Cercetare

Corpul didactic al departamentului „Finanţe şi Bănci” asigură  predarea disciplinelor la un nivel înalt din domeniul financiar-bancar pentru specialităţile din cadrul USM, în grupele cu predare în limbile română, engleză şi rusă  pentru diferite forme de studii.

În activitatea ştiinţifico-didactică, colaboratorii departamentului „Finanţe şi Bănci” dau dovadă de competenţă profesională teoretică şi practică, responsabilitate, disciplină, creativitate. Un indicator al calităţii statelor departamentului este faptul că în cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea 24 de cadre didactice, din care 5 dețin titlul ştiinţifice de doctor habilitat, 5  profesori universitari și 12  doctori în științe economice. În cadrul departamentului este implementat Sistemul de Management al Calității conform cerințelor USM.

În cadrul Departamentului se desfășoară o bogată activitate de cercetare. Activitatea științifică a cadrelor didactice ale departamentului este recunoscută pe plan național și internațional, care se regăsesc în contribuții în calitate de autori și coautori de cărți publicate în țară și în străinătate.

Actualmente, tema generală de cercetare a departamentului „Finanţe şi Bănci” la nivel ştiinţific este „Aspectul financiar al restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă”. Oportunitatea spre această temă de cercetare rezidă în complexitatea şi diversitatea spectrului de discipline, circumscrise departamentului, precum şi problemelor cu care se confruntă sectorul real autohton. În cadrul temei generale se disting următoarele direcţii de cercetare:

 • Industria sistemului bancar contemporan;
 • Perspectivele dezvoltării pieţei financiare; 
 • Probleme şi soluţii privind activitatea agenţilor economici naționali şi străini ce activează pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Strategii financiare de dezvoltare a sectorului public.

Membrii departamentului sunt implicaţi activ în organizarea şi desfăşurarea diferitor manifestări ştiinţifice, precum conferinţe naționale și internaţionale, seminarul științific al facultății. Manifestările cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, dar și lunar, articolele prezentate, discuțiile, dar și publicațiile care, apar ulterior, dezvoltă tematici importante pentru domeniul financiar-bancar.

Departamentul Finanțe și Bănci are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană și CSI. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Printre cele mai remarcate colaborări poate fi menționată Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili, Tbilisi, Georgia şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Republica Moldova, din 30-31 octombrie 2015, ca rezultat al participării la concursul proiectelor pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale ale Centrului pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

O implicare aparte a cadrelor didactice din cadrul departamentului ţin de desfăşurarea  evenimentelor științifice organizate în cadrul facultății, şi anume: 

 • Conferința Științifică Internațională a Facultății Științe Economice „Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ” din 3-4 noiembrie 2017, secţiunea departamentului Finanţe şi Bănci „Dimensiuni și provocări actuale ale dezvoltării sistemului financiar”.
 • Conferința Științifică Internațională a Facultății Științe Economice „Creşterea competitivităţii economice în contextul formării societăţii bazate pe cunoaştere” din 28-29 octombrie 2016, secţiunea departamentului Finanţe şi Bănci „Dezvoltarea sistemului financiar: probleme şi perspective”.
 • Atelierul Facultăţii Ştiinţe Economice al Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare” din 10 noiembrie 2015.
 • Conferința Științifică Internațională ”Inovații, performanță și competitivitate în sectorul financiar” din 30-31 octombrie 2015.
 • Conferința Științifică Internațională ”Priorităţi strategice de modernizare inovațională a economiei Republicii Moldova și politici de dezvoltare durabilă la nivel mondial”, din 30-31 octombrie 2015.
 • Conferința Științifică Internațională ”Politici și mecanisme de inovare și dezvoltare a proceselor economico-financiare și sociale în plan național și internațional” din 31 octombrie – 01 noiembrie 2014.
 • Conferința Științifică Internațională Jubiliară ”Modalități de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova” din 01-02 noiembrie 2013.
 • Conferința Științifico-practică Internațională  ”Competitivitatea economiei naționale în contextul procesului de globalizare internațională”, din 02-03 noiembrie 2012.
 • Atelierul facultăţii Ştiinţe Economice al Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM ”Creșterea impactului cercetării și dezvoltării capacității de inovare”, din 21-22 septembrie 2011.
 • Conferința Științifică Internațională ”Aspecte economico-financiare și sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice și integrării în spațiul european”, din 26-27 noiembrie 2010.
 • Conferința Științifică Internațională ”Dezvoltarea economică în contextul aspirației de integrare europeană. Perspective și realizări”, din 23-24 octombrie 2009.
 • Conferința Științifică Internațională ”Creșterea economică – prioritate națională în contextul integrării în Uniunea Europeană”, din 29-30 octombrie 2008.
 • Conferința Științifică Internațională ”Modalități de eficientizare a managementului în condițiile economiei concurențiale”, din 5-6 octombrie 2007.

