Simpozion Științifico-Practic Internațional „Dezvoltarea Turismului Sustenabil:actualități și oportunități”

International Scientific-Practical Symposium „Development of sustainable tourism: actualities and opportunities”
September 27th, 2022

The tourism industry offers great opportunities to develop a sustainable economy through the growth of rural tourism businesses, by exploiting the hospitality, gastronomic and wine potential to create jobs as well as economic and social well-being at individual, local and national level.
In the spirit of sustainable development, the Department of Economics, Marketing and Tourism organized the first edition of the International Scientific-Practical Symposium "Sustainable Tourism Development: news and opportunities" at the MUZE guesthouse, Tîpova village, Rezina district, in the context of the World Tourism Day and the 76th anniversary of the founding of the Moldova State University.
The event brought together foreign researchers from Italy, Ukraine, Romania, Albania, Malta, Poland, as well as representatives of national academia, tourism experts, representatives of leisure and hospitality investors, students, and others.
At the opening ceremony, Mrs. Maria Hămuraru, Dean of the Faculty of Economic Sciences, reaffirmed the importance of the tourism industry as an important tool for the enhancement of cultural, anthropic and religious treasures, with the mission to intensify and diversify the links between nations and economies worldwide.
Francesco Favia, Rector of the International Academic Research Centre, (Albania); Member of the Steering Committee of the European Association for Quality Tourism, (Brussels), welcomed the openness of the Moldova State University towards the development of a sustainable partnership for the exchange of experience and the training of professional skills of the young generation of students of tourism studies. The agenda of the event included the following plenary presentations:
Sustainable Tourism Development in the Mediterranean Basin Countries, speaker: Mr Roberto Galanti, Professor in Transport Management and Logistics, Sancti Cyrilli University (Malta). Regional tourism development strategies based on the case study "KOZY Goat Town", speaker: Ms Olga Kopylova, investor, co-founder "KOZY House" (Ukraine).
The practical workshop of the symposium included two themes:
Legends of Țîpova - national intangible treasure, speaker: Mrs Ludmila Iftodi, National Museum of Ethnography and Natural History, Head of the Țîpova branch (R. Moldova).

The role of rock monasteries in the development of religious tourism in the Republic of Moldova, speaker: Father Octavian Moșin, Moldova State University.
The results of the discussions and exchange of views during the event are reflected in this collection of scientific papers, published in electronic format.
The event was closed by Ms Veronica Bulat, Head of the Department of Economics, Marketing and Tourism, thanking all participants for the academic discussion, openness and active involvement in strengthening the scientific potential in the field of sustainable tourism. We express our gratitude and sincere thanks to our partners:
MUZE Guesthouse - for their exceptional hospitality;
UNICART Association (International Meeting of Tourism Research Centres) for valuable communications and exchange of experience;
National Association for Domestic and Inbound Tourism of the Republic of Moldova (ANTRIM) - for the unconditional support in training professional skills and ensuring the connection with the representatives of the tourism labour market;
Administration of the Moldova State University - for active support in achieving all the educational and scientific objectives that contribute to ensuring the quality of studies, academic performance and institutional image.
Educating the young generation in the spirit of multicultural values and sustainable development objectives is an important goal, respected within the Faculty of Economic Sciences, in order to train qualified specialists by developing green entrepreneurial skills, characteristic of the tourism sector.

Simpozionul Științifico-Practic Internațional cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 1-a a fost organizat de Facultatea de Științe Economice în parteneriat cu International Academic Research Center, Albania, International Conference Academic Research and Tourism, Italy, National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova și este inclus în lista manifestărilor științifice pentru anul 2023, aprobate de ANACEC.

Sincerely,
Organising Committee

 

