Proiecte

Catalogul Cursurilor ReSTART

         al programului de master ”Administrarea Afacerilor” modernizat în cadrul proiectului Erasmus + ReSTART:

 

 

 

 


O importanţă majoră în crearea şi consolidarea structurii academice au avut-o numeroasele proiecte internaţionale şi europene TEMPUS și de cercetare:

 • Proiectul TEMPUS „Dezvoltarea parteneriatului dintre universităţi şi întreprinderile din Republica Moldova”
 • Proiectul „Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie”/Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice (CRUNT)”
 • Proiectul TEMPUS LMPH „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”
 • Proiectul „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar” pentru Organizarea Manifestărilor Ştiințifice Internaționale pentru anul 2015 din cadrul direcţiei strategice Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii
 • Proiectul TEMPUS, LMPH „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”

Profesorii Facultăţii au beneficiat de  stagii de profesionalizare în universităţile din Barselona şi Girona Spania şi au elaborat cursuri  în conformitate cu cerinţele europene, au fost procurate cărţi, materiale didactice pentru programul de masterat nou deschis  Management şi marketing hotelier şi turism.

Printre obiectivele proiectului era deschiderea catedrei delocalizate în cadrul hotelului şi deschiderea Centrului de excelenţă „Turism şi activitate hotelieră”. Ambele obiective au fost cu succes realizate. Catedra delocalizată a fost deschisă în  hotelul Jolly Alon, unde studenţii petrec stagii de practică, seminare, lucrări practice.

Următorul obiectiv realizat este Deschiderea centrului de excelenţă. Centrul este dotat cu table interactive, calculatoare înzestrate cu softuri  pentru  simularea activităţii din  hotel. În centru se petrec lecţiile şi seminarele studenţilor specialităţii Servicii hoteliere, turism şi agrement şi programului de master Management şi Marketing Hotelier şi Turism. În prezent, în cadrul Centrului se organizează  şi stagii de perfecţionare  la două programe: Managementul serviciilor în structurile de primire turistică  şi Management în activitatea de turism ca rezultat al realizării  cursurilor de formare continuă, în volum de 450 de ore, audienţii primesc certificate în sfera dată.

Un loc important în procesele inovatoare, promovate de Facultatea de Ştiinţe Economice, este asigurat de Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” sub conducerea dlui Marian JALENCU, doctor, conferențiar universitar. Începând cu anul 2012, cu implicarea cercetătorilor departamentului Administrarea Afacerilor, au fost dezvoltate și cu succes realizate trei proiecte de creare a infrastructurii inovative universitare și a dezvoltării transferului tehnologic „Organizarea și funcționarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia” (2012-2015), derulate sub egida AITT. În cadrul acestora au fost puse bazele și a început activitatea Incubatorului de Inovare în cadrul USM; a fost incubat primul rezident al incubatorului inovațional – SRL „Hygieiacom”;  implementat sistemul de relații de mentorat studențesc pentru susținerea start-up-urilor inovative studențești; realizate două ediții ale Târgului start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (peste 20 de planuri de afaceri inovative studențești) etc.

Participarea cadrelor didactice ale Departamentului Contabilitate și informatică economică în realizarea Programului STAREP „Consolidarea auditului şi Raportării financiare în ţările Parteneriatul Estic”, gestionat de către Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) al Băncii Mondiale a condus la realizarea de rezultate ştiinţifice: implementarea Standardelor Internaţionale în procesul de pregătire a cadrelor performante în domeniul contabil şi de audit; acreditarea internaţională a programului de învăţământ la specialitatea „Contabilitate” de către ACCA – Asociaţia Experţilor Contabili Autorizaţi (the Association of Chartered Certified Accountants), începând cu înmatricularea anului 2016.

Printre alte rezultate semnificative, înregistrate în urma derulării activităților în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, pot fi menționate:

– identificarea modalităților de utilizare a platformei Moodle în predarea cursurilor universitare economice (proiectul Tempus „Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie” (2012-2014));

– dezvoltarea capacității instituționale de promovare a managementului schimbării în IÎS (Proiect Tempus „LaManche: Leading and Managing Change in Higher Education”(2012-2015));

– implicarea în cadrul realizării programului de master interuniversitar „Management inovaţional și transfer tehnologic” (proiectul Tempus TecTNet (2014-2016)).

La etapa actuală, sunt în stadiu de reformare 2 programe de master, organizate la facultate în cadrul parteneriatelor europene: Administrarea afacerilor, organizat de Departamentul ”Administrarea afacerilor” și „Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri”, organizat de Departamentul Finanțe și Bănci. Proiectul bilateral moldo-român: „Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi” – Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga. Scopul proiectului constă în creșterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică internaţională; Erasmus+ „ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”. Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. Acest proiect își propune de a moderniza programul de master „Administrarea afacerilor”.

În particular, vor fi modernizate șase cursuri universitare, fiind organizate și două sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice.

Membrii Departamentului: Galina Ulian, Andrei Mulic, Olga Ștefaniuc, Victoria Ganea, Maria Cojocaru, Ruslan Mihalachi sunt membri ai echipei de lucru a proiectului REFINE – Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova, care are ca obiectiv general reformarea programului de master Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor s-a concretizat în rezultatele deosebite                obţinute prin participarea la concursuri de burse de merit, Sesiuni naționale de comunicări științifice studențești, concursurile naționale ale studenţilor economişti, ale proiectelor de afaceri, fiind apreciați pe primele poziții.

În perioada anilor 2011-2018, 36 de studenţi, masteranzi și profesori de la Facultatea de Științe Economice au participat în diverse programe de mobilitate ERASMUS la universitățile din Polonia, Italia, România, Turcia, Austria, Bulgaria, Spania, Lituania.