Efectul activităţii ştiinţifice şi metodologice, din ultima perioadă, desfășurate în cadrul departamentului, a condus la publicarea a 5 monografii, mai mult de 260 de articole ştiinţifice şi  lucrări metodico-didactice. 

Publicaţii metodico-didactice

 1. M. COJOCARU, A. ȘESTACOVSCAIA, R. MIHALACHI Bazele managementului financiar, Note de curs, Chişinău, CEP USM, 2018, ISBN 978-9975-71-977-3, 195 p.
 2. ȘTEFANIUC O., GÎRLEA M., FILIP A., Bazele activităţii bancare. Note de curs, Chişinău, CEP USM, 2016, ISBN 978-9975-71-756-4, 184 p., 15,3 c.a.
 3. BĂNCILĂ N., MIHALACHI R., Evaluarea şi diagnosticul întreprinderii. Sinteze, teste, probleme, suport de curs, Chişinău, USM, 2015
 4. MULIC A., ULIAN G. „Финансы”, note de curs, 158 p., Chișinău, CEP USM, 2015, ISBN 978-9975-71-616-1 (5,0 coli de autor)
 5. Ulian G.,Rotaru L., Doga-Mîrzac M. Finanţe publice, note de curs şi aplicaţii practice Ediţia II, Universitatea de Stat din  Moldova, Chişinău 2012, 295 p.
 6. Doga-Mîrzac Mariana, Procesul de finanțare a businessului mic și mijlociu în Republica Moldova, AȘM, INCE, Chişinău 2014, p.201. (12.4 c.a.)
 7. FILIP A. Pieţe de capital şi burse de valori. Caiet de sarcini individuale, Chişinău, 2013, 41p.
 8. GÎRLEA M. Monedă şi credit (Ghid metodologic), Chişinău, CEP USM, 2013, 161 p.
 9. ULIAN, G., CAPRIAN, Iu., GANEA, V., COJOCARU, M. Control financiar. Chișinău: CEP USM, 2013, 412 p.  
 10. ULIAN G., COJOCARU M., CASTRAVEŢ L., Preţuri şi tarife (Note de curs), Chişinău, CEP USM, 2013, 395 p.
 11. ULIAN G., ȘTEFANIUC O., COJOCARU M., CAPRIAN Iu., CASTRAVEȚ L.  Ghid privind elaborarea și perfectarea tezelor de licență pentru specialitatea 364.1 Finanțe și Bănci. Chişinău, CEP USM, 2013, 41p.

Monografii:

 1. DOGA-MÎRZAC M., STRATAN A., AȘM, INCE,  Sistemul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii, Chişinău 2016, p.164. (14.4 c.a.) INBN 978-9975-4422-8-2
 2. DOGA-MIRZAC M., Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova, AŞM, INCE, Chişinău 2014, p.201. (12.4 c.a.) INBN 978-9975-9799-5-5;
 3. FILIP A. Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova. Ch.:Primex Com, 2015, 150p. ISBN 978-9975-110-31-0. 
 4. MULIC ANDREI, ULIAN GALINA, Применение теории хаоса и финансовых инструментов дляоптимизации управления финансами предприятия,  Iași, 2018, Editura PIM,   273  p.  ISBN978-606-13-4322-5 (14 c.a.)