Industria Turismului oferă oportunități deosebite dezvoltării unei economii sustenabile prin creșterea afacerilor din turismul rural, prin valorificarea potențialului ospitalier, gastronomic și vitivinicol în vederea creării locurilor de muncă și a bunăstării economice și sociale la nivel individual, local și național.
În spiritul dezvoltării durabile, Departamentul Economie, Marketing și Turism a organizat prima ediție a Simpozionului Științific-Practic Internațional „Dezvoltarea turismului sustenabil: actualități și oportunități” în incinta pensiunii MUZE, s. Țîpova, r-nul Rezina, în contextul Zilei Mondiale a Turismului și aniversării a 76 ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova.
Evenimentul a reunit cercetători străini din Italia, Ukraina, România, Albania, Malta, Polonia, precum și reprezentanți ai mediului academic național, experți din domeniul turismului, reprezentanți ai investitorilor din domeniul agrementului și ospitalității, studenți etc.
În deschiderea evenimentului, Dna Maria Hămuraru, Decanul Facultății de Științe Economice, a reiterat importanța industriei turismului ca un important mijloc de valorificare a tezaurului cultural, antropic, religios, având misiunea de a intensifica și diversifica legăturile dintre popoare și economii la nivel mondial.
Cu un cuvânt de salut a intervenit Dnul Francesco Favia, Rector al Centrului Internațional de Cercetare Academică, (Albania); Membru al Comitetului Directiv al Asociației Europene pentru Calitatea Turismului, (Bruxelles), care a salutat deschiderea Universității de Stat din Moldova spre dezvoltarea unui parteneriat durabil în vederea schimbului de experiență și formării de competențe profesionale tinerei generații de studenți ai programelor de studii din domeniul turismului.
Agenda evenimentului a cuprins următoarele comunicări plenare:
Dezvoltarea turismului sustenabil în țările bazinului mediteranean, speaker: Dnul Roberto Galanti, Profesor în domeniul Managementului și logisticii transporturilor, Universitatea Sancti Cyrilli (Malta).
Strategii de dezvoltare a turismului regional în baza studiului de caz ”Orașul caprelor KOZY”, speaker: Dna Olga Kopylova, investitor, co-fondator „KOZY House” (Ukraina).
Atelierul practic al simpozionului a cuprins două tematici:
Legendele Țîpovei - tezaur imaterial național, speaker: Dna Ludmila Iftodi, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Șefa filialei Țîpova (R. Moldova).

Rolul mănăstirilor rupestre în dezvoltarea turismului religios din Republica Moldova, speaker: părintele Octavian Moșin, Universitatea de Stat din Moldova.
Rezultatele discuțiilor și schimbului de opinii generate în cadrul evenimentului le găsiți reflectate în această culegere de lucrări științifice, editată în format electronic.
Evenimentul a fost încheiat de către Dna Veronica Bulat, Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism, mulțumindu-le tuturor participanților pentru discuția academică desfășurată, pentru deschidere și implicare activă în consolidarea potențialului științific din domeniul turismului sustenabil. Sentimente de gratitudine și sincere mulțumiri adresăm partenerilor:
Pensiunii MUZE - pentru ospitalitatea excepțională;
Asociației UNICART (reuniune internațională a centrelor de cercetare din domeniul turismului) pentru comunicările valoroase și schimbul de experiență;
Asociației Naționale pentru Turism Intern și Receptor din Republica Moldova (ANTRIM) – pentru sprijinul necondiționat în formarea de competențe profesionale și asigurării conexiunii cu reprezentanții pieței muncii din domeniul turismului;
Administrației Universității de Stat din Moldova – pentru susținere activă în realizarea tuturor obiectivelor didactice și științifice care contribuie la asigurarea calității studiilor, performanței academice și imaginii instituționale.
Educarea tinerei generații în spiritul valorilor multiculturale și a obiectivelor dezvoltării durabile reprezintă un obiectiv important, respectat în cadrul Facultății de Științe Economice, în vederea formării de specialiști calificați prin dezvoltarea abilităților antreprenoriale verzi, caracteristice sectorului turistic.

The International Scientific and Practical Symposium on the theme “Development of Sustainable Tourism: Current Events and Opportunities” 1st edition was organized by the Faculty of Economic Sciences in partnership with the International Academic Research Center, Albania, the International Conference of Academic Research and Tourism, Italy, the National Association of Inbound and Domestic Tourism of Moldova and is included in the list of scientific events for 2023, approved by ANACEC.

Cu aleasă considerație,
Comitetul de organizare

Simpozionul Științifico-Practic cu participare Internațională cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 2-a, dedicată Zilei Intenraționale a Ghidului de Turism s-a desfășurat recent în incinta Pensiunii rurale Eco Resort Butuceni.

