Home

Mesajul Decanului

Redefinirea politicii USM în concordanţă cu construcţia declanşată prin procesul de la Bologna a favorizat dezvoltarea de programe de studii cu o structurăadecvată cerinţelor pieţei muncii şi care să răspundă într-o mai mare măsură obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova.

Misiunea Facultăţii Stiinţe Economice a Universității de Stat din Moldova este de a forma specialişti în domeniul economiei și al serviciilor competitivi, inovatori și cu spirit antreprenorial pentru mediul de afaceri naţional şi internaţional.

Facultatea Științe Economice are ca obiectiv să ofere absolvenţilor competenţele necesare pentru dezvoltarea unor cariere de succes și integrarea cu succes pe piața muncii, asigurând calitate în actul educaţiei şi al cercetării.  În vederea realizării acestui obiectiv, activitatea Facultății Științe Economice este guvernată de un șir de principii fundamentale precum:

  • promovarea calităţii în educaţie;
  • excelenţa în cercetare;
  • parteneriat cu piața muncii;
  • deschidere și competitivitate la nivel naţional şi internaţional.

Astăzi programele de studii din cadrul Facultății Științe Economice se integrează pe deplin în lanţul de cicluri:

Licenţă – Masterat – Doctorat

Astfel că,  în  prezent,  în  cadrul  Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii  de Stat din Moldova se poate aplica pentru studii  universitare de licenţă la un șir de programe de studiu la domeniile:

  1. Științe economice la următoarele programe de studiu:

361.1. Contabilitate;

362.1. Marketing si logistică;

363.1. Business si Administrare;

364.1. Finanțe și bănci;

368.1. Cibernetică și Informatică Economică;

  1. Servicii la specialitatea: 812.1. Turism.

Activitatea didactică la ciclul I, licență se realizează sub 2 forme de învățământ – frecvență de zi şi frecvenţă redusă. Studiile universitare de licență vizează dobândirea de abilități și competențe generale, pentru a răspunde cerințelor tot mai dinamice de pe piața muncii și pentru a da o mai mare libertate studenților în alegerea traseului de studii de specializare prin master academic sau profesional.

Facultatea asigură pregătirea specialiștilor și la ciclul II, master la 13 programe cu frecvență de zi la domeniile: 36. Ştiinţe Economice şi 81. Servicii Publice.

Facultatea Ştiinţe Economice a USM îşi asumă rolul şi de centrul de cercetare, contribuind la crearea de noi cunoştinţe prin cercetarea ştiinţifică. Absolvenţii Facultății se pot consacra ştiinţific, după absolvirea unui program de master, prin formarea doctorală la studii de zi sau frecvenţă redusă la 5 specialități:

521.01 – Teorie economică și politici economice;

521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale;

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate;

522.01 – Finanțe;

522.02 –  Contabilitate; audit; analiză economică.

 

Asigurarea și creșterea calității ofertei educaționale, abordarea cercetării științifice ca prioritate în activitatea facultății și crearea de idei inovatoare, intensificarea proceselor de internaționalizare și promovarea activă a programelor și activităților desfășurate constituie direcțiile strategice ale următoarei perioade.

 

DECAN,

Doctor habilitat, profesor universitar Galina ULIAN