În perioada anilor 2011-2018, studenţii, masteranzii, profesorii facultăţii au participat în diferite programe ERASMUS:


 
  Licență Masterat Doctorat Post doc STA
1 Programul ERASMUS+ 15        
2 Programul ERASMUS+Staff Mobility for Teaching         4
3 Proiectul EMERGE   1      
4 Programul Erasmus Mundus Action2 BMU 2 1      
5 Programul Erasmus Mundus proiectul Ianus 2 3 3 1 1
6 MID Project 2     1

Printre universităţile gazdă se regăsesc: Warsaw School of Economics, University of Bologna, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Karl-Franzens Universitat, University of Deusto, University of Turku, Bialystok University of Technology, Poland, University of Graz, Austria, Varna University of Management, West University of Timișoara, Romania, University of Girona, Faculty of Tourism, University of Technology and Economics, Budapest, University of Girona, Faculty of Tourism, Mycolas Romeris University of Vilnius, Lituania, Middle East Technical University (Turkey), University of Almeria, Spania.

De asemenea, în cadrul programului ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching au fost invitați Ziolkowski Romuald, reprezentant al Bialystok University of Technology, Poland; Molina Moreno Valentin, University of Granada. Începând cu anul 2002, de la redeschidere în cadrul USM și până la etapa actuală participă activ la cercetarea problemelor privind modernizarea și dezvoltarea sistemului economic prin pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Departamentele asigură formarea profesională la 3 cicluri de studii superioare: licență, master, doctorat. Pentru orientarea profesională şi oferirea ajutorului necesar în angajarea absolvenților în câmpul muncii, în cadrul USM activează structura specializată de ghidare în carieră – Centrul de ghidare în carieră şi Relaţii cu piaţa muncii, care informează studenții cu referire la specificul studiilor; posibilitățile de individualizare a traseului academic; diversitatea programelor de master, organizează evenimente polivalente: târguri a locurilor de muncă, invitarea absolvenților care au reușit în carieră, organizează master class cu specialişti de forţă din domeniu etc.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și obiectivelor stabilite, personalul științifico-didactic al Facultății creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, care este centrat pe student în scopul obținerii competențelor necesare pentru piața muncii într-o continuă schimbare, dar şi pentru a se integra în societate, ca cetățeni activi şi responsabili.

 


Departamentul Economie, Marketing și Turism

 Proiecte 

În cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism au fost implementate  următoarele  proiecte:

 1. LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie/ Licenta Masterate profesionale in managementul activitatilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Géorgia, Azerbaïdjan si Moldova, No 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR; perioada de desfășurare: December 2013 – Mai 2017, având drept obiective:
 • Să contribuie la dezvoltarea turismului modern care să încorporeze un mediu ecologic, social, economic ridicat, prin instruirea resurselor umane capabile să proiecteze, să evalueze, să implementeze, să comercializeze și să opereze proiecte în hotelărie adaptate contextului lor.
 • Să profesionalizeze programele de învățământ și de formare în domeniul hotelăriei și turismului, în conformitate cu procesul de la Bologna.
 • Să renoveze un program de licență și să creeze două programe profesionale de masterat în hotelărie și turism adaptate la nevoile lor specifice, să instruiască 9 cadre didactice (în UE), să conceapă programe și conținuturi de formare continuă, să creeze un centru de excelență / centru de resurse și să formeze 200 de studenți pe aceste curricule noi , să dezvolte mobilitatea studenților și să creeze o diplomă dublă sau comună.
 • Să îmbunătățească capacitatea de angajare a studenților în pozițiile funcțiilor de conducere în activitățile ospitalității și turismului.
 1. Proiectul Increasing competitiveness of rural tourism destinations in Moldova through service design and co-creation / Creșterea competitivității destinațiilor turistice rurale în Moldova prin proiectarea și co-crearea serviciilor. Perioada de desfășurare: 1.11.2016 – 31.12. 2017. Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării dintre principalii parteneri ai proiectului: departamentul de turism a Universității de Stat din Moldova și University of Tartu Pärnu College. Scopul proiectului: creșterea competitivității regiunilor turistice din Moldova, focalizându-se, în principal, asupra zonelor rurale, prin prezentarea bunelor practici estoniene de destinație turistică rurală și de antreprenoriat turistic:
 • actualilor antreprenori/ reprezentanți ai pieței industriei turistice din Republica Moldova,
 • studenților specialității de turism în calitate de viitori specialiști,  și
 • profesorilor specialității de turism.

 

III. Proiectul Empowering women and youth through raising their skills and competencies in the field of rural event and hospitality service design/ Abilitarea femeilor și tinerilor prin creșterea calificărilor și competențelor lor în domeniul designului evenimentelor rurale și ale serviciilor de ospitalitate. Perioada de desfășurare: ianuarie, 2018 – ianuarie, 2019. Proiectul este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării între partenerii proiectului: Universitatea de Stat din Moldova, University of Tartu Pärnu College și Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți.

Scopul proiectului este de a ajuta femeile și tinerii în zonele rurale din nordul Moldovei, prin creșterea abilităților și competențelor lor în domeniul design-ului evenimentelor rurale și al serviciilor de ospitalitate.

 

Departamentul Administrarea Afacerilor

 Proiecte 

Incubatorul de inovare „Inventica-USM”

În cadrul facultății “Științe Economice”, departamentului “Administrarea Afacerilor”, începând cu anul 2012 activează Incubatorul de inovare (II) „Inventica-USM”; care a fost creat în baza derulării proiectul „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”, finanţat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT). Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” este parte componentă a Institutului de Cercetare şi Inovare a Universității de Stat din Moldova. Director de proiect este prof. univ., dr. habilitat Gheorghe Ciocanu, rector al Universităţii de Stat din Moldova.