Evenimentul a reunit reprezentanții industriei turismului și mediul academic la o discuție constructivă privind oportunitățile și provocările acestei ramuri.
În sesiunea plenară au venit cu un cuvânt de salut mai mulți invitați de onoare:
Dnul Andrei Chistol, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii Republicii Moldova care a menționat ”... turismul este o prioritate a economiei naționale, iar în ultimii ani, programele ministeriale au pus accentul pe atragerea investițiilor și implementarea noilor tehnologii și standarde de calitate în turism. Avem câteva rezultate comune, cel mai recent constituie instruirea unui grup de 25 ghizi de turism, în cadrul cursului de formare continuă în domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, susținut financiar de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova precum și organizarea în parteneriat a acestui simpozion în scopul asigurării unei comunicări eficiente între activitatea practică și cea academică utilizată în instruirea viitorilor specialiști.”
Dna Natalia Țurcanu, manager Industria Turismului la proiectul de Competitivtate și reziliență rurală, finanțat de USAID a adus un cuvânt de felicitare pentru implicarea activă și promovare a valorilor culturale în rândul tinerilor menționând „... țara noastră a cunoscut mai multe progrese în domeniul dezvoltării industriei turismului, iar printre cei care au depus o muncă asiduă pentru promovarea imaginii de țară prin dezvoltarea turismului și valorificarea ospitalității, tradițiilor și valorilor autentice, este Asociația Națională pentru Turism Intern și Receptăor din Republica Moldova (ANTRIM). Sunt ferm convinsă că avem un potențial imens încă nevalorificat, iar prin eforturi comune avem capaciatatea de a dezvolta eficient această industrie.”
Dna Otilia Dandara, doctor habilitat, profesor universitar, Prim Prorector pentru activitate didactică din cadrul Unviersității de Stat din Moldova care a reiterat „ ...importanța turismul ca promotor de bază al relațiilor interculturale. Devenind una dintre cele mai puternice ramuri ale economiei, industria turistică oferă oamenilor de pretutindeni posibilitatea de a călători, de a se întîlni, indiferent de naţionalitate și distanță, dezvoltînd în același timp resortul național. Universitatea de Stat din Moldova, având cea mai diversificată ofertă educațională din țara noastră, pregătește prin programele de Licență, Master și formare continuă specialiști pregătiți pentru inserția favorabilă în industria turismului, bazându-se pe cei trei piloni de dezvoltare: calitate, performanță și imagine”
Dnul Veaceslav Guțuțui, reprezentantul Alianței Asociațiilor de Băștinași din Republica Moldova a evidențiat importanța evenimetelor de asemenea avengură, mai ales în cotextul desfășurării în cadrul unei destinații turistice rurale deoarece indică asupra necesității promovării valorilor culturale și spirituale în rândul vizitatorilor.
Dna Maria Hămuraru, doctor, conferențiar universitar, Decan al Facultății de Științe Economice, în comunicare sa le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare și deschidere în organizarea acestui eveniment, precizând rolul mediului academic în formarea specialiștilor din domeniul turismului capabili să dezvolte proiecte orientate spre adaptarea infrastructurilor turistice moderne, care să genereze dezvoltarea turismului sustenabil și să contribuie la includerea Republicii Moldova, ca destinație în circuitul turistic internațional.
Tematica comunicărilor plenare a vizat următoarele subiecte:
Dezvoltarea turismului rural cu implicarea asociatiilor de băștinași. Model dezvoltat de Elveția-PNUD (speaker: Veaceslav Guțuțui, Alianța Asociațiilor de Băștinași)
Dezvoltare durabilă și promovarea valorilor identității naționale în diaspora din Franța (speaker: Lea Chirinciuc, Art-galery, Franța)
Promovarea datinilor străbune basarabene prin intermediul festivalurilor organizate în Portugalia și Elveția (speaker: Rodica Gherasim, Președintele Asociației Culturale a Emigranților moldoveni Miorița, Portugalia)
Oportunități și provocări în instruirea limbii române în rândul copiilor diasporei basarabene din Franța (speaker: Ion Ceban, Diaspora din Franța)
Atelierul practic a vizat următoarele subiecte:
Tehnici de interpretare a obiectelor de patrimoniu în activitatea de ghidaj (speaker: Elena Bălățel, ghid acreditat internațional FTGA)
Experiența de succes a pensiunii Eco Resort Butuceni (speaker: Anatol Botnaru, proprietar Eco Resort Butuceni)
Alte 16 comuncări au fost repartizate în două secțiuni tematice care sunt incluse în această culegere de lucrări a simpozionului.
Evenimentul a fost încheiat de Dna Veronica Bulat, dr., conf. univ., Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism, responsabil de organizare, care le-a mulțumit tuturor participanților pentru implicare și pentru informațiile utile diseminate în cadrul evenimentului, înmânând diplomele de gratitudine și participare tuturor celor înregistrați la simpozion, atât cu prezență fizică cât și cu prezență online.
Simpozionul Științifico-Practic cu participare Internațională cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 2-a a fost organizat de Facultatea de Științe Economice în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Asociația Națională pentru Turism Intern și Receptor din Republica Moldova și este inclus în lista manifestărilor științifice pentru anul 2023, aprobate de ANACEC.

