Administrarea Afacerilor

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Departament Administrarea Afacerilor” tab_id=”1492151823619-988c0a16-09f8″][vc_column_text 0=””]http://inventica.usm.md/

 

Program managerial de dezvoltare a

Departamentului „Administrarea Afacerilor”

 

Departamentul „Administrarea Afacerilor” a fost format în decembrie 2015, în baza catedrei „Administrarea Afacerilor” a FȘE.

Subsemnatul Marian Jalencu, doctor în economie (a. 1998), conferențiar universitar (a. 2003); șef catedră „Administrarea Afacerilor” (din 2008), candidat la funcția de șef de departament „Administrarea Afacerilor”, prezint următorul program de dezvoltare a departamentului.

Obiectivul major al acestui Program rezidă în faptul că departamentul „Administrarea Afacerilor” să fie o subdiviziune performantă a FȘE, orientată spre excelență și rezultate notorii în domeniile de activitate metodico-didactică, științifică și educativă, bazat pe un spirit de echipă, creativ și inovativ.

Pentru realizarea acestui obiectiv major, este necesar de fortificat din punct de vedere calitativ activitățile realizate pe fiecare dintre principalele domenii enumerate mai sus – metodico-didactic, științific și educativ.

La moment, în anul de învățământ 2015/2016, departamentul „Administrarea Afacerilor” are:

– 23,9 unități didactice: 1,15 unități de profesor universitar, 11,98 unități de conferențiar universitar și 10,77 unități de lector universitar;

– 22 de cadre didactice angajate: dintre care 14 în state (titulari) și 8 prin cumul extern;

– din 22 cadre didactice angajate 15 au titluri științifice (1 profesor universitar și 14 conferențiari universitari); iar din 14 cadre didactice titulare – 8 au titluri științifice (1 profesor universitar și 7 conferențiari universitari);

– 20412 ore didactice asigurate: dintre care 15966 ore la ciclul I (Licență) și 4446 ore la ciclul II (Masterat).

În linii mari departamentul „Administrarea Afacerilor” și-a stabilizat la nivelul acestor indicatori pe parcursul ultimilor ani. În viitor, este necesar să ne menținem la acest nivel cantitativ, concentrându-ne pe indicatorii de calitate. Șefului de departament în acest context, îi revine misiunea de a administra eficient toate activitățile în cadrul departamentului, în special să planifice / calculeze corect și să distribuie judicios volumul anual de lucru între membrii departamentului în baza normativelor stabilite.     

 

Din punct de vedere metodico-didactic, departamentul „Administrarea Afacerilor” este responsabil de programul de studii 363.1 „Business și Administrare” (Licență); precum și de două programe de master „Administrarea Afacerilor” (120 ECTS) și „Managementul Resurselor Umane” (120 ECTS).

Este necesar de asigurat o îmbunătățire / perfecționare continuă a conținuturilor acestor programe, prin permanenta monitorizare ale acestora și perfectare a Planurilor de învățământ. Menționăm că acest proces de perfecționare / perfectare a Planurilor de învățământ a fost efectuat continuu în cadrul catedrei / departamentului  „Administrarea Afacerilor”, ultima având loc recent martie 2016; fiind perfectate toate trei Planuri de Învățământ la Licență și Master pentru anul admiterii 2016.

O altă direcție de fortificare pe această filieră metodico-didactică constă în îmbunătățirea asigurării Curriculare a disciplinelor ținute de cadrele didactice a departamentului, și anume:

calitatea Curriculum-urilor la discipline;

– actualizarea unităților de conținut ale acestora, îmbogățirea lor permanentă și excluderea repetitivității acestora în cadrul diferitelor Curriculum-uri (sincronizarea unităților de conținut între diferite Curriculum-uri);

– asigurarea corelării unităților de conținut cu competențele preconizate de a fi atinse;

– îmbogățirea conținuturilor lucrului individual al studenților și masteranzilor și asigurarea unei bune monitorizări a realizării acestuia.

Menționăm în mod deosebit necesitatea dezvoltării predării în limbi străine, în special în limba engleză; deschiderea de grupe cu predare în limba engleză. Deja avem o grupă la specialitatea „Business și Administrare”  (anul I), cu predare în limba engleză. Este necesar de asigurat, într-o pondere cât mai mare și calitativă, predarea cursurilor în limba engleză de către cadrele didactice a departamentului nostru

Este necesar de intensificat publicarea / editarea materialelor metodico-didactice (manuale, note de curs, îndrumare, ghiduri, etc) pentru a asigura din acest punct de vedere procesul de studii la specialitatea „Business și Administrare”, precum și a programelor de master ținute.

În ultimul an 2015, au fost editate două lucrări metodico-didactice în cadrul departamentului:

– Jalencu, M. (coord.), Rugină-Matran, V., Balmuș-Andone, M. Management inovațional și transfer tehnologic (Ghidul antreprenorului inovativ), Chişinău: CEP USM, 2015. – 212 pag (finanțat din bugetul proiectului Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”);

– Mironov, S. Managementul producţiei. Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. – 288 pag. ISBN 978-9975-71-688-8.

În același timp, există și posibilitatea de a plasa / publica cursurile universitare (în special, cele destinate studenților masteranzi) și pe platforma informaționale de instruire MOODLE; posibilitate care trebuie fructificată mai din plin.

În vederea realizării acestor deziderate, un rol esențial îl are lucrul Comisiei de Calitate a departamentului (șef al Comisiei – conf. univ., dr. Maia Postică), care trebuie să devină o componentă definitorie în asigurarea calității procesului metodico-didactic al departamentului.