Manager al Incubatorului de inovare „Inventica-USM” este conf. univ., dr. Marian Jalencu. Membri ai grupului de proiect al incubatorului de inovare sunt cadrele didactice a departamentului – lectorii universitari Mihaela Balmuș-Andone și Tatiana Bulimaga. În diferite perioade de timp în cadrul acestui proiect au activat cadrele didactice a departamentului – conf. univ., dr. Nicolae Verejan, lectorii universitari Viorica Rugină-Matran și Tatiana Diaconu.

Incubatorul de inovare „Inventica-USM” a fost constituit pentru a soluționa o variată gamă de obiective dar, în particular, în scopul facilitării încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi susţinerii acestora chiar din perioada de studii. Incubatorul de inovare are drept scop principal să ajute, faciliteze studenţii să-şi creeze afaceri de succes / firme performante şi să asigure un management eficient pe parcursul derulării activităţilor acestora.

La moment, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea opt incubatoare de inovare – „Inovatorul”, „Nord”, „Politehnica”, „Innocenter”, „InventicaUSM”, „Antreprenorul Inovativ”, „Media Garaj”, „IT4BA”; marea majoritate dintre care sunt incubatoare de inovare universitare.

În procesul activităţii sale II „Inventica-USM” se ghidează de către următoarele reguli vis-a-vis de firmele ce sunt potenţialii sau actualii rezidenţi ai incubatorului, şi anume:

activitatea firmei incubate trebuie neapărat să fie bazată pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice din interiorul universităţii;

firma incubată trebuie să aibă un domeniu de cercetare comun cu universitatea;

se elaborează un contract cu antreprenorul – universitatea acordă spaţiu fizic şi ajutor logistic.   

Managementul incubatorului de inovare a “Inventica-USM” este convins că pentru organizarea eficientă a procesului de incubare de afaceri inovative, unei firme incubate este necesar să i se atribuie – un tutore al domeniului respectiv; un mentor, care cunoaşte bine piaţa respectivă; un consultant în domeniul planificării de afaceri şi planificării de marketing. Aspectele tehnice şi tehnologice – sunt prerogativa antreprenorului inovativ; consultantul – oferă numai consultanţă în domeniul organizării eficiente a afacerii. Procesul de incubare a afacerilor inovative constă din două etape, şi anume: preincubarea şi incubarea. Firma se creează şi se pregăteşte pentru a fi rezidentul incubatorului de inovare numai atunci, când este materializat produsul, iar antreprenorii sunt capabili să-l vândă.

Administratorul II „Inventica-USM” este Universitatea de Stat din Moldova, incubatorul având o specializare universală. Cu toate că este un incubator de inovare universitar universal, acesta tinde să se focuseze pe următoarele direcţii prioritare de specializare, şi anume – fizică şi inginerie; tehnologii informaţionale; biologie şi pedologie; chimie şi tehnologie chimică. Totuşi, direcţia strategică a incubatorului de inovare „Inventica-USM” este în identificarea şi dezvoltarea afacerilor inovative în domeniul IT-ului. În baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) nr. 72 din 05 martie 2015, a fost acordat statutul de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inventica-USM” companiei „Hygieiacom” SRL, în baza proiectului „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate sporită extracţia şi fabricarea uleiului din seminţe de struguri”.

O semnificativă modalitate de dezvoltare a afacerilor inovative în cadrul II „Inventica-USM”, o reprezintă – identificarea, crearea şi susţinerea start-upurilor studenţeşti. Dezvoltarea start-upurilor studenţeşti – este privită şi tratată de către managementul incubatorului drept o direcţie strategică de impulsionare a afacerilor inovative în cadrul incubatorului de inovare – „Inventica-USM”.

În perioada anilor 2014 – 2017 II „Inventica-USM” a organizat și derulat patru ediții a concursului ideilor de afaceri innovative Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”; două evenimente de tip Hackathon; Bootcamp-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ”; Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”, etc.

 

Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” este conceput ca un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” în cooperare cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi este orientat, în special, spre susţinerea studenţilor şi tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative şi fructificare / materializare ale acestora în proiecte / planuri de afaceri inovative. De asemenea, se preconizează de a identifica afacerile inovative viabile şi cu perspectivă de dezvoltare şi incubare în cadrul II „Inventica-USM”.

La cele patru ediții ale Târgului start-upurilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, derulate în perioada anilor 2014-2017, au fost elaborate și prezentate / susținute public de către studenți peste 40 de planuri de afaceri inovative. La lucrările Târgului de fiecare data au participat activ şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetători, profesori.

Prima Ediție a Târgului start-upurilor a avut loc în data de 22 decembrie 2014 în incinta Universității de Stat din Moldova. Lucrările Târgului start-up-urilor au fost deschise, cu un cuvânt de salut, de către prorectorul pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi. În cuvântul său de salut, prorectorul USM s-a referit la importanța acestui eveniment – Târgul start-up-urilor – ca un eficace mijloc de impulsionare, încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți și tineri cercetători. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public unsprezece planuri de afaceri inovaționale, elaborate de către studenții USM. Câștigător al primei Ediții al Concursului start-up-urilor a fost desemnat planul de afaceri inovatic “Cultura aquaponică”, autori – Cojocaru Nicolae, Indoitu Gheorghe, studenți anul III, specialitatea “Business și administrare”.

Prima Ediție a Târgului start-up-urilor (22 decembrie 2014): cuvântul de salut al prorectorului pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

 

A II-a Ediție a Târgului start-up-urilor a avut loc în data de 16 Decembrie 2015 (sala 222, Bloc IV, USM). Lucrările acestei ediții au fost deschise prin luarea de cuvânt de încurajare și susținere a doamnei decan a facultății Științe Economice, USM – prof. univ., dr. hab. Galina Ulian.