Cu cele mai bune gânduri,
Comitetul de organizare

Simpozionul Științifico-Practic Internațional cu genericul „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” ediția a 3-a, dedicată Zilei Internaționale a Ghidului de Turism s-a desfășurat recent în incinta Pensiunii rurale CUIB, s. Căpriana, r-nul Strășeni.

 Simpozionul a adunat figuri marcante din industria turismului și din mediul academic pentru a dezbate despre perspectivele și dificultățile acestui sector. În sesiunea de deschidere, mai mulți invitați distinși și-au exprimat gândurile:

Maria Hămuraru, decan la Facultatea de Științe Economice, a accentuat rolul turismului în promovarea relațiilor interculturale și a descris contribuția universității la pregătirea specialiștilor în turism, prin programe de învățământ diversificate și a mulțumit participanților pentru contribuția lor și a vorbit despre rolul mediului academic în dezvoltarea competențelor necesare adaptării la cerințele moderne ale turismului sustenabil.

Andrei Chistol, Secretar de Stat la Ministerul Culturii din Republica Moldova, a subliniat importanța turismului ca pilon al economiei naționale, evidențiind eforturile ministerului de a atrage investiții și de a integra tehnologii noi și standarde înalte de calitate în turism. A menționat, de asemenea, realizări specifice, precum cursuri de formare pentru ghizi de turism, susținute de minister și colaborarea pentru organizarea simpozionului, în vederea facilitării schimbului între practica profesională și formarea academică.

Natalia Țurcanu, manager Industria turismului și Marketing al proiectului de Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat de USAID, Moldova a felicitat participanții pentru promovarea culturii și implicarea în dezvoltarea turismului, recunoscând progresele țării în acest domeniu în contextul semnării  Angajament de Sustenabilitate în turism ce presupune alinierea industriei turismului din Republica Moldova la practicile globale ale ONU și Organizației Mondiale a Turismului. În acest fel, industria turismului din Moldova se raliază practicilor globale și inițiativelor Uniunii Europene în cadrul Pactului Verde, prin planificarea eficientă, sistemică și strategică a standardelor de sustenabilitate în turism și dezvoltarea unei industrii turistice care să țină cont pe deplin de impactul său economic, social și de mediu

Elena Stepanov, director executiv al ANTRIM, a subliniat importanța unor astfel de evenimente, în special în zonele rurale, pentru promovarea valorilor culturale și spirituale precum și încadrarea tinerei generații de studenți în activitățile de promovare a destinațiilor turistice rurale.

Sesiunea plenară și atelierul practic desfășurat în cadrul complexului turistic CUIB, speaker dnul Vitalie Răilean, manager al pensiunii  și excusia din cadrul mănăstirii Căpriana, ghidată de Părintele Octavian Moșin, au abordat subiectele importanței sustenabilității în dezvoltarea turistică durabilă și conservarea patrimoniului național. Prima zi a simpozionului s-a încheiat cu cuvinte de mulțumire de la Veronica Bulat, responsabilă cu organizarea, care a recunoscut eforturile și contribuțiile participanților. A treia ediție a Simpozionului Științifico-Practic Internațional „Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități” a fost organizată de Facultatea de Științe Economice, cu sprijinul Proiectului de Competitivitate și Reziliență Rurală, finanțat de USAID, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și ANTRIM, fiind recunoscută ca o contribuție importantă la evenimentele științifice din 2024, aprobate de ANACEC.

Ne exprimăm sincerele mulțumiri partenerilor pentru  eforturile considerabile depuse în organizarea și coordonarea Simpozionului Științifico-Practic Internațional cu tema "Dezvoltarea turismului durabil: actualități și oportunități", ediția a 3-a. Vă mulțumim pentru abordarea amplă și detaliată a subiectelor de actualitate care contribuie la dezvoltarea de noi perspective asupra turismului durabil și care au trezit ample dezbateri și discuții constructive.