Cadre științifico-didactice

Activitatea didactico-științifică a membrilor Departamentului

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Nr. Numele,

prenumele

Gradul științific, calificări profesionale  

Postul didactic

 

 

Direcții de cercetare

 

Discipline predate E-mail
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolghi Cristina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor în științe economice,

Auditor licențiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferențiar universitar,

Șef departament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemele contabilității și raportării situațiilor financiare în Republica Moldova. Implementarea politicilor contabile conform IFRS. Sistemul de control al calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri a situațiilor financiare. Dezvoltarea auditului intern și rolul acesteia în procesele de management. Rolul informației contabile în procesul decizional. Particularitățile metodologiei contabilității în societățile de asigurări. Direcțiile de dezvoltare a piețelor de asigurări în țările europene. 1.   Contabilitate financiară

2.   Contabilitatea societăților de asigurări

3.   Organizarea contabilității în entitățile economice

4.   Asigurarea calității în auditul financiar

5.   Auditul performanței

6.    Asigurarea calității informației economico-financiare

7.   Problemele contabilității în contextul implementării politicilor contabile

 

 

 

c.dolghi@.cie.md

 

 

 

 

2. Prodan Nicolae Doctor în științe fizico-matematice  

Conferențiar universitar

Algebra și teoria numerelor. Didactica matematicii. 1.     Econometrie

2.     Teoria deciziilor

3.     Etica profesională

n.prodan@cie.md

nikkprodan@yahoo.com

3. Calin Iurie Doctor în științe fizico-matematice Conferențiar universitar Teoria calitativă a sistemelor de ecuaţii differenţiale. Teoria  invarianţilor algebrici ai sistemelor de ecuaţii diferenţiale. 1.     Matematica economic

2.     Econometrie

3.     Modelarea proceselor economice

4.     Analiza matematică

 

i.calin@cie.md

iucalin@yahoo.com

4.

 

 

 

 

 

Luşmanschi Galina

 

 

 

 

 

Doctor în științe economice

 

 

 

Conferențiar universitar

 

 

Eficienţa metodei de calculaţie a costurilor pe activităţi (ABC) în managementul entităţii.

Contabilitatea şi relevanţa informaţiei contabile în managementul activităţii de turism. Relevanţa informaţiei contabile în managementul serviciilor medicale private. Relația contabilitate fiscalitate: abordări contemporane privind interacțiunea acestora.

1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea financiară

3.      Organizarea contabilității

4.     Audit financiar

5.     Organizarea contabilităţii în afaceri

6.     Drept contabil

a.tcaci@cie.md
5. Tcaci

Alexandru

Doctor în științe economice Conferențiar universitar Diagnosticul și estimarea economică a potențialului întreprinderii agricole 1.     Diagnostic financiar

2.     Analiza gestionară

3.     Analiza activităţii economico-financiare

4.     Gestiunea financiară și analiza performanțelor

g.lusmanschi@cie.md

galina_lusmanschi@mail.ru

6. Golocialova Irina Doctor în științe economice Conferențiar universitar Evoluţia şi starea modernă a metodologiei contabilităţii. Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, contabilitatea conform SIFR şi probleme de adaptare SIFR la sistemul contabil din Republica Moldova. Situaţii financiare consolidate şi aspectele pregătirii acestora. 1.     Contabilitate și raportarea financiară conform IFRS

2.     Rapoarte financiare consolidate

3.     Contabilitatea managerial

4.     Contabilitatea impozitelor

5.      Metodologia cercetărilor economice

i.golocealova@cie.md

monomah5@yandex.ru

7. Malai Ela Doctor în științe agricole Lector universitar Bazele teoretice ale contabilității. Practica auditului financiar în Republica Moldova. Specificul auditului intern în instituțiile publice. Particularitățile metodologiei contabilității în comerțul exterior. 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea în comer

3.      Contabilitatea societăților de asigurări

4.      Contabilitatea comerțului exterior

e.malai@cie.md

elamalai@gmail.com

8. Grigor Raisa Doctor în științe fizico-matematice  

Conferențiar universitar

Algebra și logica matematică – Teoria inelelor și radicalelor. 1.     Matematica economic