O altă componentă la acest capitol este îmbunătățirea calitativă a modului de organizare și derulare a practicilor – de inițiere în specialitate; practica de specialitate I și II și de cercetare. Aceste practici necesită atât o perfectare a asigurării curriculare a acestora, cât și o conexiune mai strânsă cu întreprinderile / firmele – obiecte al practicilor. Acest lucru se poate materializa prin contactele personale directe ale membrilor departamentului cu subiecții antreprenoriatului, precum și semnarea de contracte de colaborare cu diverși agenți economici.

La acest capitol un aport mai decisiv trebuie să-l aducă cadrele didactice a departamentului care au conexiuni strânse cu mediul antreprenorial, fiind coordonați de responsabilul de practici de la departament – conf. univ., dr. Alexandru Scutaru.

De asemenea, se impune activizarea în ce privește utilizarea platformei MOODLE în predarea cursurilor universitare, plasarea a cât mai multe cursuri pe platformă, în prezent – a cursurilor de Masterat; în vederea pregătirii pentru eventuala implementare a studiilor de masterat la distanță; în paralel cu asigurarea calitativă a acestor cursuri și utilizarea activă a platformei MOODLE în predarea cursurilor, realizării lucrului individual și evaluarea studenților și masteranzilor.

De rând cu studiile la ciclul I (Licență) și II (Masterat), trebuie de atras și o atenție adecvată / sporită și studiilor la ciclul III (Doctorat). În acest scop trebuie trebuie continuată derularea acestora, atât pe modalitatea veche, cât și pe cea nouă. În perioada imediat următoare trebuie de asigurat concomitenta funcționare a acetor două modalități – buna și eficienta funcționare a Seminarului Științific de Profil (SȘP) la specialitatea 521.03 „Economie și management în domeniul de activitate” – președinte prof. univ., dr. hab. Ion Bîzgu (care a fost constituit și activează de o perioadă de 5 ani); precum și de asigurat eficienta integrare și activitate a conducătorilor de doctorat și a cercetătorilor departamentului în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice; în special al conducătorilor de doctorat (prof. univ., dr. hab. Ion Bîzgu; conf. univ., dr. Marian Jalencu; conf. univ., dr. Maia Postică; conf. univ., dr. Nicolae Verejan;  conf. univ., dr. Alexandru Scutaru;  conf. univ., dr. Valentina Postolachi), dar și a celorlalte cadre didactice cu titluri științifice – cercetători științifici ai departamentului.

 

Dezvoltarea cercetărilor științifice realizată de către membrii departamentului „Administrarea Afacerilor” reprezintă o altă direcție de dezvoltare a departamentului.

În acest context, se impune activizarea participării membrilor departamentului la diverse proiecte de cercetare, inclusiv internaționale, și de infrastructură; elaborarea și participarea la diverse Concursuri de proiecte anunțate.

La acest capitol avem înregistrate și succese. În ultimii 5 ani, membrii catedrei au fost membri ai diverselor proiecte – 10 la număr, printre care – 3 proiecte de creare a infrastructurii de inovare și transferului tehnologic; 1 proiect instituțional; 1 proiect din Programul Cadru 7 (FP7); 5 proiecte Tempus:

 1. mai, 2015 – decembrie, 2015 Proiect de dezvoltare a infrastructurii de inovare „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în 2015” (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone, 3 studenți mentori ai specialității „Business și Administrare” – Alexandru Suhodol, Adrian Savcenco, Vlad Bilețchi).
 2. iunie, 2014 – decembrie, 2014: Proiect de creare și susținere a start-up-urilor: „Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”” ale Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” (M. Jalencu, V. Rugină-Matran, M. Balmuș-Andone).
 3. decembrie, 2013 – prezent: Proiect Tempus “Rețeaua de transfer tehnologic – TecTNet” (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone)
 4. proiectul Tempus nr. 544191 – LMPH Licence Masters professionnels en management des activites hotelieres pour le developpement de lindustrie touristique en Georgie, Azerbaidjan et Moldavie” (M. Jalencu, M. Postică)
 5. octombrie, 2012 – octombrie, 2015: Proiect Tempus “LaManche: Leading and Managing Change in Higher Education” (M. Jalencu, E. Suman, V. Rugină-Matran).
 6. ianuarie, 2012 – decembrie, 2014: Proiectului Nr. 516 597- Tempus-1-2011-1-Fr – “Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie” (M. Jalencu).
 7. iulie, 2012 – decembrie, 2012: Proiectul „Organizarea și funcționarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2012” (M. Jalencu, N. Verejan, V. Rugină-Matran, T. Diaconu).
 8. ianuarie, 2009 – decembrie, 2011: Proiectului 144544 – TEMPUS 1 – 2008 – 1 – FR JPHES „Dezvoltarea parteneriatului dintre universităţi şi întreprinderile din Republica Moldova” (M. Jalencu).
 9. 31 martie 2013 – 31 martie 2017: Proiectul ”Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune practice şi experienţe de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est în UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei” Posibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best practice and experience to Moldova’s and Georgia’s preaccession process (T. Diaconu).
 10. an. 2011 – an. 2014: Proiectul 11.817.08.49A LCŞ: „Tehnologii Informaţionale” – „Metodologii și tehnologii moderne ale produselor Software (PS)” (A. Socolova).