În cadrul Concursului au fost susținute 10 planuri de afaceri inovative. În acest an fondul de premii a Concursului a constituit suma de 19600 lei (nouăsprezece mii șase sute lei). Câștigători ai Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a) au fost desemnați studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa, autori a două planuri de afaceri inovative, ce au acumulat cel mai mare punctaj, respectiv Producerea uleiurilor etirice din romaniță, levănțică și melissă – 224 puncte și Creșterea și realizarea arborilor Paulownia ,,Shan Tong” – 222 puncte. La decizia Comisiei de evaluare studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa au fost premiați cu un premiu în valoare de 8600 lei (opt mii șase sute lei).

Premiul de gradul I a fost decernat studentei Arsenii Cristina cu planul de afaceri Nucile de săpun, care a acumulat 218 puncte. Premiul acordat în valoare bănească a constituit 3000 lei (trei mii lei). Premiul de gradul II a fost acordat studentei Anastasia Cula, autoarea planului de afaceri Producerea și distribuirea pieptenului neobișnuit „Cul-Brush”, care a acumulat 214 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2500 lei (două mii cinci sute lei). Premiul de gradul III a fost acordat studentului Bolotovici Doru, autorul planului de afaceri Producerea si comercializarea ,,Biodieselului’’, care a acumulat 206 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2000 lei (două mii lei).

În cadrul Concursului a fost acordat un premiu Mențiune specială. Câștigătorul acestuia a fost desemnată studenta Nica Nicoleta cu planul de afaceri inovativ Tehnologia “Self Checkout”, care a acumulat – 206 puncte. Valoarea bănească acordată pentru acest premiu a constituit – 1500 lei (o mie cinci sute lei). Pentru celelalte patru planuri de afaceri inovative prezentate în Concurs, Comisia de evaluare a acordat Premii de încurajare, iar autorii acestora au fost premiați în valoare bănească cu câte 500 lei (cinci sute lei).

Secvențe de la lucrările Concursului ideilor de afaceri inovative – Târgul start-up-urilor,

Ediția a II-a, 16 Decembrie 2015

 

În ziua de 23 decembrie 2016 s-a desfășurat Ediția a III-a a Concursului Tărgul start-up-urilor. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public zece proiecte de afaceri inovative. În urma unei jurizări minuțioase, au fost deciși și câștigătorii Ediției a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, fiind oferite și premii pentru participanți.

Primul loc a fost oferit proiectului TCI – Touchless capacitive Instrument (autor: Tîrsîna Viorel, Munteanu Luminița) – premiul de 2500 lei. Locul II a fost ocupat de cître proiectul Literamo (autori: Stratu Dan, Flocos Ion) – premiul de 2000 lei. Locul III a fost decernat pentru trei proiecte innovative, și anume – Volt (autor: Bolotovici Doru), National Eco-Bags (autor: Bobeică Victoria) și S+P(safe+protection) (autori: Necula Corina, Morgun Iulia). Fiecare dintre aceste trei proiecte au fost premiate cu câte 1000 lei.

Însă, și celelalte proiecte participante la Concurs au primit câte un premiu de încurajare. În felul acesta și celelalte cinci proiecte participante au primit câte un premiu de 300 lei.

 

Deularea Ediției a III a Concursului ideilor de afaceri inovative, 23 decembrie 2016

 

Ediția a IV-a a Târgului start-up-urilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative”, a avut loc la data de 11 decembrie 2017. La această ediție a Concursului au fost elaborate și susținute 13 planuri de afaceri inovative studențești. Drept cele mai bune planuri de afaceri au fost determinate următoarele, fiind oferite și premii pentru câștigători.

Locul I: „Terminal de încărcare a telefoanelor mobile/tabletelor „EnergyBox”” – autor Dobândă Cristian, student an. II;

Locul II: „Mănuși de protecție Mark VIII” – autor Terlița Dumitru, student an. III și „WDRESS” – autor Ohrimenco Alexandra, studentă an. II;

Locul III: „Elaborarea Platformei Electronice „www.agrosmart.md”” – autori Ursachi Tudor, masterand, an. I și Coșman Iulia, studentă, an. IV; „Katzer cinema” – autor Cațer Valeria, studentă an. III; „Cafe Moldova” – autori Cioban Olga și Dobrea Gabriela, studente an. II și „Smart students security” – autor Samohvalov Denis, student an. II.

La această ediție a Târgului, pentru prima data, în calitate de membri ai Juriului au fost și reprezentanți din România, de la Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași – Manolescu Irina, doctor în economie și Guțu Ioana, doctor în economie.

Două proiecte inovative din cele prezentate au fost propuse spre expertizare preventivă la AITT, în scopul participării la Concursul proiectelor de transfer tehnologic, și anume „Realizarea Platformei Electronice „www.agrosmart.md””, autor Ursachi Tudor și „Sistemul de promovare activă și stimulare a vânzărilor OfferTime”, autor Bolotnicov Cristian.

Participanţii la lucrările tuturor edițiilor ale concursului Târgul start-upurilor au menţionat calitatea înaltă a proiectelor inovative prezentate, dar în special, modul de prezentare ale acestora de către studenţi, prestaţia foarte bună ale acestora.

De asemenea, a fost evidenţiată de către toţi cei prezenţi la toate edițiile acestui concurs oportunitatea desfăşurării unui asemenea eveniment pe baze sistematice şi permanente, în vederea susținerii ideilor inovative ale studenților și dezvoltarea în baza acestora a start-upurilor inovative studențești.

