Departamentul Administrarea Afacerilor

Istoria Departamentului Administrarea Afacerilor

    Departamentul Administrarea Afacerilor a fost fondat în luna iulie 2002, an în care a fost redeschisă în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM) și Facultatea de Științe Economice și Aplicative (denumirea facultății la momentul înființării). Prin hotărârea Senatului USM din 25 iunie 2002 și Ordinul rectorului nr. 110-c din 01 iulie 2002 a fost creată Catedra Management și Finanțe, care în toamna aceluiași an s-a divizat în Catedra Management și Catedra Finanțe. Ulterior, Catedra Management a fost redenumită în Catedra Administrarea Afacerilor.

    Prin Ordinul nr. 280 din 22 iulie 2002, Ministerul Învățământului al Republicii Moldova permite Facultății de Științe Economice și Aplicative pregătirea cadrelor la specialitatea „1802 Management”. Conform deciziei ședinței Comisiei pentru acreditare din 29 mai 2006, specialitatea „Management” a fost acreditată. În decembrie 2015, Catedra Administrarea Afacerilor este reorganizată în Departamentul Administrarea Afacerilor.
    Primul șef al Catedrei Management a fost dl Simion CERTAN, doctor habilitat, profesor universitar, care a administrat catedra din momentul formării până în anul 2008. Absolvent al Facultății de Horticultură a Institutului Agricol (1961), în 1992 devine doctor habilitat, iar în 1996 – profesor universitar. Pe parcursul anilor 2008-2021, funcția de șef al Catedrei/Departamentului Administrarea Afacerilor a îndeplinit-o dl Marian JALENCU, doctor în economie (a. 1998), conferențiar universitar (a. 2003).
    În anul 2021, șef al Departamentului Administrarea Afacerilor devine dl Alexandru SCUTARU, doctor în economie (a. 2003), conferențiar universitar (a. 2007).
    La 01.06.2022 a preluat funcția de șef al Departamentului Administrarea Afacerilor dl Boris COREȚCHI, doctor în științe economice (a. 2014), conferențiar universitar (a. 2019).

    Unii dintre profesorii Departamentului Administrarea Afacerilor au deținut funcția de prodecan al Facultății de Științe Economice: dl Nicolae VEREJAN, doctor în științe economice, conferențiar universitar; dna Svetlana MIRONOV doctor în științe economice, conferențiar universitar, dna Mihaela BALMUȘ-ANDONE, asistent universitar, deține această funcție până prezent.

Colectivul Departamentului Administrarea Afacerilor

    La momentul actual, Departamentul Administrarea Afacerilor constituie o subdiviziune performantă a Facultății de Științe Economice, orientată spre excelență și rezultate notorii în domeniile de activitate metodico-didactică, științifică și educativă, bazată pe un spirit de echipă, creativ și inovativ.

Oferta educațională

    Departamentul Administrarea Afacerilor este responsabil de programul de studii 0413.1 „Business și Administrare” (Ciclul I – Licență) – cu predare în limbile română, rusă și engleză şi trei programe de master: „Administrarea afacerilor” (120 ECTS), „Managementul Resurselor Umane” (120 ECTS) și „Management” (120 ECTS) (Ciclul II – Masterat), precum și a studiilor de doctorat la specialitatea 523.01 „Economie și management în domeniul de activitate” (Ciclul III – Doctorat).
    Menționăm în mod deosebit faptul că în anul 2017 specialitatea „Business și Administrare” a trecut prin procesul de acreditare derulat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP), fiind acreditată pe o perioadă maximă de cinci ani. Iar în 2021 programele de master „Administrarea afacerilor” și „Managementul resurselor umane” (Ciclul II – Masterat) au trecut prin procesul de acreditare de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), programul de master „Management” este acreditat în anul 2022, pe o perioadă de cinci ani.
    Misiunea departamentului constă în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul de formare profesională „Business și Administrare”, specialitate care permite absolvenților să activeze în calitate de manageri în cadrul entităților economice cu diverse forme organizatorico-juridice și domenii de activitate, dar și în calitate de antreprenori.
    Actualmente, piața muncii necesită specialiști competenți cu spirit antreprenorial, potențiali întreprinzători care vor iniția afaceri și vor crea noi locuri de muncă. Aceasta se poate realiza prin învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniului „Business și Administrare”. De asemenea, datorită cunoștințelor obținute, absolvenții specialității „Business și Administrare” sunt pregătiți pentru activități de administrare a afacerilor, precum și conducerea diferitelor subdiviziuni ale organizațiilor/firmelor.