Însă, cu toate succesele înregistrate la acest capitol este necesar constituirea în cadrul departamentului a diverse grupuri de proiect / echipe de proiect, care să înainteze / propună spre Concurs mai multe proiecte de cercetare, printre care instituționale; Horizon 2020, etc.

Menționăm și fructuoasa colaborare pe care o au cadrele didactice a departamentului nostru cu colaboratorii Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iaşi, Academia Română, materializată în participări la tradiționalele Zile Academice organizate anual la Iași, la manifestări științifice, precum și la colaborări de cercetări științifice în comun, etc. (conf. univ., dr. Valentina Postolachi); colaborare ce trebuie susținută și continuată.

O direcție strategică ce trebuie dezvoltată în cadrul departamentului constă în internaționalizarea cercetării științifice, în special publicații în reviste peste hotare, în special cu factor de impact ISI.

 

Activitatea educativă, lucrul cu studenții și atragerea lor în procesul de cercetare – o altă direcție de îmbunătățire a activității și dezvoltării departamentului. În cadrul departamentului își desfășoară activitatea Cercul științific studențesc „Tânărul manager” (responsabili conf. univ., dr. S. Mironov și lector universitar T. Zubcu), funcționarea căruia trebuie permanent menținută, activizată.

De asemenea, studenții noștri sunt implicați și participă activ în activitatea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”; de fapt, ei sunt principalii beneficiari ai activității acestuia. În cadrul a două Ediții a a Târgului start-up-urilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative” au fost elaborate, prezentate și susținute public peste 20 de planuri de afaceri inovative studențești, au participat la Concursul National a “Celor mai bun proiect inovativ” (fiind și câștigătorii acestuia la capitolul studenți – Nicolae Cojocaru și Gheorghe Indoitu), câștigotori ai unui Voucher inovațional în valoare de 4 mii Euro (studentul Nicolae Cojocaru), în cadrul proiectului ener2i finanțat de Uniunea Europeană (proiecte inovaționale în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile). Activitatea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” trebuie menținută și dezvoltată continuu, inclusiv prin implicarea activă a studenților.

De asemenea, nu trebuie de minimizat însemnătatea activității de tutoriat acordată grupelor academice studențești de la specialitatea „Business și Administrare”, pentru integrarea lor mai eficace în mediul studențesc (în special al studenților primului an de studii); orientarea și ghidarea lor în acest mediu; acordarea de ajutor și de consiliere, etc. Nu trebuie să uităm că studenții sunt principalii beneficiari ai activității / muncii noastre, a cadrelor didactice.

Dezvoltarea infrastructurii departamentului, creării condițiilor favorabile de lucru este deosebit de importantă. În ultima perioadă, au fost înregistrate progrese și la acest capitol. În urma demersurilor întreprinse au fost reparate sălile profesorilor departamentului 308/C și 312/C. A fost echipată sala 312/C (din resursele financiare a proiectului de creare a infrastructurii Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”) cu ecran și proiector; sala 312/C, practic, este scoasă din fondul de săli auditoriale, devenind cu adevărat sala e profesori ai cadrelor didactice a departamentului. Însă, efortul de îmbunătățire a asigurării material-tehnice a muncii cadrelor didactice a departamentului trebuie continuate, punându-se accent și pe atragerea surselor din cadrul proiectelor de cercetare și infrastructură.

Considerăm că obiectivele trasate în cadrul acestui Program de dezvoltare a departamentului sunt realizabile, luând în considerație calitatea personalului / cadrelor didactice a departamentului. În același timp, este necesar ca doctoranzii catedrei, în special cei care au finalizat deja studiile de doctorat, să finalizeze cercetările științifice inițiate și să susțină tezele de doctor; iar actualii doctoranzi – să susțină tezele de doctor în termen.

 

 

 

Conferențiar universitar,

Doctor în economie

Marian Jalencu

 

Specialitatea „Business și administrare”

Piaţa muncii necesită specialişti competenţi cu spirit antreprenorial, potențiali întreprinzători care vor iniția afaceri și vor crea locuri de muncă. Aceasta se poate realiza prin învăţarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ,,Business şi administrare”  (BA). De asemenea, absolvenții specialității BA sunt pregătiți pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum şi conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor/firmelor.

În procesul instruirii, studenții din cadrul Programului efectuează practici în cadrul agenților economici; participă în cadrul programelor de mobilitate, inclusiv Erasmus+; participă în activitatea Incubatorului de Inovare ,,Inventica-USM”; participă cu planuri de afaceri inovative în cadrul Concursului Târgul start-up-urilor ,,Cele mai bune idei de afaceri inovative”; participă la Concursul proiectelor de Transfer Tehnologic organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, precum și la proiecte europene.

 

            Vei studia:

 • Management
 • Managementul producției
 • Managementul micilor afaceri
 • Managementul calității
 • Managementul resurselor umane
 • Management corporativ
 • Diagnostic managerial al firmei
 • Management inovațional
 • Managementul riscurilor în afaceri
 • Managementul proiectelor
 • Bazele contabilităţii
 • Dreptul afacerilor
 • Finanțe
 • Marketing și logistică

            Posibilități de angajare:

 • Economist
 • Conducător/manager firmă mică
 • Expert economist în management
 • Consultant în management
 • Manager de inovare
 • Manager proiect
 • Manager al sistemelor de management al calității
 • Manager de dispecerizare a producției
 • Agent de achiziții
 • Agent comercial

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master la programele ,,Administrarea afacerilor” și ,,Managementul resurselor umane”.

