Cadre științifico-didactice

Membrii Departamentului

 

Nr Numele, Prenumele Funcția, titlul ştiinţific Direcţii de cercetare Discipline predate E-mail
1.                   Hămuraru Maria Dr., conf. univ. Specificul creării noii economii în Republica Moldova;

Dezvoltarea managementului activităților turistice în R. Moldova în contextul noii economii

1.    Teorie Economică I și II;

2.    Comportamentul Consumatorilor;

3.     Managementul serviciilor în ospitalitate;

4.    Gestiunea evenimentelor.

maria.gamurari@gmail.com
2. Onofrei Alexandr Dr. hab., prof. univ. Formarea şi utilizarea resurselor umane in gospodăriile agricole din Republica Moldova;

Integrarea pieței muncii Republicii Moldova în spațiul European

1.Economia europeană și integrarea economică;

2.Marketingul serviciilor;

3. Managementul serviciilor în ospitalitate;

4. Etica profesională

 
3. Sorocean Olga Dr. hab., prof. univ. Социально-экономические проблемы развития личного фактора социалистического производства;

Социально- экономическая трансформация в постсоциалистических странах: общие черты и национальные особенности

1.Comportamentul consumatorului;

2.Economia turismului;

3. Teoria Economică.

olga_sorocean@hotmail.com
4. Șișcan Zorina-Svetlana Dr. hab.,

Conf. Univ.

Managementul Businessului Internațional și Cros-cultural; Mega tendințele economiei mondiale;

Politica inovațională a Uniunii Europene; Antreprenoriatul verde, Mediul de afaceri

Internațional.

1.      Marketing direct;

2.      Marketing internațional.

 
5. Stratan Alexandru Dr. hab., prof. univ. Analiza economică a sectorului real;

Economie agro- alimentară și dezvoltare rurală.

1. Economia întreprinderilor Hoteliere;

2. Marketing în ramură;

3.Tehnica operaţiunilor Front/Back

office;

alex_stratan@yahoo.com
6. Capsîzu Valeriu Dr., conf. univ. Economia postindustrială, societatea bazată pe cunoștințe;

Economia țărilor în condițiile globalizării;

Criza economică

1. Metodologia și Etica Cercetărilor în Marketing;

2. Economie.

capsizu@gmail.com
7. Tabarcea Ala Dr., conf. univ. Particularitățile formării prețurilor pe piața cu concurența monopolistică

Comportamentul etic și responsabilitatea socială a firmelor ;

Cercetări de marketing privind comportamentul moral al întreprinderilor autohtone.

1.Teorie Economică I și II;

2. Marketing strategic;

3. Economia turismului.

 

arsh_best28@yahoo.com
8. Dolgopol Angela Dr., conf. univ. Piaţa muncii a Republicii Moldova, în perioada de tranziţie 1.Teorie Economică I și II;

2.Economie;

3.Teoria şi practica excursionistă.

 

angela.dolgopol@gmail.com

dolgopol.angela@gmail.com

 

9. Castraveţ Lucia Dr., conf. univ. Inovarea sustenabilă în cadrul economiei mondiale;

Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă;

Managementul ospitalităţii şi turismului;

Managementul proiectelor europene şi internaţionale;

Managementul intercultural în cadrul turismului internaţional;

1.Managementul proiectelor în servicii şi turism. luciacastravet@yahoo.com
10. Călugareanu Irina Dr., conf. univ. Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova

 

1.Cercetări de marketing;

2.Etica profesionala;

3.Managementul Marketingului;

4. Etica și sustenabilitate în turism și servicii hoteliere.

irinapoloz@gmail.com
11. Buzdugan Adriana Dr., conf. univ. Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova 1. Managementul serviciilor de marketing;

2. Managementul serviciilor în turism;

3. Bazele marketingului;

4. Tehnici calitative şi cantitative în servicii hoteliere și turism;

5. Branding şi comunicare de marketing.

buzdugan.adriana@gmail.com
12. Pascari Ludmila Dr., conf. univ. Aplicarea marketingului în promovarea zaharului pe piaţa internă şi externă

Soluții de integrare a sistemelor informaționale utilizate în gestionarea afacerilor

1. Marketing industrial;

2. Managementul relațiilor cu clienții;

3. Comunicarea, promovarea şi vânzarea în turism cultural

4. Marketing relațional.

milla.pascari@yahoo.com
13. Coreţchi Boris Dr. conf. univ. Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerţului exterior al Republicii Moldova” 1. Achiziții;

2.Servicii turistice;

3.Cercetări de marketing;

4.Marketing în ospitalitate și Turism;