Absolvenții Specialității Business și Administrare

    Programul de studii de licență 0413.1 „Business și Administrare” este orientat spre următoarele posturi ocupaționale în conformitate cu Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova: Economist; Șef/șefă secţie în domeniul resurselor umane; Manager (șef/șefă) în domeniul dezvoltării și planificării; Manager (șef/șefă) servicii pentru afaceri; Manager de proiect; Şef/șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării; Șef/șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării; Manager (șef/șefă) organizațional; Manager (șef/șefă) serviciul administrativ; Manager responsabilitate socială corporativă; Membru al/membră a Consiliului de Administrație al societății comerciale; Șef/șefă atelier în domeniul administrativ; Șef/șefă birou în domeniul administrativ; Șef/șefă departament în domeniul administrativ; Șef/șefă secție în domeniul administrativ; Manager (șef/șefă) marketing etc.

    În virtutea specialității, în cadrul departamentului se predau o serie de unități de curs, care au drept scop crearea premiselor pentru educarea specialiștilor de performanță. Dintre acestea fac parte: Management, Principiile businessului, Managementul producției, Managementul micilor afaceri, Managementul resurselor umane, Proiectarea sistemului de management, Managementul calității, Management corporativ, Managementul riscurilor în afaceri, Psihologia managementului, Management inovațional etc.

    Cursurile teoretice și orele de seminare/lecțiile practice sunt asigurate de colaboratorii Departamentului Administrarea Afacerilor, care dețin titluri științifico-didactice și au o bogată experiență în domeniu.
    În procesul instruirii, studenții din cadrul programului „Business și Administrare” efectuează stagii de practică în diferite entități economice; participă în cadrul programelor de mobilitate, inclusiv Erasmus+; participă în activitatea Incubatorului de inovare „Inventica-USM”; participă cu planuri de afaceri inovative în cadrul Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”; participă la Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, precum și la proiecte europene.

    Personalul științifico-didactic al Departamentului Administrarea Afacerilor asigură procesul de îmbunătățire şi perfecționarea continuă a conținutului programelor de studii, prin permanenta monitorizare şi perfecționare a Planurilor de învățământ, actualizările sunt efectuate anual în baza solicitării mediului de afaceri.
    O altă direcție de asigurare a calității pe filiera metodico-didactică constă în îmbunătățirea asigurării curriculare a disciplinelor ținute de cadrele didactice ale departamentului, și anume:
– calitatea curriculumului la discipline;
– actualizarea unităților de conținut ale acestora, îmbogățirea lor permanentă și sincronizarea unităților de conținut între diferite programe;
– asigurarea corelării unităților de conținut cu competențele preconizate;
– îmbogățirea conținuturilor studiului individual al studenților și asigurarea unei bune monitorizări a realizării acestuia.
    O componentă importantă a acestui capitol este îmbunătățirea calitativă a modului de organizare și derulare a stagiilor de practică, de inițiere în specialitate; practica de specialitate I și II și practica de cercetare. Aceste stagii de practică necesită atât o perfectare a asigurării curriculare a acestora, cât și o conexiune mai strânsă cu entitățile economice ca obiect de cercetare în cadrul stagiilor de practică. Acest lucru se poate materializa prin contactele personale directe ale membrilor departamentului cu subiecții antreprenoriatului, precum și semnarea convențiilor de colaborare cu diverși agenți economici. La acest capitol, o contribuție decisivă o au cadrele didactice ale departamentului, care au conexiuni strânse cu mediul antreprenorial.
    În mod deosebit menționăm necesitatea dezvoltării predării în limbi străine, în special deschiderea grupelor academice cu predare în limba engleză. Prima promoție a studenților specialității „Business și Administrare” cu predarea unităților de curs în limba engleză a avut loc în anul de învățământ 2017-2018.
    Departamentul Administrarea Afacerilor este o subdiviziune a Facultății de Științe Economice (USM) în care este promovată libertatea academică, totodată fiind și un promotor al performanței în învățământul superior.