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Profesori” tab_id=”1492151823619-697184b2-c61e”][vc_column_text]

Departamentul Administrarea Afacerilor

Lista profesorilor pentru Şedinţa largită a Consiliuiui Facultăţii Ştiinţe Economice

 

  PROFESORUL Adresa electronică
1.        Jalencu Marian, dr.,conf.univ. jalencu_marian@yahoo.com
2.        Postica Maia,dr., conf.univ. Postica.maia@yahoo.com
3.        Mironov Svetlana, dr.,conf.inter. Mir.svet.lec76@gmail.com
4.        Postolachi Valentina, dr.,conf.univ. postolachivalentina@yahoo.com
5.        Scutaru Alexandru, dr.,conf.univ. Alexandruscutaru1965@yahoo.com
6.        Balmuş-Andone Mihaela, lector univ. balmus.mihaela@gmail.com
7.        Diaconu Tatiana, lector univ. tatiana.diaconu@mail.ru
8.        Socolova Ana, lector univ. socolovaanna@mail.ru
9.        Suman Elena, lector univ. sumanhelen@yahoo.com
10.    Stefanco Natalia, lector univ. nstefanco@gmail.com
11.    Zubcu Tatiana, lector univ. zubcutv@mail.ru
12.    Braguţa Aurelia, dr.,conf.univ. aureliabraguta@gmail.com
13.    Cernei Mihail, dr.,conf.univ. Mihailcernei55@gmail.com
14.    Volosiuc Ana,lector univ. volosiuc_ana@mail.ru
15.    Sîrbu Stela, dr.,conf.univ. cristella@mail.ru
16.    Sperelup Liliana,lector univ. liliana.sperelup@mail.ru
17.    Veveriţa Valentina,dr.,conf.univ. valentina.veverita2014@gmail.com
18.    Timuş Ana,  dr.,lector univ. Ana.timus.12345@gmail.com
19.    Oboroceanu Irina,dr.,conf.univ. oboroiri@mail.ru
20.    Cutcovschi Valentin,lector univ. vcutcovschi@gmail.com
21.    Bîrca Alic, doc. ,conf.univ. alicbir@yahoo.com

 

Graficul orelor de serviciu a Departamentului  „Administrarea Afacerilor”

  PROFESORUL ZIUA ORA
1.        Jalencu Marian

Dr.,cunf.univ.

Marti

Joi

16:30-17:30

16:30-17:30

2.        Postica Maia

Dr.,conf.univ.

Marţi

Joi

16:30-17:30

16:30-17:30

3.        Mironov Svetlana

Dr.conf.univ.

Marţi

Vineri

11:15-12:15

09:45-11:00

4.        Postolachi Valentina

Dr.,conf.univ.

Marţi

Miercuri

08:40-09:40

14:30-15:30

5.        Scutaru Alexandru

Dr.,conf.univ.

Joi

Vineri

15:00-16:00

15:00-16:00

6.        Balmuş-Andone Mihaela

Lector universitar

Marţi

Joi

13:00-14:00

13:00-14:00

7.        Diaconu Tatiana

Lector univer.

Miercuri

Joi

13:30-14:30

12:30-13:30

8.        Socolova Ana

Lect.univ.

Luni

Joi

10:00-11:00

12:00-13:00

9.        Suman Elena

Lec.univ.

Luni

Marti

16:30-17:30

12:30-13:30

10.    Stefanco Natalia

Lector univ.

Marţi

joi

10:30-11:30

13:30-14:30

11.    Zubcu Tatiana

Lect.univ.

Miercuri

Vineri

13:00-14:30

13:00-13:30

12.    Brăguţa Aurelia

Dr.,conf.univ

Marţi 13:00-14:00
13.    Cernei Mihail

Dr.,conf.univ.

Luni

Vineri

10:30-11:30

13:00-14:00

14.    Volosiuc Anna

Lector universitar

Miercuri

Vineri

11:15-12:15

12:30 -13:30

15.    Sîrbu Stela

Lector universitar

Joi

Vineri

11:30-12:30

10:00-11:00

16.    Sperelup Liliana

Lector universitar

Luni 10:00-11:00

 

17.    Bîrca Alica

Dr.,conf.univ.

Joi 16:45-17:45
18.    Timuş Ana,

Lec.,dr. în econ.

Vineri 12:30-13:30
19.    Oboroceanu Irina

Dr.,conf.univ.

Marţi 13:00-14:00
20.  00 Veveriţa Valentina

Dr.,conf.univ.

Vineri 16:45-17:45
21.    Cutcovschi Valentin

Lec.univ.

Vineri

Sîmbătă

13:20-13:45

10:00-12:00

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Publicații științifice” tab_id=”1492151859866-b45d096f-5c99″][vc_column_text]

RAPORT privind realizare plan publicatii 2014-2015

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Activitatea științifica a departamentului” tab_id=”1492151862379-a5e55fe7-2163″][vc_column_text]

RAPORT privind realizare plan publicatii 2014-2015

RAPORT-uri STIINTA_Cat. Administrarea Afacerilor

 

2011_INFORMATIE CERCETARE STIINTIFICA SI INTERNATIONALA

2012_RAPORT STIINTA. Catedra Administrarea Afacerilor

2013_RAPORT STIINTA_ cat. AA

2014_RAPORT STIINTA_ cat. Administrarea Afacerilor

2015_RAPORT STIINTA_cat. Administrarea Afacerilor

2016_RAPORT STIINTA_dep. Administrarea Afacerilor[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=” Informații utile privind elaborarea tezelor” tab_id=”1492151864756-8307a404-c5eb”][vc_column_text]teme la licenta la zi

teme la master

Model de cerere pt t. de licenta

Model de cerere pt teza de master

regulamentul-antiplagiat-1

teme la licenta la ff 1351 rom[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Informații utile cu privire la practica studenților” tab_id=”1492151867876-c5f2bd1a-bdc6″][vc_column_text]BA 1501