2.     Econometrie

3.     Cercetări operaţionale

r.grigor@cie.md

raisagrigor@gmail.com

9. Platon Valeriu Doctor în științe fizico-matematice Conferențiar universitar Aplicațiile metodelor matematice în economie. 1.     Optimizare liniară

2.     Matematica economic

3.     Metode calitative  în luarea deciziilor

4.      Metode calitative şi cantitative în luarea deciziilor

v.platon@cie.md

val.platon@gmail.com

10. Terzi Dumitru Doctor în științe fizico-matematice Conferențiar universitar Cibernetică matematică. 1. Statistica economică d.terzi@cie.md

dgerterzi@yandex.ru

11. Tcaci Natalia Doctor în științe economice Conferențiar universitar Metode de estimare a rezultatelor activității operaționale a entităților. 1.     Diagnostic financiar

2.     Analiza gestionară

3.     Analiza activităţii economico-financiare.

n.tcaci@cie.md
12. Sava Lilia Doctor în științe economice Conferențiar universitar Managementul instruirii si dezvoltării profesionale a personalului (domeniul Telecomunicații). 1.Statistica economică. l.sava@cie.md

savalilia@mail.ru

13. Gujuman Lucia Doctor în științe economice Conferențiar universitar Managementul investitional -sursa de sporire a competitivitatii si dezvoltarii inovatiilor in ramura telecomunicatii 1.Statistica economică l.gujuman@cie.md

gujuman76@mail.ru

14. Ștahovschi Ada Doctor în științe economie Conferențiar universitar Dezvoltarea și reglementarea contabilității financiare,  manageriale și în instituții bancare, contabilității internaționale. Organizarea managerială a serviciilor şi produselor bancare 1.     Contabilitatea bancară

2.     Contabilitate internațională

3.     Audit financiar

4.     Auditul regularității

5.     Etica profesională

a.stahovschi@cie.md

astahovschi@gmail.com

15. Garştea Ala Doctorand Lector universitar Asigurarea eficienței manageriale în contextul transformărilor în mediul instituțional din Republica Moldova în scopul creșterii economice 1.     Matematica economic

2.     Analiza statistică a proceselor economice

a.garstea@cie.md

ala_garstea@mail.ru

16. Tîrşu Valentina Doctorand Lector universitar Managementul sistemelor informaționale. Dezvoltarea sistemelor informaționale în contabilitate. Limbaje de programar. 1.     Tehnologii Informaționale de Comunicare

2.     Limbaje de programare I (Limbajul C)

3.      Limbaje de programare II (Limbajul C++)

4.     Instrumente Software pentru Afaceri (Limbajul Java)

5.     Grafica și multimedia

6.      Limbaje pentri e-activități

7.     Sisteme Informaționale în Contabilitate.

v.tirsu@cie.md

vtirsu@mail.ru

17. Dolghi Vladimir Doctorand,

Auditor licentiat,

Actuar certificat, Student ACCA

Lector universitar Problemele implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Republica Moldova. Politicile contabile conform IFRS. Problemele dezvoltării contabilității manageriale în sectorul de asigurări.

Regimul de solvabilitate a companiilor de asigurări.

1.     Contabilitate financiară aprofundată

2.     Contabilitatea societăților de asigurări

3.      Contabilitatea bancară

4.     Proceduri şi tehnici de audit.

v.dolghi@cie.md

vladimir.dolghi@gmail.com

18. Iacob Aliona Doctorand Lector universitar Problemele contabilității financiare 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea financiară

3.     Contabilitatea impozitelor

a.iacob@cie.md

aliona.iacob78@mail.ru

19. Apetrii Natalia Doctorand Lector universitar Dezvoltarea tehnologiilor informaționale. Baze de date. Data Mining-perspectivă educațională. Limbaje de programare. 1.     Programarea logică