5.Logistica și SCM;

6.Sisteme informaționale de rezervare.

coretchi_boris@mail.ru
14. Bulat Veronica Dr., lect. univ. Comerțul Internațional și național cu produse stomatologice

Logistica mărfurilor în dezvoltarea activităților operaționale de producție

1.  Logistica;

2.  Logistica stocurilor;

3.  Logistica Comerțului exterior;

4.  Logistica și distribuția în turism;

5.  Cercetări și analize de piață.

bulat.veronica@gmail.ru
15. Teleucă Lina Dr., lect. univ. Impactul politicilor economice asupra datoriei publice 1.Gestiunea şi organizarea serviciilor Turistice;

2.Economie;

3. Marketingul internațional.

teleuca.lina@gmail.com
16. Ciaikovschi Alexandr Dr., lect. univ. Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice 1.Standarde şi norme în turism;

2.Logistica şi distribuția în turism;

3.Turism rural;

4.Gestiunea și organizarea serviciilor turistice;

5. Marketing în turism și servicii hoteliere.

ciakovskiialex81@gmail.com
17. Bradu Margareta Lect.  univ. Dezvoltarea competitivității economiei naționale și factorii de influență: probleme și soluții 1.Teorie Economică I și II;

2.Economie;

3.Tehnica operațiunilor în turism.

mg.bradu@yahoo.com
18. Dilan Neli Lect. univ. Procesele de integrare a țărilor din Vecinătatea Estică

Procese actuale de integrare în țările Europei Centrale și de Est: abordare conceptual-aplicativă

1.Marketing și logistică;

2.Marketing inovațional;

3.Marketing industrial;

4.Marketing strategic.

dilan_nelly@yahoo.com
19. Dubovca Marina Lect. univ. Международный уровень решения эколога – экономических проблем 1.Teorie Economică I și II;

2.Economie;

3.Economia întreprinderii.

dubovca68@mail.ru
20. Davîdov Cătălina Lect. univ. Mecanisme și strategii de finanțare a proiectelor inovaționale în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 1.Economia Europeană și Integrare Economică;

2.Mediu european de afaceri.

davidoff.75@mail.ru
21. Grumeza Tatiana Lect. univ. Optimizarea comerțului internațional cu servicii al Uniunii Europene sub impactul globalizării 1.Servicii Publice;

2. Marketingul serviciilor;

3.Marketing și logistică.

tatiana.grumeza@yahoo.com
22. Garştea Sergiu Lect. univ. Gestiunea imaginii organizaţiei – funcţie a managementului strategic

Perfecționarea politicii economice de export a produselor și serviciilor din Republica Moldova

1.Logistica;

2.Logistica stocurilor;

3.Logistica comerțului extern;

4. Marketing social.

sgarstea@yahoo.com
23. Ţîbuleac Ana Lect. univ. Efectele economico – financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice. 1.Reclama;

2. Tehnici promoționale;

3. Marketing strategic;

4. Merchandising și forța de vânzare.

anna.tiganu@gmail.com
24. Ungurean Dragoş Lect. univ. Datoria externă: evoluţie şi probleme;

Implicațiile politicii bugetar-fiscale asupra managementului finanțelor publice în Republica Moldova;

Gestiunea sistemului de subvenționare a entităților economice;

1.Economia întreprinderii;

2. Economie;

3. Managementul serviciilor în turism;

4. Sisteme informaționale în ospitalitate și Turism.

 

dragosh.ungurean@gmail.com
25. Ciobanu Victor Lect. univ. Reprezentant al Pieței muncii,

Ministerul Economiei și Infrastructurii

1. Standarde și norme în turism. victor.ciobanu@mec.gov.md
26. Bumbu Mihai asist. univ. Managementul public şi impactul lui asupra economiei Republicii Moldova 1. Merchandising și forța de vânzare;

2. Economia turismului;

3. Teorie economică.

bumbu_mihai@mail.ru
27. Guja Anatol Asist. Univ. Potențialul de dezvoltare şi promovare al eco–turismului din Republica Moldova

Dezvoltarea politicilor comerciale a Republicii Moldova în contextul semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.

1. Turism rural și ecologic;

2. Logistica și distribuția în turism;

3. Marketing și Logistică;

4. Marketing turistic și servicii hoteliere.

 

guja994@gmail.com
28. Zaharco Viorelia Asist. Univ. Reprezentant al Pieței muncii,

Director Departament Cercetări Cantitative, IMAS INVEST SRL

1. Tehnici calitative și cantitative în servicii hoteliere și turism. viorelia95@gmail.com