BA 1502

BA 1502A

BA 1503

BA 1504

Contigent anul 2 practica

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Orar” tab_id=”1492151870084-3f8f87df-cb4e”][vc_column_text]ORAR ANUL 1, SEMESTRU 2, 2016-2017EXAMENE

ORAR ANUL 2, SEMESTRU 4, 2016-2017EXAMENE

orar sesiune repetata anul 4, SEM 7si 8, anu 2016-2017

orar sesiunea de baza anul III sem. VI

Business si administrare anul II[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=” Aprecieri” tab_id=”1492151857406-81183036-60cd”][vc_column_text]RAPORT ASUPRA EVALUĂRII NIVELULUI DE SATISFACŢIEI A ABSOLVENŢILOR privind programul de studii

(extras – referitor la programul de studiu 363.1 Business și administrare)

Urmărind realizarea obiectivului de îmbunătățire continuă a serviciilor educaționale oferite, Facultatea Științe economice a Universității de Stat din Moldova, prin Comisia de Asigurare a Calității, și-a propus  o cercetare a nivelului satisfacţiei studenţilor cu privire la calitatea programului de studii și mediul universitar în care și-au desfășurat studiile.

Rezultatele sondării opiniilor absolvenților, efectuată prin chestionare, va permite identificarea punctelor forte şi/ sau slabe ale serviciilor și ofertei educaționale ale Facultății Științe economice a USM, urmând a fi elaborate acțiuni concrete de îmbunătăţire a calității ofertei educaționale.

Metodologie

In perioada 13 – 20 iunie 2016, Comisia de Asigurare a Calității din cadrul Facultății Științe Economice a USM a demarat un proces de evaluare a satisfacției absolvenților, prin plasarea de chestionare cu privire la oferta educațională (Chestionar – Anexa 1). Fiecare chestionar a conținut  întrebări țintite, cu răspuns facil de marcat prin bifare.

Au fost formulate următoarele 6 întrebări:

 1. Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile studenţeşti / administrative oferite studenţilor în cadrul Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:
 2. Vă rugăm evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de învăţare:
 3. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii, curricula şi oferta de cursuri a Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:
 4. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare la programul de studiu şi flexibilitatea acestuia:
 5. Evaluaţi gradul de satisfacţie de serviciile de consiliere şi orientare profesională prestate de personalul didactic al Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:
 6. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind Universitatea de Stat din Moldova

Răspunsurile au constat într-o scală de evaluare:

 • foarte multumit;
 • multumit;
 • mediu;
 • puțin multumit,
 • deloc multumit.

Prin prelucrarea chestionarelor completate de către absolvenți, care erau în sesiunea de susținere a tezei de licență, membrii Comisiei pentru Asigurarea calității au întocmit prezentul raport .

Rezultate

Procesul de evaluare a permis colectarea a 98 de chestionare completate de către absolvenții anului 2016 ai Facultății Științe economice, inclusiv pe programe:

361.1 Contabilitate – 23 chestionare;

362.1 Marketing și logistică – 22 chestionare;

363.1 Business si administrare – 21 chestionare;

364.1 Finante si banci – 25 chestionare.

Rezultate privind chestionarea absolvenților programului 363.1 Business si administrare

Criteriul 1. Serviciile studenţeşti și administrative oferite studenţilor.

Diagrama 1.3. Rezultatele evaluării satisfacției absolvenților programului 363.1 Business si administrare cu referire la serviciile serviciile studenţeşti / administrative ale USM

 

Prelucrarea rezultatelor evaluării serviciilor studențești și administrative de către absolvenții programului 363.1 ”Business și administrare” arată că în general acestia sunt multumiți de aceste servicii. Numărul celor foarte mulțumiți este foarte mic, la unele criterii nici nu avem asemenea opinii. Este foarte înalt procentul de studenți care au dat un calificativ mediu de satisfacție față de serviciile studențești – ușurința soluționării problemelor, taxele percepute de universitate și Calitatea informațiilor primite din partea personalului USM.

Criteriile punctate și care pot fi îmbunătățite de către absolvenți sunt: îmbunătățirea amabilității personalului serviciului de secretariat; calitatea paginii web a facultății, calitatea informațiilor disponibile pe pagina web; spațiile sanitare din universitate.

Criteriul 2. Resurse şi spaţii de învăţare

Diagrama 2.3. Rezultatele evaluării satisfacției absolvenților programului 363.1 Business și administrare cu referire la următoarele resurse şi spaţii de învăţare puse la dispoziție de Universitatea de Stat din Moldova

Spre deosebire de absolvenții chestionați ai altor programe, absolvenții programului Business si administrare s-au declarat mai puțin mulțumiți de: spații, sălile de lectură, tehnica de calcul utilizată, orarul de funcționare a bibliotecii. Peste 50 la sută au dat o apreciere medii acestor resurse.

