Implicarea studenților în cercetare

Manifestările științifice promovate de departament au ca scop îmbunătățirea comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale, schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării, asigurarea continuității și dezvoltarea cercetărilor științifice, crearea și consolidarea parteneriatelor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare.

Unul dintre obiectivele esențiale ale Universității de Stat din Moldova este de a dezvolta potenţialul ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor și de a promova noi idei, teorii și concepte, prin activitatea de cercetare desfăşurată de personalul didactic şi de studenţi în cadrul fiecărui departament. La nivelul Departamentului ,,Finanțe și Bănci”, obiectivul respectiv se realizează, în special, prin organizarea Cercului Științific ,,Tânărul Finansist”.

Cercul Științific tinde spre aprofundarea cunoștințelor studenților în domeniul financiar-bancar și motivarea acestora privind elaborarea și publicarea cercetărilor științifice. 

Jocurile intelectuale și mesele rotunde ale Cercului oferă posibilitatea participanților de a se afirma, de a primi o critică constructivă cu privire la comunicările științifice prezentate și de a-și lărgi orizonturile cunoașterii prin discuții tematice.

Una dintre manifestările științifice care a devenit deja o tradiție, atât la nivel de departament, cât și la nivel de facultate, este Sesiunea Națională a Comunicărilor Științifice Studențești. Conferința întrunește anual zeci de studenți, dornici de a-și demonstra competențele de cercetare. 

Activitatea de cercetare științifică a studenților a programelor de studii oferite de Departamentul Finanțe și Bănci s-a concretizat în rezultatele deosebite obținute prin participarea la concursuri de burse de merit, Sesiuni naționale și Internaționale de comunicări științifice studențești, concursuri naționale și internaționale ale studenților economiști, fiind apreciați pe primele poziții.

În aprilie 2017, studenta Jovmir Florentina studenta programului Finanțe și bănci a participat la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești «Performanță și competitivitate în societatea cunoașterii» care a avut loc în Tîrgovește, Romania, unde ea a obținut un loc premiant.  În urma desfășurării Concursul Internațional al lucrărilor științifice studențești în domeniul economiei, organizat în perioada martie-iunie 2018, au fost apreciate cu diplome de gradul I studenții programului “Finanțe și bănci”: Mârza Dan, Dranicinicova Tatiana și Morgoci Nicolae sub coordonarea științifică Caprian Iulia, doctor în științe economice, conferențiar universitar. 

În anul 2011, la concursul internaţional al tezelor de licenţă din cadrul proiectului TEMPUS.TACIS nr. 144544-FR-JRHES „Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile Republicii Moldova” 5 teze de licenţă ale absolvenţilor programului Finanţe şi bănci au fost premiate. Cele mai relevante rezultate ale cercetărilor realizate în cadrul tezelor de licență și de master, menţionate de către comisiile de susţinere a tezelor, sunt recomandate sub formă de rezumat spre publicare în Culegerea de lucrări științifice ale studenţilor, editată anual la USM.