Prezentare generală

Istoria Departamentului

Departamentul „Administrarea afacerilor” este format în iulie 2002, an în care a fost redeschisă la Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi facultatea de „Ştiinţe Economice şi Aplicative” (denumirea facultăţii la momentul înfiinţării). Prin hotărârea Senatului USM din 25 iunie 2002 și Ordinul Rectorului nr.110-c din 01 iulie 2002 se crează catedra „Management şi Finanţe”, care în toamna aceluiaşi an este divizată în catedra „Management” şi catedra „Finanţe”. Ulterior, catedra „Management” îşi schimbă denumirea în catedra „Administrarea afacerilor”. 

Prin Ordinul nr. 280 din 22 iulie 2002 Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova permite facultății de „Ştiinţe Economice şi Aplicative” pregătirea cadrelor la specialitatea 1802 „Management”.

În anul 2006 specialitatea “Management” (denumirea din acea perioadă a actualei specialități “Business și Administrare”) a fost acreditată ca urmare a deciziei din 29 mai 2006 a ședinței Comisiei pentru Acreditare.

În decembrie 2015 catedra „Administrarea afacerilor” este reorganizată în departamentul „Administrarea afacerilor”.

Primul şef al catedrei „Management” a fost Simion Certan, doctor habilitat, profesor universitar, care a condus catedra din momentul formării până în anul 2008. Absolvent al facultăţii de Horticultură a Institutului Agricol (1961), în 1992 devine Doctor habilitat, iar în 1996 – Profesor universitar. 

 O filă din istoria Departamentului “Administrarea Afacerilor”, 08 mai 2014

  Din anul 2008 – 2021 şef al catedrei / departamentului „Administrarea afacerilor” –  Marian Jalencu, doctor în economie (a. 1998), conferențiar universitar (a. 2003).

Din anul 2021 şef al departamentului „Administrarea afacerilor” devine Alexandru Scutaru doctor în economie (a. 2003), conferențiar universitar (a. 2007), care deţine această funcţie până în prezent.

Trei dintre profesorii departamentului „Administrarea afacerilor” au deținut funcția de prodecan a facultății „Știinţe Economice”: conf. univ., dr. Nicolae Verejanconf. univ., dr. Svetlana Mironov și lect. univ. Balmuș-Andone Mihaela care deține această funcție în prezent.

La momentul actual, departamentul „Administrarea afacerilor” constituie o subdiviziune performantă a facultăţii „Știinţe Economice”, orientată spre excelență și rezultate notorii în domeniile de activitate metodico-didactică, științifică și educativă, bazat pe un spirit de echipă, creativ și inovativ. 

 Oferta educațională 

Departamentul „Administrarea Afacerilor” este responsabil de programul de studii 0413.1 „Business și Administrare” (Ciclul I – Licență) – cu predare în limbile română, rusă și engleză; de două programe de master „Administrarea Afacerilor” (120 ECTS) și „Managementul Resurselor Umane” (120 ECTS) (Ciclul II – Masterat), precum și a studiilor de doctorat la specialitatea 523.01 „Economie și management în domeniul de activitate” (Ciclul III – Doctorat). 

Menționăm în mod deosebit faptul că, în anul 2017 specialitatea „Business și Administrare” a trecut prin procesul de acreditare derulat de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (ANACIP), fiind acreditată pe o perioadă maximă de cinci ani. Iar în 2021 programele de master „Administrarea Afacerilor” și „Managementul Resurselor Umane” (Ciclul II – Masterat) au trecut prin procesul de acreditare de către ANACEC, fiind acreditate pe o durată de 5 ani. 

Misiunea departamentului constă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul de formare profesională “Business şi Administrare”, specialitate care permite activitatea absolvenţilor în calitate de manageri la întreprinderi cu diverse forme organizatorico-juridice şi domenii de activitate, dar şi în calitate de întreprinzători care-şi gestonează propria afacere.