Criteriile punctate de către absolvenți, care urmează a fi îmbunătățite sunt:

 • Dotarea laboratoarelor, accesul la acestea;
 • Gradul de funcționalitate a calculatorarelor;
 • Nu toate sălile sunt dotate cu ecrane de proiectie, table interactive;
 • Disponibilitatea cărților de specialitate și noutatea cărților în bibliotecă;

Criteriul 3. Calitatea curriculei şi oferta de cursuri

Analiza percepției și satifacției absolvenților față de calitatea și oferta cursurilor oferite programului 363.1 Business și administrare arată că aproape la toate dintre cele 11 criterii circa 50% din absolvenții programului chestionați s-au declarat multumiți și foarte multumiti de tematica cursurilor, utilitatea, complementaritarea cursurilor predate.

Diagrama 3.3. Rezultatele evaluării satisfacției absolvenților programului 363.1 Business și administrare cu referire la curricula şi oferta de cursuri a programului

 

 

Cea mai mare parte a absolvenților chestionați ai programului 363.1 Business si administrare (circa 50%) au comunicat că sunt mulțumiți de calitatea curiculei și dezvoltarea în universitate a unor competențe transversale: de a lucra în echipă; de a învăța și a înțelege lucruri noi; a lucra cu calculatorul ș.a.

Există aspecte care este necesar a fi îmbunătățite din perspectiva absolvenților:

 • Revizuirea planului de studii cu reflecție la îmbunătățirea utilității cursurilor pentru specializarea aleasă;
 • Creșterea complementarității și relaționării dintre cursuri;
 • Dezvoltarea în universitate a unor abilități precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate etc.
 • Activitatea de practică studențească.

 

Criteriul 4. Flexibilitatea programului de studiu

Diagrama 4.3. Rezultatele evaluării satisfacției absolvenților programului 363.1 Business și administrare cu referire la flexibilitatea programului de studii

 

Prelucrarea rezultatelor referitoare la satisfacția absolvenților programului privind flexibilitatea programului de studiu arată că între 60 și 64% din absolvenți sunt foarte mulțumiți și mulțumiți de flexbilitatea programului, fiind în mare parte adaptate la nevoile și ritmurile lor; flexibilitatea orarului, traseului de învățare etc.).

Circa 18 la sută din absolvenții chestionați au declarat că sunt puțin mulțumiți de flexibilitatea programului, fapt care urmează să fie discutat și îmbunătățit.

Criteriul 5. Serviciile de consiliere şi orientare profesională

Diagrama 5.3. Rezultatele evaluării satisfacției absolvenților programului 363.1 Business si administrare cu referire la serviciile de consiliere și orientare profesională

 

Consilierea academică și profesională au fost apreciate în mare parte cu calificativele ”Mulțumit” și ”Mediu”. Cu toate acestea, aspectele vizate urmează să fie adoptate măsuri în vederea îmbunătățirii, întrucît o rată înaltă a studenților absolvenți ai programului (circa 47 la sută) au menționat că sunt puțin mulțumiți sau deloc mulțumiți de consilierea academică, organizarea cursului, învățarea eficientă; 35% din cei chestionați sunt puțin mulțumiți sau deloc de exenimentele organizare de universitate dedicate carierei și circa 23% nu sunt mulțumiți de serviciile de consiliere în domeniul managementului carierei.

Respectiv, aceste aspecte urmează a fi revizuite și îmbunătățite.

Criteriul 6. Aspecte generale privind Universitatea de Stat din Moldova (perspectivele și oportunitățile oferite)

Cu toate acestea, absolvenții programului (mai mult de 60 la sută) sunt satisfăcuți de mediul de dezvoltare profesională și personală oferit de USM și tot atâția au încredere că diploma obținută  le garantează deținerea unor competențe valoroase pentru integrarea cu succes pe piața muncii și în viață. Circa 77 la sută au menționat că dacă ar fi să aleagă din nou, ar opta iarăși pentru studii la USM, considerând că anume universitatea aceasta îi va ajuta să-și atingă obiectivele sale în viață. Peste 60% din absolvenții chestionați consideră că universitatea este deschisă să primească feedback din partea studenților pentru a îmbunătăți oferta sa.

Diagrama 6.3. Rezultatele evaluării satisfacției absolvenților programului 363.1 Business si administrare cu referire la perspectivele și oportunitățile oferite de studiile obținute la USM

 

Concluzii 

Pornind de la punctele slabe identificate din perspectiva participanților la procesul de evaluare, strategiile de intervenţie trebuie să vizeze:

 1. Îmbunătățirea calității sistemului informatic, calității conexiunii la Internet.
 2. Reconfigurarea site-lui facultății.
 3. Îmbunătățirea infrastructurii (laboratoarelor) de cercetare, dotarea laboratoarelor și creșterea gradului de acces a studenților la acestea;
 4. îmbunătățirea funcționalității calculatorarelor;
 5. dotarea tuturor sălilor de curs cu ecrane de proiectie, table interactive;
 6. Creșterea numărului de exemplare a cărților de specialitate și a gradului de noutate a cărților în bibliotecă;
 7. Tematica abordată la cursuri trebuie actualizată și revăzută în concordanță cu cele mai recente realizări ale științei și practicii economice
 8. Trebuie diversificate strategiile de predare-învățare-evaluare a cursurilor, pentru a le face mai interesante și utile.
 9. Cursurile trebuie să contribuie într-o măsuă mai mare la dezvoltarea unor competențe, precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate etc.
 10. Trebuie revizuită curricula practicii pentru a crește utilitatea acesteia în formarea viitorilor specialiști.
 11. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere academică și profesională.