În paralel, a fost evidențiat faptul că este necesar de a continua și în viitor fortificarea și extinderea Rețelei de mentorat a II „Inventica-USM” prin promovarea evenimentelor de stimulare a activităților inovative, asigurarea mentenanței și bunei funcționări a sistemului de relații de mentorat în cadrul incubatorului de inovare.

Menționăm în mod deosebit faptul, că pe parcursul activității Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, studenții USM au devenit câștigători ai diverselor Concursuri naționale și internaționale.

Pe 23 decembrie 2014, studenții USM – Cojocaru Nicolae și Indoitu Gheorghe (facultatea Științe Economice, specialitatea Business și Administrare, anul III), au devenit câștigători ai Concursului Național „Cel mai Bun Proiect Inovativ” organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), la categoria studenți. Proiectul inovativ “Cultura aquaponică” prezentat la Concurs a fost elaborat în cadrul Incubatorul Inovațional “Inventica-USM”.

 

Studenții USM – Cojocaru Nicolae și Indoitu Gheorghe câștigători ai Concursului Național „Cel mai Bun Proiect Inovativ” organizat de AITT, 23 decembrie 2014

 

Ulterior, studentul Nicolae Cojocaru a aplicat cu un proiect la Concursul Voucher-elor Inovaţionale. Acest Concurs a fost organizat în cadrul proiectului ener2i – energy research to innovation “Reinforcing cooperation with Eastern Partnership (EaP) countries on bridging the gap between energy research and energy innovation” şi, în mod special de EE – energy engineers (Agenţia de Energie din Regiunea Nord-Rhein Westfalia, Germania), Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (Republica Moldova), Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Republica Moldova), Centrul pentru Inovare Socială (Austria). Concursul a fost gestionat în Republica Moldova de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT).  Scopul Concursului Voucher-elor Inovaţionale în Republica Moldova a constat în iniţierea proiectelor de inovare în domeniul eficienţei energetice şi surselelor de energie regenerabile prin acordarea unui sprijin financiar direct într-un stadiu incipient de dezvoltare a proiectului. Întreprinderile mici şi mijloci, inclusiv start-up-rile şi spin-off-urile, au primit posibilitatea de a achiziţiona servicii de cercetare şi dezvoltare de la furnizorii de cunoştinţe pentru a realiza proiectele lor şi pentru a stabili sau intensifica relaţiile cu instituţiile de cercetare.

Pentru Republica Moldova, în cadrul respecivului Concurs, au fost preconizate 11 Vouchere Inovaţionale cu o valoare de 4 mii de Euro fiecare. Lansarea Concursului Voucherelor Inovaţionale a avut loc în data de 11 Decembrie 2014. Termenul limită pentru prezentarea proiectelor a fost 2 Martie 2015, iar anunţarea câştigătorilor a fost realizată la finele lunii martie 2015. Comisia de evaluare a proiectelor a fost formată din doi membri din Austria, un membru din Olanda, un membru din Germania şi doi membri din Republica Moldova. Proiectul propus la acest Concurs de către studentul Nicolae Cojocaru a câştigat unul din cele unsprezece Vouchere Inovaţionale.

În data de 15 iunie 2017, Alexandru Suhodol, masterandul programului de master „Administrarea afacerilor” a câștigat Premiul acordat de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru ideea de afaceri inovativă „Busy bord-tablă”, care are drept scop dezvoltarea abilităților copiilor mici. Acest Premiu a fost câştigat în cadrul Primei ediţii a concursului “Cea mai bună idee inovaţională” ce a avut loc la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Acest Concurs a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei (AŞM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Peste 30 de tineri au participat la acest concurs, prezentându-şi ideile inovative, motivaţi de dorinţa de a iniția şi dezvolta propria afacere inovativă. La eveniment au participat conducători și reprezentanți ai entităților organizatoare, concurenți, susținători.

 

Alexandru Suhodol, masterand USM, câștigătorul Premiului acordat de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cea mai bună idee de afacere inovativă, 15 iunie 2017

 

Evenimente de tip Hackathon. Pe parcursul anilor 2016 și 2017, la Universitatea de Stat din Moldova au fost organizate și cu success desfășurate două Ediții a Evenimentului de tip Hackathon “Inolab” – Aplicarea Tehnologiilor Informaționale în afaceri inovative.

Respectivele ediții a concursului de tip Hackathon au fost realizate în cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare, gestionate de către echipa Incubatorului de inovare „Inventica-USM”, constituită din: conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.

Hackathon-ul “Inolab” a fost conceput și realizat ca un eveniment care poate întruni sub acelaș acoperiș persoane care vor colabora pentru dezvoltarea unor aplicații web; un eveniment care poate pune față în faţă, într-un cadru universitar prietenos, studenţi pasionaţi de IT, profesori şi experţi profesioniști – posibili angajatori.

Prima Ediție a Hackathon-ului s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016, a doua Ediție a avut loc în perioada 7-9 decembrie 2017.

Desfășurarea respectivelor Concursuri a avut loc grație eforturilor membrilor subdiviziunilor USM, cum ar fi: Incubatorul de Inovare “Inventica-USM”; Institutul de Cercetare şi Inovare; Facultatea de Fizică şi Inginerie; Facultatea de Matematică şi Informatică; Facultatea de Ştiinţe Economice.

Deoarece acest Eveniment a necesitat o organizare complexă, Echipa de proiect aduce sincere mulțumiri profesioniștilor USM din domeniul IT-ului – Irina Epifanova, Victor Ciobu și Iurie Bruc – pentru efortul depus la formularea sarcinilor, identificarea experților și asigurarea logistică a Evenimentelor.