2.     Baze de date

3.     Sisteme informaționale în contabilitate

4.     Sisteme de gestiune a bazelor de date

5.     Sisteme informatice financiar-contabile

6.     Tehnologii informaționale de comunicare

n.apetri@cie.md

nmonciu@mail.ru

20. Petreanu Elena Doctorand Lector universitar

 

Oportunitățile auditul intern în sectorul corporativ. Perfecționarea tehnicilor de audit intern în sectorul corporativ din Republica Moldova. 1.     Bazele contabilității

2.     Audit financiar

3.     Audit intern

e.petreanu@cie.md

epetreanu@mail.ru

21. Macovei

Tatiana

Doctorand,

Auditor licentiat, Student ACCA

Lector universitar Problemele contabilității și auditului intern în Republica Moldova. Rolul contabilității în sistemul de management al entității. Riscul și influența acestuia asupra activității societății de asigurări. 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea financiară,

3.     Contabilitatea impozitelor

4.     Organizarea contabilității în entitățile economice

5.     Proceduri și tehnici de audit

 

t.macovei@cie.md

22. Raieţchi Eugeniu Doctorand,

Auditor licentiat,

DipIFR,

Student ACCA

Lector universitar Eficiența controlului financiar în sistemul bancar național. Evoluția principiilor BASEL în contextul supravegherii bancare. Aspecte fiscale ale operațiunilor de leasing financiar. 1.     Contabilitate și raportarea financiară conform IFRS

2.     Rapoarte financiare consolidate

3.     IFRS

4.     Contabilitatea operațiunilor de microfinanțare şi leasing

5.     Standarde de raportare financiară.

e.raietchi@cie.md

raietchiE@yahoo.com

23. Scacunova

Ludmila

Doctorand Lector universitar Eficienţa metodei de calculaţie a costurilor pe activităţi (ABC) în managementul entităţii. 1.     Bazele contabilității

2.      Contabilitatea financiară

3.      Contabilitate managerial

4.     Audit financiar

5.      Audit intern

6.     Etica profesională

l.scacunova@cie.md

scacunova@gmail.com

24. Malai Maria Magistru în contabilitate Lector universitar Bazele teoretice ale contabilității. Aspectele contabilității în instituțiile publice 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea impozitelor

3.     Contabilitatea în comerț

4.     Contabilitatea în ramuri

5.     Contabilitatea în instituţiile publice

m.malai@cie.md
25. Cojocaru Virginia Doctorand Lector universitar Aspecte teoretice în organizarea contabilității. Analiza activității operaționale ale entității  economice. Problemele migrației resurselor umane în Uniunea Europeană. 1.     Bazele contabilității

2.     Contabilitatea managerial

3.     Analiza economico-financiară

4.     Analiza gestionară

5.     Analiza situațiilor financiare.

v.cojocaru@cie.md

ginacojocaru@mail.ru

26. Cojocari Ala Doctorand Lector universitar Diagnosticul financiar și metodele de evaluare a entității 1.     Analiza gestionară

2.      Analiza Situațiilor financiare

3.     Analiza economico-financiară

a.cojocari@cie.md

cojocari_alla@mail.ru

27. Costeţchi-Juşca

Oxana

Doctorand Lector universitar Contabilitatea și relevanța informației contabile în managementul activității de turism. 1.     Bazele contabilității

2.     Sisteme informatice financiar-contabile

o.costetchi@cie.md

costetchioxana@mail.ru

28. Grigoriţa Viorica Doctorand Lector universitar Dezvoltarea tehnologiilor informaționale în domeniul financiar-contabil

 

1.     Reţele de calculatoare

2.      Tehnologii informaţionale de comunicare

3.     Sisteme informatice financiar-contabile

v.grigorita@cie.md

Viorica_Nicusor@mail.ru

29. Luchian

Paulina

Doctorand Lector universitar Dezvoltarea transportului în Republica Moldova. Tehnologiile informaționale. 1.     Tehnologii informaţionale de comunicare p.luchian@cie.md

Paulina.Luchian@gmail.com