  În prezent, piaţa muncii necesită specialişti competenţi cu spirit antreprenorial, potențiali întreprinzători care vor iniția afaceri și vor crea locuri de muncă. Aceasta se poate realiza prin învăţarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ,,Business şi administrare”. De asemenea, absolvenții specialității, Business şi administrare” sunt pregătiți pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum şi conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor/firmelor. 

Posibilitățile de angajare a absolvenților specialității sunt diverse și deosebit de atractive: economist; conducător/manager firmă mica; expert economist în management; consultant în management; manager de inovare; manager proiect; manager al sistemelor de management al calității; manager de dispecerizare a producției; agent de achiziții; agent comercial.

În virtutea specialităţii, în cadrul departamentului se predau o serie de discipline, care au ca scop crearea premiselor pentru educarea specialiştilor de performanţă. Dintre acestea fac pac parte: Management, Principiile businessului, Managementul producţiei, Managementul micilor afaceri, Managementul resurselor umane, Proiectarea sistemului de management, Managementul calităţii, Management corporativ, Managementul riscurilor în afaceri, Psihologia managementului, Management inovaţional, etc.

Cursurile, integral, sunt asigurate de colaboratorii departamentului „Administrarea Afacerilor” care deţin titluri ştiinţifice şi didactice; seminarele sunt ţinute şi de specialişti cu o bogată practică în domeniu. 

În procesul instruirii, studenții din cadrul programului ,,Business şi administrare” efectuează practici în cadrul agenților economici; au participat în cadrul programelor de mobilitate, inclusiv Erasmus+; participă în activitatea Incubatorului de inovare ,,Inventica-USM”; participă cu planuri de afaceri inovative în cadrul Concursului Târgul start-upurilor ,,Cele mai bune idei de afaceri inovative”; participă la Concursul proiectelor de Transfer Tehnologic organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, precum și la proiecte europene.

Cadrele științifico-didactice a departamentului „Administrarea afacerilor” sunt conştiente de necesitatea asigurării îmbunătățirii / perfecționării continue a conținuturilor acestor programe, prin permanenta monitorizare ale acestora și perfecţionare a Planurilor de învățământ; proces ce are loc permanent în cadrul departamentului, ultima având loc recent în februarie 2018.

O altă direcție de asigurare a calităţii pe filiera metodico-didactică constă în îmbunătățirea asigurării Curriculare a disciplinelor ținute de cadrele didactice ale departamentului, și anume:

– calitatea Curriculum-urilor la discipline;

– actualizarea unităților de conținut ale acestora, îmbogățirea lor permanentă și excluderea repetitivității acestora în cadrul diferitelor Curriculum-uri (sincronizarea unităților de conținut între diferite Curriculum-uri);

– asigurarea corelării unităților de conținut cu competențele preconizate de a fi atinse;

– îmbogățirea conținuturilor lucrului individual al studenților și masteranzilor și asigurarea unei bune monitorizări a realizării acestuia.

O altă componentă la acest capitol este îmbunătățirea calitativă a modului de organizare și derulare a practicilor – de inițiere în specialitate; practica de specialitate I și II și de cercetare. Aceste practici necesită atât o perfectare a asigurării curriculare a acestora, cât și o conexiune mai strânsă cu întreprinderile / firmele – obiecte al practicilor. Acest lucru se poate materializa prin contactele personale directe ale membrilor departamentului cu subiecții antreprenoriatului, precum și semnarea de contracte de colaborare cu diverși agenți economici. La acest capitol un aport mai decisiv îl au cadrele didactice a departamentului care au conexiuni strânse cu mediul antreprenorial.

Menționăm în mod deosebit necesitatea dezvoltării predării în limbi străine, în special în limba engleză; deschiderea de grupe cu predare în limba engleză. Deja avem grupe la specialitatea „Business și Administrare” cu predare în limba engleză. Prima promoţie a studenţilor specialităţii Business şi Administrare cu predare a disciplinelor în limba engleză a avut loc în anul de învăţământ 2017/2018.

Pe viitor, suntem conştienţi de faptul că este necesar de asigurat, într-o pondere cât mai mare și calitativă, predarea cursurilor în limba engleză de către cadrele didactice a departamentului “Administrarea afacerilor”.