Materializarea acestui tip de Eveniment ar fi fost cu mult mai dificil de realizat fără implicarea continuă pe parcursul pregătirii acestuia a prorectorului USM pentru activitatea științifică prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

În calitate de experți – mentori ai evenimentelor au fost următoarele firme din domeniului IT: SaltEdge, Vivat Inc, Vivat Consulting SRL, Optimum și Yopeso.

Evenimentele de tip Hackathon desfășurate la USM au fost concepute de către Echipa de proiect și organizate după următorul algoritm, care înglobează în sine elementele unui Hackathon clasic, combinate cu o abordare inovativă a unui asemenea tip de eveniment.

Prima ediție a Hackathon-ului “Inolab” s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016. La prima etapă a avut loc înregistrarea participanților şi formarea inițială a echipelor (5-6 decembrie 2016). Enunțarea temei (problemei) necesare de soluționat de către participanți (echipele formate) a avut loc în data de 6 decembrie. Perioada cuprinsă între data de 6 și 10 decembrie a fost acordată echipelor pentru a dezvolta soluțiile proprii la tema enunțată.

Acțiunea finală a Evenimentului a avut loc în data de 10 decembrie 2016, începând cu ora 10.00 în Sala 3, Bloc 2 Anexă, USM.

În felul acesta, la Hackathon au fost înregistrate și au participat trei echipe, și anume:

– ITTeam, echipa de la facultatea de Matematică şi Informatică, în următoarea componență: Nica Xenia (capitanul echipei), Andruh Vasilii, Elivanov Antonina, Gheliș Victor, Struț Igor.

– PhysTeam, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, constituită din: Ciorici Corneliu (capitanul echipei), Vornic Vasile, Lungu Vasile, Clim Danu, Ciubuc Cristian.

– Sudo/, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, formată din: Balan Anastasia (capitanul echipei), Paireli Nichita, Dolomanji Gheorghe, Gavrișciuc Vladislav, Costerin Ion, Modrînga Andrei, Anastasiev Valerii, Șpeter Alexandru, Voloșenco Maxim.

Sarcina primită de către echipe, necesară de soluționat, a constat în elaborarea unei Platforme a studentului USM „Student – USM”. În conformitate cu cerințele înaintate, respectiva Platformă trebuia să conțină următoarele funcții:

1). Înregistrarea studentului/absolventului.

2). Îdeplinirea profilului (CV) de către utilizator.

3). Căutarea şi afişarea profilurilor utilizatorilor de către vizitatotii publici ai site-lui.

4). Completarea profilului a utilizatorului înregistrat de administratorul USM cu date specifice.

Acțiunea finală a Evenimentului s-a desfășurat după următorul Program:

 1. Deschiderea oficială a Hackathon-ului.
 2. Prezentarea experţilor/firmelor IT.
 1. Prezentarea soluţiilor de către Echipe.
 2. Analiza soluţiilor şi feedback-ul experţilor 
 3. Team Building şi perfectarea soluţiilor (2 ore).
 4. Prezentarea proiectelor/soluţiilor îmbunătăţite.
 5. Evaluarea soluţiilor prezentate.

La etapa finală a evenimentului, au fost peste 60 de participanți, inclusiv mulți studenți pasionați de IT. Menționăm în mod deosebit faptul că, echipele au fost foarte minuțios supervizate pe parcursul întregului eveniment de experți din domeniul IT-ului: Vladislav Ledniov (SaltEdge, Web developer); Alexandr Garțenștein (Vivat Inc, director); Nicoleta Iliuha (Vivat Consulting SRL, Mobile developer); Igor Riabinin (Optimum, Senior Symfony Developer) și Victor Cebanu (Yopeso, iOS Developer).

Studenții participanți la Hackathon au avut un dialog deschis cu experții privind perspectivele și posibilitățile de angajare, modul de angajare în firmele din domeniul IT; dar au fost abordate și diverse aspecte practice privind pregătirea dosarelor candidaților la angajare, modul de prezentare la interviuri, etc.

După ce echipele participante au prezentat soluțiile elaborate, experții au dat sfaturi și sarcini suplimentare pentru îmbunătățirea proiectelor propuse. Pe parcursul a două ore, echipele au avut posibilitatea să perfecteze proiectele. Pe parcursul acestei perioade, participanții au avut o comunicare deschisă, directă cu membrii juriului – experții evenimentului. Menționăm în mod deosebit comportamentul impecabil al experților, care a fost unul prietenos, deschis, plin de sfaturi; un comportament destoinic de adevărați mentori!

După ce proiectele au fost perfectate, acestea au fost prezentate experților. Prezentările finale, de fapt, au avut loc într-un regim interactiv de comunicare între experți și membrii echipelor. În final, experții au decis repartizarea locurilor și, implicit, repartizarea fondului de premiu al Hackathon-ului în valoare de 4000 lei, în felul următor:

Primul loc a fost ocupat de echipa PhysTeam, care a câștigat un premiu în valoare de 1600 lei. Locul doi a fost acordat echipei Sudo/ – și un premiu în valoare de 1400 lei; iar locul trei a revenit echipei ITTeam și, respectiv, premiul în valoare de 1000 lei.

Însă, cu siguranță, toți participanții la acest inedit eveniment organizat la USM sunt câștigători !

În perioada 07 – 09 decembrie 2017, a avut loc a II-a Ediție a Hackathon-ului USM – preconizat ca un eveniment de stimulare a activității inovative.

Doritorii de a participa la acest eveniment inovativ au avut posibilitatea de a se înscrie în baza unui Formular de înregistrare a participantului, plasat pe site-ul USM. Fiecare candidat a avut două opțiuni de participare – în calitate de: 1. Participant, membru a echipei sau 2. Speaker. Participarea ca speaker presupunea și generarea unor proiecte, care ulterior să fie prezentate la eveniment și în baza cărora să fie formate echipele.