Întrucât acest chestionar a fost aplicat pentru prima dată la ciclul I Licență, considerăm benefică pentru facultate extinderea acesteia la ciclul II Masterat și Ciclul III docatorat, dar și demararea procesului de evaluare anuală a satisfacției absolvenților, ceea ce va permite realizarea unei monitorizări interne continue și eficace, cu identificarea facilă a posibilității de îmbunătățirea a ofertei educaționale a Facultății Științe Economice a USM.

Procesul de evaluare reprezintă totodată și o dovadă sustenabilă pentru faptul că Facultatea este interesată de opinia tuturor membrilor săi, le oferă acestora oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu toate aspectele legate de oferta de programe de studii a Facultății Științe Economice.

 

Prezentat la ședința Consiliului Facultății

la 27 iunie 2015

 

Președintele Comisiei pentru

Asigurarea Calității, dr., conf. univ.                                                Maria Cojocaru

 

 

 

 

 

Anexa 1

Universitatea de Stat din Moldova

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE SATISFACŢIE

AL ABSOLVENŢILOR

 1. Vă rugăm să evaluaţi următoarele aspecte privind serviciile studenţeşti / administrative oferite studenţilor în cadrul Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova
Servicii studenţeşti / administrative Foarte mulţumit Mulţumit Mediu Puţin

mulţumit

Deloc mulţumit
Activitatea de secretariat (orar de funcţionare, amabilitatea personalului, timp de aşteptare)
Soluţionarea problemelor (durată, eficienţa procedurilor / birocraţia, timpul de răspuns la cereri)
Taxele percepute de universitate
Spaţiile sanitare din universitate
Calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa un computer, întreţinerea computerelor, a software – lui şi a reţelei informatic)
Calitatea conexiunii la Internet (viteză, întreruperi, restricţii)
Calitatea informaţiilor disponibile (pe web, broşuri, pliante, afişe, ghidul studentului etc.)
Sistemul informatic de evidenţă a notelor
Calitatea informaţiilor primite din partea personalului USM
Calitatea site-ului web al instituţiei (accesibilitate, disponibilitatea informaţiilor, design, acurateţe, grad de noutate)

 

 1. Vă rugăm evaluaţi nivelul dvs. de satisfacţie cu privire la următoarele resurse şi spaţii de învăţare:
Resurse şi spaţii de învăţare Foarte mulţumit Mulţumit Mediu Puţin

mulţumit

Deloc mulţumit
Spaţii de învăţământ, / Amfiteatru (dotări, confort, funcţionalitate)
Laboratoare şi spaţii de cercetare (dotări, programe, acces)
Săli de lectură (confort, linişte, locuri suficiente, funcţionalitate, orar)
Tehnica de calcul / internet (orar, funcţionalitatea calculatoarelor, acces)
Dotarea cu resurse moderne (videoproiector, internet wireless, ecran de proiecţie etc.)
Dotarea bibliotecii (existenţa calculatoarelor, noutatea cărţilor, disponibilitatea cărţilor etc.)
Amabilitatea personalului bibliotecii
Orarul bibliotecii

 

 

 1. Evaluaţi nivelul de satisfacţie faţă de programul de studii, curricula şi oferta de cursuri a Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldova:
Programul de studii, curricula şi oferta de cursuri Foarte mulţumit Mulţumit Mediu Puţin

mulţumit

Deloc mulţumit
Tematica abordată la cursuri
Relevanţa şi utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă
Numărul şi varietatea cursurilor opţionale
Cursurile sunt interesante, utile şi se ridică la nivelul aşteptărilor mele
Complementaritatea şi relaţionarea între cursuri
Dezvoltarea în universitate a abilității de a lucra în echipă
Dezvoltarea în universitate a abilităților de comunicare
Dezvoltarea în universitate a abilității de a învăţa şi înţelege lucruri noi
Dezvoltarea în universitate a abilităților de a lucra cu calculatorul
Dezvoltarea în universitate a unor abilități precum: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate etc.
Activitatea de practică studenţească

 

 1. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de mulţumire sau nemulţumire faţă de următoarele elemente privitoare la programul de studiu şi flexibilitatea acestuia:
Programul de studiu şi flexibilitate Foarte mulţumit Mulţumit Mediu Puţin

mulţumit

Deloc mulţumit
Programul este adaptat nevoilor şi ritmului meu personal
Programul săptămânal (orar, cursuri organizate modular)
Flexibilitatea traseului de învăţare (transfer, credite etc.)
 1. Evaluaţi gradul de satisfacţie de serviciile de consiliere şi orientare profesională prestate de personalul didactic al Facultății științe economice a Universităţii de Stat din Moldovaa
Consiliere şi orientare profesională Foarte mulţumit Mulţumit Mediu Puţin

mulţumit

Deloc mulţumit
Consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea programului de studiu, învăţare eficientă)
Consiliere cu privire la implicarea în activităţi extrauniversitare din cadrul USM
Evenimente dedicate carierei în universitate (târguri de locuri de muncă, întâlniri cu angajatorii, etc.)
Consiliere privind managementul carierei
 1. Vă rugăm să evaluaţi o serie de aspecte generale privind universitatea:
Aspecte generale privind universitatea Acord total Acord Nici / nici Dezacord Dezacord total
Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi personală oferit de USM
Am încredere că diploma obținută va fi garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii şi în viaţă
Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot această universitate
Aş recomanda această universitate şi altora persoane
Această universitate mă ajută să îmi ating obiectivele în viaţă
Universitatea este deschisă să primească feedback din partea studenţilor pentru a se îmbunătăţi

 

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Proiecte” tab_id=”1492151854611-326bdbd3-3053″][vc_column_text]

