ciclu II master – sunt propuse programe în domeniile: Administrarea bancară, Finanțe publice și fiscalitate, Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri
ciclul III – doctorat: specialitatea 522.01 Finanţe
Departamentul Finanțe și Bănci participă la efortul universității de a oferi educație performantă și cercetare în domenii de interes major, precum: gestiunea finanțelor publice, gestiunea financiară a afacerilor, fiscalitate, bănci, investiții, riscuri.

În activitatea didactică obiectivul principal îl constituie menținerea nivelului actual ridicat al angajabilității absolvenților prin:
— Asigurarea unui învățământ de calitate prin predarea disciplinelor cu rigoare și profesionalism;
— Focalizarea pe orientare internațională prin oferirea și creșterea oportunităților pentru studenți și cadre didactice de a dobândi experiență internațională prin participarea la mobilități, stagii, programe de studiu și cursuri oferite în limba engleză;
— Parteneriate și cooperare cu mediul de afaceri din țară, instituții și entități publice din domeniul financiar companii internaționale în vederea asigurării unei calități înalte a ofertei educaționale la programele de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci.


Metodele de predare sunt orientate pe activități practice, activități de proiect. Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru, în cadrul mobilităților Erasmus+, la universitățile partenere din Europa, precum și la Universitățile cu care Departamentul are o colaborare bilaterală strânsă. Studenții, care deja au beneficiat de aceste oferte, apreciază cu entuziasm experiența lor în cadrul mobilităților de studii și stagii de practică în străinătate.


Întregul proces educațional și de cercetare se derulează în concordanță cu imperativele standardelor de calitate. O dovadă o constituie înalta încredere din partea Instituțiilor Internaționale și Europene de Asigurare a Calității în domeniul programelor de studii universitare. Astfel, în anul 2016, Departamentul a obținut acreditarea internațională a programului de studii de licență Finanțe și Bănci pentru o perioadă de 5 ani. Programul a fost evaluat de către Agenția pentru Asigurarea Calității AQAS – Agency for Quality Assurance din Germania, și prin decizia din 24 mai 2016 a fost introdusă în Nomenclatorul European al programelor acreditate.


Acest program are ca obiectiv principal formarea specialiştilor de înaltă calificare cu studii superioare cu capacitățile de analiză, evaluare, executarea deciziilor şi aptitudinile de muncă în grup: negociere, leadership, decizii colective — capabili să se integreze uşor pe piaţa muncii în entităţi private şi publice din domeniile: bancar, asigurări, bursier, economia reală, domeniul fiscal, controlul financiar, gestiunea finanţelor publice dar şi în alte domenii.
Absolvenții programului „Finanţe şi Bănci” pot activa în calitate de economişti, specialişti în operaţiuni financiare şi bancare, revizori, economişti – inspectori, specialişti în operaţiuni de asigurare, leasing, brokeraj, analiști financiari. Astfel, programul de studii Finanțe și Bănci oferă beneficiarilor competențele profesionale necesare pentru integrarea cu succes în piața muncii în entităţi economice din domeniul financiar-bancar, pe piaţa autohtonă şi internaţională.
Programele de master de profesionalizare Administrarea bancară, Finanțe publice și fiscalitate, Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri se încadrează în domeniul general de studii 041 Științe Economice și sunt elaborate în concordanță cu obiectivele strategice prevăzute în planul strategic USM, răspund cerințelor actuale ale învăţământului superior, asigură realizarea obiectivelor programului de studii, fiind aliniate la standardele naționale și internaționale de pregătire a specialiştilor în domeniul financiar-bancar, oferind posibilitatea ca absolvenții să poată să se acomodeze pe piața muncii.
Fiecare program de master al Departamentului este unic prin caracterul integrat și asigură soluționarea completă a problemelor de natură financiar-economică, de cercetare, analitică, organizațională și managerială destinată desfășurării activităților profesionale în domeniile respective.
Calitatea programelor de master este asigurată prin utilizarea metodelor interactive de predare și tehnologiilor inovative, integrate în procesul didactic, care facilitează transformarea cunoștințelor teoretice în abilități practice. În mare parte, sunt promovate diferite metode, inclusiv învățarea prin proiecte, analiza studiilor de caz, problematizare etc. Periodic, are loc actualizarea programelor în urma consultațiilor cu angajatorii, absolvenții și profesorii în domeniul și coordonarea procesului de perfectare cu standarde de asigurare a calității. Aceasta se realizeazǎ și prin proiectele derulate cu parteneri din țară și din străinătate, inclusiv cu mediul de afaceri.