Programul Hackathon-2017 USM a fost următorul: 10.00 – Deschiderea Hackathon-ului. Prezentarea experților – membrilor juriului; 10.30 – Prezentarea proiectelor (5-7 minute pentru fiecare proiect); Recomandările experților; 11.30 – Formarea echipelor; 12.00-17.00 – Lucru asupra proiectelor; 17.00 – Prezentarea proiectelor și jurizarea (10-15 minute pentru fiecare proiect); 18.30 – Anunțarea rezultatelor.

În cadrul Evenimentului Hackathon-2017 au fost generate și dezvoltate 4 proiecte. Respectivele proiecte au trecut toate etapele specifice unui eveniment de tip Hackathon – de la generarea conceptelor de proiect, formarea echipelor, dezvoltarea proiectelor, prezentarea și evaluarea acestora. În urma evaluării de către un Juriu competent, proiectele elaborate au fost ierarhizate în felul următor:

I loc – “Crearea aplicației pentru completarea orarului”;

II loc – “Aplicație de management a timpului”, sistem informatic de interacțiune “student-profesor”;

III loc – “E-caiet” pentru student;

Premiul “Simpatia publicului” a fost decernat proiectului “Blockchain”.

Suntem convinși că, asemenea evenimente sunt deosebit de utile și necesare de a fi organizate și în continuare la USM, fiindcă reprezintă o viabilă modalitate de promovare a afacerilor inovative, prin apropierea studenților de piața muncii, de potențialii angajatori, veritabili experți în domeniu.

    Secvențe de la Evenimentul Hackathon “Inolab”, 10 decembrie 2016

 

Bootcamp-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ”. În data de 04 Octombrie 2017, Echipa de proiect a Incubatorului, asistată de către Echipa managerială a start-up-urilor a organizat și derulat BOOTCAMP-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ” (BOOTCAMP: Interactive School of the Young Innovative Entrepreneur). Acest eveniment a fost desfășurat în cadrul Săptămânii Inovării USM, organizată și derulată la USM în perioada 02 – 06 Octombrie 2017.

BOOTCAMP-ul – Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ – este concepută ca o modalitate eficientă de inițiere a studenților și masteranzilor USM, bazată pe o manieră non-formală de instruire interactivă, stabilindu-se rețele de networking între mediul academic și cel antreprenorial. În fața studenților, în cele patru module ale evenimentului, cu mult entuziasm au luat cuvântul experți de la diverse instituții din țară și de peste hotarele ei. Cu deosebit interes a fost ascultată lecția dlui Chris Fender, Director OTMIR, Universitatea din Missouri, SUA, care a făcut o amplă descriere experienței și a cazurilor de succes de la Universitatea pe care o reprezintă. La lucrările BOOTCAMP-ului au participat și experți invitați de la AITT, ASEM “IT4BA”, CSU “InnoCenter”, ODIMM, JCI & NAYADA, precum și membrii Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” împreună cu studenții-mentori din cadrul acestuia.

Școala interactivă – BOOTCAMP, a fost adresată studenților-antreprenori inovativi; potențiali dezvoltatori ai startup-urilor innovative studențești. Audienții la BOOTCAMP au fost selectați în bază de unui Formular de participare completat, plasat pe site-ul USM. Menționăm, interesul deosebit de mare a studenților pentru acest eveniment, la care s-au înscris și au participat 45 de participanți.

BOOTCAMP-ul a fost organizat într-o manieră interactivă, fiind constituit din patru module distincte. Primul modul a fost ținut de către Echipa de proiect a Incubatorului (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone, T. Bulimaga și R. Crețu) împreună cu Echipa managerială a start-up-urilor – mentorii actuali ai incubatorului (I. Morgun, C. Necula și C. Ciorici), precum și de către mentorii anteriori ai incubatorului (A. Suhodol și A. Savcenco). Prezentările / comunicările s-au referit la “Experiența inovativă studențească la USM: ideile inovative de afaceri”.

Al doilea modul a fost ținut în fața studenților de către expertul în domeniul inovației și transferului tehnologic din SUA Chris Fender, director OTMIR – The Office of Technology Management & Industry Relations, University of Missouri, USA. Comunicarea acestuia s-a referit la – “Practicile performante de succes ale OTMIR în domeniul inovației și transferului tehnologic”. După prezentarea efectuată, expertul din SUA a răspuns la multiplele întrebări ale studenților participanți la BOOTCAMP.

Al treilea modul al BOOTCAMP-ului a fost ținut de către reprezentanții infrastructurii inovaționale din Republica Moldova: AITT; Incubatorul de Inovare “IT4BA”, ASEM; Incubatorul de Inovare “InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat. Din partea AITT au fost drept speakeri ai BOOTCAMP-ului – Natalia Suditu, șef secție Infrastructura de Dezvoltare și Vadim Iatchevici, sef sectie Transfer Tehnologic; din partea Incubatorului de Inovare “IT4BA”, ASEM – Sergiu Tutunaru, manager Incubator și Valentina Tîrsu, membru Echipei incubatorului; iar din partea Incubatorului de Inovare “InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat – Alla Lrevitskaia, manager Incubator de inovare.

Al patrulea modul a fost planificat pentru reprezentanții instituțiilor ce se preocupă de susținerea afacerilor pentru tineri (Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)) și firme / startup-uri inovative.

Din partea ODIMM a participat Stihi Ludmila, șef  Direcție Instruire, Analiză și Inovare, cu comunicarea “Diseminarea experienței de susținere și dezvoltare a antreprenoriatului pentru tineri de către ODIMM”. De asemenea, antreprenorii inovatori Daniela Glodeanu și Alexandru Sainsus (reprezentanții “JCI& NAYADA”) au prezentat audienței proiectul inovativ “co-working cluster”.