Eramus

17-02-2017_18-03-20

Anunt

Curs de lecţii „Probleme ale concurenţei ”

Proiectul „Suport pentru Consiliul Concurenţei” (responsabil de implementare doctor Heinrich Hoelzler (Germania) finanţat de Uniunea Europeană organizează un curs pe subiectul Concurenţei pentru studenţii, masteranţii şi doctoranţii Universtiţăţii de Stat;

 • Autorul şi profesor de curs: doctor Heinrich Hoelzler (Germania);
 • Limba de studiu: limba engleză;
 • Destinat studenţilor de la cursuri de licenţă, master, doctorat de la facultăţile Drept şi Ştiinţe Economice care cunosc bine limba engleză. La dorinţă ar putea participa şi cadrele didactice.
 • Participanţilor li se înmânează certificate de participare;
 • Cursul este gratuit;
 • Locul desfăşurării; Universitatea de Stat din Moldova; Auditoria va fi precizată mai târziu;
 • Perioada desfăşurării: Luna aprilie 2016, în fiecare zi de mercuri şi zi de vineri de la orele 17-30 până la ora 19-15;
 • Durata: 16 ore academice, timp de 8 zile a câte 2 ore academice zi;
 • Grupa: 20-30 audienţi, inclusiv 10-15 de la Facultatea Drept şi 10-15 Facultatea Ştiinţe economice;

Persoane de contact din partea USM:

 1. Facultatea de Drept: Nicolae Roşca, dr., conf. univ. tel.069337029, nicolae.rocsca@gmail.com
 2. Facultatea Ştiinţe Economice: Marian Jalencu, dr., conf. univ. tel. 069366948, jalencu_marian@yahoo.com
 3. Persoană de contact din partea dlui proiectului şi a dlui profesor Heinrich Hoelzler: Mirela Chiriac: chiriacmirela@gmail.com

 

Lista studenţilor participanţi la curs Facultatea Drept:

Nr. Nume, prenume Facultate

 

Licenţă, masterat, doctorat Email Nr. telefon
1. Luca Igor Drept Masterat 068 405 668
Moldovan Lăcrămioara Drept Masterat  

lacramioara.moldovan@yahoo.com

068 630 253
Galiţ Anastasia Drept Masterat 079 684 447
Rusu Inga Drept Licenţă rusuinga@gmail.com 067 474467
Dan Nicoară Drept Licenţă nicoaradan14@gmail.com
Gîrlea Igor Drept Licenţă igorgirlea@gmail.com
Mîţu Petru Drept Licenţă mitsou.peter@gmail.com
Galuş Lidia Drept Licenţă lidiagalus@yahoo.com
Blişciar Cătălina Drept Licenţă catalina_blisciar@yahoo.com 078 619914
Drăgălin Valeriu Drept Licenţă dragalinvaleriu@gmail.com 069 994602
Lazari Alexandru Drept Licenţă alexandrulazarimd@gmail.com 060 478145
Ambroci Dumitru Drept Licenţă d.ambroci@yahoo.com 068 336658
Chiroşca Igor Drept Dr. în drept chiroşca@rambler.ru 069 562658
Dumitrița Bologan Drept Doctorand  

dumitritabologan@yahoo.com

060 050700
Tretiacov Olga Drept Doctorand  

miss_kolea@yahoo.com

Hâncu Victoria Drept Doctorand  

viktoria.hincu@mail.ru

 

Lista studenţilor participanţi la curs Facultatea Ştiinţe Economice:

Nr. Nume,

prenume

Facultatea Licenţă, masterat, doctorat E-mail Nr. telefon
1. Pleșca Mihai FSE Masterat mplesca92@yahoo.com 068365000
2. Lisnic Diana FSE Masterat dianalisnic@hotmail.com 068415888
3. Grigorița Maria FSE Masterat grigoritamaria.2@gmail.com 067626176
4. Dandara Alina FSE Masterat alinadandara@gmail.com 060171936
5. Castrasan Alina FSE Masterat Alina.castrasan@gmail.com 069865793
6. Ulian Ecaterina FSE Licență ulian.ecaterina@gmail.com 069557606
7. Meșina Roman FSE Licență romamesina@icloud.com 060336217
8. Belibov Ana FSE Licență AnaB.Vladimir@yahoo.com 068871002
9. Morgun Iulia FSE Licență ms.iuliam@gmail.com 069852549
10. Necula Corina FSE Licență corina.necula96@gmal.com 069006961
11. Soltan Silvia FSE Licență ss123895@gmail.com 078904019
12. Islentieva Irina FSE Licență ira.islentieva@gmail.com 079098289
13. Bulgari Daniel FSE Licență d1.sarcasm@gmail.com 078668669
14. Braga Sorin FSE Licență sorin96@mail.ru 069974648

 

Zilele de participare:

Data Ziua Ora Auditoria
06.04.2016 miercuri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
08.04.2016 vineri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
13.04.2016 miercuri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
15.04.2016 Vineri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
20.04.2016 miercuri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
22.04.2016 Vineri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
27.04.2016 miercuri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV
28.04.2016 Vineri 17-30 – 19-15 Sala 222, Bloc IV

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Contacte” tab_id=”1492151851876-e6afed07-2c22″][vc_column_text]Adresa:    Republica Moldova, MD-2009, or. Chişinău, str. Alexe Mateevici, 60, auditoriul 308
Tel:            (+ 373) 22 711
e-mail:     cat_management@mail.ru[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]