Menționăm că în cadrul BOOTCAMP-ului, reprezentantul AITT Vadim Iațchevici, șef secție Transfer Tehnologic, a promovat în fața studenților inovatori Rețeaua Enterprise Europe Network, axându-se pe prezentarea modalităților de utilizare a acesteia, precum și pe beneficiile potențiale ce le poate aduce pentru antreprenorii inovatori.

 

Expertul din SUA Chris Fender, director OTMIR, University of Missouri,

la lucrările BOOTCAMP-ului, 04 Octombrie 2017

 

Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”. În cadrul săptămânii Zilei Internaționale a Tineretului la data de 16 noiembrie 2015, în incinta Universității de Stat din Moldova (sala 137, Bloc Central, orele 12:00-17:00) a avut loc evenimentul, cu genericul – Concurs economic studențesc „Creativ. Inovativ. Antreprenor”.

Această importantă manifestație cu tentă inovativă, a fost realizată de către echipa Incubatorului Inovațional „Inventica-USM” în cadrul Programului de realizare în anul 2015 a proiectului de creare și susținere a start-up-urilor – Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”.

Concursul economic studențesc a avut drept scop dezvoltarea la studenți a abilităților antreprenoriale, capacității de a lucra în echipă, precum și a creativității, a leadershipului. Acest eveniment a fost organizat de Incubatorul Inovațional „Inventica-USM” și în special de studenții-mentori Savcenco Adrian și Suhodol Alexandru de la specialitatea „Business și Administrare”, anul III, gr. BA1301. Concursul este orientat, în special, spre susținerea studenților și tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative și materializare ale acestora în planuri de afaceri inovative. La baza concursului a stat mini-jocul antreprenorial „Întreprinzătorul de fier”.

La concurs au participat 14 echipe, a câte 4-6 studenţi; fiind prezentate și susținute public paisprezece idei de afaceri inovative. Echipelor li s-a propus o temă -situație pe baza căreia au realizat, timp de o oră, un plan de afaceri. După aceasta, participanţii au prezentat, în Power Point, ideile de afaceri Juriului format din partenerii concursului, întreprinzători şi profesionişti avizaţi în domeniul antreprenoriatului. Durata prezentării – 5 minute, iar juriul a avut dreptul de a pune întrebări pentru fiecare echipă. Câştigătoare a fost declarată echipa a cărei idee de afaceri a fost inovatoare și originală, iar prezentarea cea mai convingătoare şi interesantă. Astfel au fost nominalizate echipele:

Locul I, echipa “Satelit” cu ideea de afaceri „Fabricarea uleiului etiric din Romaniță, Levențică și Eucalipt”, membrii echipei Plesca Gheorghe, Pascal Nicoleta, Vataman Stefana, Munteanu Luminița, Arpentii Andrei.

Locul II, echipa “Capital” cu ideea de afaceri „Reutilizarea cauciucurilor uzate”, membrii echipei Cudalba Iulian, Bulgaru Mariana, Lazar Gheorghe, Rotaru Ion, Vasiliev Victor.

Locul III, echipa “Rezerva” de aur ideea de afaceri „Afacerea inovativă în domeniul producerii uniformei școlare «Excelent»”, membrii echipei Sapunji Veronica, Tomailî Diana, Osipean Lilit, Adamova Iulia, Finoșin Elena, Coltuc Aliona.

Locul III, echipa “Express” cu ideea de afaceri „Prestarea serviciilor de printare și elaborare a codului QR pe articole/accesorii vestimentare” membrii echipei Dem Renata, Dobreanschi Ana, Enachescu Nicoleta, Rață Vasile.

Menționăm în mod deosebit faptul că, Concursul economic studențesc a fost jurizat de către o competentă Comisie de concurs formată atât din reprezentanți ai Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), cât și ai USM. Din aceasta au făcut parte: Natalia Suditu, șef secție „Infrastructură inovațională”, AITT; Doinița Ulinici, manager de proiect, secția „Infrastructură inovațională”, AITT; conf. univ., dr. Alexandru Scutaru, director SRL „Unispom”; conf. univ., dr. Valentina Postolachi, ex-vice-ministru a economiei a Republicii Moldova, ex-consilier prezidențial; Tatiana Bulimaga, șef secție Protecție și valorificare a elaborărilor științifice, Departamentul Cercetare și Inovare, USM; Cristina Lachi, lector universitar, USM.

În cuvântul său de salut, membrul juriului – conf. univ., dr. Scutaru Alexandru, directorul SRL „Unispom”, s-a referit la importanța acestui eveniment – Concursul economic studențesc – ca un eficace mijloc de impulsionare, încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți.

Lucrările acestei manifestații au fost moderate de către Savcenco Adrian, studentul-mentorul Incubatorului Inovațional „Inventica-USM”. În cadrul Concursului au fost prezentate Planurile de afaceri inovaționale la tema „Industria ușoară în Republica Moldova”, elaborate de către studenții Universității de Stat din Moldova.

Unul dintre pricipalele scopuri ale evenimentului a constat în facilitarea unui eficace dialog și schimb de opinii între studenți și reprezentanții mediului de afaceri, precum și oferirea de analize și expertize ale planurilor inovaționale elaborate și prezentate la Concurs.

 

 

Imagini de la Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”,

16 noiembrie 2015

 

În cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” se organizează pe bază sistemică și sistematică activități de instruire în domeniul managementului inovațional și transferului tehnologic, și anume: seminare tematice și de informare, mese rotunde, training-uri, etc. Aceste acțiuni sunt menite de a asista, facilita și stimula procesul de incubare și consultanță a start-up-urilor inovative, prin axarea pe grupul țintă de studenți și tineri cercetători.